KARCHER EWM 2 Electric Wipe Mop Instruction Manual

EWM 2 Electric Wipe Mop

EWM 2 EWM 2 PremiumRegister your productwww.kaercher.com/welcome

Deutsch

6

English

13

Français

20

Italiano

28

Nederlands

36

Español

44

Português

52

Dansk

60

Norsk

67

Svenska

74

Suomi

81

88

Türkçe

96

103

Magyar

111

Cestina

118

Slovenscina

125

Polski

132

Românete

140

Slovencina

147

Hrvatski

154

Srpski

161

168

Eesti

176

Latviesu

183

Lietuviskai

190

197

205

Indonesia

213

220

228

Vit

238

001 59697570 (01/22)

1

2

3

1.

1.

41.2.

2.54 h

2.62. 1.

7

8 1.

91.

2.

2. 3.

10

11

12

~ 2

Min.

1. ON

3. OFF

2.

2

131.2.16

14

1.

2.

3.17 1.2.

152. 1.18

19

20

21

1.

2.

22

23

24

2. 1.

3

25

2269 1.

FoamStop: Shake well

2.

1/2 x

(1 ml)

4

13

12 11 1099

6

7

14

15

RM 16 RM 17

536

534

18 RM

19 536

Foam

Stop

5

ObsahObsah Obecná upozornní Bezpecnostní pokyny Popis zaízení Montáz Uvádní do provozu Provoz Osetování a údrzba Pomoc pi poruchách Technické údaje

CS

6

CS

6

CS

6

CS

8

CS

8

CS

8

CS

9

CS

10

CS

11

CS

12

Obecná upozornníPed prvním pouzitím svého pístroje si pectte tento originální provozní návod, ite se jím a ulozte jej pro pozdjsí pouzití nebo pro dalsího majitele.Pouzívání v souladu s urcenímCistic podlah pouzívejte výhradn na cistní tvrdých podlah v soukromých domácnostech a na tvrdých podlahách s krytinou odolnou vci vod. Necistte krytiny citlivé na vodu, jakými jsou napíklad nelakované korkové podlahy (mze do nich proniknout vlhkost a podlahu poskodit). Pístroj je vhodný k cistní PVC, linolea, dlazdic, kamene, naolejovaných a navoskovaných parket, laminátu a vsech podlahových krytin odolných vci vod.Ochrana zivotního prostedíObalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrz jej odevzdejte k optovnému zuzitkování.Staré pístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a látky, které se nesmí dostat do zivotního prostedí. Pístroj a zabudovaný akumulátor tudíz nesmíte likvidovat v domovním odpadu. Likvidaci mzete provést bezplatn prostednictvím místních vratných a sbrných systém. Informace o obsazených látkách (REACH) Aktuální informace o obsazených látkách naleznete na adrese: www.kaercher.com/REACHObsah dodávkyObsah dodávky je zobrazen na obale vaseho zaízení. Bhem vybalování zkontrolujte, zda je dodávka kompletní. Pokud chybí cásti píslusenství nebo bylo transportem poskozeny, obrate se na vasí prodejnu.Náhradní dílyPouzívejte pouze originální píslusenství a originální náhradní díly, ty poskytují záruku bezpecného a bezporuchového provozu pístroje. Informace o píslusenství a náhradních dílech naleznete na adrese www.kaercher.com.

Záruka V kazdé zemi platí zárucní podmínky vydané píslusnou distribucní spolecností. Pípadné poruchy zaízení odstraníme bhem zárucní lhty bezplatn, pokud byl jejich pícinou vadný materiál nebo výrobní závady. V pípad uplatování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obrate na prodejce nebo na nejblizsí oddlení sluzeb zákazníkm. (Adresy pobocek najdete na zadní stran)Bezpecnostní pokyny­ Krom pokyn uvedených v návodu na pouzití je nutné dodrzovat vseobecné bezpecnostní právní pedpisy.­ Stítek na pístroji s varováním a pokyny uvádí dlezité pokyny pro bezpecný provoz.Symboly na zaízeníNEBEZPECÍPístroj obsahuje elektrické soucástky a proto se nesmí drzet pod tekoucí vodu nebo ponoit do nádoby plné vody – a to ani za úcelem cistní pístroje.POZORPi plnní nádrze na cistou vodu v prbhu cistní dodrzujte následující postupy:1. Nejprve vyprázdnte nádrz na spinavou vodu. 2. Poté naplte nádrz na cistou vodu.Stupn nebezpecí NEBEZPECÍUpozornní na bezprostedn hrozící nebezpecí, které vede k tzkým fyzickým zranním nebo k usmrcení.VAROVÁNÍUpozornní na potencionáln nebezpecnou situaci, která by mohla vést k tzkým fyzickým zranním nebo usmrcení.UPOZORNNÍUpozornní na pípadnou nebezpecnou situaci, která mze vést k lehkým fyzickým zranním.POZORUpozornní na potenciáln nebezpecnou situaci, která mze mít za následek poskození majetku.

118

CS ­ 6

Elektrické komponentyNEBEZPECÍNeponoujte pístroj do vody! Ped pouzitím zaízení zkontrolujte zaízení a pí-slusenství, zda jsou v poádku. Pokud jejich stav není bez závad, nesmí se zaízení pouzívat. Nabíjecku s nabíjecím kabelem pi viditelném poskození neprodlen vymte za originální náhradní díl. Nez zacnete provádt jakoukoliv péci nebo údrzbu, zaízení vypnte a vytáhnte zástrcku ze sít. Veskeré opraváské práce na pístroji smí provádt pouze autorizovaná servisní sluzba firmy Kärcher. Pístroj obsahuje elektrické konstrukcní prvky, které se nesmjí cistit pod tekoucí vodou. Do nabíjecí zdíky nezasunujte vodivé pedmty (nap. sroubovák nebo podobné). Nedotýkejte se kontakt ani vedení. Údaje o naptí uvedené na typovém stítku musejí souhlasit s napájecím naptím. Síový kabel netahejte pes ostré hrany a zamezte jeho skípnutí.VAROVÁNÍPístroj smí být zapojen jen k takové el. pípojce, která byla zabudována odborným elektrikáem v souladu s normou IEC 60364.Pístroj zapojujte pouze k pípojkám se stídavým proudem. Naptí musí být shodné s údaji o naptí na typovém stítku pístroje.Z bezpecnostních dvod zásadn doporucujeme provozovat zaízení pes ochranný spínac proti zbytkovému proudu (maximáln 30 mA).NabíjeckaNEBEZPECÍNebezpecí úrazu elektrickým proudem. Nikdy se nedotýkejte síové zástrcky ani zásuvkyvlhkýma rukama. Nabíjecku nepouzívejte znecistnou ani mokrou. Nabíjecku nepouzívejte v prostedí s nebezpecímvýbuchu. Nabíjecku nenoste ze síový kabel. Nabíjecku pouzívejte a ukládejte jen v suchých pro-storách. Síový kabel chrate ped horkem, ostrými hrana-mi, olejem a pohyblivými soucástmi. Nepouzívejte prodluzovací kabely s více zásuvka-mi a více pipojenými pístroji zárove. Síovou zástrcku neodpojuje ze zásuvky tahánímza síový kabel. Nabíjecku nezakrývejte a vtrací strbiny nechá-vejte volné. Nabíjecku neotvírejte. Opravy nechte provádt od-borníkm. Nabíjecku pouzívejte pouze k nabíjení schvále-ných akumulátor. Nabíjecku s nabíjecím kabelem pi viditelném po-skození neprodlen vymte za originální náhradní díl.

Akumulátor NEBEZPECÍNebezpecí úrazu elektrickým proudem. Akumulátor nevystavujte pímému slunecnímu zá-ení, horku ani ohni.VAROVÁNÍNabíjení akumulátoru provádjte pouze v pilozené originální nabíjecce nebo v nabíjecce schválené spolecností KÄRCHER.Pouzijte následující adaptér:PS02Akumulátory neotvírejte, existuje nebezpecí krátkého spojení a navíc z nich mohou vycházet drázdivé páry nebo vytékat zíravé kapaliny.Tento pístroj obsahuje akumulátory, které nelze vymnit.Bezpecné zacházení NEBEZPECÍUzivatel musí pístroj pouzívat dle urcení. Pi práci s pístrojem je uzivatel povinen dbát místních podmínek a brát ohled na osoby nacházející se okolí.Provoz v prostedí s nebezpecím výbuchu je zakázáno.Pouzíváte-li zaízení v nebezpecných prostorách, je teba dodrzovat píslusné bezpecnostní pedpisy.Nepouzívejte pístroj v pípad, ze spadl na zem, je viditeln poskozen nebo netsní.Balicí fólie uchovávejte mimo dosah dtí, hrozí nebezpecí udusení!VAROVÁNÍS pístrojem nesmí pracovat dti nebo osoby, které nebyly seznámeny s návodem k jeho pouzití.Toto zaízení není urceno k tomu, aby je pouzívaly osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo dusevními schopnostmi nebo osoby zcela bez zkuseností a/nebo znalostí, ledaze by tak cinily pod dohledem osoby povené zajistním jejich bezpecnosti nebo poté, co od ní obdrzely instruktáz, jak se zaízením zacházet a uvdomují si nebezpecích, která s pouzíváním pístroje souvisí.Není dovoleno, aby si dti s pístrojem hrály. Na dti je teba dohlízet, aby bylo zajistno, ze sise zaízením nebudou hrát. Zaízení udrzujte mimo dosah dtí, dokud je za-pnutý nebo jest nevychladl. Cistní a údrzbu pístroje nesmí provádt dti bezdozoru. Pístroj pouzívejte a skladujte pouze dle popisu re-sp. zobrazení!UPOZORNNÍPed vsemi cinnostmi na nebo s pístrojem zajistte stabilitu pístroje, aby bylo zabránno poranním nebo poskozením následkem peklopení pístroje.Do nádrze na vodu nikdy nelijte rozpoustdla, kapaliny obsahující rozpoustdla nebo nezedné kyseliny (nap. cisticí prostedky, benzín, edidla do

CS ­ 7

119

ProvozObecné pokyny pro obsluhuPOZOR Ilustrace Pístroj mze nasávat pouze zaschlé necistoty a kapaliny (max. 140 ml). Ilustrace Ped zahájením prací zamete nebo vysajte podlahu. Tím se podlaha jiz ped vlhkým cistním zbaví necistot ci volných cástic. Ped pouzitím pístroje vyzkousejte na nenápadném míst na podlaze odolnost proti vod. Necistte s ním krytiny citlivé na vodu jako nap. neosetené korkové podlahy (vlhkost mze proniknout dovnit a podlahu poskodit). Pokyny Chcete-li se vyhnout pruhm na podlaze, pístrojped pouzitím na citlivém povrchu (nap. devo nebo jemná kamenina) nejprve otestujte na nenápadném míst. Nezstávejte pi cistní na jednom míst, zstate v pohybu. Dodrzujte upozornní a pokyny výrobce podlahové krytiny. Ilustrace Aby se na cist vytené podlaze nevytváely otisky nohou, pracujte pozpátku smrem ke dveím. Cistní podlahy se provádí pohybem pístroje tam a zpt rychlostí jako pi vysávání prachu. U silnjsího znecistní nechte pístroj pomalu klouzat po podlaze. Vytváení tlaku na pístroj není nutné. V pípad sedých a zlutých pár válc v obsahu dodávky: Oba páry válc mají shodnou funkci, lze je ale pouzít pro rzné oblasti pouzití (barevné rozlisení nap. pro kuchy a koupelnu).Zacnte s pracíPOZOR Jakmile pístroj zapnete, cisticí válce se zacnou otácet. Aby se pístroj sám od sebe nepohyboval, musíte rukoje pevn drzet. Ujistte se, ze nádrz na cistou vodu je naplnná vodou a v pístroji je nasazená nádrz na spinavou vodu. Ilustrace Zaízení zapnte stisknutím hlavního vypínace(zap / vyp). Pístrojem nkolikrát pojete dopedu a zpt, do-kud válce nebudou dostatecn navlhcené.Délka pouzití akumulátoruIlustrace ­ 3 LED kontrolky svítí ­ 3/3 nabití akumulátoru (plnénabití). ­ 2 LED kontrolky svítí ­ 2/3 nabití akumulátoru. ­ 1 LED kontrolka svítí ­ 1/3 doby chodu akumuláto-ru. Asi 2 minuty ped vybitím akumulátoru bliká nejniz-sí LED kontrolka. Po vybití akumulátoru a vypnutí pístroje bliká nej-nizsí LED kontrolka po dobu 60 sekund rychleji.

Doplnní cisticí kapalinyPOZOR Ped plnním nádrze na cistou vodu vyprázdnte nádrz na spinavou vodu. Tím se zabrání petecení nádrze na spinavou vodu.Viz kapitola ,,Cistní nádrze na cistou vodu”. Viz kapitolu ,,Vyprázdnní nádrze na spinavou vodu”.Vyprázdnní nádrze na spinavou voduIlustrace Pístroj postavte do parkovací stanice. Ilustrace Stisknte zajistní krytu podlahové hlavice. Sejmte kryt podlahové hlavice. Ilustrace Vyjmte nádrz na spinavou vodu z podlahové hla-vice. Ilustrace Vyklopte klapky nad obma komorami nádrze naspinavou vodu. Vyprázdnní nádrze na spinavou vodu. Ilustrace V závislosti na znecistní krytu ocistte podlaho-vou hlavici a nádrz na spinavou vodu vodou z vodovodního ádu. Klapky obou komor nádrze na spinavou vodu lze odejmout a samostatn vycistit. Klapky obou komor nádrze na spinavou vodu opt nasate a uzavete. Ilustrace Nádrz na spinavou vodu nasate do podlahové hlavice. Ilustrace Stisknte zajistní krytu podlahové hlavice a kryt nasate na podlahovou hlavici, poté uvolnte zajistní. Nádrz na spinavou vodu a kryt podlahové hlavice musí být pevn nasazeny v pístroji ci na nm.Perusení provozuPOZOR V pípad delsí pracovních pestávek doporucujeme postavit pístroj do parkovací stanice, aby tak bylo zabránno poskozením citlivých podlah mokrými válci. Ilustrace Pístroj vypnte, k tomu stisknte hlavní spínaczap/vyp. Ilustrace Pístroj postavte do parkovací stanice.Vypnutí pístrojeIlustrace Pístroj vypnte, k tomu stisknte hlavní spínaczap/vyp. Ilustrace Pístroj postavte do parkovací stanice. POZOR Po skoncení práce pístroj ocistte. Ilustrace V pípad, ze se v nádrzi na cistou vodu nacházívoda, vylijte ji. Ilustrace az Vycistte nádrz na spinavou vodu, kryt podlahovéhlavice a cisticí válce. Viz kapitola ,,Cistní nádrze na spinavou vodu”. Viz kapitola ,,Cistní podlahové hlavice”. Viz kapitola ,,Cistní válc”.

CS ­ 9

121

Ulození pístrojePOZOR Aby se zabránilo vzniku zápachu, musí se pi skladování pístroje zcela vyprázdnit nádrz na cerstvou i znecistnou vodu. Mokré válce nechte schnout na vzduchu (nap. na parkovací stanici), mokré válce nevkládejte k susení do uzavených skíní. Ilustrace Pístroj postavte do parkovací stanice. Ilustrace Pro susení nasate mokré válce na parkovací sta-nici. Pístroj uchovávejte v suchých prostoráchOsetování a údrzbaNEBEZPECÍ Ilustrace Pístroj obsahuje elektrické soucástky a proto se nesmí drzet pod tekoucí vodu nebo ponoit do nádoby plné vody – a to ani za úcelem cistní pístroje. POZORIlustrace Pro úcely cistní pístroje musíte sejmout jednotlivé komponenty (víko podlahové hlavice, nádrz na cistou vodu a nádrz na spinavou vodu a válce) a jednotliv je vycistit. Samotný pístroj mzete otít vlhkým hadrem.Cistní nádrze na spinavou voduPOZOR Aby se necistoty neusadily v nádrzi, je teba nádrz na spinavou vodu pravideln cistit. POZOR Kryt podlahové hlavice necistte v mycce na nádobí: Základní funkce pístroje mze být ovlivnna, kdyz se kryt podlahové hlavice procesem mytí v mycce na nádobí zkroutí a hrana strace pak jiz správn netlací na válce. Výsledek cistní se zhorsí. Ilustrace Pístroj vypnte, k tomu stisknte hlavní spínaczap/vyp. Ilustrace Pístroj postavte do parkovací stanice. Ilustrace az Sejmte nádrz na spinavou vodu z pístroje.Viz kapitolu ,,Vyprázdnní nádrze na spinavou vodu”. Vycistte kryt podlahové hlavice, nádrz na spinavou vodu a klapky nádrze na spinavou vodu vodou z vodovodního ádu. Klapky obou komor nádrze na spinavou vodu lze odejmout a samostatn vycistit. Nádrz na spinavou vodu a klapky nádrze na spinavou vodu lze alternativn cistit v mycce na nádobí. Upozornní Pogumování klapek nádrze na spinavou vodu mze být po cistní v mycce na nádobí lepkavé. Tsnost tím ale není nijak ovlivnna. Ilustrace az V pípad, ze není pozadován dalsí provoz pístroje, vycistte také válce. Viz kapitola ,,Cistní válc”. Ilustrace az Po cistní vsate nádrz na spinavou vodu s klapkami a kryt podlahové hlavice zpt do pístroje.

Cistní podlahové hlavicePOZOR V pípad znecistní vycistte podlahovou hlavici. POZOR Kryt podlahové hlavice necistte v mycce na nádobí: Základní funkce pístroje mze být ovlivnna, kdyz se kryt podlahové hlavice procesem mytí v mycce na nádobí zkroutí a hrana strace pak jiz správn netlací na válce. Výsledek cistní se zhorsí. Ilustrace Pístroj vypnte, k tomu stisknte hlavní spínaczap/vyp. Ilustrace Pístroj postavte do parkovací stanice. Ilustrace Stisknte zajistní krytu podlahové hlavice. Sejmte kryt podlahové hlavice. Ilustrace Kryt podlahové hlavice ocistte pod tekoucí vodou. Vycistte nádrz na spinavou vodu a válce.Viz kapitola ,,Cistní nádrze na spinavou vodu”. Viz kapitola ,,Cistní válc”. Ocistte pohon válc vlhkým hadíkem. Ilustrace Kryt podlahové hlavice vsate do podlahové hlavice.Cistní válcPOZOR Válce by se mly po kazdém pouzití vypláchnout pod vodovodním kohoutkem nebo vyprat v pracce, aby se ve válcích neusadily zbytky cisticího prostedku, které by casem mohli vést k tvorb pny. V pípad, ze je pístroj polozen na zem pro úcely vyjmutí válc, nádrz na spinavou vodu i nádrz na cistou vodu se musí vyprázdnit. Tak se zabrání tomu, aby bhem odlození pístroje na zem neunikaly kapaliny z nádrzí.Ilustrace Pístroj vypnte, k tomu stisknte hlavní spínaczap/vyp. Ilustrace Pístroj postavte do parkovací stanice. Ilustrace Na zapustném madlu vysroubujte cisticí válce. Ilustrace Cisticí válce vycistte pod tekoucí vodou. nebo Cisticí válce vyperte v pracce na 60 °C. POZOR Pi cistní v pracce nepouzívejte avivázní prostedek. Mikrovlákna se tak neposkodí a cisticí válce si zachovají vysoký cisticí úcinek. Cisticí válce nejsou vhodné do susicky. POZOR Aby nedoslo k poskození pracky, doporucujeme umístit válce do sít na prádlo a naplnit pracku dalsím prádlem. Ilustrace az Po cistní nasate válce na parkovací stanici a ne-chte je schnout na vzduchu. Minimalizace casu schnutí je mozná pomocí ped-chozího vyzdímání válc. V pípad, ze není pozadován dalsí provoz pístro-je, vycistte také kryt podlahové hadice a nádrz na spinavou vodu. Ocistte pohon válc vlhkým hadíkem.

122

CS ­ 10

Cisticí a osetovací prostedkyPOZOR Pouzití nevhodných cisticích a osetovacích prostedk mze pístroj poskodit a mze vést k vyloucení záruky. Upozornní Podle poteby pouzívejte k cistní podlah cisticí nebo osetovací prostedky KÄRCHER. Pi dávkování cisticích a osetovacích prostedkdodrzujte pokyny výrobce ohledn mnozství. Aby se pedeslo tvorb pny, naplte nádrz na cis-tou vodu nejprve vodou a pak cisticími nebo osetovacími prostedky. Aby nebylo pekroceno plnicí mnozství ,,MAX” v nádrzi na cistou vodu, ponechte pi plnní vody jest místo na píslusné mnozství cisticích nebo osetovacích prostedk.Pomoc pi porucháchPoruchy mají casto jednoduché píciny, které mzete odstranit sami s pomocí následujících údaj. V pípad nejistoty nebo pi zde nevyjmenovaných poruchách se laskav obrat’te na autorizovanou servisní sluzbu firmy Kärcher.Akumulátor se nenabíjíNabíjecí zástrcka/síová zástrcka není správn pipojena.Provete správné pipojení nabíjecí zástrcky/síové zástrcky.Pístroj nelze zapnoutAkumulátor je prázdný. Nabijte pístroj. Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel zastrcený do pí-stroje. Odpojte nabíjecí kabel, jelikoz pi pipojeném nabí-jecím kabelu není provoz mozný.LED ukazatel poruchyNejnizsí LED kontrolka bliká pi zapnutí pístroje a pístroj se nerozbhne. Akumulátor je prázdný. Nabijte pístroj. Vsechny LED kontrolky blikají soucasn rychle. U pístroje je zablokovaný motor (nap. z dvodupílis silného tlaku na válce nebo v dsledku jízdy proti stn/rohu). Pístroj vypnte a opt zapnte. nebo Pouzití nesprávného nebo vadného síového dílu. Pouzijte originální síový díl/vymte vadný síový díl. Ti LED kontrolky se po sob rozsvítí v intervalu 1 sekundy. Pístroj je bhem pouzití pílis horký (nap. u provozu pi vysokých okolních teplotách). Udlejte pestávku a nechte pístroj vychladnout. Pokud se navíc pístroj vypne: Udlejte pestávku a nechte pístroj vychladnout. pístroj lze znovu zapnout teprve tehdy, az bude paticn vychladlý.Válce jsou pílis suchéVálce nejsou dostatecn navlhcené. Navlhcení válc prostednictvím nkolikanásobné-ho pojezdu vped a zpt na jednom míst. Filtr pod nádrzí na cistou vodu není správn nasazen nebo není nasazen vbec.

Zajistte, aby byl filtr pod nádrzí na cistou vodu v pístroji správn usazen. Pna se zlutým pinem uprosted musí ukazovat smrem nahoru.Upozornní Není-li filtr k dispozici, objednejte filtr jako náhradní díl. Informace o píslusenství a náhradních dílech naleznete na adrese www.kaercher.com.Pístroj nezachycuje necistotyV nádrzi na cistou vodu není voda. Doplte vodu Nádrz na cistou vodu nesedí v pístroji správn. Nádrz na cistou vodu nasate tak, aby sedla pev-n v pístroji. Chybjí cisticí válce nebo nejsou správn nasazené. Nasate cisticí válce pop. je zasroubujte az na do-raz do drzáku válc. Cisticí válce jsou znecistné nebo opotebené. Vycistte cisticí válce. nebo Vymte cisticí válce. Cisticí prostedek nebyl pidán, doslo k nesprávnému dávkování nebo byl pouzit spatný cisticí prostedek Pouzívejte výhradn cisticí prostedky znackyKÄRCHER a dbejte na správné dávkování. Kryt podlahové hlavice není správn namontován Zkontrolujte, zda je kryt podlahové hlavice správnnasazen. K tomuto úcelu odejmte kryt a znovu jej nasate.Tvorba pny v podlahové hlavici a na podlazeUpozornní Nepatrné pnní v podlahové hlavici bhem provozu je normální a neovlivuje funkci. Pouze pi nadmrném pnní (nap. pnové prouzky na podlaze) je teba provést dalsí opatení. Nesprávný cisticí prostedek nebo spatné dávkování. Pouzívejte výhradn cisticí prostedky znackyKÄRCHER a dbejte na správné dávkování. Zpsob cinnosti pístroje je zalozen na odstranní necistot z cisticích váleck. V tomto procesu se v nádrzi na spinavou vodu hromadí zbytky necistot a zbytky cistícího prostedku z podlahových krytin. Za urcitých okolností mze dojít k pnní. Vycistte nádrz na spinavou vodu, kryt podlahovéhlavice a cisticí válce.Neuspokojivý výsledek cistníVálce jsou znecistné. Ocistte válce. Válce nejsou dostatecn navlhcené. Navlhcení válc prostednictvím nkolikanásobné-ho pojezdu vped a zpt na jednom míst. Nesprávný cisticí prostedek nebo spatné dávkování. Pouzívejte výhradn cisticí prostedky znackyKÄRCHER a dbejte na správné dávkování. Na podlaze se nacházejí zbytky cizích cisticích prostedk. Válce dkladn vodou ocistte od zbytk cisticíchprostedk. Podlahu nkolikrát ocistte pístrojem a cistýmiválci, a to bez pouzití cisticích prostedk. Tím jsou odstranny zbytky cisticího prostedku na podlaze

CS ­ 11

123

Válce se netocíVálce jsou blokované. Odejmte válce a zkontrolujte, zda ve válcích neu-vázl pedmt. Zkontrolujte, zda jsou válce na doraz nasroubová-ny na úchyt válc. Zkontrolujte, zda je kryt podlahové hlavice správnnasazen. K tomuto úcelu odejmte kryt a znovu jej nasate.Píjem vody není optimálníKryt podlahové hlavice není správn namontován Zkontrolujte, zda je kryt podlahové hlavice správnnasazen. K tomuto úcelu odejmte kryt a znovu jej nasate. Válce jsou opotebované. Vymte válce.Pístroj ztrácí znecistnou voduNádrz na spinavou vodu je peplnná. Nádrz na spinavou vodu okamzit vyprázdnte. Nádrz na spinavou vodu nesedí správn v pístroji správn. Zkontrolujte, zda je kryt podlahové hlavice pevnupevnn na nádrzi na spinavou vodu. Zkontrolujte, zda jsou klapky nádrze na spinavouvodu správn uzaveny.Sejmutí rukojeti ze základního zaízeníPOZOR Po sestavení jiz rukoje ze základního zaízení nesnímejte. Rukoje se smí ze základního zaízení snímat pouze pi odeslání pístroje do servisu. Ilustrace Viz vyobrazení na konci návodu k pouzití. Zasute sroubovák v úhlu 90 stup do maléhootvoru na zadní stran rukojeti a sejmte rukoje. POZORDbejte na to, aby se neposkodil spojovací kabel mezi základním zaízením a rukojetí. Táhnte opatrn, protoze jinak mze dojít k poskození pístroje.

Technické údaje

Elektrická pípojka NaptíStupe krytí Pístroj Tída krytí Nabíjecka, tída krytí Jmenovitý výkon zaízení Jmenovité naptí akumulátoru Typ akumulátoru Provozní doba pi pln nabitém akumulátoru Doba nabíjení vybitého akumulátoru Výstupní naptí nabíjecky Výstupní proud nabíjecky Výkonnostní parametry Otácky válc za minutu Plnicí mnozství Nádrz na cistou vodu Nádrz na spinavou vodu Rozmry Hmotnost (bez píslusenství a cisticích kapalin) Délka Síka Výska

100-240 V 1~50-60 HzIPX4 IIIII 40 W 7,2-7,4 V Li-Ion 20 min4 hod.9,5 V 0,6 A500 ot/min360 ml 140 ml2,4 kg305 mm 226 mm 1220 mm

Technické zmny vyhrazeny.

124

CS ­ 12

References

[xyz-ips snippet=”download-snippet”]