BOSE 435911 Quietcomfort Earbuds II Wireless Earbuds User Manual

435911 Quietcomfort Earbuds II Wireless Earbuds

QUIETCOMFORT EARBUDS II

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGARLäs igenom och spara alla anvisningar om skydd, säkerhet och användning.Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance Denna produkt följer alla tillämpliga förordningar för elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) och alla andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance Bose Corporation intygar härmed att den här produkten följer förordningarna för radioutrustning (Radio Equipment Regulations 2017) och andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/complianceViktiga säkerhetsanvisningarRengör endast med en torr trasa. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.VARNINGAR/TÄNK PÅ· För att förhindra att öronsnäckorna sväljs ska du se till att småbarn och husdjur inte kommer åt dem. Öronsnäckorna innehåller ett litiumjonbatteri och det kan vara förenligt med livsfara om någon sväljer dem. Uppsöka omedelbart läkare om någon trots allt sväljer någon av dem. När öronsnäckorna inte används ska de förvaras i laddningsfodralet med luckan stängd.· Låt INTE barn använda sig av öronsnäckorna. · Använd INTE öronsnäckorna med hög volym under en längre tidsperiod.­ Undvik hörselskador när du använder öronsnäckorna genom att hålla en bekväm och medelhög ljudnivå. ­ Skruva ned volymen på enheten innan du sätter på dig öronsnäckorna. Skruva sedan upp volymen stegvis tillsden når en behaglig nivå. · Var försiktig och efterlev gällande lagar beträffande användning av mobiltelefoner och hörlurar om du använderöronsnäckor för telefonsamtal i samband med bilkörning. I viss lagstiftning finns det vissa begränsningar för exempelvis användning av den ena hörluren när du framför ett fordon. Använd INTE öronsnäckorna i samband med bilkörning. · Använd INTE öronsnäckorna i brusreduceringsläge vid tillfällen då det kan vara farligt att inte höra omgivningen t.ex. när du cyklar, rör dig i trafiken, är i närheten av byggarbetsplatser, järnvägar etc, och följ tillämpliga lagar gällande användning av hörlurar. ­ Stäng av öronsnäckorna eller använd dem utan brusreducering, och justera volymen för att försäkra dig om att duhör ljud från omgivningen, inklusive larm och varningssignaler. ­ Var uppmärksam på hur ljud som du upplever som påminnelser eller varningar kan förändras när du använderöronsnäckorna. Detta gäller även i uppmärksamhetsläget. · Din produkt kan ibland göra ett kort ljud i samband med brusreduceringsfunktionen. Vid onormalt starka ljud skadu dock stänga av öronsnäckorna och kontakta Boses kundtjänst. · Sänk INTE ned öronsnäckorna i vatten och utsätt dem inte för väta under någon längre period eller ha dem på dignär du utövar vattensporter, till exempel när du simmar, åker vattenskidor eller surfar. · Ta omedelbart av och koppla från öronsnäckorna om du märker att de blir varma eller att ljudet försvinner.|2 S W E

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGARProdukten innehåller små delar som kan utgöra kvävningsrisker. Inte lämplig för barn under 3 år. Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera vid behov en läkare för att ta reda på om medicinska implantat kan påverkas av detta. · Utsätt, för att minska risken för brand eller elstötar, INTE produkten för regn, stänk, droppar eller fukt och placera inga vätskefyllda föremål, som exempelvis vaser, på eller i dess närhet. · Gör INGA obehöriga ändringar av produkten. · Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten. · Använd INTE öronsnäckorna utan de medföljande örontopparna. · Produkten ska endast användas tillsammans med en godkänd LPS-adapter (begränsad strömkälla) som uppfyller lokala bestämmelser (till exempel UL, CSA, VDE eller CCC). · De batterier som medföljer produkten kan medföra risk för eldsvåda eller vara frätande om de används felaktigt. · Om batteriet börjar läcka måste du skydda dig så att vätskan inte kommer i kontakt med huden eller ögonen. Om detta sker bör du rådfråga en sjukvårdscentral. · Utsätt inte produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande) · Torka av svett från öronsnäckorna och laddningsfodralet innan laddning. · IPX4 gäller inte permanent utan kan komma att degradera vid normal användning. · Undvik farlig strålning från den interna laserkomponenten genom att använda produkten enligt anvisningarna. Öronsnäckorna bör endast justeras och repareras av utbildad servicepersonal. · Placera eller installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis eldstäder, radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme. · Följer 21 CFR 1040.10 och 1040.11 förutom för efterlevnad med IEC 60825-1 Ed. 3 enligt beskrivning i Laser Notice 56, daterat 8 maj 2019.Dessa öronsnäckor klassas som en KLASS 1-LASERPRODUKT i enlighet med EN/IEC 60825-1:2014.|3 S W E

FÖRORDNINGAR OCH JURIDISK INFORMATION

OBS!Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:· Rikta om eller flytta den mottagande produkten eller antennen.· Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.· Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.· Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.FCC ID: A94911L / FCC ID: A94911RKCC: R-R-Bos-911L / KCC: R-R-Bos-911RIC: 3232A-911L / IC: 3232A-911RFodralets modell: 435911Höger öronsnäckas modell: 911RVänster öronsnäckas modell: 911LÖronsnäckorna i det här systemet har certifierats i enlighet med radiofrekvensreglerna.020-220121 (L) 020-220120 (R)

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) För Europa: Frekvensband som används: 2400 till 2483,5 MHz. Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

SAR-information

ÖronsnäckaVänster Höger

Uppmätt 1-g SAR W/kg0,3030,24

Uppmätt 10-g SAR W/kg0,1260,101

Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

| 4 S W E

FÖRORDN I N G AFRÖORCOHR DJUNRINIDGIASRK IN FO R MAT I O NTekniska förordningar för lågströmsenheter med radiofrekvenser Utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt. Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande Telecommunications Management Act. Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor. Försök INTE ta bort det uppladdningsbara litiumbatteriet från produkten. Kontakta en Bose-återförsäljare eller en kvalificerad tekniker om det behöver tas bort.Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterier.

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delarGiftiga eller farliga ämnen och delar

Namn

Bly Kvicksilver Kadmium Sexvärt krom Polybromerade

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(CR(VI))

bifenyler (PBB)

PCB:er

x

O

O

O

O

Metalldelar

x

O

O

O

O

Plastdelar

O

O

O

O

O

Högtalare

x

O

O

O

O

Kablar

x

O

O

O

O

Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.

O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

x: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

Polybromerad difenyleter (PBDE)OOOOO

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

Utrustningens namn: Laddningsfodral, typtilldelning: 435911

Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar

Enhet

Bly (Pb)

Kvicksilver (Hg)

Kadmium (Cd)

Sexvärt krom (Cr+6)

Polybromerade bifenyler (PBB)

PCB:er

Metalldelar

Plastdelar

Högtalare

Kablar

Obs 1! “” anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.

Obs 2! Med “-” anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.

Polybromerade difenyletrar (PBDE)

|5 S W E

FÖRORDNINGAR OCH JURIDISK INFORMATIONTillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; “2” är 2012 eller 2022. Tillverkningsplats: Den sjunde siffran i serienumret visar tillverkningsplatsen. Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna Mexikoimportör: Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonnummer: +5255 (5202) 3545 Taiwanimportör: Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Taiwan Telefonnummer: +886-2-2514 7676 UK-importör: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien Märkspänning: 5 V p 1,2 A Utspänning: 5 VDC Utström: 0,16 A x 2 Utkapacitet: 680 mAh IPXX-spänning: IPX4 (för öronsnäckorna) CMIIT ID finns på förpackningen.Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk Öronsnäckans datumkod finns under bandet. Laddningsfodralets serienummer finns i laddningsfodralets hålighet mellan öronsnäckorna. Modellnummerna finns under laddningsfodralets lock. Serienummer: ____________________________________________________________________ Modellnummer: 435911 Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det enklast genom att gå till webbplatsen worldwide.Bose.com/ProductRegistrationSäkerhetsinformation Den här produkten kan ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar från Bose. För att ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar måste du slutföra produktinstallationen i Bose Music-appen och ansluta produkten till Internet. Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga.Apple, Apple-logotypen, iPad, iPhone och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. Varumärket “iPhone” används i Japan under licens från Aiphone K.K. App Store är ett tjänstevarumärke som tillhör Apple Inc. Användning av Made for Apple-symbolen betyder att ett tillbehör har tillverkats speciellt för att anslutas till Apple-produkten/-produkterna som identifieras i symbolen och att de har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apple-prestandastandarder. Apple ansvarar inte för hur enheten fungerar eller att den är kompatibel med säkerhetsstandarder och andra standarder. Namnet Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens. Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC. USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum. Bose, Bose Music, ActiveSense och QuietComfort Earbuds är varumärken som tillhör Bose Corporation. Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639 ©2022 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.| 6 S W E

L I C E N S I N F O R M AT I O NThe following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.Package: FreeRTOSCopyright © Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below:MIT LicensePermission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.Package: NanopbCopyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>. The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:Zlib license© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>This software is provided `as-is’, without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.Package: Mbed TLS 2.16.1© ARM Limited. All rights reserved. The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below:Apache LicenseVersion 2.0, January 2004http://www.apache.org/licenses/TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION1. Definitions.“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.|7 S W E

L I C E N S I N F O R M AT I O N“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted” means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as “Not a Contribution.”“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent,trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and d. If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different| 8 S W E

L I C E N S I N F O R M AT I O Nlicense terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License. 5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions. 6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. 7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License. 8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages. 9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability. END OF TERMS AND CONDITIONS ©2022 Bose Corporation Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.| 9 S W E

INNEHÅLLINNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN Innehåll……………………………………………………………………………………………………………….. 13INSTALLATION AV BOSE MUSIC-APPEN Hämta Bose Music-appen……………………………………………………………………………….. 14 Lägga till öronsnäckorna till ett befintligt konto………………………………………… 14SVETT- OCH VÄDERTÅLIGA……………………………………………………………………….. 15SÅ ANVÄNDER DU DEM Sätta i öronsnäckorna ……………………………………………………………………………………… 16 Kontrollera passformen …………………………………………………………………………………… 17Öronsnäckor ………………………………………………………………………………………………. 17 Stödremmar ……………………………………………………………………………………………….. 18 Prova med en annan storlek …………………………………………………………………………… 19 Öronsnäckor ………………………………………………………………………………………………. 19 Stödremmar ………………………………………………………………………………………………. 19 Byta öronsnäckor……………………………………………………………………………………………… 20 Byta stödremmar ……………………………………………………………………………………………… 21STRÖM Ström på …………………………………………………………………………………………………………….. 23 Stänga av …………………………………………………………………………………………………………… 24 Viloläge ………………………………………………………………………………………………………………. 24PEKSTYRNING Pekytans område ……………………………………………………………………………………………… 25 Medieuppspelning och volym ………………………………………………………………………… 25 Telefonsamtal ……………………………………………………………………………………………………. 26Samtalsaviseringar ……………………………………………………………………………………. 27 Brusreducering …………………………………………………………………………………………………. 27 Röststyrning för mobil enhet …………………………………………………………………………. 27| 1 0 S W E

INNEHÅLLANPASSA PEKSTYRNING Genväg ……………………………………………………………………………………………………………….. 28Använda genvägen …………………………………………………………………………………… 28 Byt eller inaktivera genvägen …………………………………………………………………. 28IN-EAR-DETEKTERING Spela/pausa automatiskt ………………………………………………………………………………… 29 Besvara samtal automatiskt……………………………………………………………………………. 29 Automatiskt ingen brusreducering ……………………………………………………………….. 29BRUSREDUCERING Brusreduceringslägen ……………………………………………………………………………………… 30Uppmärksamt läge med ActiveSenseTM…………………………………………………. 30 Byt läge för brusreducering……………………………………………………………………………. 31 Brusreducering under samtal…………………………………………………………………………. 31 Använda enbart brusreducering ……………………………………………………………………. 31BATTERI Ladda öronsnäckorna………………………………………………………………………………………. 32 Ladda laddningsfodralet …………………………………………………………………………………. 33 Kontrollera laddningsnivån i öronsnäckan …………………………………………………… 34Medan du använder öronsnäckorna ………………………………………………………. 34 Medan öronsnäckorna laddas …………………………………………………………………. 34 Kontrollera laddningsfodralets laddningsnivå …………………………………………….. 35 Laddningstid ……………………………………………………………………………………………………… 35STATUS FÖR ÖRONSNÄCKOR OCH LADDNINGSFODRAL Öronsnäckornas statuslampa…………………………………………………………………………. 36Bluetooth®-status ………………………………………………………………………………………. 36 Batteri, uppdatering och felstatus …………………………………………………………. 36 Laddningsfodralets statuslampa …………………………………………………………………… 37 Batteri, uppdatering och felstatus …………………………………………………………. 37| 1 1 S W E

INNEHÅLLBLUETOOTH-ANSLUTNINGAR Ansluta med Bose Music-appen ……………………………………………………………………. 38 Anslut via Bluetooth-menyn på den mobila enheten ………………………………… 38 Koppla från en mobil enhet ……………………………………………………………………………. 39 Återansluta en mobil enhet…………………………………………………………………………….. 39 Rensa lista över öronsnäcksenheter ……………………………………………………………… 40SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Förvara öronsnäckorna……………………………………………………………………………………. 41 Rengöra öronsnäckorna och laddningsfodralet …………………………………………. 41 Reservdelar och tillbehör………………………………………………………………………………… 41 Begränsad garanti ……………………………………………………………………………………………. 41 Uppdatera öronsnäckorna………………………………………………………………………………. 42 Uppdatera laddningsfodralet …………………………………………………………………………. 42 Visa datumkoden för öronsnäckorna……………………………………………………………. 42 Visa laddningsfodralets serienummer ………………………………………………………….. 42FELSÖKNING Prova det här först……………………………………………………………………………………………. 43 Andra lösningar ………………………………………………………………………………………………… 43 Starta om öronsnäckorna och laddningsfodralet ………………………………………. 51| 1 2 S W E

INNEHÅLL I FÖRPACKNINGENINNEHÅLLKontrollera att du har följande:

Bose QuietComfort Earbuds II

Laddningsfodral

Öronsnäckor (storlek small och large)OBS! Medelstora öronsnäckor sitter på öronpropparna. För hjälp med att identifiera öronsnäckornas storlekar, se sida 19.

L2

2

L3

3

Stödremmar (storlek 2 och 3)OBS! Remmar i storlek 1 sitter på öronsnäckorna. För hjälp med att identifiera remmarnas storlekar, se sida 19.

USB Type-C®- till USB-A-kabelOBS! Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst. Besök: support.Bose.com/QCEii

| 1 3 S W E

INSTALLATION AV BOSE MUSIC-APPEN Med Bose Music-appen kan du ställa in och styra dina öronsnäckor från valfri mobil enhet som t.ex. en smarttelefon eller surfplatta. I appen kan du verifiera att öronsnäckan passar, hantera Bluetooth-anslutningar, hantera inställningar för öronsnäckorna, justera ljudet, välja språk för röstanvisningar och få uppdateringar samt nya funktioner. OBS! Om du redan har skapat ett Bose-konto för en annan Bose-produkt kan du läsapå “Lägga till öronsnäckorna till ett befintligt konto”.HÄMTA BOSE MUSIC-APPEN1. Ladda ner Bose Music-appen till din mobila enhet. OBS! Ladda ner appen Bose8 om du befinner dig på Kinas fastland.BOSE MUSIC2. Följ instruktionerna för appen.LÄGGA TILL ÖRONSNÄCKORNA TILL ETT BEFINTLIGT KONTOÖppna Bose Music-appen och lägg till dina hörlurar för att lägga till Bose QuietComfort Earbuds II.| 1 4 S W E

SVETT- OCH VÄDERTÅLIGA Öronsnäckorna är klassade som vattentåliga enligt klass IPX4. De är svettavvisande och vädertåliga men inte lämpade att nedsänkas under vatten. TÄNK PÅ: · Du bör INTE simma eller duscha med öronsnäckorna. · Öronsnäckorna får inte nedsänkas i vätska.TÄNK PÅ FÖLJANDE: · För att förhindra korrosion ska laddningskontakterna på öronsnäckorna rengörasregelbundet med exempelvis en torr bomullstopp. · IPX4 gäller inte permanent utan kan komma att degradera vid normal användning.| 1 5 S W E

SÅ ANVÄNDER DU DEMSÄTTA I ÖRONSNÄCKORNA1. För in öronsnäckan i örat så att toppen vilar lätt vid öronkanalens öppning. OBS! Öronsnäckorna är markerade med antingen ett R (höger) eller L (vänster).R/L-markering2. Rotera öronsnäckan försiktigt bakåt tills öronsnäckan sitter behagligt tätt mot öronkanalen och stödremmen vilar mot örats ås. OBS! Du kan behöva rotera öronsnäckan bakåt för att få det bekvämt tätt. Men att rotera den för långt bak eller fram kan försämra ljud- och mikrofonkvaliteten.StödremKant på ytterörat

Sätt i

Rotera

3. Kontrollera passformen (se sida 17).4. Upprepa steg 1­3 för att sätta i den andra öronsnäckan.När du sätter i öronsnäckorna anpassas ljudet till dina öron, så att du får bästa möjliga ljud och brusreducering.OBS! Om du delar öronsnäckorna placerar du dem i laddningsfodralet för att rensa ljudanpassningen mellan användarna.

| 1 6 S W E

SÅ A N VÄ N D ER D U D EM

KONTROLLERA PASSFORMENKontrollera med en spegel att du har rätt storlek på öronsnäckorna och stödremmarna, för att få bästa passform, ljud och brusreducering. Du kan även behöva prova olika storlekar på öronsnäckorna och stödremmarna för varje öra.TIPS: Du kan även kontrollera passformen med Earfit Fit Test i Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

Öronsnäckor

PASSFORM

VAD SKA KONTROLLERAS?

Rätt passform

Öronsnäckan vilar försiktigt mot öronkanalens öppning så att den förseglas.OBS! Bakgrundsljud ska låta dämpat innan öronsnäckorna satts på och brusreduceringen aktiverats.

För mycket tryck

Öronsnäckan sitter obekvämt och känns ihoptryckt i öronkanalen.

För löst

Öronsnäckan sitter för djupt i öronkanalen, känns lös i örat eller ramlar ut när du rör på huvudet.| 1 7 S W E

SÅ ANVÄNDER DU DEM

StödremmarPASSFORM

VAD SKA KONTROLLERAS?

Rätt passform

Stödremmen sticker inte ut eller känns intryckt mot kanten på ytterörat.

För stor

Remmen sticker ut eller känns klämd under kanten på ytterörat.

För liten

Remmen når inte kanten på ytterörat.

| 1 8 S W E

SÅ ANVÄNDER DU DEMPROVA MED EN ANNAN STORLEKAnvänd öronsnäckan under en längre tid. Om öronsnäckorna inte känns bekväma eller sitter ordentligt, eller om ljudkvaliteten eller brusreduceringen inte är som förväntat, prova med en annan storlek. Du kan behöva prova alla tre storlekar på öronsnäckor och remmar, eller använda olika storlekar på öronsnäcka och rem i varje öra.ÖronsnäckorÖronsnäckorna finns i small, medium och large.

Öronsnäckor i medium sitter på öronpropparna. Prova större öronsnäckor om de känns för små. Prova mindre öronsnäckor om de känns för stora.StödremmarStödremmarna är markerade med storlek 1 (small), 2 (medium) eller 3 (large) och R (höger) eller L (vänster).

2

3

Remmar i storlek 1 sitter på öronsnäckorna. Prova storlek 2 om de känns för små.

| 1 9 S W E

SÅ ANVÄNDER DU DEMBYTA ÖRONSNÄCKOR1. Håll i öronsnäckan och kläm försiktigt på spetsen för att dra bort den från öronsnäckan.

Tryck ihop och dra av

Separera

TÄNK PÅ! Dra inte i öronsnäckans ytterkant, den kan gå sönder.

2. Välja en ny storlek på öronsnäckor (se sida 19).

3. Rikta in öronsnäckans spets mot dess munstycke och tryck på spetsen på munstycket tills den klickar på plats.

Rikta in

Tryck

4. Upprepa vid behov steg 1 och 3 för den andra öronsnäckan.OBS! Du kan även behöva olika storlekar på öronsnäckorna för de olika öronen.5. Sätt i öronsnäckorna (se sida 16).6. Kontrollera passformen (se sida 17).TÄNK PÅ FÖLJANDE: · Om du byter topp på öronsnäckan kan du behöva byta stödrem också så att denligger bekvämt mot örats ytterkant (se sida 21). · Besök: support.Bose.com/QCEii för att se instruktionsvideor om byte avöronsnäcka. · För ytterligare storlekar kan du kontakta Bose kundtjänst eller besöka:support.Bose.com/QCEii

| 2 0 S W E

SÅ A N VÄ N D ER D U D EMBYTA STÖDREMMAR1. Håll i öronsnäckan och dra försiktigt stödremmen bakåt mot dig, över öronsnäckans spets och bort från öronsnäckan.Stödremmens handtag

Dra ut

Dra av

Separera

TÄNK PÅ! Dra INTE i remmens tunnare del, den kan gå sönder.

2. Välja en ny storlek på remmen (se sida 19).

3. Med bandets markeringar mot dig och dess handtag från dig riktar du in punkten på bandet mot den gråa punkten längst ner på öronsnäckan.

4. Dra försiktigt remmen över öronsnäckan och se till att punkterna är bredvid varandra och mikrofonhålet på remmen är ovanför mikrofonen så att den inte blockeras.

5. Tryck nedåt tills remmen sitter på plats.

Mikrofon

Stödremmens prick

Öronsnäckans prickRikta in

Mikrofonhål Dra ut

Tryck

| 2 1 S W E

SÅ ANVÄNDER DU DEM 6. Upprepa vid behov steg 1 och 5 för den andra öronsnäckan.OBS! Du kan även behöva olika storlekar på remmarna för de olika öronen. 7. Sätt i öronsnäckorna (se sida 16). 8. Kontrollera passformen (se sida 17). TÄNK PÅ FÖLJANDE: · Besök: support.Bose.com/QCEii för att se instruktionsvideor om byte av rem. · För ytterligare storlekar kan du kontakta Bose kundtjänst eller besöka:support.Bose.com/QCEii| 2 2 S W E

STRÖMSTRÖM PÅÖppna laddningsfodralet. Öronsnäckorna slås på. Öronsnäckornas statuslampa blinkar med ett vitt sken och lyser sedan i enlighet med laddningsstatus (se sida 36). Laddningsfodralets statuslampa lyser enligt batterinivån (se sida 37).Öronsnäckornas statuslampa Laddningsfodralets statuslampaOBS! När du tar ut öronsnäckorna från laddningsfodralet, bör du stänga fodralet för att spara batteritid och hålla fodralet rent.| 2 3 S W E

POWERSTÄNGA AV1. Lägg båda öronsnäckorna i laddningsfodralet.2. Stäng fodralet. Öronsnäckorna stängs av. Laddningsfodralets statuslampa lyser enligt batterinivån (se sida 37).OBS! Öronsnäckorna kopplas från enheten när de placeras i fodralet.VILOLÄGEViloläget sparar öronsnäckornas batteriladdning när en öronsnäcka inte ligger i laddningsfodralet och inte används. Öronsnäckan försätts i viloläge när du tar ut den ur örat under 10 minuter. Du aktiverar öronsnäckan genom att sätta på dig den.| 2 4 S W E

PEKSTYRNINGAnvänd pekstyrning genom att peka eller svepa på vardera öronsnäckas pekyta. Med hjälp av pekstyrning kan du spela/pausa ljudet, ändra volymen, utföra grundläggande samtalsfunktioner, justera brusreduceringen och använda en genväg (se sida 28).PEKYTANS OMRÅDEPekytan finns på utsidan av vardera öronsnäcka. Den styr uppspelning, volym, telefonsamtal, brusreducering och genvägen.

Pekytans område

MEDIEUPPSPELNING OCH VOLYM

KONTROLL

ÅTGÄRD

Spela/pausa

Tryck på en öronsnäcka.

1x

1x

Höja volymen

Svep uppåt på en öronsnäcka.

Sänk volymen

Svep nedåt på en öronsnäcka.

| 2 5 S W E

KONTROLL

PEKSTYRNING ÅTGÄRD

Hoppa till nästa spår

Dubbeltryck på en öronsnäcka.

2x

2x

Hoppa till föregående spår

Trippeltryck på en öronsnäcka.

3x

3x

TELEFONSAMTAL

KONTROLL

ÅTGÄRD

Besvara ett samtal

Tryck på en öronsnäcka.

1x

1x

Avsluta/neka ett telefonsamtal

Dubbeltryck på en öronsnäcka.

2x

2x

Besvara ytterligare ett

samtal och parkera

Tryck på en öronsnäcka.

1x

1x

det aktuella.

| 2 6 S W E

KONTROLL

PEKSTYRNING ÅTGÄRD

Avvisa ytterligare ett samtal och stanna kvar i det aktuella.

Dubbeltryck på en öronsnäcka.

2x

2x

SamtalsaviseringarEn röst annonserar inkommande samtal och samtalsstatus.Stäng av samtalsaviseringar genom att inaktivera röstaviseringar i Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

BRUSREDUCERINGFör mer information om att byta brusreduceringsläge, se sida 31.

RÖSTSTYRNING FÖR MOBIL ENHETDu kan använda öronsnäckorna för att ställa in en genväg som öppnar mobila enhetens röststyrning. Mikrofonen på öronsnäckorna fungerar som en förlängning av mikrofonen i din mobila enhet.OBS! För åtkomst till röststyrning för mobil enhet måste den ställas in som genväg (se sida 28).

KONTROLL

ÅTGÄRD

Åtkomst till röststyrning för mobil enhet

Tryck och håll ned en öronsnäcka tills du hör en signal. Släpp och säg sedan vad du vill.

Stoppa röststyrning för mobil enhet

Tryck på en öronsnäcka.

1x

1x

| 2 7 S W E

ANPASSA PEKSTYRNINGGENVÄGMed en genväg kan du snabbt och enkelt nå någon av följande funktioner: · Växla mellan lägen för brusreducering · Använd röststyrning för mobil enhet OBS! Att växla mellan lägen för brusreducering är aktiverat som standard på bådaöronsnäckor.Använda genvägenAnvänd genvägen genom att trycka och hålla kvar på en öronsnäcka.Byt eller inaktivera genvägenAnvänd Bose Music-appen för att byta eller inaktivera genvägar, eller tilldela öronsnäckorna nya genvägar. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar. OBS! Om du tilldelar öronsnäckorna olika genvägar måste du trycka på och hålla innepå rätt öronsnäcka. Om du tar ur en öronsnäcka kan du endast använda den genväg som är tilldelad öronsnäckan i ditt öra.| 2 8 S W E

IN-EAR-DETEKTERINGIn-ear-detektering använder sensorer för att känna av när du har på dig båda öronsnäckorna eller bara en. Du kan automatiskt spela/pausa ljudet och besvara samtal (om aktiverat) och justera brusreducering genom att sätta i eller ta ut en eller båda öronsnäckorna. OBS! Använd Bose Music-appen för att hantera funktioner för in-ear-detektering.Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.SPELA/PAUSA AUTOMATISKTNär du tar ut en öronsnäcka pausas ljudet i båda öronsnäckorna. Ljudet återupptas när du sätter i öronsnäckan igen. OBS! Tryck på öronsnäckan i örat för att fortsätta spela upp ljud om du vill användabara en öronsnäcka.BESVARA SAMTAL AUTOMATISKTDu kan besvara samtal genom att sätta i en öronsnäcka. OBS! Aktivera den här funktionen i Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ frånmenyn Inställningar.AUTOMATISKT INGEN BRUSREDUCERINGNär du tar ut en öronsnäcka justeras brusreduceringsläget till läget Uppmärksam på öronsnäckan i ditt andra öra (se sida 30). När du sätter i öronsnäckan igen justeras öronsnäckan i örat till föregående brusreduceringsläge. OBS! Om du vill använda en enda öronsnäcka kan du använda genvägen för att växlamellan brusreduceringslägen och välja rätt läge.| 2 9 S W E

BRUSREDUCERING

Med brusreducering minskas effekten av ej önskvärt ljud vilket ger en tydligare och mer naturtrogen ljudåtergivning. Du kan välja mellan förinställda brusreduceringslägen, Tyst och Uppmärksam, eller skapar två egna anpassade lägen.Tyst läge är den högsta nivån av brusreducering och det blockerar distraktioner.Uppmärksamt läge ger full transparens så att du hör omgivningen samtidigt som du lyssnar.Uppmärksamt läge använder även ActiveSenseTM-teknik för att minska plötsliga eller kraftiga ljud.Välj brusreduceringsläge utifrån önskemål och omgivning.BRUSREDUCERINGSLÄGEN

LÄGE Tyst

BESKRIVNING Världsledande brusreducering med optimerat ljud från Bose.

Uppmärksamt

Hör omgivningen medan du lyssnar.

Anpassat

Anpassad brusreducering (mellan full brusreducering och ingen brusreducering) baserad på din lyssning och omgivning.OBS! Du kan skapa upp till två anpassade lägen. Använd Bose Music-appen för att skapa och hantera anpassade lägen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

OBS! Öronsnäckorna startar i standardläget Tyst. Använd Bose Music-appen för att byta standardläge. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

Uppmärksamt läge med ActiveSenseTMDen dynamiska brusreduceringen i Uppmärksamt läge med ActiveSenseTM-teknik gör att du kan höra omgivningen samtidigt som du slipper störas av oönskade ljud.Uppmärksamt läge med ActiveSenseTM gör att hörsnäckorna automatiskt aktiverar brusreducering vid kraftiga eller plötsligt ljud i din närhet så att du kan förbli uppmärksam utan att ljuden stör det du lyssnar på. När oljudet minskar stängs brusreduceringen automatiskt av igen.OBS! Använd Bose Music-appen för att aktivera ActiveSenseTM. Du kan nå detta alternativ från huvudskärmvyn.

| 3 0 S W E

BRUSREDUCERINGBYT LÄGE FÖR BRUSREDUCERINGGå igenom brusreduceringsnivåerna genom att trycka och hålla inne på en öronsnäcka. Du hör en röstanvisning angående valt brusreduceringsläge.OBS! För att byta brusreduceringsläge med öronsnäckorna måste det ställas in som genväg (se sida 28).TIPS: Du kan även ändra läget för brusreducering via Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.BRUSREDUCERING UNDER SAMTALNär du tar emot ett samtal förblir öronsnäckorna i aktuellt brusreduceringsläge och Egen röst aktiveras. Med Egen röst hör du dig själv tala på ett naturligare sätt. Byt brusreduceringsläge under samtalets gång genom att trycka och hålla inne på en öronsnäcka. TÄNK PÅ FÖLJANDE: · Automatiskt ingen brusreducering är inaktiverat under samtal (se sida 29). · Använd Bose Music-appen för att justera Self Voice. Du kan nå detta alternativ frånmenyn Inställningar.ANVÄNDA ENBART BRUSREDUCERINGDet går att använda endast brusreducering, utan ljud eller störande telefonsamtal. 1. Gör något av följande:· Om du har på dig öronsnäckorna kopplar du från den mobila enheten (se sida 39).· Om öronsnäckorna är i laddningsfodralet stänger du av Bluetooth på den mobila enheten och tar ur öronsnäckorna från fodralet.2. Tryck och hålla inne på en öronsnäcka för att byta brusreduceringsläge (se “Byt läge för brusreducering”).OBS! Anslut den mobila enheten igen genom att välja öronsnäckorna i Bluetoothlistan på din enhet.| 3 1 S W E

B AT T E R ILADDA ÖRONSNÄCKORNA1. Rikta in laddningskontakterna på den vänstra öronsnäckan mot laddningsstiften på den vänstra sidan av laddningsfodralet.LaddningsstiftOBS! Se till att öronsnäckorna är rumstempererade, mellan 8 °C och 39 °C, före laddning.2. Lägg öronsnäckan i fodralet så att det magnetiskt klickar på plats. Öronsnäckornas statuslampa blinkar med ett vitt sken och lyser sedan i enlighet med laddningsstatus (se sida 36).3. Upprepa steg 1 och 2 för höger öronsnäcka. OBS! Öronsnäckorna laddas vare sig fodralet är öppet eller stängt.| 3 2 S W E

B AT T E R ILADDA LADDNINGSFODRALETTÄNK PÅ! Produkten ska endast användas tillsammans med en godkänd LPS-adapter (begränsad strömkälla) som uppfyller lokala bestämmelser (till exempel UL, CSA, VDE eller CCC).1. Anslut den smala änden av USB-kabeln till USB-C®-porten på fodralets undersida.2. Anslut den andra änden till en USB-A-laddare (medföljer ej) eller dator. Laddningsfodralets statuslampa lyser med ett fast gult sken (se sida 37). OBS! Se till att fodralet är rumstempererat, mellan 8 °C och 39 °C, före laddning.| 3 3 S W E

B AT T E R IKONTROLLERA LADDNINGSNIVÅN I ÖRONSNÄCKAN Medan du använder öronsnäckorna· När du tar ut öronsnäckorna från laddningsfodralet och sätter in dem i öronen, hörs ett meddelande som anger laddningsnivån.· Använd Bose Music-appen. Öronsnäckans batterinivå visas på huvudskärmen. OBS! Om den ena av öronsnäckorna har lägre laddningsnivå än den andra, hörs ettmeddelande som anger den lägre laddningsnivån. Om laddningsnivån är låg hörs “Battery low, please charge now”.Medan öronsnäckorna laddasNär du lägger öronsnäckorna i laddningsfodralet blinkar öronsnäckans statuslampa med ett vitt sken och lyser sedan enligt laddningsstatus (se sida 36).OBS! Om den ena av öronsnäckorna har lägre laddningsnivå än den andra, återspeglar öronsnäckans statuslampa den lägre laddningsnivån.| 3 4 S W E

B AT T E R IKONTROLLERA LADDNINGSFODRALETS LADDNINGSNIVÅÖppna laddningsfodralet. Laddningsfodralets statuslampa lyser enligt batterinivån (se sida 37).

LADDNINGSTIDKOMPONENT Öronsnäckor

LADDNINGSTID 2 timmar

Laddningsfodral

3 timmar

TÄNK PÅ FÖLJANDE:· När batterinivån för öronsnäckorna är låg, kan de laddas under 20 minuter med stängt fodral och sedan användas i upp till 2 timmar.· Med en fullständig laddning kan du använda öronsnäckorna i 6 timmar. Batteriets livslängd varierar beroende på användning.· När fodralet är helt uppladdat, kan du använda det för att ladda öronsnäckorna fullt upp till tre gånger.· När öronsnäckorna ligger i fodralet kan laddningstiden variera.

| 3 5 S W E

STATUS FÖR ÖRONSNÄCKOR OCH LADDNINGSFODRALÖRONSNÄCKORNAS STATUSLAMPAÖronsnäckornas statuslampa finns på insidan av laddningsfodralet.

Öronsnäckornas statuslampa

Bluetooth-statusVisar Bluetooth-anslutningarnas status för mobila enheter.

LAMPANS UPPFÖRANDE

SYSTEMLÄGE

Blinkar långsamt blått

Klar att anslutas

Fast blått sken (5 sekunder)

Ansluten

Blinkar vitt två gånger

Enhetslistan har rensats

Batteri, uppdatering och felstatusVisar öronsnäckornas status för batteri, uppdatering och fel.

LAMPANS UPPFÖRANDE

SYSTEMLÄGE

Blinkar vitt, lyser sedan med fast vitt Fulladdat sken (fem sekunder)

Blinkar vitt, lyser sedan med fast gult sken (fem sekunder)

Laddar

Blinkar vitt två gånger, blinkar långsamt blått och stängs av

Omstart klar

Blinkar vitt tre gånger (upprepas) Uppdaterar programvaran

Blinkar gult och vitt

Fel ­ kontakta Bose kundtjänst

| 3 6 S W E

STATUS FÖR ÖRONSNÄCKOR OCH LADDNINGSFODRALLADDNINGSFODRALETS STATUSLAMPALaddningsfodralets statuslampa finns på fodralets framsida.

Laddningsfodralets statuslampa

Batteri, uppdatering och felstatusVisar laddningsfodralets status för batteri, uppdatering och fel.

LAMPANS UPPFÖRANDE

SYSTEMLÄGE

Fast vitt sken

Fulladdat (100 % och inkopplat)

Fast vitt sken (5 sekunder)

Laddad (34 % ­ 99 %)

Fast gult sken (5 sekunder)

Lite laddning (10 % ­ 33 %)

Blinkar gult två gånger

Måste ladda (mindre än 10 %)

Lyser med fast gult sken

Laddar

Blinkar vitt tre gånger (upprepas) Uppdaterar programvaran

Blinkar gult och vitt

Fel ­ kontakta Bose kundtjänst

| 3 7 S W E

BLUETOOTH-ANSLUTNINGAR Du kan hantera Bluetooth-anslutningar med Bose Music-appen eller använda Bluetooth-menyn på din mobila enhet.ANSLUTA MED BOSE MUSIC-APPENSe sida 14 för hur du ansluter öronsnäckor och hanterar Bluetooth-anslutningar med Bose Music-appen.ANSLUT VIA BLUETOOTH-MENYN PÅ DEN MOBILA ENHETENDu kan lagra upp till sju enheter i listan över öronsnäcksenheter. Du kan endast ansluta och spela ljud från en enhet i taget. OBS! Få ut maximalt av dina öronsnäckor genom att använda Bose Music-appen föratt ställa in och ansluta din mobila enhet (se sida 14). 1. Med öronsnäckorna i laddningsfodralet och fodralet öppen trycker och håller du inneknappen bak på fodralet tills öronsnäckornas statuslampa blinkar långsamt blått. OBS! Se till att båda öronsnäckorna ligger i fodralet och att fodralet är öppet.| 3 8 S W E

BLUETOOTH-ANSLUTNINGAR2. Aktivera Bluetooth-funktionen på din enhet. OBS! Bluetooth-funktionen hittar du vanligtvis i menyn Inställningar.3. Välj öronsnäckorna i enhetslistan. OBS! Leta efter namnet som du angav för öronsnäckorna i Bose Music-appen. Om du inte gav öronsnäckorna något namn kommer standardnamnet att visas.BOSE QCII EARBUDSÖronsnäckornas namn visas i listan över mobila enheter. Öronsnäckornas statuslampa lyser med ett fast blått sken (se sida 36).KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHETLägg båda öronsnäckorna i laddningsfodralet. TIPS: Du kan även använda Bose Music-appen eller dina Bluetooth-inställningar föratt koppla från enheten. Inaktivering av Bluetooth på din enhet leder till att enheten kopplas från öronsnäckorna och alla andra enheter.ÅTERANSLUTA EN MOBIL ENHETNär öronsnäckorna tagits ur laddningsfodralet kommer de att försöka ansluta till den senast använda enheten. För att använda en annan tidigare ansluten enhet använder du enhetens Bluetoothinställningar för att ansluta till öronsnäckorna. TÄNK PÅ FÖLJANDE: · Enheten måste vara inom räckvidd (9 m) och påslagna. · Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.| 3 9 S W E

BLUETOOTH-ANSLUTNINGARRENSA LISTA ÖVER ÖRONSNÄCKSENHETER1. Med öronsnäckorna i laddningsfodralet och fodralet öppen trycker och håller du inne knappen bak på fodralet i 15 sekunder tills öronsnäckornas statuslampa blinkar vitt två gånger och sedan blinkar långsamt blått. OBS! Se till att båda öronsnäckorna ligger i fodralet och att fodralet är öppet.2. Ta bort öronsnäckorna från Bluetooth-listan på din enhet. Alla enheter tas bort och öronsnäckorna är redo att anslutas (se sida 14).| 4 0 S W E

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

FÖRVARA ÖRONSNÄCKORNANär du inte använder öronsnäckorna bör de förvaras i laddningsfodralet. Stäng laddningsfodralet för att spara batteritid och hålla fodralet rent.

RENGÖRA ÖRONSNÄCKORNA OCH LADDNINGSFODRALET

KOMPONENT

PROCEDUR

Öronsnäckornas toppar och stödremmar

Börja med att ta bort remmarna och topparna från öronsnäckorna och tvätta dem sedan i en mild tvållösning och vatten.OBS! Skölj och torka av topparna och remmarna noga innan du sätter tillbaka dem på öronsnäckorna.

Öronsnäckans munstycke

Rengör med enbart en torr, mjuk bomullstopp eller liknande.TÄNK PÅ! För aldrig in något rengöringsverktyg i ett munstycke.

Laddningskontakter (på öronsnäckorna)

Förhindra korrosion genom att ofta torka av med en torr, mjuk bomullsstopp eller liknande.

Laddningsfodral

Rengör med enbart en torr, mjuk bomullstopp eller liknande.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖRReservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst. Besök: support.Bose.com/QCEiiBEGRÄNSAD GARANTIÖronsnäckorna omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på worldwide.Bose.com/Warranty. Mer information om hur du registrerar din produkt finns på worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.

| 4 1 S W E

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLUPPDATERA ÖRONSNÄCKORNAÖronsnäckorna uppdateras automatiskt när de ansluts till Bose Music-appen och en uppdatering finns tillgänglig. Följ instruktionerna för appen.UPPDATERA LADDNINGSFODRALETUppdatera laddningsfodralet via uppdateringsfunktionen på Boses hemsida. Besök: btu.Bose.com och följ instruktionerna på skärmen.VISA DATUMKODEN FÖR ÖRONSNÄCKORNALossa stödremmen från öronsnäckan (se sida 21). Datumkoden finns på öronsnäckan i det breda området nära mikrofonen.

XXXX XXXX

XXXX XXXX

Datumkod

VISA LADDNINGSFODRALETS SERIENUMMERTa ut öronsnäckan ur laddningsfodralet.Laddningsfodralets serienummer finns under öronsnäckans statuslampa inuti öronsnäckan.

| 4 2 S W E

FELSÖKNING

PROVA DET HÄR FÖRSTOm du upplever problem med öronsnäckorna kan du prova följande: · Ladda öronsnäckorna och laddningsfodralet (se sida 32). · Sätt igång öronsnäckorna (se sida 23). · Kontrollera öronsnäckornas statuslampor (se sida 36) och laddningsfodraletsstatuslampa (se sida 37). · Kontrollera att enheten har Bluetooth-stöd (se sida 38). · Ladda ned Bose Music-appen och kör tillgängliga programuppdateringar(se sida 14). · Flytta den mobila enheten närmare öronsnäckorna (9 m) och längre bort fråneventuella störningskällor. · Höj volymen i öronsnäckorna, på den mobila enheten och i musikappen. · Ansluta en annan mobil enhet (se sida 14).

ANDRA LÖSNINGAROm du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.Besök: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM

LÖSNING

Öronsnäckorna sätts inte på

Kontrollera att öronsnäckorna inte är försatta i viloläge. Du aktiverar öronsnäckorna genom att sätta på dig dem.Lägg båda öronsnäckorna i laddningsfodralet så att de magnetiskt klickar på plats. Stäng fodralet och öppna det igen. Öronsnäckornas statuslampa blinkar med ett vitt sken och visar sedan laddningsstatus (se sida 36).Om öronsnäckorna har utsatts för höga eller låga temperaturer ska du låta dem återfå rumstemperatur.

| 4 3 S W E

FELSÖKNING

SYMPTOM

LÖSNING

Det går inte att ansluta öronsnäckorna till mobil enhet

På enheten:· Stäng av Bluetooth-funktionen och sätt sedan på den igen.· Ta bort öronsnäckorna från Bluetooth-listan på enheten, inklusive dubletter etiketterade med LE (Low Energy). Anslut igen (se sida 14).Lägg båda öronsnäckorna i laddningsfodralet så att de magnetiskt klickar på plats. Stäng fodralet och öppna det igen. Öronsnäckornas statuslampa blinkar med ett vitt sken och visar sedan laddningsstatus (se sida 36). Anslut igen (se sida 14).Kontrollera att båda öronsnäckorna är ordentligt placerade i laddningsfodralet (se sida 32).Rensa listan över öronsnäcksenheter (se sida 40). Anslut igen (se sida 14).Besök: support.Bose.com/QCEii för att se instruktionsvideor.Starta om öronsnäckorna och laddningsfodralet (se sida 51).

Öronsnäckorna svarar inte vid installation av appen

Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet. Installera om appen (se sida 14).Kontrollera att du använder Bose Music-appen för installation (se sida 14).Kontrollera att du har gett Bose Music-appen åtkomst till Bluetooth-anslutningar i din mobila enhets Inställningar.Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på menyn Inställningar i din mobila enhet.

Bose Music-appen hittar inte några öronsnäckor

Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet. Installera om appen (se sida 14).Kontrollera att du har gett Bose Music-appen åtkomst till Bluetooth-anslutningar i din mobila enhets Inställningar.Med öronsnäckorna i laddningsfodralet och fodralet öppen trycker och håller du inne knappen bak på fodralet tills öronsnäckornas statuslampa blinkar långsamt blått.Lägg båda öronsnäckorna i laddningsfodralet så att de magnetiskt klickar på plats. Stäng fodralet och öppna det igen. Öronsnäckornas statuslampa blinkar med ett vitt sken och visar sedan laddningsstatus (se sida 36). Ta ut öronsnäckorna.

Bose Music app fungerar inte på min mobila enhet

Se till att din mobila enhet är kompatibel med Bose Music-appen och möter systemkraven. Se även din mobila enhets appbutik för mer information om detta.Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet. Installera om appen (se sida 14).

| 4 4 S W E

FELSÖKNING

SYMPTOM

LÖSNING

Öronsnäckan känns obekväm i öronkanalen

Se till att öronsnäckans toppar inte sitter för långt in i öronkanalen (se sida 17).Prova en större topp. Prova en mindre om det inte hjälper (se sida 20).Prova en mindre stödrem (se sida 21).Kontrollera med en spegel att öronsnäckorna passar (se sida 17).Kontrollera att öronsnäckorna passar med Earfit Fit Test i Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.Kontakta Bose kundtjänst eller besök support.Bose.com/QCEii för ytterligare storlekar på proppar och stödremmar, samt för att se instruktionsvideor.

Stödremmen är inte bekväm vid kanten på ytterörat.

Prova en mindre stödrem (se sida 21). Prova en mindre topp om det inte hjälper med minsta stödremmen (se sida 20).Kontrollera med en spegel att öronsnäckorna passar (se sida 17).Kontrollera att öronsnäckorna passar med Earfit Fit Test i Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.Kontakta Bose kundtjänst eller besök support.Bose.com/QCEii för ytterligare storlekar på proppar och stödremmar, samt för att se instruktionsvideor.

Öronsnäckorna sitter inte ordentligt

Kontrollera att öronsnäckans topp sitter skönt mot öronkanalens öppning (se sida 16).Prova en större stödrem (se sida 21).Prova en större topp (se sida 20).Kontakta Bose kundtjänst eller besök support.Bose.com/QCEii för ytterligare storlekar på proppar och stödremmar, samt för att se instruktionsvideor.

Öronsnäckornas toppar Kontrollera att öronsnäckans toppar sitter bra på öronsnäckorna

ramlar av

(se sida 20).

Stödremmarna ramlar av

Kontrollera att remmarna sitter bra på öronsnäckorna (se sida 20).Kontrollera att remmarna är korrekt placerade på öronsnäckorna (se sida 21).

| 4 5 S W E

FELSÖKNING

SYMPTOM

LÖSNING

Intermittent Bluetoothanslutning

Rensa listan över öronsnäcksenheter (se sida 40). Anslut igen (se sida 14).Flytta den mobila enheten närmare öronsnäckorna.Starta om öronsnäckorna och laddningsfodralet (se sida 51).

Inget ljud

Kontrollera att du använder rätt storlek på öronsnäcka och rem i båda öron (se sida 19).Kontrollera med en spegel att öronsnäckorna passar (se sida 17).Kontrollera att öronsnäckorna passar med Earfit Fit Test i Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.Besök: support.Bose.com/QCEii för att se instruktionsvideor.Kontrollera att du har vridit upp volymen (se sida 25).Kontrollera att båda örontopparna sitter ordentligt i örat och inte har vridits för mycket bakåt (se sida 16).Håll huvudet upprätt när du sätter i öronsnäckorna.Tryck på uppspelningsknappen på mobilenheten för att vara säker på att du spelar upp ett ljud.Spela upp ljud från en annan applikation eller musiktjänst.Spela upp ljud från innehåll som är lagrat på din enhet.Starta om den mobila enheten.Använd Bose Music-appen för att inaktivera funktionen för in-eardetektering (se sida 29).

Inget ljud från ena öronsnäckan

Kontrollera att du använder rätt storlek på öronsnäcka och rem i båda öron (se sida 19).Kontrollera med en spegel att öronsnäckorna passar (se sida 17).Kontrollera att öronsnäckorna passar med Earfit Fit Test i Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.Besök: support.Bose.com/QCEii för att se instruktionsvideor.Kontrollera att programvaran i Bose Music-appen är uppdaterad (se sida 42).Kontrollera att båda örontopparna sitter ordentligt i örat och inte har vridits för mycket bakåt (se sida 16).Håll huvudet upprätt när du sätter i öronsnäckorna.Lägg båda öronsnäckorna i laddningsfodralet så att de magnetiskt klickar på plats. Stäng fodralet och öppna det igen. Öronsnäckornas statuslampa blinkar med ett vitt sken och visar sedan laddningsstatus (se sida 36). Ta ut öronsnäckorna.

| 4 6 S W E

FELSÖKNING

SYMPTOMLjud och video är inte synkroniserade

LÖSNINGStäng appen eller musiktjänsten och öppna den igen.Spela upp ljud från en annan applikation eller musiktjänst.Lägg båda öronsnäckorna i laddningsfodralet så att de magnetiskt klickar på plats. Stäng fodralet och öppna det igen. Öronsnäckornas statuslampa blinkar med ett vitt sken och visar sedan laddningsstatus (se sida 36). Ta ut öronsnäckorna.

Dålig ljudkvalitet

Kontrollera med en spegel att öronsnäckorna passar (se sida 17).Kontrollera att öronsnäckorna passar med Earfit Fit Test i Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.Kontrollera att du använder rätt storlek på öronsnäcka och rem i båda öron (se sida 19).Besök: support.Bose.com/QCEii för att se instruktionsvideor.Kontrollera att du använder Bose Music-appen för installation (se sida 14).Försök med ett annat ljudspår.Spela upp ljud från en annan applikation eller musiktjänst.Ta bort smuts eller öronvax från öronsnäckor och munstycken.Inaktivera ljudförbättringsfunktioner på enheten eller i musikappen.Kontrollera att öronsnäckorna är anslutna till rätt Bluetoothprofil: Stereo A2DP. Kontrollera enhetens Bluetooth-/ ljudinställningsmeny för att försäkra dig om att rätt profil har valts.På enheten:· Stäng av Bluetooth-funktionen och sätt sedan på den igen.· Ta bort öronsnäckorna från Bluetooth-listan på din enhet. Anslut igen (se sida 14).Om du delar öronsnäckorna placerar du dem i laddningsfodralet för att rensa ljudanpassningen mellan användarna.

Mikrofonen tar inte upp något ljud

Se till att stödremmarna är korrekt placerade så att mikrofonhålen på remmen är inriktade mot mikrofonen på öronsnäckan (se sida 21).Prova med att göra ytterligare ett telefonsamtal.Prova med en annan kompatibel enhet.På enheten:· Stäng av Bluetooth-funktionen och sätt sedan på den igen.· Ta bort öronsnäckorna från Bluetooth-listan på enheten, inklusive dubletter etiketterade med LE (Low Energy). Anslut igen (se sida 14).

| 4 7 S W E

FELSÖKNING

SYMPTOMDet går inte att byta brusreduceringsläge

LÖSNINGLägg båda öronsnäckorna i laddningsfodralet så att de magnetiskt klickar på plats. Stäng fodralet och öppna det igen. Öronsnäckornas statuslampa blinkar med ett vitt sken och visar sedan laddningsstatus (se sida 36). Ta ut öronsnäckorna.Om du anpassar genvägen för en specifik öronsnäcka bör du ser till att trycka och hålla inne på rätt öronsnäcka.Se “Öronsnäckorna reagerar inte på pekstyrning” på sidan 49.Använd appen Bose Music för att ändra brusreduceringsläge. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar (se sida 14).

Dålig brusreducering

Kontrollera att ActiveSenseTM är aktiverat (se sida 30).Kontrollera med en spegel att öronsnäckorna passar (se sida 17).Kontrollera att öronsnäckorna passar med Earfit Fit Test i Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.Kontrollera brusreduceringsläget (se sida 30).Ta ut öronsnäckorna ur öronen och sätt i dem igen.Under ett pågående samtal eller när du använder röststyrning på din mobila enhet, sänker du eller stänger du av Egen röst via Bose Music-appen (se sida 31).Om du delar öronsnäckorna placerar du dem i laddningsfodralet för att rensa ljudanpassningen mellan användarna.

Svårt att höra den andra Höj volymen med den mobila enheten. parten under ett samtal Prova ett annat brusreduceringsläge (se sida 30).

Svårt att höra den egna Använd Bose Music-appen för att justera Egen röst. Du kan nå rösten under ett samtal detta alternativ från menyn Inställningar.

Öronsnäckorna reagerar inte

Lägg båda öronsnäckorna i laddningsfodralet så att de magnetiskt klickar på plats. Stäng fodralet och öppna det igen. Öronsnäckornas statuslampa blinkar med ett vitt sken och visar sedan laddningsstatus (se sida 36). Ta ut öronsnäckorna.Starta om öronsnäckorna och laddningsfodralet (se sida 51).

| 4 8 S W E

FELSÖKNING

SYMPTOM

LÖSNING

Öronsnäckorna reagerar inte på pekstyrning

Kontrollera att du pekar på rätt pekyta (se sida 25).Kontrollera att fingret har tillräcklig kontakt med pekytan (se sida 25).Variera trycket när du använder funktioner som kräver att du trycker flera gånger.Se till att fingrarna är torra.Se till att ditt hår inte vidrör pekytan om det är vått.Om du har handskar på måste du ta av dem innan du vidrör pekytan.Använd Bose Music-appen för att inaktivera funktionen för in-eardetektering (se sida 29).Om öronsnäckorna har utsatts för höga eller låga temperaturer ska du låta dem återfå rumstemperatur.Starta om öronsnäckorna och laddningsfodralet (se sida 51).

Kan inte justera volymen

Kontrollera att volymkontroll är aktiverat med hjälp av Bose Music- appen (se sida 25).Kontrollera att du sveper på pekstyrningsytan i rätt riktning (se sida 25).Se “Öronsnäckorna reagerar inte på pekstyrning”.

Det går inte att komma åt genvägen

Kontrollera att du har angett en genväg i Bose Music-appen (se sida 28).Om du anpassar genvägen för en specifik öronsnäcka bör du ser till att trycka och hålla inne på rätt öronsnäcka.

Öronsnäckorna laddas inte

Kontrollera att öronsnäckorna är korrekt placerade i laddningsfodralet. Spara batteritid genom att låta fodralet vara stängt medan öronsnäckorna laddas (se sida 32).Kontrollera att varken smuts eller skräp täcker laddningskontakterna på öronsnäckorna eller laddningsstiften i fodralet.Kontrollera att USB-kabeln sitter korrekt i porten på laddningsfodralet.Kontrollera att båda ändarna på USB-kabeln sitter som de ska.Prova en annan USB-kabel.Prova ett annat vägguttag.Om öronsnäckorna eller laddningsfodralet har utsatts för höga eller låga temperaturer ska du låta dem återfå rumstemperatur. Ladda igen (se sida 32).

| 4 9 S W E

FELSÖKNING

SYMPTOMLaddningsfodralet laddas inte uppSpråket för röstanvisningar är felJag får inga samtalsaviseringar Öronsnäckorna avger ett kvittrande ljud

LÖSNINGKontrollera att USB-kabeln sitter korrekt i porten på laddningsfodralet. Se till att den anslutna USB-kabeln är lång nog för att fodralet ska få en första laddning om laddningsfodralet är helt tomt. Återanslut USB-kabeln om du tar bort den och laddningsfodralets statuslampa slocknar. Kontrollera att båda ändarna på USB-kabeln sitter som de ska. Prova en annan USB-kabel. Kontrollera att laddningsfodralet är stängt. Spara batteritid genom att låta fodralet vara stängt under laddning. Prova ett annat vägguttag. Om laddningsfodralet har utsatts för höga eller låga temperaturer ska du låta det återfå rumstemperatur. Ladda igen (se sida 33).Ändra språket för röstanvisningar via Bose Music-appen (se sida 14). Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.Kontrollera att röstanvisningar är aktiverat med hjälp av Bose Music- appen (se sida 14). Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar. Kontrollera att du har gett öronsnäckorna åtkomst till kontakter i din mobila enhets Bluetooth-meny.Kontrollera att öronsnäckornas munstycke inte är blockerat (se sida 20).

| 5 0 S W E

FELSÖKNINGSTARTA OM ÖRONSNÄCKORNA OCH LADDNINGSFODRALETOm öronsnäckorna eller laddningsfodralet inte reagerar kan du starta om dem. OBS! Om du startar om öronsnäckorna så rensas listan med öronsnäckor. Inga andrainställningar rensas. Med öronsnäckorna i laddningsfodralet och fodralet öppen trycker och håller du inne knappen bak på fodralet i 25 sekunder tills öronsnäckornas statuslampa blinkar vitt två gånger, sedan blinkar långsamt blått och till slut stängs av. OBS! Se till att båda öronsnäckorna ligger i fodralet och att fodralet är öppet.När omstarten är klar tänds öronsnäckornas statuslampor i enlighet med laddningsstatus (se sida 36) och laddningsfodralets statuslampor lyser i enlighet med batterinivån (se sida 37).| 5 1 S W E

report this ad

©2022 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 USA AM875097-0010 Rev. 01

References

[xyz-ips snippet=”download-snippet”]