Everglades EVTT1021 Refrigerator User Manual

EVTT1021 Refrigerator

EVTT1021Koelkast ­ Refrigerator Kühlschrank ­ Refrigerateur

Gebruiksaanwijzing User Manual

Gebrauchsanleitung Mode dé Emploi

2

Inhoud

Veiligheid- en waarschuwingensinstructies…..2 Eerste ingebruikname en installatie…….8 Beschrijving van het apparaat…………..11 Bediening………………………………………11 Nuttige aanwijzingen en tips…………….13

Reiniging en onderhoud…………………..14 De deur omkeren……………………………15 Het oplossen van problemen……………16 Afdanken van het apparaat………………18

Veiligheid- en waarschuwingensinstructiesCorrect gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen,deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit deze gebruikershandleiding te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is. Veiligheidsvoorschriften voor kinderen en kwetsbare mensenIn overeenstemming met de EN standaard Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Door de gebruiker uit te voeren reiniging en onderhoud mogen niet worden gedaan door kinderen zonder toezicht. In overeenstemming met de IEC standaard Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

3Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen, daar er gevaar voor verstikking bestaat. Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten. Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit.Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen rakenAlgemene VeiligheidWAARSCHUWING — Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals – personeel keuken gebieden in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; – boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere residentiële soort omgevingen; – bed and breakfast type omgevingen; – catering en dergelijke niet- retail-toepassingen. WAARSCHUWING — Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een brandbare drijfgas in dit apparaat. WAARSCHUWING — Indien het netsnoer beschadigd is, mag het om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel. WAARSCHUWING — Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen. WAARSCHUWING — Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen , tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant is aanbevolen. WAARSCHUWING — Beschadig het koelcircuit niet. WAARSCHUWING — Gebruik geen elektrische apparaten in de voedsel opbergvakken van het apparaat, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant is aanbevolen.

4WAARSCHUWING — Het koelmiddel en vloeibare gas van de isolatie zijn licht ontvlambaar. Wanneer u het apparaat afvoert, doe dit dan alleen bij een erkend inzamelpunt. Niet aan vuur blootstellen. WAARSCHUWING –Bij het plaatsen van het apparaat, zorg ervoor dat het netsnoer niet bekneld of beschadigd raakt. WAARSCHUWING–Niet meerdere draagbare stopcontacten of draagbare voedingen aan de achterkant van het apparaat plaatsen.Het vervangen van het verlichtingslampenWAARSCHUWING — De verlichtingslampen mogen niet door de gebruiker worden vervangen! Indien de verlichtingslampen zijn beschadigd, contacteert u de klantendienst voor hulp. Deze waarschuwing geldt uitsluitend voor koelkasten met verlichtingslampen. Koelmiddel Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat,dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar. Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt. Het koelmiddel isobutaan (R600a) is ontvlambaarWAARSCHUWING — Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie. Koelmiddel en gassen moeten professioneel worden afgevoerd, omdat ze oogletsel of ontsteking kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken voorafgaand aan het afdanken.:Risico op brand / ontvlambare materialenIndien het koelcircuit beschadigd is: – open vuur en ontstekingsbronnen vermijden. – de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren. Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

5EIectrische veiligheid1.Het netsnoer mag niet verlengd worden.. 2. Verzeker u ervan dat de stekkerniet platgedrukt of door de beschadigd wordt achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken. 4. Trek niet aan het snoer 5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.6.U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje. 7.De koelkast wordt alleen toegepast met stroomaansluiting van eenfase wisselstroom van 220~240V/50Hz. Indien fluctuatie van de spanning in de wijk van de gebruiker zo groot is dat de spanning hoger is dan de bovenstaande strekking, veiligheidshalve, dient de AC automatische spanningsregelaar van meer dan 350W weer worden ingeschakeld naar de koelkast. De koelkast moet gebruik maken van een speciaal stopcontact in plaats van een gemeenschappelijke met andere elektrische apparaten. De stekker moet overeenkomen met aardleiding van het stopcontact.Dagelijks gebruikBewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, er bestaat een risico dat deze kunnen ontploffen. Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat(e.g. elektrische ijsmachines, mixers etc.) Bij het loskoppelen altijd aan de stekker uit het stopcontact trekken, trek niet aan de kabel. Zet geen hete items op de kunststof onderdelen dit het apparaat. Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand.

6Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant. U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen. Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat. Diepgevroren voedels kan vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht. Houd brandende kaarsen, lampen en andere voorwerpen met open vlammen uit de buurt van het apparaat, zodat het apparaat niet in brand wordt gestoken. Het apparaat is bedoeld voor het bewaren van voedingsmiddelen en / of dranken in gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje. Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst. Haal geen artikelen uit het vriesvak enraak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken. Gebruik nooit de basis, laden, deuren enz. om op staan of als dragers. Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is. Ijslolly of ijsblokjes niet consumeren direct vanuit de vriezer deze kunnen vrieswonden veroorzaken aan de mond en de lippen. Om te voorkomen dat items vallen en zware verwondingen of schade aan het apparaat kunnen veroorzaken, doe de deurl rekken niet overbelasten of te veel voedsel in de groenteladen plaatsen. Dit koelapparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat. Dit koelapparaat is niet geschikt voor het invriezen van levensmiddelen. Voorzichtig! Reiniging en Onderhoud Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

7Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen, stoomreiniger, etherische oliën, organische oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddel. Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.Installatie Belangrijk!Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd. Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg. Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen. Waar het mogelijk is moet de achterkant van het product niet dicht op een muur worden geplaatst teneinde te voorkomen dat u warme delen aanraakt of vastpakt (compressor, condensator) teneinde het risico op brand te voorkomen, volgt u de instructies die relevant zijn voor de installatie. Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden. Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.OnderhoudAlle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competente persoon. Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkendonderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen. 1)Als het apparaat is Frost Free.2)Als het apparaat een vriesvak bevat. Opmerking: kinderen van 3 tot 8 jaar mogen koelapparatuur in- en uitladen. (Deze clausule is alleen van toepassing op deEU-regio.)

8

Eerste ingebruikname en installatie

Reinigen vóór het gebruik Alvorens het apparaat voor de eerste keer in gebruik te nemen, moet u de binnenkant en alle interne accessoires met lauwwarm water en neutrale zeep reinigen, teneinde de typische geur van een nieuw product te verwijderen en vervolgens goed drogen.

Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders, omdat deze de afwerking van het product zullen beschadigen. Belangrijk! Er is een goede ventilatie rondom de koelkast nodig teneinde de afvoer van warmte, een hoge efficiëntie en een laag stroomverbruik mogelijk te

9

maken. Om deze reden moet voldoende vrije ruimte rondom de koelkast beschikbaar zijn. Wij raden u aan om een ruimte aan te houden van 50-70mm vanaf de achterkant van de koelkast tot aan de muur, tenminste 100mm ruimte aan beide zijden, 100mm vanaf de bovenkant en een duidelijke ruimte om de deuren met een hoek van 180° te openen. Apparaten mogen niet aan regen worden blootgesteld. Er moet voldoende luchtcirculatie mogelijk zijn aan de onderkant van het apparaat, omdat een slecht luchtcirculatie de prestaties kan beïnvloeden. Ingebouwde apparaten moeten uit de buurt van warmtebronnen zoals kachels en direct zonlicht worden geplaatst.

100mm 100mm

50-70mm

De installatie positie Waarschuwing! Alvorens te beginnen met de installatiemoet u voor uw veiligheid en een correcte werking van het apparaat zorgvuldig de instructies lezen. Het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals fornuis, radiatoren, direct zonlicht enz.plaatsen. De maximale prestatie en veiligheid zijn gewaarborgd door het instellen van

de correcte binnentemperatuur voor de desbetreffende klasse van het apparaat, gespecificeerd op het typeplaatje. Er moet voldoende luchtcirculatie mogelijk zijn aan de lage zijkant van het apparaat, omdat een slecht luchtcirculatie de prestaties kan beïnvloeden. Dit apparaat presteert goed van N tot ST. Het apparaat werkt mogelijk niet goed, als het gedurende een langere periode bij een temperatuur boven of onder het aangegeven bereik werkt.

Klimaatklasse N ST

Omgevingstemperatuur +16°C tot +32°C +16°C tot +38°C

Apparaten mogen niet aan regen worden blootgesteld. Er moet voldoende luchtcirculatie mogelijk zijn aan de onderkant van het apparaat, omdat een slecht luchtcirculatie de prestaties kan beïnvloeden. Ingebouwde apparaten moeten uit de buurt van warmtebronnen zoals kachels en direct zonlicht worden geplaatst. Het installeren van de rubberen ondersteuningplaat Indien er een rubberen ondersteuningsplaat en een schoef in het plastic zakje bij uw apparaat wordt geleverd, kunt u deze accessoires overeenkomstig de volgende procedure installeren. Opmerking: Er is geen behoefte deze accessoires bij normaal gebruik te installeren. Alleen onder extreme omstandigheden, moet u het apparaat leegmaken terwijl er een gewicht met een totale massa van

10 kg op deur is en de deur geopend wordt met een hoek van ongeveer 90 graden, waarbij de koelkast het risico loopt om te kantelen. De rubberen ondersteuningsplaat moet op de onderste basis dichting worden gemonteerd, teneinde het apparaat stabiliteit te geven. 1. Het apparaat optillen om het schroefgat te zoeken aan de linkerkant van de onderste basis dichting.

10Kruisschroevendraaier

Onderste basis dichting.2. Plaats de schroef in de opening van de rubberen ondersteuningsplaat.SchroefRubberen ondersteuningsplaat3. Zet de schroef waterpas op de opening van de onderste basis dichting. Bevestig de rubberen ondersteuningsplaat op de basis dichting met eenn kruisschroevendraaier (zelf voorzien).

Waterpas zetten Het apparaat moet waterpas staan om trillingen te elimineren. Om het apparaat waterpas te zetten, moet u het rechtop zetten en beide stelvoetjes moeten een goed contact hebben met de vloer. U kunt het apparaat tevens waterpas zetten door het stelvoetje aan de voorzijde uit te draaien en afstellen op het gewenste niveau (Gebruik uw vingers of een geschikte moersleutel). De elektrische aansluiting Let op! Alle elektrotechnische werkzaamheden die vereist om dit apparaat te installeren moeten door een erkend of bevoegd persoon uitgevoerd worden. Waarschuwing! Dit apparaat moet worden geaard. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af, indien de veiligheidsmaatregelen niet zijn getroffen of in acht genomen.

11

Beschrijving van het apparaat

1 Behuizing

2 Kleine koelkast deurvak 1

3 Ijsblokjesbakje (optioneel)

13

4 Ontdooibakje

2

12

5 Uitneembaar plateau

3

6 Deksel verslade

4

11

7 Verslade (optioneel)

8 Onderste lade

5

10

9 Eierrek (optioneel)

9

10 Flessenrek

6

11 Klein rek

7

8

12 Koelkastdeur

13 ThermostaatOpmerking: Door continue aanpassing van onze producten kan uw vriezer er iets anders uitzien dan dit apparaat in deze gebruiksaanwijzing, maar haar functies en gebruikswijze blijven hetzelfde. Opmerking: Om de beste energie-efficiëntie van dit product te waarborgen, plaatst u alle schappen, laden op hun oorspronkelijke positie zoals in de bovenstaande afbeelding.

Bediening

Inbedrijfstelling en temperatuurregeling Steek de stekker van het aansluitsnoer in het stopcontact met randaarde. De temperatuur keuzeknop bevindt zich aan de kant van het vriesvak. Stand “0 ” betekent Door de temperatuurregelaar op stand “0” te draaien stopt de koeling cyclus, maar schakelt de stroom naar de koelkast niet uit. Door het kloksgewijs in de richting van de koeleenheid te draaien, zal de laatsgenoemde automatisch gaan

functioneren. In de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald, er geen stroomtoevoer of uitgeschakeld is, moet u 3 tot 5 minuten wachten alvorens het apparaat weer in te schakelen. Indien u een poging doet vóór deze tijdvertraging het opnieuw te starten, zal de koelkast niet starten. Stand “8”(end-stop) betekent: Laagste temperatuur, koudste instelling. Belangrijk! Voor een optimale conservering van voedsel raden we u aan om stand 3 of 4 te kiezen. Als u de temperatuur lager of hoger wilt, draai dan de knop naar een koudere of warmere stand.

12

Wanneer u de knop naar een lagere

temperatuur draait, kan het meer

energie verbruiken, terwijl het naar een

hogere temperatuur meer

energiebesparend kan zijn en daarom

de energiezuinigheid kan verhogen.

Belangrijk!

Hoge omgevingstemperaturen (bijv. op

warme zomerdagen) en een koudere

instelling (stand 6 tot 8) op het

thermostaat kan veroorzaken dat de

compressor continu of zelfs doorlopend

draait!

Reden: wanneer de

omgevingstemperatuur

hoog is, moet de

compressor continu draaien

3

2

4

teneinde de lage

1

5

temperatuur in het apparaat

6

te handhaven.

0

7

8

Opmerking: Een hoge

temperatuurinstelling versnelt

voedselverspilling.

Uitnemen en installeren deurschap

Waarschuwing Het deurschap mag niet

door de gebruiker worden verwijderd en

geïnstalleerd!! Indien het deurschap

beschadigd is, moet u contact opnemen

met de klantenservice hulplijn voor

assistentie .Om het deurschap te

vervangen, volgt u de volgende stappen:

Uitnemen van het deurschap

Naar binnendrukken

vasthoudt. Wanneer de uitsparing van het schap is losgemaakt van de koelkastdeur,neemt u het rek schuin omhoog uit.Installeren van het deurschapNaar binnendrukkenEerst tilt u de linkerzijde van het deurschap omhoog ,en zorg ervoor dat de uitsparing aan de deur is vastgemaakt .Vervolgens drukt u de rechterzijde naar binnen, druk het naar beneden in de correctie positie. Gebruik van het apparaat Uw apparaat laat u de accessoires zoals de “Beschrijving van het apparaat” in het algemeen zien en met deze instructie heeft u de juiste wijze hoe deze te gebruiken. Deurschap Wordt gebruikt voor de opslag van eieren, ingeblikt vloeistof, flessen drank en verpakte levensmiddelen, enz. Zet niet te veel zware voorwerpen in het schap. Plateaus in het koelvak Er zijn plateaus in het koelvak en deze kunt u uitnemen om gereinigd te worden.

Druk de rechterzijde van het deurschap naar binnen, terwijl u de linkerzijde

13Ijsmaker compartiment Dit is een compartiment met een lage temperatuur specifiek voor het invriezen en bewaren van ijs. Het kan binnen 24 uur ongeveer 250g maken.

Nuttige aanwijzingen en tips

Energiebesparende tips Wij raden u aan de onderstaande stappen te volgen om energie te besparen. Probeer te vermijden de deur voor langere tijd open te laten staan teneinde energie te besparen. Zorg ervoor dat het apparaat uit de buurt van warmtebronnen is geplaatst (Direct zonlicht, elektrische oven of kookplaat enz.) Stel de temperatuur niet kouder in dan nodig is. Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistof in het apparaat. Plaats het apparaat in een goed geventileerde, vochtvrije ruimte. Raadpleeg het hoofdstuk betreffende installatie van uw nieuwe apparaat. De beschrijving van het schema voor het apparaat geeft de juiste combinatie voor de laden, groentevak en schappen aan, de combinatie niet aanpassen daar deze is ontworpen voor de meest energie-efficiënte configuratie. Tips voor het koelen van vers voedsel Zet geen warme gerechten rechtstreeks in de koelkast of vriezer, de interne temperatuur zal stijgen waardoor de compressor harder moet werken en zal meer energie verbruiken.

Het voedsel bedekken of verpakken, met name als het een sterke smaak heeft. Zet het voedsel op dusdanige wijze in de koelkast zodat de lucht vrij kan circuleren. Tips voor de koeling Vlees (Alle soorten) Voedsel verpakt in plastic: verpakken en plaatsen op het glazen plateau boven de groentelade. Volg altijd de houdbaarheidstermijn van voedsel en gebruik de aangegeven data door de fabrikanten. Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: Deze kunnen worden verpakt en op elke willekeurig plateau worden gezet. Fruit en groenten: Deze moeten in de verslade worden bewaard. Boter en kaas: Moeten in aluminiumfolie of polyethyleen (plastic) zakken worden verpakt, en er moet zoveel mogelijk lucht uit de zakken worden verwijderd. Melkflessen: Moeten een deksel hebben en worden opgeslagen in de deurvak. Tips voor het invriezen Bij de eerste ingebruikname of na een periode waarin de vriezer niet is

14

gebruikt, moet u het apparaat voor tenminste 2 uren op de hoogste stand laten draaien, alvorens levensmiddelen in het vak te zetten. Bereid voedsel in kleine porties zodat het snel en volledig ingevroren kan worden, en het tevens snel in de gewenste hoeveelheid ontdooit kan worden. Verpak het voedsel in aluminiumfolie of polyethyleen voedselverpakking die luchtdicht zijn. Niet toestaan dat vers, onbevroren voedsel andere levensmiddelen aanraken, die reeds ingevroren zijn, om gedeeltelijke ontdooien te voorkomen. Indien bevroren producten onmiddellijk worden geconsumeerd na het verwijderen uit het vriesvak, kunnen deze waarschijnlijk leiden tot brandwonden door de koude op de huid. Het wordt aanbevolen om elke ingevroren pakket te voorzien van een etiket en datum, om de houdbaarheid tijdReiniging en onderhoudReiniging en onderhoud Om hygiënische redenen moet de binnenkant van het apparaat, met inbegrip van interieur accessoires, regelmatig worden gereinigd. De koelkast moet ten minste elke twee maanden worden gereinigd en onderhouden.Waarschuwing! Gevaar voor een elektrische schok! Het apparaat mag tijdens de reiniging niet zijn aangesloten aan het elektriciteitsnet. Alvorens het apparaat te reinigen moet deze worden uitgeschakeld en moet u de stekker uit

bij te houden. Tips voor het bewaren van diepvriesproducten Zorg ervoor dat de bevroren levensmiddelen correct zijn opgeslagen door de supermarktketen. Eenmaal ontdooit, zal het voedsel snel kunnen bederven en mag niet opnieuw worden ingevroren. De aangegeven houdbaarheidsdatum van de fabrikant mag niet worden overschreden. Uitschakelen van uw apparaat Indien het apparaat voor een langere periode moet worden uitgeschakeld, moeten de volgende stappen worden genomen om schimmelvorming op het apparaat te voorkomen. 1 All het voedsel verwijderen. 2 Trek de stekker uit het stopcontact. 3 De binnenkant goed reinigen en drogen. 4 Zorg ervoor dat de deuren enigszins op een kier te zetten, teneinde te zorgen dat de lucht kan blijven circuleren.het stopcontact trekken, of uitschakelen of de stroomonderbreker of zekering uitzetten. Belangrijk! Verwijder het voedsel alvorens het apparaat te reinigen. Bewaar deze goed bedekt op een koele plaats. Het apparaat nooit met een stoomreiniger reinigen. Vocht kan ophopen in elektrische componenten. Hete damp kan leiden tot beschadiging van kunststof onderdelen. Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststofonderdelen aantasten, bijv.

15

citroensap of het sap van een sinaasappelschil, boterzuur, reinigingsmiddelen die azijnzuur bevatten. Niet toelaten dat deze stoffen in aanraking komen met onderdelen van het apparaat. Gebruik geen schuurmiddelen. Het apparaat en het interieur accessoires met een doek en lauwwarm water reinigen. Commercieel verkrijgbare detergentia voor vaatwasmachines kunnen eveneens worden gebruikt. Na het reinigen met schoon water en schone vaatdoek afvegen. Ophoping van stof op de condensor verhoogt het energieverbruik, reinig de condensor jaarlijks aan de achterkant van het apparaat met een zachte borstel of een stofzuiger. Ontstop een verstopte afvoeropening met behulp van iets zoals zachte groene stift, wees voorzichtig om geen schade met scherpe voorwerpen aan de behuizing aan te brengen. Nadat alles droog is het apparaat weer in gebruik nemen. Ontdooien Bij het ontdooien Water in levensmiddelen of in de luchtDe deur omkerenDe zijde waar de deur opengaat kan worden gewijzigd vanaf de rechterzijde(zoals geleverd) naar de linkerzijde, indien de installatie locatie dit vereist. De gereedschappen die u zult moeten gebruiken: 1 8mm schroevendraaier.2 Kruiskop schroevendraaier.

die in het apparaat komen terwijl de deur openstaat, kan een ijslaag aan de binnenkant vormen. Het zal de koelkast verzwakken wanneer de rijp te is dik. Als het meer dan 10mm dikt is, moet u het ontdooien. Ontdooien in de koelruimte Het wordt automatisch geregeld door de temperatuurregelaar in- of uit te schakelen,zodat er geen behoefte is aan ontdooien. Water van het ontdooien zal automatisch in de ontdooibak worden opgevangen. Vervolgens moet u het water uit de ontdooibak verwijderen en de binnenkant van de koelkast reinigen. Waarschuwing! U moet de ontdooi lade omhoog tillen alvorens het te verwijderen. Waarschuwing! Vóór het uitschakelen van het apparaat voor het ontdooien, moet u de thermostaat op stand “0” zetten. Belangrijk! De koelkast moet tenminste iedere maand ontdooit worden. Tijdens het gebruik van het apparaat,indien de deur regelmatig wordt geopend of het gebruik van het apparaat in de extreme luchtvochtigheid, adviseren wij u tenminste iedere twee weken het apparaat te ontdooien.3 Plamuurmes of dunne schroevendraaier.Alvorens u begint moet u de koelkast op de achterkant leggen teneinde toegang te krijgen tot de basis, u moet de koelkast op zacht verpakkingsmaterialen

16of soortgelijk materiaal leggen om beschadiging van de koelbuizen aan de achterzijde van de koelkast te voorkomen. 1 Verwijder de bovenste scharnier kern, overzetten naar de linkerkant en stevig vastdraaien en vervolgens op een veilig plaats zetten.

2 Verwijder beide verstelvoetjes,de onderste scharnier en de rubberen ondersteuningsplaat door het losdraaien van de schroeven, en monteer deze vervolgens zoals afgebeeld op de foto´s.

3 Plaats de deksel terug op de bovenste deuropening, en bevestig het met 2 schroeven. Vervang de schroefdeksel. Waarschuwing! Bij het wisselen van zijde waar de deur geopend wordt, mag het apparaat niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Trek vooraf de stekker uit het stopcontact.

Het oplossen van problemen

Indien u een probleem met uw apparaat ervaart of bezorgd bent dat het apparaat niet goed functioneert, kunt u een aantal eenvoudige controles uit te voeren voordat u contact opneemt met de service-afdeling, zie het onderstaande. U kunt een aantal eenvoudige controles overeenkomstig dit gedeelte uitvoeren voordat u contact opneemt met de service-afdeling. Waarschuwing! Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Indien het probleem blijft bestaan nadat u de onderstaande punten hebt gecontroleerd, neem dan contact op met een elektricien, erkende service technicus of de detailhandel waar u het product hebt gekocht.

17

ProbleemHet apparaat werkt niet.

Mogelijk oorzaak Het apparaat schakelt niet in. Stekker zit niet in het stopcontact of zit los. De zekering is gesprongen of is defect.

Contactdoos is defect.

Het eten is te warm.

Temperatuur niet goed is afgesteld. Deur stond voor een langere periode open. Een grote hoeveelheid warm voedsel werd in de afgelopen 24 uur in het apparaat geplaatst. Het apparaat is in de buurt van een warmtebron geplaatst.

Zware ophoping van rijp, mogelijk ook op de deurdichting.

Deurdichting is niet luchtdicht (mogelijk na het omkeren van de deur).

Vreemde geluiden.De compressor start niet onmiddellijk nadat de temperatuur instelling wordt gewijzigd. Water op de vloer of opslagplateaus.

Het apparaat staat niet waterpas. Het apparaat raakt de muur of andere voorwerpen aan. Een onderdeel, bijv. een buis, aan de achterkant van het apparaat raakt een andere onderdeel van het apparaat of de muur aan.Dit is normaal, het betreft geen storing.Wateraftappunt wordt geblokkeerd.

Oplossing Het apparaat aanzetten. Steek de stekker in het stopcontact. Controleer de zekering en indien nodig vervangen. Storingen in het elektriciteitsnet moeten worden gecorrigeerd door een elektricien. Raadpleeg het hoofdstuk “Eerste ingebruikname”. Open de deur niet langer dan noodzakelijk. Draai de temperatuurregeling naar een tijdelijke koudere instelling. Raadpleeg het hoofdstuk “Installatie locatie”. Vvoorzichtig de lekkende delen van de deurdichting met een föhn verwarmen(de koude stand). Tegelijkertijd de vorm van de verwarmde deurafdichting met de hand vormen zodat het correct sluit. De stelvoeten afstellen. Verplaats het apparaat een klein stukje.Indien noodzakelijk, buig het onderdeel een stukje weg.De compressor start na verloop van tijd.Raadpleeg het hoofstuk “reinigen en onderhoud”.

18Afdanken van het apparaatHet is verboden dit apparaat weg te gooien met het algemeen huishoudelijk afval. Verpakkingsmaterialen Verpakkingsmaterialen met het kringloopsymbool zijn recyclebaar. Gooi de verpakking in een geschikte afvalinzameling container om het te recycleren. Alvorens het afdanken van het apparaat 1 Trek de stekker uit het stopcontact. 2 Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg. Waarschuwing! Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie. Koelmiddel en gassen moeten op professionele wijze worden afgevoerd, omdat zij oogletsel of ontbranding kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat de buizen van het koelcircuit voorafgaand aan correcte verwijdering niet beschadigt raken.Correcte verwijdering van dit productDeze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om schade aan het milieu en de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u op een verantwoorde manier recyclen en zo duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, dan kunt u gebruik maken van de terugkeer en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

19

Teneinde besmetting van voedsel te voorkomen, gaarne de volgende instructies in acht nemen – Het langdurige openen van de deur kan een aanzienlijke verhoging van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat veroorzaken. – De oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen regelmatig reinigen. – Bewaar rauw vlees en vis in daarvoor geschikte opslagbakken in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druipt op ander voedsel. – Diepvriesvakken met twee-sterren zijn geschikt voor het bewaren van diepgevroren voedsel, bewaren en maken van ijs en ijsblokjes maken. – Compartimenten met één, twee en drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.

Compartimenten Doelopslag

Volgorde

TYPE

temp.[°C]

Geschikt voedsel

Koelkast (***)*-Vriezer

Eieren, gekookt voedsel, verpakt voedsel, fruit en

~

groenten, zuivelproducten, gebak, dranken en andere

voedingsmiddelen die niet geschikt zijn om in te vriezen.

Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), aquatische zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 3 maanden – voedingswaarden en smaak neemt af in de loop der tijd), geschikt als ingevroren vers voedsel.

***-Vriezer

Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), aquatische zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 3 maanden – voedingswaarde en smaak neemt af in de loop der tijd). Niet geschikt om vers voedsel in te vriezen.

**-Vriezer

Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), aquatische zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 2 maanden – voedingswaarde en smaak neemt af in de loop der tijd). Niet geschikt om vers voedsel in te vriezen.

*-Vriezer 0-sterren

Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), aquatische zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 1 maand – voedingswaarden en de smaak neemt af in de loop der tijd). Niet geschikt om vers voedsel in te vriezen.

Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, sommige

verpakt bewerkt voedsel, enz. (Aanbevolen om op

~

dezelfde dag te eten, bij voorkeur niet later dan 3 dagen).

Gedeeltelijk ingepakt/omwikkeld ingekapseld

verwerkt voedsel (niet-invriesbare levensmiddelen)

De consumptie van vers/bevroren varkensvlees,

rundvlees, kip, zoetwater aquatische producten, enz.

(7 dagen onder 0 °C en boven 0 ) wordt

~

aanbevolen op dezelfde dag, bij voorkeur niet meer

dan 2 dagen). Zeevruchten (minder dan 0 gedurende

15 dagen, wordt aanbevolen deze te bewaren boven 0

)

20

Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, gekookt

Vers Voedsel

~

voedsel, enz. (Aanbevolen om binnen dezelfde dag te worden geconsumeerd, bij voorkeur niet meer

dan 3 dagen).

Wijn

~

rode wijn, witte wijn, mousserende wijn enz.

Opmerking: gaarne verschillende gerechten in overeenstemming met de compartimenten of gewenste bewaartemperatuur van uw gekochte producten bewaren.– Indien het koelapparaat gedurende lange perioden leeg zal staan, deze uitschakelen, ontdooien, reinigen, drogen, en de door open laten staan teneinde schimmelvorming in het apparaat te voorkomen. Reiniging afgeefinrichting voor water (speciaal voor afgeefinrichting voor water producten): – Reinig de watertanks indien deze gedurende 48 uur niet zijn gebruikt; het watersysteem aangesloten op een water toevoer doorspoelen, indien het water de afgelopen 5 dagen niet heeft gestroomd.WAARSCHUWING – Voedsel moet zijn verpakt in zakjes alvorens deze in de koelkastworden geplaatst en vloeistoffen moeten worden verpakt in flessen of blikken met doppen, teneinde te vookomen dat de product ontwerpstructuur moeilijk is schoon te maken.

Garantievoorwaarden1. Op de producten van Everglades bieden wij u 24 maanden volledige fabrieksgarantie na aankoop. Deze garantie is onder geen beding overdraagbaar.2. Er wordt geen garantie geboden op gemakkelijk breekbare delen zoals glas, kunststof, rubbers of gloeilampen en dergelijke. Tevens wordt er geen garantie geboden wanneer het apparaat in contact is geweest met chemische en/of elektrochemische of andere ongeschikte stoffen. Er kan ook geen garantie verstrekt worden wanneer de gebreken aan het apparaat te wijten zijn aan transportschade buiten ons toedoen, aan een onvakkundige installatie en montage, een verkeerd gebruik, een niet-huishoudelijk gebruik, een gebrekkig onderhoud, door de niet-naleving van de instructies voor de bediening en de montage of bij normale slijtage. De aanspraak op garantie vervalt bij reparaties of ingrepen aan het apparaat door personen anders dan van onze eigen service dienst. en ook wanneer het apparaat uitgerust wordt met onderdelen of accessoires die geen originele onderdelen zijn en daardoor een defect veroorzaken.3. De garantieprestatie houdt in dat defecte onderdelen naar ons inzicht gratis gerepareerd worden of door deugdelijke onderdelen vervangen worden. Apparaten die normaal vervoerd kunnen worden (bv. in een auto) dienen naar het punt van aankoop geretourneerd te worden voor service verlening. Apparaten die niet normaal vervoerd kunnen worden zullen ter plaatse gerepareerd worden. Voor een reparatie onder garantie dient te allen tijde een geldige aankoop bon aanwezig te zijn. Vervangen delen worden onze eigendom.4. Indien een klacht ongegrond is zijn alle kosten voor rekening van de consument.5. Reparaties ten tijde van de garantietermijnen leiden niet tot verlenging van de garantietermijn.6. Verdergaande, of andere aanspraken, in het bijzonder aanspraken op vergoeding voor schade ontstaan buiten het apparaat voor zover een dergelijke aansprakelijkheid niet wettelijk voorgeschreven is zijn uitgesloten.7. Wij zijn verder zonder beperking aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor schade die onder de wet op de productaansprakelijkheid valt en voor alle schade die berust op opzettelijke contractuele schendingen, grove nalatigheid en boos opzet van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of de door ons aangestelde personen.

Servicenummer voor Nederland

:

0900-0404040

www.everglades.nl

Servicenummer voor België

:

0032-(0)38080919

2

Inhalt

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise..2 Erste Benutzung und Installation……………8 Gerätebeschreibung……………………………10 Betrieb………………………………………………10 Hilfreiche Tipps und Tricks…………………..12

Reinigung und Pflege………………………….14 Seitenwechsel der Tür………………………..15 Fehlerbehebung…………………………………16 Entsorgung des Geräts……………………….17

Informationen zur Sicherheit und WarnhinweiseZu Ihrer eigenen Sicherheit und ordnungsgemäßen Verwendung lesen Sie bitte vor Installation und erstmaligem Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältigGe durch, einschließlich der Hinweise und Warnungen. Zur Vermeidung von unnötigen Fehlern und Unfällen ist es erforderlich, dass alle Personen, die das Gerät verwenden, hinreichend vertraut sind mit dessen Betrieb und seinenhi Sicherheitsmerkmalen. Bewahren Sie diese Anleitungen sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass diese beim Gerät verbleiben, wenn dieses verstellt oder verkauft wird, damit jeder, der das Gerät im Laufe seiner Lebenszeit verwendet, ausreichend über dessen korrekte Inbetriebnahme und Sicherheit informiert ist.Sicherheit für Kinder und Menschen mit GebrechenNach EN-Norm Dieses Gerät kann von Kindern von 8 Jahren und älter sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie eine Beaufsichtigung bzw. Anweisung für die Nutzung der Maschine auf sichere Weise erfahren und die Risiken gekannt haben. Die Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.Nach IEC-Norm Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung von Personen (auch Kinder) geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder keine nötige Erfahrung oder ausreichend Kenntnis von dem Produkt haben, außer sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten haben oder von dieser beaufsichtigt werden.

3Es besteht Erstickungsgefahr, bewahren Sie sämtliches Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Ziehen Sie den Stecker aus der Buchse,wenn Sie das Gerät entsorgen, schneiden Sie das Verbindungskabel (so nah am Gerät wie möglich) ab und entfernen Sie die Tür, um zu vermeiden, dass spielende Kinder Stromschläge erhalten, wenn sie sich darin einschließen. Wenn Sie das Gerät mit Magnettürverschluss gegen ein älteres Gerät mit Schnappschloss an der Tür oder an dem Deckel austauschen, achten Sie bitte darauf, das Schnappschloss unbrauchbar zu machen, bevor sie es entsorgen. Dadurch wird die Gefahr vermieden, dass für Kinder daraus eine Todesfälle wird.Allgemeine SicherheitsvorschriftenWARNUNG – Dieses Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Anwendungen vorgesehen, z. B.: -Mitarbeiter-Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen. -Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnräumen; – Bett- und Frühstück-Typ Umgebungen -Gastronomie und ähnliche Non-Retail-Anwendungen WARNUNG – Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem Gerät. WARNUNG – Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden. WARNUNG – Halten Sie die Belüftungsöffnungen in der Geräteverkleidung oder in der integrierten Struktur von Behinderungen frei. WARNUNG – Verwenden Sie keine mechanische Vorrichtung oder anderen Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen. WARNUNG – Beschädigen Sie den Kühlmittelkreislauf nicht. WARNUNG – Verwenden Sie keine anderen elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittellablagefachs des Gerätes, außer diese sind vom Hersteller zu diesem Zweck zugelassen.

4WARNUNG – Das Kühlmittel und Isolationstreibgas sind brennbar. Bei der Entsorgung des Gerätes führen Sie dies nur bei einem zugelassenen Entsorgungszentrum durch. Nicht in Kontakt mit Flammen. WARNUNG – Stellen Sie bei der Positionierung des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist. WARNUNG – Stellen Sie die Mehrfachkupplungssteckdose oder portable Stromversorgung nicht an der Geräterückseite auf.Austauschen der BeleuchtungslampenWARNUNG – Die Beleuchtungslampen dürfen nicht vom Benutzer ausgetauscht werden! Wenn die Beleuchtungslampen beschädigt sind, wenden Sie sich an den Kundendienst. Dieser Warnhinweis gilt nur für die Kühlschränke, die Beleuchtungslampen enthalten. Kühlmittel Der Kühlmittelkreislauf des Geräts enthält das Kühlmittel Isobutan (R600a), ein sehr umweltverträgliches Erdgas, das nichtsdestotrotz entzündlich ist. Achten Sie während des Transports und der Aufstellung des Geräts darauf, dass kein Bestandteil des Kühlmittelkreislaufes beschädigt wird.Das Kühlmittel (R600a) ist entzündlich. WARNUNG ­ Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie Augenverletzungen oder Entzündung verursachen können. Stellen Sie vor einer ordnungsgemäßen Entsorgung sicher, dass der Schlauch des Kältemittelkreislaufs nicht beschädigt ist.: Gefahr von Brand/ brennbaren StoffenWenn der Kühlmittelkreislauf beschädigt ist: -Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen. -Lüften Sie den Raum sorgfältig, in dem das Gerät steht. Es ist gefährlich, diese Spezifikationen zu ändern oder das Produkt in irgendeiner Art und Weise zu verändern. Jegliche Beschädigung des Kabels kann zu einem Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag führen.

5Elektrische Sicherheit1.Das Stromkabel darf nicht verlängert werden.2. Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nicht eingequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Stromstecker könnte überhitzen und einen Brand verursachen. 3. Achten Sie darauf, dass Sie an den Gerätenetzstecker gelangen.4. Ziehen Sie nicht am Kabel. 5. Stecken Sie den Stromstecker nicht ein, wenn die Stromsteckerbuchse locker ist. Es besteht Brandoder Stromschlaggefahr. 6.Das Gerät darf ohne Deckel auf der Innenbeleuchtung nicht betrieben werden. 7.Der Kühlschrank eignet sich nur für Einphasenwechselstrom mit 220-240V/50HZ. Sollte die Spannungsfluktuation im Wohnbereich des Benutzers ist so groß sein, dass die Spannung den oben genannten Bereich überschreitet, so nutzen Sie aus Sicherheitsgründen bitte einen automatischen Wechselspannungsregler mit über 350W. Der Kühlschrank muss an eine spezielle Steckdose statt einer gemeinsamen mit anderen elektrischen Geräten angeschlossen werden. Sein Stecker muss für eine Steckdose mit Erdung geeignet sein.Tägliche NutzungLagern Sie keine entzündlichen Gase oder Flüssigkeiten im Gerät; es besteht eine Explosionsgefahr. Betreiben Sie keine anderen Elektrogeräte (z.B. elektrische Eismaschine, Mischer) innerhalb des Kühlschranks. Ziehen Sie immer am Stecker, nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät ausstecken. Stellen Sie keine heißen Gegenstände in die Nähe der Plastikteile des Geräts Stellen Sie keine Lebensmittel direkt an die Luftaustrittsöffnung an der Rückwand.

6Lagern Sie neu verpackte gefrorene Lebensmittel gemäß Anweisungen des Nahrungsmittelherstellers. Die Empfehlungen des Geräteherstellers zur Lagerung sollten strikt befolgt werden. Siehe entsprechende Anweisungen zum Einfrieren. Stellen Sie keine Getränke mit Kohlensäure in das Gefrierfach, denn sie üben Druck auf den Behälter aus, können ihn zum Explodieren bringen und so das Gerät beschädigen. Gefrorene Lebensmittel können Frostverbrennungen verursachen, wenn sie direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach konsumiert werden. Stellen Sie das Gerät nicht direkt in die Sonne. Halten Sie Kerzen, Lampen und andere Gegenstände mit offenen Flammen von dem Gerät fern, so dass das Gerät nicht in Brand gesetzt wird. Das Gerät ist für die Lagerung der Nahrungsmittel und / oder Getränke im normalen Haushalt vorgesehen, wie in der Gebrauchsanweisung ausgeführt. Das Gerät ist schwer. Bei der Bewegung sollte darauf geachtet werden. Entfernen oder berühren Sie keine Elemente aus dem Gefrierfach, wenn Ihre Hände feucht / nass sind, da dies zu Hautverletzungen oder Frost / Gefrierverbrennungen verursachen könnte. Verwenden Sie niemals die Basis, Schubladen und Türen usw. als Aufstandsfläche oder Träger. Gefrorene Lebensmittel dürfen nicht erneut eingefroren werden, wenn sie einmal abgetaut wurden. Nicht essen Eis am Stiel oder Eiswürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach, da dies zu Gefrierbrand in Mund und Lippen führen könnte. Um Verletzungen oder Schäden am Gerät durch das Herunterfallen der Gegenstände zu vermeiden, überladen Sie nicht die Türablagen oder legen Sie nicht zu viel Lebensmittel in das Gemüsefach. Dieser Kühlschrank ist nicht zum Ein-/Unterbau geeignet. Dieses Kühlgerät ist nicht zum Einfrieren von Lebensmitteln geeignet.Warnung! Pflege und Reinigung

7Schalten Sie das Gerät vor der Wartung ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Hilfe von Metallobjekten, Dampfreinigern, ätherischen Ölen, organischen Lösungsmitteln oder Scheuermitteln. Verwenden Sie keine scharfen Objekte, um das Eis aus dem Gerät zu kratzen. Benutzen Sie einen Plastikschaber.Installation Wichtig!Befolgen Sie während des elektrischen Anschluss die Anweisungen in dieser Anleitung genau. Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es. Ist es beschädigt, schließen Sie das Gerät nicht an den Strom an, sondern setzen Sie sich umgehend mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, in Verbindung. Heben Sie in diesem Fall bitte alle Verpackungsmaterialien auf. Es ist ratsam, zumindest vier Stunden zu warten, bevor das Gerät eingeschaltet wird, damit das Öl in den Kompressor zurück fließen kann. Um das Gerät herum sollte ausreichend Luftzirkulation vorhanden sein; ansonsten kann es überhitzen. Befolgen Sie alle für die Installation relevanten Anweisungen, um eine ausreichende Ventilation zu gewährleisten. Wenn möglich, sollte die Rückseite des Produkts nicht zu nahe an einer Wand sein, um zu vermeiden, dass warme Teile (Kompressor, Kondensator) berührt oder abgefangen werden, um eine Brandgefahr zu vermeiden. Befolgen Sie die Installationsanweisungen. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizungen oder Kochstellen stehen. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nach der Geräteaufstellung zugänglich ist.WartungAlle elektrischen Arbeiten im Rahmen der Wartung sollten von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden. Das Produkt muss von einem zugelassenen ServiceZentrum gewartet werden; außerdem dürfen nur OriginalErsatzteile verwendet werden. 1)Wenn das Gerät frostfrei ist. 2)Wenn das Gerät das Gefrierfach enthält. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen die Kühlgeräte beund entladen. (Diese Klausel gilt nur für die EU-Region.)

8

Erste Benutzung und Installation

Reinigen vor der Benutzung Reinigen Sie den Innenraum des Geräts und sämtliches Zubehör darin mit lauwarmem Wasser und neutraler Seife, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen, um den typischen Geruch von nagelneuen Produkten zu beseitigen.Trocknen sie anschließend alles ab. Wichtiger Hinweis! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver , da diese die Oberfläche beschädigen werden. Wichtiger Hinweis! Eine gute Belüftung um den Kühlschrank herum ist wichtig für das Entweichen von Hitze, hohe Geräteeffizienz und niedrigen Stromverbrauch. Sorgen Sie deshalb für einen ausreichenden Abstand des Kühlschranks im Raum zu anderen Gegenständen. Wir empfehlen Ihnen, den Kühlschrank in einem Abstand von 50-70 mm von der Wand und mindestens 100 mm Raum zu beiden Seiten zu halten; von der Decke zum Kühlschrankdach sollten 100 mm Abstand gehalten werden und die Türen sollten sich bis zu 180 Grad öffnen lassen. Das Gerät darf keinem Regen ausgesetzt sein. Die ausreichend Luftzirkulation muss im unteren hinteren Bereich des Gerätesgewährleistet sein, da eine schlechte Luftzirkulation die Leistung beeinträchtigen kann. Eingebaute Geräte sollten nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Heizungen oder direkter Sonneneinstrahlung platziert werden.

100mm

100mm

50-70mm

Aufstellung an der richtigen StelleWarnung! Lesen Sie dieAnleitung zu Ihrer eigenenSicherheit und für eine korrekte Funktion desGeräts sorgfältig, bevor Sie es aufstellen.Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Öfen, Radiatoren, direkter Sonneneinstrahlung usw. Maximale Leistung und Sicherheit werden gewährleistet, indem die richtige Innenraumtemperatur für die jeweilige Produktklasse, wie auf dem Typenschild angegeben, aufrechterhalten wird. Die Luftzirkulation im unteren hinteren Teil der Geräte muss gewährleistet sein, da eine schlechte Luftzirkulation die Leistung beeinflussen kann. Dieses Haushaltsgerät arbeitet gut von N nach ST. Das Gerät kann nicht richtig funktionieren, wenn es für einen längeren Zeitraum bei einer Temperatur oberhalb oder unterhalb des angegebenen Bereichs bleibt.

Klimaklasse N ST

Umgebungstemperatur +16°C bis +32°C +16°C bis +38°C

Das Gerät darf keinem Regen ausgesetzt sein. Die ausreichend Luftzirkulation muss im unteren hinteren Bereich des Gerätesgewährleistet sein, da eine schlechte Luftzirkulation die Leistung beeinträchtigen kann. Eingebaute Geräte sollten nicht in der

9

Nähe von Hitzequellen wie Heizungen oder direkter Sonneneinstrahlung platziert werden. Installation der Gummifüße Wenn ein Gummifuß und eine Schraube in einer Plastiktüte mit Ihrem Gerät geliefert ist, können Sie diese Zubehörteile nach dem folgenden Verfahren installieren. Hinweis: Bei normalem Gebrauch ist keine Installation dieser Zubehörteile erforderlich. Nur unter den extremen Umständen und bei einer Last mit einer Gesamtmasse von 10 kg an der Tür des leeren Schranks und bei Türöffnen mit einem Winkel von etwa 90 Grad kann es eine Kippgefahr bei diesem Kühlschrank bestehen. Dann sollten die Gummifüße an der unteren Sockelblende befestigt werden, um dieses Gerät zu festigen. 1. Neigen Sie das Gerät, um das Schraubenloch auf der linken Seite der unteren Sockelblende zu finden.Untere Sockelblende2.Setzen Sie die Schraube in das Loch der Gummifüße.SchraubeGummifüße

3.Richten Sie die Schraube auf das Loch auf der unteren Sockelblende. Befestigen Sie die Gummifüße mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (selbsterstellt) fest an der Sockelblende.KreuzschlitzschraubendreherNivellierung Das Gerät sollte eben stehen, um Vibrationen zu verhindern. Zum Nivellieren sollte das Gerät aufrecht stehen und beide Einstellvorrichtungen sollten festen Kontakt mit dem Boden haben. Sie können die Höhe auch einstellen, indem Sie vorn die passende Höhe einstellen (mit den Fingern oder einem geeigneten Schlüssel). Elektrischer Anschluss Vorsicht! Jegliche während der Installation notwendige elektrische Arbeit sollte von einer qualifizierten oder kompetenten Person durchgeführt werden. Warnung! Das Gerät muss geerdet werden. Der Hersteller verweigert jegliche Verantwortung, sollte diese Sicherheitsmaßnahme nicht beachtet werden.

10

Gerätebeschreibung

1. Gehäuse

2. Kleine Kühlfachtür

1

133. Eiswürfelschale(optional)

4. Abtauwanne

2

12

5. Abnehmbare Ablage

3

6. Gemüsefachabdeckung 411

7. Gemüsefach(optional)

10

8. Unteres Fach

5

99. Eierfach(optional)

10. Flaschenhalter

6

11. Kleines Fach

7

8

12. Kühlschranktür

13. Temperaturregler

Hinweis: Aufgrund laufender Veränderungen an unseren Produkten kann es zuleichten Abweichungen zwischen diesem Benutzerhandbuch und ihrem Gerät kommen,doch die Funktionen und Betriebsweisen bleiben die gleichen.Hinweis: Um die bestmögliche Energieeffizienz dieses Produkts zu erzielen, platzieren Sie bitte alle Regale und Schubladen in ihren vorgesehenen Positionen (siehe Abbildung oben).

Betrieb

Inbetriebnahme und Temperaturregelung Stecken Sie den Stecker des Anschlusskabels in die Steckdose mit einem Schutzerdungskontakt ein. Der Temperaturwahlschalter befindet sich auf der Oberseite des Gefrierfachs. Die Einstellung “0” bedeutet Drehen Sie den Temperaturregler auf Position “0”, um den Kühlkreislauf zu stoppen, aber der Strom des Kühlschranks is nicht abgeschaltet. Durch Drehen im Uhrzeigersinn in Richtung Kühleinheit Ein arbeitet es dann automatisch. Beim Trennen vom

Netz, Stromausfall oder Ausschaltenmüssen Sie 3 bis 5 Minuten warten, bevorSie das Gerät neu starten. Wenn Sie vordieser Zeitverzögerung neu zu startenversuchen, wird der Kühlschrank nichtstarten.Die Einstellung “8” (Endanschlag)bedeutet:Der niedrigste Temperatur, kältesteEinstellung.Wichtig! Für eine optimale Lebensmittelkonservierung raten wir Ihnen, die Einstellung 3 oder 4 zu wählen. Wenn Sie eine niedrigere oder höhere Temperatur wünschen, drehen Sie bitte den Knopf entsprechend auf kältere oder

11

wärmere Einstellung.

Um die beste Energieeffizienz dieses

Produkts zu erreichen, stellen Sie bitte

alle Regale und Schubladen auf ihre

ursprüngliche Position, wie in der

Abbildung oben dargestellt.

Wichtig!

Hohe Umgebungstemperaturen (z.B.

an heißen Sommertagen ) und eine

kalte Einstellung auf dem

Temperaturregler (Position 6 bis 8)

können einen Dauerlauf oder auch

einen Non-Stop des Kompressors

verursachen!Grund: Wenn die

Umgebungstemperatur hoch

ist, muss der Kompressor

3

2

4

kontinuierlich laufen, um die 1

5

niedrige Temperatur im Gerät zu halten.

6

0

7

8

Hinweis: Hohe Temperaturen führen

zu einem schnellen Verderben der

Lebensmittel.

Demontage/Montage des Türfachs

Achtung: Das Türfach darf nicht vom

Benutzer abgenommen und installiert

werden! Wenn das Türfach beschädigt

ist, wenden Sie sich den Kundendienst.

Sie können die folgenden Schritte

befolgen, um das Türfach zu ersetzen.

Demontage des Türfachs

Drücken nach innen

Montage des TürfachsDrücken nach innenKippen Sie zuerst die linke Seite des Türfachs, und stellen Sie sicher, dass die Kerbe an der Tür befestigt wurde. Dann drücken Sie die rechte Seite nach innen, drücken Sie sie an die richtige Stelle nach unten. Ihr Gerät verwenden Ihr Gerät verfügt über die Zubehöre wie in der “Gerätebeschreibung” im Allgemeinen gezeigt. Mit dieser Anweisung können Sie sie richtig verwenden. Türfach Es ist geeignet für die Lagerung der Eier, Dosenflüssigkeit, Flaschengetränke und verpackte Lebensmittel usw. Lagern Sie nicht zu viel schwere Dinge in den Fächern. Regal im Kühlfach Es gibt Regale im Kühlfach. Sie können zur Reinigung herausgenommen werden.

Drücken Sie die rechte Seite des Türfachs nach innen, während Sie die linke Seite halten. Wenn die Kerbe des Fachs von der Kühlschranktür losgelöst wurde, entfernen Sie das Fach schräg aufwärts.

Eisbereiterfach Dies ist ein Tiefkühlfach und speziell für Einfrieren und Lagern von Eis bestimmt. Es könnte 250g Eis innerhalb von 24 Stunden machen.

12

Hilfreiche Tipps und TricksEnergiespartipps Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Tipps zum Energiesparen zu befolgen. Lassen Sie das Gerät möglichst kurz geöffnet, um Energie zu sparen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät entfernt von Wärmequellen ist (Direkte Sonneneinstrahlung, Elektrobackofen oder Herd usw.). Stellen Sie keine zu niedrige Temperatur ein. Lagern Sie keine warmen Speisen oder dampfende Flüssigkeit im Gerät. Stellen Sie das Gerät in einem gut belüfteten und trocknen Raum. Bitte verweisen Sie auf das Kapitel “Installation Ihres neuen Gerätes” Sofern die Abbildung die richtige Anordnung der Schubladen, Gemüsefächer und Ablagen anzeigt, sollten Sie diese Anordnung nicht verstellen, da dies zu einer Veränderung des Energieverbrauchs führen könnte. Tipps für das Kühlen von frischen Lebensmitteln Lagern Sie keine warmen Speisen direkt im Kühlschrank. Die erhöhte Innentemperatur wird dazu führen, dass der Kompressor härter laufen muss und mehr Energie verbraucht wird. Bedecken Sie Lebensmittel oder wickeln Sie sie ein, insbesondere wenn Sie stark riechen. Platzieren Sie die Lebensmittel so, dass Luft rundherum frei zirkulieren kann. Tipps für das Kühlen Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie es in Plastiktüten und stellen Sie es auf die Glasablage über dem Gemüsefach.Befolgen Sie immer die von den Herstellern vorgeschlagenen

Lagerzeiten und Haltbarkeitsdaten. Gekochte Lebensmittel, kalte Speisen usw. Sie sollten bedeckt sein und können überall platziert werden. Obst und Gemüse: Sie sollten im Gemüsefach gelargert Butter und Käse Sie sollten in Aluminiumfolie oder Plastiktüten eingepackt werden, damit sie mit so wenig Luft wie möglich in Berührung kommen. Milchflaschen: Sie sollten einen Deckel haben und im Türfach gelargert werden. Tipps für das Einfrieren Bei erster Inbetriebnahme oder nach einer langen Einsatzpause lassen Sie das Gerät mindestens zwei Stunden auf höheren Temperaturen laufen, bevor Sie die Lebensmittel in das Fach legen. Verpacken Sie die Lebensmittel in kleine Portionen, damit sie schnell und vollständig gefroren werden können und nur die Menge aufgetaut wird, die auch benötigt wird. Wickeln Sie das Essen in Aluminiumoder Plastikfolie und achten Sie darauf, dass die Päckchen luftdicht verschlossen sind. Achten Sie darauf, dass frische noch nicht gefrorene Lebensmittel nicht mit bereits eingefrorenen Lebensmitteln in Berührung kommen, damit die letzteren keinen Temperaturanstieg erleiden. Eisgekühlte Produkte können, wenn Sie direkt nach Entnahme aus dem Gefrierfach verzehrt werden, zu Gefrierbrand an der Haut führen. Wir empfehlen Ihnen, die Gefrierpackungen entsprechend mit

13

einem Datum zu kennzeichnen, damit Sie über die Lagerzeit informiert sind. Tipps zum Lagern von gefrorenen Lebensmitteln Darauf achten, dass die eingefrorenen Lebensmittel vom entsprechenden Einzelhändler gelagert wurden. Lebensmittel, wenn sie einmal aufgetaut sind, nicht wieder einfrieren, denn dann verderben sie schnell. Lagern Sie die Lebensmittel nicht länger als der Hersteller empfiehlt. Ausschalten Ihres Gerätes

Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum auszuschalten braucht, sollten die folgenden Schritte durchgeführt werden, um die Schimmelbildung auf dem Gerät zu verhindern. 1. Entfernen Sie alle Lebensmittel. 2. Entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 3. Sauberen und trockenen Sie das Innere gründlich. 4. Stellen Sie sicher, dass alle Türen wenig geöffnet sind, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen .

14

Reinigung und PflegeReinigung und Pflege Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät ( einschließlich Zubehörteile für Exterieur und Interieur ) regelmäßig gereinigt werden. Der Kühlschrank sollte zumindest alle zwei Monate gereinigt und gewartet werden.Warnung! Stromschlaggefahr! Das Gerät sollte während der Reinigung ausgesteckt sein. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung ab und ziehen Sie den Stromstecker heraus oder schalten Sie den Schutzschalter ab oder entnehmen Sie die Sicherung. Hinweis! Nehmen Sie vor dem Reinigen die Lebensmittel aus dem Gerät. Lagern Sie sie an einem kühlen, gut bedeckten Ort. Reinigen Sie das Gerät auf keinen Fall mit einem Dampfreiniger. Es könnte sich Feuchtigkeit an den elektrischen Bauteilen bilden. Heißer Dampf könnte die Plastikteile beschädigen. Ätherische Öle und organische Reinigungsmittel können Plastikteile angreifen (z. B. Zitronensaft oder der Saft der Orangenhaut, Buttersäure, Reiniger mit Ethansäure). Achten Sie darauf, dass derartige Substanzen nicht mit den Geräteteilen in Berührung kommen. Verwenden Sie keinerlei Scheuermittel. Reinigen Sie das Gerät und das innere Zubehör mit einem Tuch und lauwarmem Wasser. Es kann auch handelsübliches Geschirrspülmittel verwendet werden. Wischen Sie anschließend alles mit frischem Wasser und einem sauberenGeschirrtuch ab.

Am Kondensator angesammelterStaub führt zu einem höherenStromverbrauch; reinigen Sie denKondensator auf der Geräterückseiteeinmal im Jahr mit einer weichenBürste oder einem Staubsauger. Reinigen Sie einen verstopften Abfluss mit einem weichen Stift; Seien Sievorsichtig, damit sie das Fach nicht miteinem scharfen Objekt beschädigen.Nehmen Sie das Gerät nach demTrocknen wieder in Betrieb.AbtauenWarum abzutauen Das in der Nahrung oder Luft enthaltene Wasser kann eineFrostschicht im Inneren bilden. Es wirdden Kühlschrank schwächen, wenn dieFrost dick ist. Wenn sie mehr als 10 mmdick ist, sollten Sie auftauen.Abtauen im frischen Kühlfach Er wird automatisch durch Schalten des Temperaturreglers Ein oder Aus gesteuert, so dass Sie abzutauen nicht brauchen. Das Wasser aus dem Abtauen wird automatisch in die Abtauwanne abgelassen. Nach dem Auftauen müssen Sie dann das Wasser in der Abtauwanne wegräumen und reinigen Sie das Innere des Kühlschranks. Warnung! Sie müssen die Abtauwanne erheben, bevor Sie sie entfernen. Warnung! Vor dem Abtauen schalten Sie das Gerät aus, drehen Sie den Temperaturregler auf die Position “0” . Wichtig! Der Kühlschrank sollte mindestens jeder Monat abgetaut werden. Wenn die Tür bei Betrieb häufig geöffnet wurde oder das Gerät bei extremer Luftfeuchtigkeit verwendet ist, raten wir Ihnen, das Gerät alle zwei Wochen abzutauen.

15

Seitenwechsel der TürSie können die Seite, an der die Tür geöffnet wird, wahlweise von rechts (wie ausgeliefert) nach links ändern, sollte es die Einbaustelle erfordern. Benötige Werkzeuge: 1. 8mm Steckschlüssel Inbusschlüssel2.Kreuzschraubendreher3.Spachtel oder Schlitzschraubendreher

nach den folgenden Bildern ein.

Bevor Sie beginnen, legen Sie den Kühlschrank auf seine Rückseite, um den Zugriff auf den Boden zu erhalten. Sie sollten den Kühlschrank dabei auf weiches Schaumverpackungsmaterial oder ähnliches Material legen, um die Beschädigung der Kühlrohre an der Rückwand des Kühlschranks zu vermeiden. 1. Entnehmen Sie den oberen Scharnierkern, übertragen Sie ihn auf die linke Seite und ziehen fest, legen Sie ihn dann in einem sicheren Ort.2. Durch Abschrauben der Schrauben entfernen Sie die beiden verstellbaren Füße, den unteren Scharnierträger und die Gummifüße, dann bauen Sie sie

3. Ersetzen Sie den Deckel durch Einbau des oberen Scharnierkern in das obere Türloch, befestigen Sie ihn mit den 2 Schrauben. Ersetzen Sie die Schraubenabdeckungen. Warnung! Bei dem Seitenwechsel der Tür darf das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen werden. Stellen Sie sicher,dass der Stecker aus der Steckdose entfernt werden.

16

Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben oder befürchten, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, können Sie einige einfache Überprüfungen durchführen, bevor Sie den Kundendienst anrufen. Siehe unten. Sie können einige einfache Überprüfungen nach diesem Abschnitt durchführen, bevor Sie den Kundendienst anrufen. Warnung! Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn das Problem bestehen bleibt, nachdem Sie die folgenden Überprüfungen durchführen, kontaktieren Sie bitte einen qualifizierten Elektriker, Servicetechniker oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

ProblemDas Gerät funktioniert nicht.Die Lebensmittel sind zu warm.Starke Frostbildung, womöglich auch an der TürdichtungUngewöhnliche GeräuscheDer Kompressor startet nicht sofort nach Änderung der Temperatureinstellung Es hat sich Wasser am Boden oder auf den Abstellflächen gesammelt.

Mögliche Ursache Das Gerät ist nicht eingeschaltet. Der Stecker ist nicht oder nur locker eingesteckt. Eine Sicherung ist durchgebrannt oder defekt.Die Buchse ist defektDie Temperatur ist nicht angemessen eingestellt. Die Tür war lange auf In den letzten 24 Stunden wurden viele warme Lebensmittel in das Gerät gestellt. Das Gerät steht in der Nähe einer Hitzequelle.Die Türdichtung ist nicht luftdicht (womöglich nach dem Versetzen der Tür).Das Gerät steht nicht eben. Das Gerät berührt die Wand oder andere Objekte. Ein Bauteil, z. B. ein Rohr auf der Geräterückseite, berührt ein anderes Teil des Geräts oder die Wand.

Lösung Schalten Sie das Gerät ein.Stecken Sie den Stecker ein.Prüfen Sie die Sicherung und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus. Störungen am Kabel müssen von einem Elektriker behoben werden.Siehe Abschnitt ,,Erste Inbetriebnahme”.Öffnen Sie die Tür nur so lange wie nötig. Stellen Sie den Temperaturregler vorübergehend auf eine kältere Temperatur einSiehe Abschnitt ,,Aufstellungsstandort”.Erwärmen Sie die Abschnitte der Türdichtung, die lecken, langsam mit einem Haartrockner (auf niedriger Stufe). Bringen Sie die erwärmte Türdichtung gleichzeitig mit der Hand in Form, damit sie richtig sitzt. Stellen Sie die Füße nach.Verschieben Sie das Gerät leicht.Drücken Sie das Bauteil gegebenenfalls vorsichtig aus dem Weg.

Das ist normal; es liegt kein Fehler vor.

Der Kompressor startet erst nach einer gewissen Zeit.

Das Wasserabflussloch ist verstopft.

Siehe Abschnitt ,,Reinigung und Pflege”.

17Entsorgung des GerätsDieses Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Verpackungsmaterial Verpackungsmaterial mit dem Recycling-Symbol ist recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung in dem dafür vorgesehenen Sammelcontainern . Vor der Geräteentsorgung. 1. Stecken Sie den Hauptstromschalter aus der Steckdose. 2. Schneiden Sie das Hauptstromkabel vom Gerät ab und entsorgen Sie es. Warnung! Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Die Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen oder Entzündung führen können. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislaufs vor der ordnungsgemäßen Entsorgung nicht beschädigt ist.Richtige Entsorgung dieses ProduktsDiese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgt werden sollte. Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden aus unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Verwenden Sie bitte die entsprechenden Rückgabe- und Sammelsysteme zur Rückgabe Ihres gebrauchten Gerätes oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt auf umweltfreundliche Weise recyceln.

18Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden – Wenn Sie die Tür längere Zeit öffnen, kann dies zu einer erheblichen Temperaturerhöhung in den Fächern des Geräts führen. – Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Kontakt kommen können. – Bewahren Sie rohes Fleisch und rohen Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder auf andere Lebensmittel tropfen. – Zwei-Sterne-Gefriergut-Lagerfächer eignen sich für die Lagerung von Tiefkühlkost, die Lagerung oder Herstellung von Eis und die Herstellung von Eiswürfeln. – Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.

Reihenfolge

Fächer TYPKühlschrank

Ziel-Lagertemperatur [° C]

Geeignete Lebensmittel

Eier, Fertiggerichte, abgepackte Lebensmittel, Obst und

~

Gemüse, Milchprodukte, Kuchen, Getränke und andere

Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet.

(***)*Gefrierschrank

Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 3 Monate, Nährwerte und Geschmack nehmen mit der Zeit ab), geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.

***-Gefrierschrank

Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 3 Monate, Nährwerte und Geschmack nehmen mit der Zeit ab). Nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.

**-Gefrierschrank *-Gefrierschrank

Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 2 Monate, Nährwerte und Geschmack nehmen mit der Zeit ab). Nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 1 Monate, Nährwerte und Geschmack nehmen mit der Zeit ab). Nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.

0-Stern

Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, frischer Fisch,

Hühnerfleisch, einige abgepackte verarbeitete

~

Lebensmittel usw. (empfohlen, am selben Tag zu essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 Tage). Teilweise

eingekapselte verarbeitete Lebensmittel (nicht

einfrierfähige Lebensmittel)

Kühlen

Frisches / tiefgefrorenes Schweinefleisch, Rindfleisch,

Hühnerfleisch, Süßwasserprodukte usw. (7 Tage unter

~

0 ° C und über 0 ° C) wird für den Verzehr an diesem Tag empfohlen, vorzugsweise nicht mehr als 2 Tage.

Meeresfrüchte (weniger als 0 für 15 Tage, es wird

nicht empfohlen, über 0 zu lagern)

19

Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, frischer Fisch,

Frisches Essen

~

Hühnerfleisch, gekochtes Essen usw. (empfohlen, am

selben Tag zu essen, vorzugsweise nicht mehr als 3

Tage)

Wein

~

Rotwein, Weißwein, Sekt usw.

Hinweis: Bitte lagern Sie unterschiedliche Lebensmittel entsprechend den Fächern oder der Ziel-Lagerungstemperatur Ihrer gekauften Produkte.– Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer gelassen wird, schalten Sie das Gerät aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es sowie lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden. Reinigung des Wasserspenders (speziell für Wasserspenderprodukte): – Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nicht benutzt wurden; Spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser angesaugt wurde.WARNUNG – Die Lebensmittel müssen in den Tüten verpackt werden, bevor sie in denKühlschrank gelegt werden, und die Flüssigkeiten müssen in Flaschen oder geschlossenen Behältern verpackt werden, um das Problem zu vermeiden, dass die Gestaltungsstruktur des Produktes nicht leicht zu reinigen ist.

Garantiebedingungen1. Auf die Produkte von Everglades bieten wir Ihnen 24 Monate nach dem Kauf die volle Herstellergarantie. Diese Garantie ist unter keinen Umständen übertragbar.2. Für leicht zerbrechliche Teile wie Glas, Kunststoff, Gummi oder Glühbirnen und dergleichen wird keine Garantie gewährt. Ebenso wird keine Garantie übernommen, wenn das Gerät mit chemischen und/oder elektrochemischen oder anderen ungeeigneten Stoffen in Kontakt gekommen ist. Keine Garantie kann auch dann übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf nicht von uns zu vertretende Transportschäden, unsachgemäße Installation und Montage, Missbrauch, nicht häusliche Nutzung, mangelhafte Wartung, Nichtbeachtung der Bedienungs- und Montageanleitungen oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind. Der Anspruch auf Garantie erlischt, wenn das Gerät von anderen Personen als unserer eigenen Serviceabteilung repariert oder verändert wird und wenn das Gerät mit Teilen oder Zubehör ausgerüstet wird, die keine Originalteile sind und daher einen Defekt verursachen.3. Die Garantieleistung beinhaltet, dass fehlerhafte Teile nach unserem Ermessen kostenlos repariert oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Geräte, die normal transportiert werden können (z.B. in einem Auto), müssen zur Wartung an der Verkaufsstelle zurückgebracht werden. Geräte, die nicht normal transportiert werden können, werden vor Ort repariert. Für eine Reparatur im Rahmen der Garantie muss jederzeit ein gültiger Kaufbeleg vorhanden sein. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.4. Bei unbegründeter Reklamation gehen alle Kosten zu Lasten des Kunden.5. Reparaturen, die während der Garantiefrist vorgenommen werden, führen nicht zu einer Verlängerung der Garantiefrist.6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf Schadensersatz für außerhalb des Gerätes entstandene Schäden, sind ausgeschlossen, soweit eine solche Haftung nicht gesetzlich.7. Darüber hinaus haften wir uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die unter das Produkthaftungsgesetz fallen, sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen Vertragsverletzungen, grober Fahrlässigkeit und Vorsatz von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder von uns beauftragten Personen beruhen.

Servicenummer für die Niederlande :

Servicenummer für Belgien

:

0900-0404040 0032-(0)38080919

www.everglades.nl

2

Contents

13

8

14

10

15

10

16

12

For your safety and correct usage, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to make sure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and be sure that they remain with the appliance if it is moved or sold,so that anyone using it throughout its life, will be properlyinformed on its usage and safety notices. For the safety of life and property, keep the precautions of these user’s instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.Safety for children and others who are vulnerable peopleAccording to EN standard This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. According to IEC standard This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

3Keep all packaging away from children as there is risk of suffocation. If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent children playing from suffering an electric shock or from closing themselves inside it. If this appliance, featuring a magnetic door seals, is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make the spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.General safetyWARNING –This appliance is intended to be used in household and similar applications such as -staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; -farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; -bed and breakfast type environments; -catering and similar non-retail applications. WARNING — Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance. WARNING — If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. WARNING — Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction. WARNING — Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer. WARNING — Do not damage the refrigerant circuit. WARNING — Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

4WARNING — The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame. WARNING –When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged. WARNING –Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.Replacing the illuminating lampsWARNING–The illuminating lamps must not be replaced by the user! If the illuminating lamps is damaged, contact the customer helpline for assistance. This warning is only for refrigerators that contain illuminating lamps.RefrigerantThe refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged. The refrigerant (R600a) is flammable.WARNING — Refrigerators contain refrigerant andgases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.WARNING : Risk of fire / flammable materialsIf the refrigerant circuit should be damaged: -Avoid opening flames and sources of ignition. -Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

5It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a shortcircuit, fire, and/or electric shock.Electrical safety1.The power cord must not be lengthened. 2. Make sure that the power plug is not crushed or damaged. A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire. 3. Make sure that you can access the main plug of the appliance. 4. Do not pull the main cable. 5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire. 6.You must not operate the appliance without the interior lighting lamp cover. 7.The fridge is only applied with power supply of single phase alternating current of 220~240V/50Hz. If fluctuation of voltage in the district of user is so large that the voltage exceeds the above scope, for safety sake, be sure to apply A.C. Automatic voltage regulator of more than 350W to the fridge. The fridge must employ a special power socket instead of common one with other electric appliances. Its plug must match the socket with ground wire.Daily useDo not store flammable gass or liquids in the appliance, There is a risk of an explosion. Do not operate any electrical appliances in the appliance (e.g.electric ice cream makers,mixers etc.). When unplugging always pull the plug from the mains socket,do not pull on the cable. Do not place hot items near the plastic components of this appliance. Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.

6Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture’s instructions. The appliances manufactures storage recommendations should be strictly adhered to.Refer to relrelevant instructions for storage. Do not place carbonated or fizzy drinks in the freeze compartment as it creates pressure on the container,which may cause it to explode,resulting in damage to the appliance. Frozen food can cause frost burns if consumed straight from the freezer compartment. Do not place the appliance in direct sunlight. Keep buring candles,lamps and other items with naked flames away from the appliance so that do not set the appliance on fire. The appliance is intended for keeping food stuff and/or beverages in normal household as explained in this instruction booklet The appliance is heavy.Care should be taken when moving it. Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet,as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns. Never use the base,drawers, doors etc. to stand on or as supports. Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out. Do not consume ice popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips. To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers. This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance. This refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs.caution! Care and cleaning

7Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket. Do not clean the appliance with metal objects, steam cleaner, ethereal oils, organic solvents or abrasive cleansers. Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper. Installation Important! For electrical connection carefully, follow the instructions given in this manual. Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In this case retain packing. It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation. Wherever possible the back of the product should not be too close to a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent the risk of a fire, follow the instructions relevant to installation. The appliance must not be locate close to radiators or cookers. Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance. Service Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by qualified electrician or competent person. This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used. 1)If the appliance is Frost Free. 2)If the appliance contains freezer compartment.Note: Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.(This clause applies only to the EU region.)

First use and InstallationCleaning before useImportant! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

8

100mm 100mm

50-70mm

Installation Positioning

Sufficient air must be allowed to circulate in the lower rear section of appliances, as poor air circulation can affect performance.This appliance performs well from N to ST. The appliance may not work properly if it is left for a longer period at a temperature above or below the indicated range.

93.Installing the rubber supporting pad

cro ss screwdrawer

Leveling

1.Tilt appliance to find screw hole on the left of lower base cover.

Electrical connection

lower base cover2.Put screw into the hole of rubber supporting pad.scr ewrubber supporting pad

10Note: To get the best energy efficiency of this product, please place all shelves, drawers on their original position as the illustration above.For optimum food preservation, we advise you select setting of 3 or 4, if you want the temperature lower or higher, please turn the knob to colder or warmer setting accordingly.Note: High temperature setting will accelerate food waste.

11Remvoe the door shelfpr ess inwardlyInstall the door shelfpr ess inw ardl y

12

13

14Tools you will need:Warning!

15

16

17

To avoid contamination of food, please respect the following instructions – Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance. – Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems. – Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food. – Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making icecream and making ice cubes. – One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

Order

Compartments TYPE

1

Fridge

Target storage temp.[]+2~ +8

Appropriate foodEggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, Drinks and other foods which are not suitable for freezing.

2 (***)*-Freezer

-18

Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended time is 3 months ­ nutrition values and taste decrease with time), suitable for frozen fresh food.

3

***-Freezer

4

**-Freezer

-18 -12

Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended time is 3 months ­ nutrition values and taste decrease with time). Not suitable for freeing fresh food.Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended time is 2 months ­ nutrition values and taste decrease with time). Not suitable for freeing fresh food.

5

*-Freezer

6

0-star

7

Chill

-6-6 ~ 0 -2 ~ +3

Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended time is 1 month ­ nutrition values and taste decrease with time). Not suitable for freeing fresh food.Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably not later than 3 days) . Partially packed/wrapped up encapsulated processed foods (non-freezable foods)Fresh/frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc.(7 days below 0 and above 0 is recomm ended for consumption within that day, preferably no mo re than 2 days). Seafood (less than 0 for 15 days, it is not recomm ended to store above 0 )

18

8

Fresh Food

9

Wine

0 ~ +4 +5 ~+20

Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no mo re than 3 days)red wine,white wine,sparkling wine etc.

Note: please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased products.– If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.Water dispenser cleaning (special for water dispenser products): – Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.WARNING! Food needs to be packed in bags before putting into the refrigerator, and liquids need to be packed in bottles or capped containers to avoid the problem that the product design structure is not easy to clean.

Warranty Conditions

1. The products of Everglades come with a 24-month full factory guarantee from the moment of purchase. This guarantee cannot be transferred under any circumstances.2. A guarantee is not offered on easy-to-break components like glass, plastic, rubbers, light bulbs, etc. A guarantee is also not offered if the device has been in contact with chemical and/or electro chemical or other unsuitable substances. It is also not possible to offer a guarantee if shortcomings in the device can be attributed to transport damage that is no fault of our own, improper installation and assembly, incorrect use, inappropriate use, substandard maintenance, failure to comply with operating and assembly instructions or normal wear and tear. Claims under the guarantee will expire if repairs or modifications to the device are carried out by people other than our service department, and also if the device is fitted with components or accessories that are not original, which subsequently result in a defect.3. The guarantee is offered under the condition that defect components will be repaired as we see fit or will be replaced by suitable components. Devices that can be transported normally (e.g. in a car) must be returned to the point of sale so that they can be serviced. Devices that cannot be transported normally will be repaired on-site. Valid proof of purchase must always be presented when repairs are carried out under the guarantee. Replaced components will become our property.4. If a complaint is deemed unfounded, all incurred costs will be charged to the consumer.5. Repairs during the guarantee period will not result in the guarantee period being extended.6. Additional or other claims, particularly compensation claims for damage incurred outside the device, are excluded unless such liability has been prescribed by law.7. Furthermore, in accordance with legal provisions, we bear unlimited liability for damage that falls under product liability laws and for all damage caused by deliberate contractual breaches, gross negligence and malice on our part or the part of our legal representatives or persons we have appointed.

Service number for the Netherlands :

Service number for Belgium

:

0900-0404040 0032-(0)38080919

www.everglades.nl

2

Contenus

Sécurité et mises en garde………………..2 Première utilisation et installation……….8 Description de l’appareil……………………10 Utilisation………………………………………..10 Astuces et conseils utiles…………………12

Nettoyage et entretien…………………….13 Inversement de la porte…………………..15 Dépannage……………………………………16 Mise au rebus de l’appareil…………….17

Sécurité et mises en garde

Pour votre sécurité et pour une utilisation correcte de l’appareil, avant d’installer et d’utiliser l’appareil pour la première fois, lisez attentivement cette notice, y compris les mises en gardes et les conseils utiles qu’elle contient.Afin d’éviter d’endommager l’appareil et/ou de vous blesser inutilement, il est important que les personnes amenées à utiliser cet appareil aient pris entièrement connaissance de son fonctionnement ainsi que de ses fonctions de sécurité. Conservez ces consignes pour plus tard et pensez à les ranger à côté de l’appareil, afin qu’elles soient transmises avec ce dernier en cas de vente ou de déménagement. Cela permettra de garantir un fonctionnement optimal du système.Pour éviter tout risque de blessure, conservez cette notice. Le fabricant ne saurait en effet pas être tenu responsable en cas de mauvaise manipulation du système. Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérablesSelon les normes EN Ce système peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes à capacités réduites sur le plan physique, sensoriel ou mental, ou n’ayant pas appris à utiliser l’appareil, dans le cadre où ils sont encadrés par une personne informée et ayant conscience des risques impliqués.Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.Le nettoyage et l’entretien ne doivent en aucun cas être effectués par des enfants sans surveillance.Selon les normes IEC Cet appareil est déconseillé aux personnes souffrant d’handicap physiques, sensoriels ou mentaux, ou ayant un manque d’expériences et de connaissances jusqu’à ce qu’ils aient reçu des instructions concernant l’utilisation de l’appareil auprès de personnes responsables de leur sécurité.

3Conservez tous les emballages hors de portée des enfants, car il existe un risque de suffocation. Si vous décidez de mettre au rebut l’appareil, débranchez-le de la prise murale, coupez le câble de connexion (aussi proche de l’appareil que vous le pouvez) et retirez la porte afin d’empêcher les enfants de jouer avec et de se faire électrocuter ou de s’enfermer à l’intérieur. Si l’appareil, doté d’un joint de porte magnétique, doit remplacer un autre appareil doté d’un loquet sur la porte ou sur le joint, vérifiez bien que le loquet est hors d’état de fonctionner avant de vous débarrasser de l’ancien appareil.Cela évitera de transformer cet appareil en piège pour les enfants. Sécurité généraleATTENTION — Cet appareil est conçu pour fonctionner dans un foyer domestique et dans les environnements de type suivant -locaux de cuisine et équipements vendus dans le commerce, environnements de travail et bureaux ; -structures de type Bed and Breakfast -bâtiments de ferme et hôtels, motels et autres organismes accueillant des clients ; -cuisine industrielle et autres applications non destinées à la revente ATTENTION — Ne rangez jamais de substances inflammable tels que des aérosols à l’intérieur de cet appareil, car elles pourraient s’y déverser. ATTENTION — Si le cordon d’alimentation est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement auprès de votre fabricant, ou d’un revendeur qualifié, afin d’éviter tout risque d’électrocution ATTENTION — Maintenez les ventilations biens ouvertes, et vérifiez bien que l’air peut circuler par les ouvertures, surtout si l’appareil est encastré dans le mur. ATTENTION — Etant donné que les systèmes mécaniques et autres équipements électriques accélèrent le processus de dégivrage, respectez l’environnement recommandé par le fabricant. ATTENTION — N’endommagez pas le circuit de réfrigération. ATTENTION — N’utilisez pas d’appareils électriques à l’intérieur du compartiment destiné à recevoir de la nourriture, sauf si ces derniers sont tolérés par le fabricant.

4ATTENTION — Le système réfrigérant et isolant contiennent des gaz inflammables.Lorsque vous mettez le système au rebut, faites-le auprès d’un centre de collecte agréé.N’exposez jamais l’appareil aux flammes. ATTENTION — Lors du positionnement de l’appareil, rassurez-vous que le cordon d’alimentation n’est pas coincé ou endommagé. ATTENTION — Ne placez pas plusieurs prises de courant ou alimentations portables à l’arrière de l’appareil.Remplacement des lampes d’éclairageATTENTION — Les lampes d’éclairage ne doivent pas être remplacées par l’utilisateur! Si les lampes d’éclairage sont endommagées, contactez le service d’assistance clientèle pour obtenir de l’aide. Cet avertissement concerne uniquement les réfrigérateurs contenant des lampes d’éclairageLiquide réfrigérantDe l’isobutane réfrigérant (R600a) est utilisé dans le circuit réfrigérant du système ; Il s’agit d’un gaz naturel hautement inflammable, et donc dangereux pour l’environnement.Pendant les transports et l’installation du système, vérifiez qu’aucun des composants du circuit de réfrigération ne soit endommagé.Le réfrigérant (R600a) est un liquide inflammable.ATTENTION — Les réfrigérateurs contiennent du réfrigérant et des gaz dans l’isolation. Le fluide frigorigène et les gaz doivent être éliminés professionnellement, car ils peuvent causer des lésions oculaires ou un incendie. Rassurezvous que les tubes du circuit de réfrigérant ne sont pas endommagés avant l’élimination appropriée de ces gaz.Attention :Risque d’incendie / matériaux inflammablesSi le circuit de réfrigération était endommagé : -Evitez les flammes nues et toute source d’inflammation. -Ventilez bien la pièce où se trouve l’appareil.

5Il est dangereux de modifier la composition de cet appareil, de quelque manière que ce soit. Tout dommage fait au cordon peut provoquer un court- circuit, et/ou une électrocution.Sécurité électrique1. Le cordon d’alimentation ne doit pas être rallongé. 2. Vérifiez bien que la priser murale n’est pas endommagée. Une prise murale en mauvais état pourrait entraîner une surchauffe du système et son explosion. 3. Vérifiez bien que vous pouvez accéder à la prise murale de l’appareil. 4. Ne tirez jamais sur le câble principal. 5. Si la prise murale est lâche, ne branchez pas le cordon. Il existe un risque d’électrocution ou d’incendie. 6. Vous ne devez jamais utiliser l’appareil si le cache de l’éclairage intérieur n’est pas en place. 7. Ce réfrigérateur fonctionne sur un courant à phase unique de 220~240V/50Hz. Si des variations de tensions sont constatées ou que la tension électrique dépasse la valeur conseillée, pour votre sécurité, vérifiez bien que le régulateur de tension automatique C.A supporte bien 350W de plus que l’appareil.Le réfrigérateur doit utiliser une prise murale spécifique plutôt qu’une prise regroupant d’autres appareils électriques.L’appareil doit être relié au sol selon les recommandations en vigueur.Utilisation quotidienneNe stockez jamais de substances ou de liquides inflammables à l’intérieur de l’appareil ; cela provoquerait un risque d’exposition. Ne faites pas fonctionner d’autres appareils électriques à l’intérieur de cet appareil (mixeurs, turbines à glace électrique, etc). Lorsque vous débranchez l’appareil, tenez toujours la prise dans vos mains et ne tirez pas sur le cordon. Ne placez pas d’éléments chauds ni de composants en plastiques dans cet appareil.

6Ne placez pas de produits alimentaires directement à la sortie d’air située au fond de l’appareil. Rangez les aliments déjà emballés conformément aux consignes livrées par leur fabricant. Cet appareil doit être utilisé et traité selon certaines règles spécifiques. Consultez les règles établies en matière de stockage. Ne placez pas de boissons gazeuses ni de boissons carbonatées dans le compartiment de congélation, car cela exercerait une pression sur les bouteilles, qui pourraient exploser à l’intérieur de l’appareil. Les aliments congelés peuvent brûler s’ils sortent directement du froid. N’exposez pas l’appareil directement au soleil. Conservez les bougies, luminaires et autres flammes nues éloignées de l’appareil, afin d’éviter les risques d’incendie. Cet appareil est destiné à ranger des aliments et/ou des boissons domestiques traditionnelles, selon les consignes livrées avec le système. L’appareil est lourd. Soyez prudent lorsque vous le déplacez. Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments du congélateur si vous avez les mains mouillées/humides, car cela pourrait provoquer une abrasion de la peau et/ou des brûlures graves. N’utilisez jamais lesocle, les tiroirs, les portes, et autres éléments similaires pour vous appuyer Les aliments congelés ne doivent jamais être recongelés une fois qu’ils ont été décongelés. Les bouteilles pourraient exploser.Ne consommez pas les glaçons formés directement par le congélateur, car vous pourriez vous brûler la bouche et les lèvres. Pour éviter les chutes d’objets et empêcher de détériorer l’appareil, ne surchargez pas les compartiments de portes ni les tiroirs. Cet appareil de réfrigération n’est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastrable. Cet appareil de réfrigération n’est pas adapté à la congélation de denrées alimentaires.Attention ! Nettoyage et entretien

7Avant tout entretien, débranchez l’appareil et coupez le courant. Ne nettoyez pas l’appareil avec des objets métalliques, un système à vapeur, des huiles volatiles, des solvants organiques ou des composants abrasifs. N’utilisez pas d’objets tranchants ou pointus pour retirer la glace.Utilisez un grattoir en plastique.Information importante à propos de installation!Pour que les branchements électriques soient corrects, suivez bien les consignes livrées dans ce manuel. Déballez l’appareil et vérifiez qu’il n’est pas endommagé visuellement.Ne branchez pas l’appareil si ce dernier est endommagé.Signalez tout dommage au point de vente où vous l’avez acheté.Dans ce cas, conservez l’emballage. Il est recommandé d’attendre au moins quatre heures avant de brancher l’appareil au courant, afin que le compresseur soit bien alimenté en huile. Une bonne circulation de l’air est nécessaire, afin d’éviter les risques de surchauffe.Pour que la ventilation soit suffisante, suivez bien les consignes d’installation fournies. Dans la mesure du possible, l’arrière de l’appareil ne doit pas être collé au mur pour éviter de toucher ou d’attraper des parties chaudes (compresseur, condenseur) pour éviter les risques d’incendie, suivez les instructions d’installation. L’appareil ne doit pas être situé à côté de radiateurs ou de feux de cuisson. Vérifiez bien que les prises sont accessibles une fois l’appareil installé.DépannageTout opération électrique doit être effectuée par un technicien qualifié et compétent dans le domaine. Cet appareil doit être dépannée par un Centre de Réparation Agréé, et seules des pièces d’origine doivent être utilisées. 1)Si l’appareil ne contient pas de congélateur. 2)SI l’appareil contient un congélateur. Remarque : Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger des appareils électriques réfrigérants. (Cette clause s’applique uniquement dans la région UE.)

8

Première utilisation et installation

Nettoyage avant première utilisation Avant d’utiliser votre appareil pour la première fois, nettoyez son intérieur ainsi que tous ses accessoires, au moyen d’eau tiède savonneuse, afin d’ôter l’odeur typique des produits neufs, puis rincez bien. Important! N’utilisez pas de détergents ni de poudres abrasives, car cela pourrait endommager le vernis. Important! Il est nécessaire de disposer d’une bonne ventilation autour du réfrigérateur, afin de permettre à la chaleur de se dissiper, de réduire la consommation d’énergie, et de maintenir l’appareil au maximum de ses capacités. À cet effet, un espace suffisant doit être laissé autour de l’appareil. Il estconseillé de laisser 50-70mm entre l’arrière du réfrigérateur et le mur, 100mm entre ses parois latérales et le mur, et 100mmentre le plafond et le haut de l’appareil. Laissez également un espace suffisant à l’avant pour que la porte puisse s’ouvrir à 180°. Cet appareil ne doit en aucun cas être exposé à la pluie. De l’air doit pouvoir circuler derrière l’appareil, car une

mauvaise ventilation peut rendre l’appareil moins efficace. Les modèles encastrés doivent être positionnés de manière à être protégés des sources de chaleur, telles que les radiateurs, fours/plaques de cuisson, et les rayons directs du soleil.

100mm 100mm

50-70mm

Positionnement de l’appareilMise en garde ! Avant d’installer l’appareil, lisez attentivement cette notice, pour assurer votre sécurité et garantir un bon fonctionnement du système. Positionnez l’appareil à l’écart des sources de chaleur telles que les fours, radiateurs, rayons directs du soleil, etc….

9

Votre sécurité et le bonfonctionnement de l’appareil sontgarantis par le maintien d’unetempérature correcte à l’intérieur del’appareil (en fonction de sa catégorie),conformément à la valeur indiquée surla plaque nominative. De l’air doit pouvoir circuler derrière l’appareil, car une mauvaise ventilationpeut rendre l’appareil moins efficace.Cet appareil fonctionne correctement dans les classes climatiques de N à ST. L’appareil peut ne pas bien fonctionner s’il est longtemps exposé à une température supérieure ou inférieure à la plage de température indiquée.

Catégorie de climat N ST

Température ambiante +16°C à +32°C +16°C à +38°C

Cet appareil ne doit en aucun cas être exposé à la pluie. De l’air doit pouvoir circuler derrière l’appareil, car une mauvaise ventilation peut rendre l’appareil moins efficace. Les modèles encastrés doivent être positionnés de manière à être protégés des sources de chaleur, telles que les radiateurs, fours/ plaques de cuisson, et les rayons directs du soleil. Installation du support en caoutchouc Si l’un des sacs livrés avec votre appareil contient un support en caoutchouc et des vis, vous devez respecter la procédure d’installation suivante. Remarque:En cas d’utilisation normale, l’installation de ces accessoires n’est pas obligatoire. Ce n’est qu’en cas de situations extrêmes (par exemple, si le compartiment, contient 10 kg de nourriture et que la porte ne s’ouvre qu’à 90 degrés) que le réfrigérateur peut

risquer de basculer. Dans ce cas, l’appareil peut être stabilisé au moyen du support et des vis. 1. Inclinez l’appareil pour localiser la fente destinée à accueillir la vis, sur le cache de la base inférieure gauche.Cache de base inférieure2. Insérez la vis dans la fente du support ne caoutchouc.VisSupport en caoutchouc3. Alignez la vis à la fente du cache de la base inférieure. Serrez le support en caoutchouc à la base en vissant bien la vis avec un tournevis (non fourni dans le colis).Tiroir à vis transversale

10

NivellementL’appareil doit être mis à niveau afin de supprimer les vibrations. Pour cela, vous devez le placer en position horizontale et positionner les ajusteurs en contact avec le sol. Vous pouvez aussi ajuster le niveau de l’appareil en vissant le pied mobile avant (utilisez vos doigts pour cette opération, ou une clé adaptée).

Raccord électrique Attention ! Les opérations électriques requises pour installer cet appareil ne doivent être entreprises que par des personnes qualifiées. Mise en garde ! Cet appareil doit être connecté à la terre. Le fabricant décline toute responsabilité si cette mesure n’est pas respectée.

Description de l’appareil

1. Compartiment principal

2. Porte du petit compartiment

1

3. Bac à glaçons (optionnel))

13

4. Plateau de dégivrage

2

12

5. Étagère amovible

36. Cache du bac à légumes

7. Tiroir du bac à légumes

4

11

(optionnel)

8. Étagère inférieure

5

10

9. Plateau à oeufs (optionnel)

9

10. Range-bouteilles

6

11. Petite étagère

7

8

12. Porte du réfrigérateur

13. Régulateur de température

Remarque: Étant donné que nous améliorons continuellement notre gamme deproduit, votre modèle de réfrigérateur peut être légèrement différent de celui présentédans cette notice, mais son fonctionnement reste le même. Remarque: Pour obtenir la meilleure efficacité énergétique de ce produit, veuillez placer toutes les étagères, tiroirs sur leur position d’origine comme indiqué dans l’illustration ci-dessus.

Utilisation

Démarrage et régulation de la température Insérez la fiche du cordon d’alimentation

dans la prise murale, en prenant les mesures de sécurité nécessaires. Le régulateur de température se situe sur le

11

côté du congélateur.

Un réglage sur “0 ” signifie

Placer le sélecteur de température sur la

position “0” arête le cycle de

refroidissement mais ne coupe pas

l’alimentation électrique du système.

Faites pivoter le sélecteur dans le sens

antihoraire en direction de l’unité de

réfrigération. Si l’appareil est débranché,

qu’il existe une panne électrique ou que

le courant a été coupé, patientez 3 à 5

minutes avant de redémarrer le système.

Si vous essayez de le redémarrer avant

d’avoir patient, le système de

redémarrera pas.

Un réglage sur “8”(end-stop) signifie :

Température la plus basse, réglage le

plus bas.

Important!

Pour une conservation optimale des

aliments, nous vous conseillons de

sélectionner les réglages 3 ou 4. Si vous

souhaitez une température plus basse ou

plus élevée, veuillez tourner le bouton

pour un réglage plus chaud ou plus froid.

Lorsque vous tournez le bouton pour une

température plus basse, il peut

consommer plus d’énergie. Alors que pour

une température plus élevée, il peut être

plus économe en énergie et ainsi

augmenter le rendement énergétique.

Important!

Une température ambiante élevée (par

ex. pendant les chaudes journées d’été)

et un réglage froid (position 6 à 8) oblige

le compresseur à fonctionner en

continu, voir en non-stop!

Raison : lorsque la température

extérieure est élevée, le

3

compresseur tourne de plus en 2 4

1

5

plus vite pour maintenir la

6

température fraîche à l’intérieur

0

7

8

Remarque: Le réglage d’une température

élevée accélérera le gaspillage d’aliment.

de l’appareil. Retrait et installation de l’étagère de porte Attention : l’étagère de porte doit être installée par l’utilisateur! Si la porte est endommagée, contactez l’assistance pour vous faire aider. Pour remplacer l’étagère de porte, suivez les consignes suivantes :Retirez l’étagère de porteAppuyez vers l’intérieurAppuyez sur le côté droit de la porte (en direction de l’intérieur), tout en maintenant fermement le côté gauche de l’appareil. Lorsque vous constatez que l’étagère s’st détachée de la porte retirez-la en l’extrayant vers le haut de manière oblique.Installez l’étagère de porteAppuyez vers l’intérieurInclinez dans un premier temps le côté gauche de l’étagère de porte, puis assurez-vous que le support est bien enclenché dans la porte. Appuyez ensuite sur la droite en direction de

12

l’intérieur, puis installez le tout en exerçant une pression vers le bas. Utilisation de votre appareil Votre appareil est doté d’accessoires, dont le fonctionnement est détaillé dans cette notice. Étagère de porte Elle sert à ranger les oeufs, les canettes contenant du liquide, les bouteilles, les boîtes de conserve, etc. Ne placez pas d’objets trop lourds sur cette étagère. Étagères du compartiment de réfrigérateur Le compartiment principal du réfrigérateur est muni d’étagères, quiAstuces et conseils utilesAstuces pour économiser de l’énergie Nous vous conseillons de suivre les conseils suivants pour économiser de l’énergie. Évitez de laisser la porte ouverte trop souvent, pour ne pas dépenser trop d’énergie. Vérifiez que l’appareil est éloigné des sources de chaleur (rayons directs du soleil, four électrique, plaques de caisson, etc) Ne réglez pas la température sur une valeur plus froide que nécessaire. Ne rangez pas d’aliments fumants ou de liquides en évaporation à l’intérieur du réfrigérateur. Placez l’appareil dans un endroit bien ventilé, sans humidité Consultez le Chapitre « Installation de votre appareil». Les diagrammes de cette notice

peuvent être retirées pour être nettoyées.Compartiment à glaçons Il s’agit d’un compartiment à basse température, conçu pour stocker des galons ou en fabriquer. Ce compartiment est capable de produire jusqu’à 250g de glace en 24 heures.indiquent le bon emplacement des tiroirs, bac et étagères. N’essayez pas de le modifier. Ces diagrammes ont été conçus pour garantir une efficacité maximum du système. Astuces pour le stockage d’aliments frais Ne rangez pas des aliments chauds directement dans le réfrigérateur ou le congélateur, car la température interne augmenterait, ce qui obligerait le compresseur à tourner plus vite, et donc augmenterait la consommation électrique. N’emballez pas les alimentssurtout s’ils dégagent une odeur forte. Disposez les aliments de façon à ce que l’air puisse circuler entre eux. Conseils pour la réfrigération Viandes (tous types) emballez dans du papier polythène et placez sur l’une des

13

étagères en verre située au-dessus du bac à légumes. Respectez toujours les conseils de stockage donnés par les fabricants d’aliments. Plats froids, plats cuisinés, etc.: Doivent être recouverts et placés sur n’importe quelle étagère. Fruits et légumes: À placer dans les bacs concernés Beurre et fromages: À placer dans du papier aluminium ou dans des sacs en polyéthylène (plastique) en retirant le plus d’air possible. Bouteilles de lait: Doivent être fermées par un couvercle et être rangées sur l’étagère rangebouteilles. Conseils de congélation Lors du premier démarrage de l’appareil ou après une longue période sans avoir fonctionné, laissez l’appareil tourner au moins 2 heures sur les réglages les plus élevées, avant d’y ranger les aliments. Préparez de petites portions de nourriture avant de pouvoir les faire décongeler par la suite plus vite et uniquement dans les quantités nécessaires. Emballez les aliments dans du papier aluminium ou dans des sacs en polyéthylène hermétiques, Ne laissez pas les aliments frais entrerNettoyage et entretienPour des raisons d’hygiène, l’intérieur devotre appareil, y compris sesaccessoires, doivent être régulièrementnettoyés.

en contact avec les aliments congelés afin de ne pas trop réchauffer ces derniers. Les produits congelés, s’ils sont consommés immédiatement après avoir été retirés du congélateur, peuvent brûler la peau. Il est conseillé d’étiqueter les aliments et de les dater pour garder une trace de ce que vous rangez. Astuces pour le rangement des aliments congelés Vérifiez que la chaîne du froid a bien été respectée. Une fois décongelés, les aliments se détériorent vite et ne doivent pas être congelés de nouveau. Respectez aussi la durée limite de congélation indiquée par le fabricant. Mise hors service de votre appareil Si vous devez éteindre votre appareil pendant une période de temps prolongée, suivez les conseils suivants afin d’éviter la formation de moisissures à l’intérieur de votre appareil. 1. Retirez tous les aliments. 2. Débranchez le cordon d’alimentation de la prise murale. 3. Nettoyez et séchez l’intérieur du réfrigérateur. 4. Vérifiez que les portes restent légèrement ouvertes pour permettre à l’air de circuler.Procédez à son nettoyage au moins tous les deux mois.Mise en garde! Risque d’électrocution !

14

L’appareil doit être déconnecté du réseau électrique lorsque vous le nettoyez. Avant de débrancher l’appareil, coupez l’électricité aux bornes du disjoncteur ou baissez les fusibles. Important! Avant de nettoyer l’appareil, retirez tous les aliments qu’il contient. Rangezles en attendant dans un endroit frais et sec. Ne nettoyez jamais l’appareil avec un nettoyeur vapeur. L’humidité pourrait s’accumuler au niveau des composants électriques ; Les vapeurs chaudes endommagent les éléments en plastique. Le huiles volatiles et les solvants organiques peuvent attaquer les éléments en plastique (ex : jus de citron ou d’orange, acide butyrique, nettoyant à base d’acide acétique). Ne laissez pas de telles substances entrer en contact avec les éléments de votre appareil. N’utilisez pas de nettoyants abrasifs. Nettoyez bien l’intérieur de l’appareil et ses accessoires avec un chiffon humide, imbibé d’eau tiède savonneuse ; ou du liquide vaisselle/un détergent doux. Après avoir rincé le tout à l’eau claire (sur un chiffon), essuyez bien. L’accumulation de rouille au niveau du condensateur augmente la consommation électrique. Nettoyez le condensateur situé à l’arrière de l’appareil avec une brosse à poils doux ou un aspirateur. Pour les tuyaux bouchés, utilisez un

goupillon adapté; évitez les objetspointus qui pourraient rayer les parois. Une fois toutes ces étapes terminées, vous pouvez remettre l’appareil en service. Dégivrage Pourquoi le dégivrage ? L’eu contenu dans l’air et dans les aliments peut s’écouler à l’intérieur du réfrigérateur et peut former une couche fine de gel. Si vous constatez que cette couche mesure plus de 10cm d’épaisseur, vous devez décongeler votre appareil. Dégivrer le compartiment de réfrigération Le compartiment de réfrigération est automatiquement contrôlé par le régulateur de température et le dégivrage n’est pas nécessaire. L’eau sera évacuée au moyen des conduits d’évacuation de façon automatique ; vous n’aurez donc qu’à vérifier que l’eau est correctement évacuée, puis bien le nettoyer. Mise en garde ! Vous devez soulever le plateau de dégivrage avant de le retirer du réfrigérateur. Mise en garde ! Avant de dégivrer lecongélateur, placez bien le sélecteur detempérature sur la position “0”. Important! Vous devez dégivrer lecongélateur au moins une fois par mois.Toutefois, si la porte de l’appareil,ouverte régulièrement ou que vous vivezdans une région humide, nous vousconseillons de le faire toutes les deuxsemaines.

15Inversement de la porteLe côté duquel s’ouvre la porte peut être modifié comme suit (passage de droite à gauche). Outils dont vous aurez besoin: 1. Douille 8 mm.2. Tournevis en croix.3. Couteau pointu ou tournevis à lame fine.Avant de débuter, allongez le réfrigérateur sur son dos pour pouvoir accéder à sa base, sur un support en mousse ou matériau similaire, afin d’éviter d’endommager les conduits de refroidissement situés à l’arrière de l’appareil. 1. Retirez le gond supérieur, passez-le du côté gauche, sécurisez bien le tout.

2. Retirez les pieds amovibles ainsi que le support en caoutchouc en dévissant les boulons de fixation, comme sur le schéma suivant.

3. Remettez en place la porte en vous assurant bien qu’elle est correctement retenue en place par les charnières. Attention! Lorsque vous procédez à cette opération, l’appareil ne doit pas être alimenté en électricité. Pensez à couper l’électricité ou à le débrancher.

16

Dépannage

Si vous avez des difficultés avec votre appareil ou constatez un dysfonctionnement, consultez la table suivante avant d’appeler l’assistance. Attention! N’essayez pas de réparer vous-même l’appareil. Si le problème n’est pas résolu après avoir effectué les recherches nécessaires, contactez un électricien qualifié, ou le fournisseur auprès duquel vous vous êtes procuré l’appareil.

ProblèmeL’appareil ne fonctionne pas.Les aliments sont trop chauds.

Cause possible L’appareil n’est pas relié à l’électricité. La prise est mal branchée, ou est lâche. Le fusible a grillé ou est défectueux.La prise électrique est défaillante.La température est mal réglée. La porte est restée ouverte trop longtemps. Vous avez placé une trop grande quantité d’aliments au cours des dernières 24 heures.

SolutionMette l’appareil sous tension.Branchez le cordon d’alimentation à la prise. Vérifiez le fusible, remplacez-le si besoin. Les problèmes électriques doivent être pris en charge par un électricien qualifié. Consultez la rubrique « Premier démarrage » N’ouvrez la porte que lorsque cela est nécessaire.Placez le sélecteur de température sur un réglage plus bas.

Accumulation importante de givre, possible aussi sur le joint.Bruits anormaux.

L’appareil est proche d’une source de chaleur.Le joint de porte n’est pas étanche (peut-être après un inversement de la porte ?)L’appareil est mal nivelé. L’appareil est en contact avec un mur ou un objet. Un composant (ex : un conduit), situé à l’arrière de l’appareil, est en contact avec le mur ou avec un autre élément de l’appareil.

Consultez la rubrique « Choix de l’emplacement ». Séchez délicatement les zones concernées au moyen d’un sèchecheveux (sur une température froide). En même temps, évacuez les résidus d’eau décongelés dans un récipient adapté. Réajustez le pied.Déplacez légèrement l’appareil.Au besoin, inclinez légèrement l’appareil.

Le compresseur ne

redémarre pas immédiatement après que j’ai changé la température

Cela est normal, votre appareil fonctionne correctement.

Le compresseur démarre après quelques minutes.

Il y a de l’eau sur le sol ou sur les étagères.

Le conduit d’évacuation de l’eau est obstrué.

Voir la rubrique « Nettoyage et entretien »

17Mise au rebus de l’appareilIl est formellement interdit de vous débarrasser de cet appareil avec les ordures ménagères classiques. Matériaux d’emballage Les emballages sur lesquels est présent le symbole de recyclage doivent être recyclés. Jetez-les dans un container adapté, pour qu’ils soient recyclés. Avant d’éliminer l’appareil 1. Débranchez bien tous les branchements. 2. Coupez le cordon d’alimentation afin qu’il ne puisse plus servir. Attention! Cet appareil contient du liquide frigorigène et des gaz, qui doivent être éliminés de manière adaptée, car ils peuvent être dangereux pour les yeux et/ou prendre feu. Vérifiez bien que ces substances ont été évacuées du système avant de le mettre au rebut.Élimination correcte de cet appareilCe symbole signifie qu’au sein de l’Union Européenne, cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin d’éviter tout dommage sur l’environnement et/ou sur la santé humaine, recyclez-le de façon responsable, en favorisant au mieux la réutilisation des ressources. Pour retourner votre appareil usagé, contactez les centres de tri ou le magasin auprès duquel vous avez acheté l’appareil. Ceux-ci pourront prendre en charge le recyclage de votre appareil.

18

Afin d’éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes – L’ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l’appareil. – Le nettoyage régulier des surfaces peuvent entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles. – Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients prévus à cet effet au réfrigérateur, de façon à ce qu’ils ne soient pas en contact avec d’autres aliments ou ne puissent tomber sur ces derniers. – Les compartiments à aliments surgelés de type deux étoiles permettent de conserver les aliments pré-congelés, de conserver ou de préparer de glace et des glaçons. – Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation des aliments frais.

Compartiments Température de

Étape TYPE

stockage cible [°C]

Aliments convenables

1 Réfrigérateur2 (***)*Congélateur

+2 ~+8-18

Les oeufs, les aliments cuisinés, les aliments emballés, les fruits et légumes, les produits laitiers, les gâteaux, les boissons et les autres aliments qui ne sont pas adaptés à la congélation.Les fruits de mer (poisson, crevettes, les crustacés), les produits d’eau douce et les viandes (la durée recommandée est de 3 mois – les valeurs nutritives et la saveur décroissent avec le temps), adapté à la congélation d’aliments frais.

3 ***-Congélateur

4 **-Congélateur

5

*-Congélateur

6

0 étoile

7

Fraîcheur

-18 -12 -6-6 ~ 0 -2 ~ +3

Les fruits de mer (poisson, crevettes, les crustacés), les produits d’eau douce et les viandes (la durée recommandée est de 3 mois – les valeurs nutritives et la saveur décroissent avec le temps). Non adapté à la congélation d’aliments frais.Les fruits de mer (poisson, crevettes, les crustacés), les produits d’eau douce et les viandes (la durée recommandée est de 2 mois – les valeurs nutritives et la saveur décroissent avec le temps). Non adapté à la congélation d’aliments frais.Les fruits de mer (poisson, crevettes, les crustacés), les produits d’eau douce et les viandes (la durée recommandée est de 1 mois – les valeurs nutritives et la saveur décroissent avec le temps). Non adapté à la congélation d’aliments frais.Le porc, le boeuf, le poisson, le poulet, certains produits alimentaires transformés, etc. (le temps recommandé pour la consommation est le jour même, de préférence pas plus tard qu’après 3 jours). Les aliments transformés encapsulés, partiellement emballés/mis sous plastique (aliments non congelables)Viande de porc fraîche/congelée, boeuf, poulet, produits de la pêche d’eau douce, etc. (7 jours en dessous de 0 °C, au cours de la journée et de préférence dans un délai maximum de 2 jours en cas de température supérieure à 0 °C). Fruits de mer (pendant 15 jours pour une température inférieure à 0 °C, en revanche, il n’est pas recommandé de le conserver au-dessus de 0 °C)

19

8

Aliments frais

0 ~ +4

La viande de porc fraîche, ainsi que le boeuf, le poisson, le poulet, les aliments préparés, etc. (Il est préférable de le consommer dans la même journée, de préférence pas plus de 3 jours).

9

Vin

+5 ~ +20 vin rouge, vin blanc, vin mousseux etc.

Note : Veuillez entreposer les aliments en fonction des compartiments ou de la température de stockage cible de vos produits achetés.– Si l’appareil de réfrigération restera vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégèlez-le, nettoyez-le, essuyez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures dans l’appareil. Nettoyage des distributeurs d’eau (spécial pour les produits distributeurs d’eau) : – Nettoyez les réservoirs d’eau s’ils n’ont pas été utilisés depuis 48 h ; rincez le système d’eau raccordé à une alimentation en eau si l’eau n’a pas été prélevée depuis 5 jours.

ATTENTION! Les aliments doivent être emballés dans des sacs avant d’être stockés dans le réfrigérateur, et les liquides doivent être embouteillés ou mis dans des récipients fermés pour éviter que le problème de la difficulté à nettoyer le produit en raison de sa structure complexe ne se présente.

Conditions de garantie1. Nous vous offrons une garantie d’usine complète de 24 mois après l’achat sur les produits Everglades. Cette garantie n’est transférable sous aucun prétexte.2. Aucune garantie ne s’applique aux pièces fragiles, telles que le verre, le plastique, les caoutchoucs, les lampes à incandescence, etc. La garantie ne s’applique pas non plus dans les cas où l’appareil a été en contact avec des produits chimiques et/ou électrochimiques ou d’autres produits inappropriés, lorsque les défauts de l’appareil sont dus à un dommage ayant eu lieu pendant le transport et hors de notre contrôle ou lorsqu’ils sont dus à une installation et un montage réalisés de façon non professionnelle, à une mauvaise utilisation, à une utilisation non domestique, à un entretien incorrect, au non-respect des instructions pour la commande et le montage ou en cas d’usure normale. La garantie est caduque si des réparations ou des modifications sont effectuées sur l’appareil par des personnes n’appartenant pas à notre service d’entretien et si l’appareil est équipé de pièces ou d’accessoires n’étant pas d’origine et provoquant un défaut.3. La prestation de garantie implique, à notre discrétion, la réparation gratuite des pièces défectueuses ou leur remplacement par des pièces appropriées. Les appareils pouvant être transportés normalement (p. ex. en voiture) doivent être ramenées au point d’achat pour la réalisation de la réparation. Les appareils ne pouvant pas être transportés normalement seront réparés sur place. Pour pouvoir prétendre à une réparation dans le cadre de la garantie, vous devez pouvoir fournir à tout moment un justificatif d’achat valable. Les pièces remplacées deviennent notre propriété.4. Si une plainte n’est pas fondée, tous les frais sont facturés au client.5. Les réparations réalisées dans le cadre de la garantie ne donnent pas droit à une prolongation de la durée de garantie.6. Les réclamations allant plus loin ou d’autres réclamations, en particulier des demandes d’indemnisation pour des dommages hors de l’appareil, sont exclues dans la mesure où ce type de responsabilité n’est pas prévu par la loi.7. Nous sommes autrement responsables sans limite, dans le cadre de la loi, des dommages couverts légalement par la responsabilité produit et de tous les dommages découlant d’infractions volontaires au contrat, de négligences grossières et d’une intention dolosive de notre part, de la part de nos représentants légaux ou de personnes désignées par nos soins.

Numéro de service pour les Pays-Bas : Numéro de service pour la Belgique :

0900-0404040 0032-(0)38080919

www.everglades.nl

[xyz-ips snippet=”download-snippet”]


Posted

in

by