KENWOOD KMM-205 USB and Android Car Stereo User Manual

KMM-205 USB and Android Car Stereo

KMM-205 KMM-125 KMM-105RYDIGITAL MEDIAMOTTAKERINSTRUKSJONSHÅNDBOK

KMM-105GY KMM-105AY

© 2018 JVC KENWOOD Corporation

B5A-2600-Norwegian/00a (JKNL)

Informasjon om avhending av brukt elektrisk og elektronisk utstyr og batterier (gjelder kun land som har godkjent separate avfallinnsamlingssystemer) Produkter og batterier med symbolet (utkrysset søppelkasse) kan ikke avhendes som husholdningsavfall. Brukt elektrisk og elektronisk utstyr og batterier skal resirkuleres på et anlegg som kan håndtere disse elementene og avfall fra deres biprodukter. Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om ditt nærmeste gjenvinningsanlegg. Riktig resirkulering og avfallsdeponering vil konservere ressurser samtidig som det hindrer skadelige virkninger på helse og miljø. Merknad: Tegnet “Pb” under symbolet for batteri angir at dette batteriet inneholder bly.Samsvarserklæring til RE-direktiv 2014/53/EU Samsvarserklæring til RoHS-direktiv 2011/65/WE Produsent: JVC KENWOOD Corporation 3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN Representant i EU: JVCKENWOOD Europe B.V. Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

English Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment “KMM-205/KMM-125/KMM-105RY/KMM-105GY/ KMM-105AY” is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/Français Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l’équipement radio « KMM-205/KMM-125/KMM-105RY/KMM-105GY/ KMM-105AY » est conforme à la directive 2014/53/UE. L’intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse Internet suivante : http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/Deutsch Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät “KMM-205/KMM-125/KMM-105RY/KMM-105GY/ KMM-105AY” der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung: http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/Nederlands Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur “KMM-205/KMM-125/KMM-105RY/KMM-105GY/ KMM-105AY” in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres: http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/Italiano Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che lapparecchio radio “KMM-205/KMM-125/KMM-105RY/KMM-105GY/ KMM-105AY” è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Español Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio “KMM-205/KMM-125/KMM-105RY/KMM-105GY/ KMM-105AY” cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/Português Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio “KMM-205/KMM-125/KMM-105RY/KMM-105GY/ KMM-105AY” está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet: http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/Polska Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, e sprzt radiowy “KMM-205/KMM-125/KMM-105RY/KMM-105GY/ KMM-105AY” jest zgodny z dyrektyw 2014/53/UE. Pelny tekst deklaracji zgodnoci EU jest dostpny pod adresem: http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/Ceský Spolecnost JVCKENWOOD tímto prohlasuje, ze rádiové zaízení “KMM-205/KMM-125/KMM-105RY/KMM-105GY/ KMM-105AY” spluje podmínky smrnice 2014/53/EU. Plný text EU prohlásení o shod je dostupný na následující internetové adrese: http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/Magyar JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a ,,KMM-205/KMM-125/KMM-105RY/KMM-105GY/ KMM-105AY” rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhet el: http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

i

Svenska Härmed försäkrar JVCKENWOOD att radioutrustningen “KMM-205/KMM-125/ KMM-105RY/KMM-105GY/KMM-105AY” är i enlighet med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress: http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/Suomi JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite “KMM-205/KMM-125/KMM-105RY/KMM-105GY/ KMM-105AY” on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusvaatimus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internetosoitteesta: http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/Slovensko S tem JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema » KMM-205/KMM-125/KMM-105RY/KMM-105GY/ KMM-105AY « v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu: http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/Slovensky Spolocnos JVCKENWOOD týmto vyhlasuje, ze rádiové zariadenie ,,KMM-205/KMM-125/ KMM-105RY/KMM-105GY/KMM-105AY” vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese: http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Dansk Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioudstyret “KMM-205/KMM-125/KMM-105RY/KMM-105GY/ KMM-105AY” er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse: http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/, JVCKENWOOD «KMM-205/KMM-125/ KMM-105RY/KMM-105GY/KMM-105AY» 2014/53/. : http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/Eesti Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et ,,KMM-205/KMM-125/KMM-105RY/KMM-105GY/ KMM-105AY” raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/Latviesu JVCKENWOOD ar so deklar, ka radio aparatra ,,KMM-205/KMM-125/KMM-105RY/KMM-105GY/ KMM-105AY” atbilst direktvas 2014/53/ES prasbm. Pilns ES atbilstbas deklarcijas teksts ir pieejams sd tmeka adres: http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Lietuviskai Siuo JVCKENWOOD pazymi, kad radijo ranga ,,KMM-205/KMM-125/KMM-105RY/KMM-105GY/ KMM-105AY” atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus. Vis EB direktyvos atitikties deklaracijos tekst galite rasti siuo internetiniu adresu: http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/Malti B’dan, JVCKENWOOD jiddikjara li t-tagmir tar-radju “KMM-205/KMM-125/KMM-105RY/ KMM-105GY/KMM-105AY” huwa konformi madDirettiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta’ konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ej: http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/HRVATSKI / SRPSKI JEZIK JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema “KMM-205/KMM-125/KMM-105RY/KMM-105GY/ KMM-105AY” u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklaenosti dostupan je na sljedeoj internet adresi: http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/ROMÂN Prin prezenta, JVCKENWOOD declar c echipamentul radio “KMM-205/KMM-125/ KMM-105RY/KMM-105GY/KMM-105AY” este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaraiei de conformitate UE este disponibil la urmatoarea adres de internet: http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

JVCKENWOOD , “KMM-205/KMM-125/ KMM-105RY/KMM-105GY/KMM-105AY” 2014/53/. : http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/Turkish Burada, JVCKENWOOD “KMM-205/KMM-125/ KMM-105RY/KMM-105GY/KMM-105AY” radyo ekipmaninin 2014/53/AB Direktifine uygun olduunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aaidaki internet adresinde mevcuttur. http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/JVCKENWOOD , «KMM-205/KMM-125/ KMM-105RY/KMM-105GY/KMM-105AY» 2014/53/EU. : http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/, JVCKENWOOD , «KMM-205/KMM-125/ KMM-105RY/KMM-105GY/KMM-105AY» 2014/53/EU. : http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

ii

INNHOLD

FØR BRUK

2

GRUNNLEGGENDE

3

KOMME I GANG

4

1 Velg displayspråk og avbryt demonstrasjonen2 Stille klokke og dato 3 Stille inn innledendeinnstillinger

RADIO

6

USB/iPod/ANDROID

7

AUX

10

LYDINNSTILLINGER

10

DISPLAYINNSTILLINGER

12

REFERANSER

13

Vedlikehold Mer informasjon

FEILSØKING

15

INSTALLASJON/KOBLING 16

SPESIFIKASJONER

19

FØR BRUKVIKTIG · For å sikre riktig bruk, vennligst les gjennom denne håndboken før du bruker dette produktet. Det er spesielt viktig at duleser og etterfølger advarsler og meldinger om varsomhet i denne håndboken. · Oppbevar denne manualen på en sikker og tilgjengelig plass for fremtidig referanse.ADVARSEL · Ikke bruk funksjoner som tar bort oppmerksomheten bort fra sikker kjøring.Forsiktig Voluminnstilling: · Juster volumet slik at du kan høre lyder utenfor bilen for å hindre ulykker. · Demp volumet før du spiller digitale kilder for å unngå å skade høyttalerne ved en plutselig økning av utgangseffekt. Generelt: · Unngå å bruke eksterne enheter hvis de hindrer sikker kjøring. · Sørg for at alle viktige data er sikkerhetskopiert. Vi påtar oss ikke ansvar for tap av innspilte data. · Legg aldri metallgjenstander (slik som mynter eller metallverktøy) inne i enheten, da dette kan forårsake kortslutning. · Avhengig av biltype, går antennen automatisk ut når du slår på enheten med antenne-ledning tilkoblet (side 18). Slåav enheten eller endre kilden til STANDBY når du parkerer på et område med lavt tak.

2 NORSK

Hvordan lese denne håndboken

· Funksjonene beskriver hovedsakelig bruk av knapper på frontpanelet for

.

· Engelsk indikasjoner brukes for formålet med forklaring. Du kan velge visningsspråk fra [FUNCTION]-menyen. (Side 5)

· [XX] indikerer valgte elementer.

· (Side X) indikerer tilgjengelige referanser på angitt sidenummer.

GRUNNLEGGENDEFrontpanel Volumknapp

Displayvindu

UtløserknappTil Skru på strømmenJuster volumet Velg en kilde Endre displayinformasjon

På frontpanelet Trykk på B SRC. · Trykk og hold nede for å slå av strømmen. Vri på volumknappen. Trykk på B SRC flere ganger. Trykk på DISP flere ganger. (Side 14)

Feste Ta av Hvordan tilbakestille Dine forhåndsinnstilte justeringer vil bli slettet unntatt lagrede radiostasjoner.NORSK 3

KOMME I GANG

1 Velg displayspråk og avbryt demonstrasjonenNår du slår på strømmen første gang (eller etter at du tilbakestiller enheten) viser displayet følgende: “SEL LANGUAGE” “PRESS” “VOLUME KNOB”1 Vri på volumknappen for å velge [EN] (engelsk), [RU] (russisk), [SP] (spansk) eller [FR] (fransk), trykk deretter på knappen. [EN] er valgt for innledende installasjon. Nå vil displayet vise: “CANCEL DEMO” “PRESS” “VOLUME KNOB”.2 Trykk volumknappen på nytt. [YES] er valgt for innledende installasjon.3 Trykk volumknappen på nytt. “DEMO OFF” vises.2 Stille klokke og dato1 Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION]. 2 Vri på volumknappen for å velge [CLOCK], trykk deretter på knappen.For å justere klokken 3 Vri på volumknappen for å velge [CLOCK ADJUST], trykk deretter på knappen. 4 Vri på volumknappen for å gjøre innstillingene, trykk deretter på knappen.Timer Minutter 5 Vri på volumknappen for å velge [CLOCK FORMAT], trykk deretter på knappen. 6 Vri på volumknappen for å velge [12H] eller [24H], trykk deretter påknappen.

Angi dato 7 Vri på volumknappen for å velge [DATE FORMAT], trykk deretter på knappen. 8 Vri på volumknappen for å velge [DD/MM/YY] eller [MM/DD/YY], trykkderetter på knappen. 9 Vri på volumknappen for å velge [DATE SET], trykk deretter på knappen. 10 Vri på volumknappen for å gjøre innstillingene, trykk deretter på knappen.Dag Måned År eller Måned Dag År

11 Trykk og hold nede

for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på

.

3 Stille inn innledende innstillinger

1 Trykk på BSRC gjentatte ganger for å angi STANDBY.

2 Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].

· Trykk på AUD for å velge [AUDIO CONTROL] direkte.

3 Vri på volumknappen for å velge element (side 5), trykk deretter på

knappen.

4 Gjenta trinn 3 inntil ønsket element er valgt eller aktivert.

5 Trykk og hold nede

for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på

.

4 NORSK

KOMME I GANG

Standard: [XX]

[AUDIO CONTROL]

[SWITCH PREOUT] [REAR]/[SUB-W]: Velger om enten bakre høyttalere eller en basshøyttaler er koblet til linjeutgangsterminalene på baksiden (via en ekstern forsterker). (Side 17)

[SP SELECT]

[OFF]/5/4/6×9/6/OEM: Velger i henhold til høyttalerstørrelse (5-tommer eller 4-tommer, 6×9-tommer eller 6-tommer) eller OEM-høyttalere for optimal ytelse.

[DISPLAY]

[EASY MENU]

(For

)

Når du aktiverer [FUNCTION]…

[ON]: [ZONE 1]-belysningen endres til hvitt. ;

[OFF]: [ZONE 1]-belysningen forblir som [COLOR SELECT]-farge. (Side 12)

· [ZONE 2]-belysningen endres til lys blå når du går inn i [FUNCTION], uansett

innstilling på [EASY MENU].

· Se illustrasjon på side 12 for identifisering av soner.

[TUNER SETTING]

[PRESET TYPE]

[NORMAL]: Husker én radiostasjon for hver forhåndsinnstilt knapp i hvert frekvensområde (FM1/FM2/FM3/MW/LW). ; [MIX]: Husker én radiostasjon for hver forhåndsinnstilt knapp uansett hvilket frekvensområde som er valgt.

[SYSTEM]

[KEY BEEP]

[ON]: Aktiverer tastetone. ; [OFF]: Deaktiverer.

[SOURCE SELECT]

[BUILT-IN AUX] [ON]: Aktiverer AUX i kildevalg. ; [OFF]: Deaktiverer. (Side 10)

[P-OFF WAIT]

Gjelder kun når demonstrasjonsmodus er slått av.Stiller inn varighet når enheten automatisk slås av (i hvilemodus) for å sparebatteri. [20M]: 20 minutter ; [40M]: 40 minutter ; [60M]: 60 minutter ; [­ ­ ­]: Avbryter

[F/W UPDATE] [UPDATE SYSTEM]

[F/W UP xxxx][CLOCK] [CLOCK DISPLAY] [ENGLISH]

[YES]: Starter oppgradering av innebygd styreprogramvare. ; [NO]: Avbryter (oppgradering er ikke aktivert). For opplysninger om hvordan du oppgraderer innebygd styreprogramvare, besøk <www.kenwood.com/cs/ce/>.[ON]: Klokken vises på displayet, selv når enheten er slått av. ; [OFF]: Avbryter.

[] [ESPANOL]

Velg visningsspråk for [FUNCTION]-menyen og musikkinformasjon hvistilgjengelig. Som standard er [ENGLISH] valgt.

[FRANCAIS]

NORSK 5

RADIO

· “ST” Lyser når det mottas en FM-sending med tilstrekkelig signalstyrke. · Enheten bytter automatisk til FM-alarm når den mottar et alarmsignal fra FM-sendingen.

Søk etter radiostasjon 1 Trykk på BSRC flere ganger for å velge RADIO. 2 Trykk på BAND flere ganger for å velge FM1/FM2/FM3/MW/LW. 3 Trykk på S / T for å søke etter en radiostasjon. Du kan lagre opp til 18 FM-stasjoner og 6 MW/LW-stasjoner. · Lagre en radiostasjon: Trykk og hold nede én av nummertastene (1 til 6). · Velge en lagret radiostasjon: Trykk på én av nummertastene (1 til 6).

Andre innstillinger

1 Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].

2 Vri på volumknappen for å velge element (se høyre kolonne), trykk deretter

på knappen.

3 Gjenta trinn 2 inntil ønsket element er valgt/aktivert eller følg

instruksjonene beskrevet på den valgte enheten.

4 Trykk og hold nede

for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på

.

[TUNER SETTING] [SEEK MODE][LOCAL SEEK][AUTO MEMORY][MONO SET] [NEWS SET] [REGIONAL] [AF SET][TI][PTY SEARCH]

Standard: [XX]Velger søkemetode for S / T-knappene når trykket ned. [AUTO1]: Automatisk søk etter en stasjon. ; [AUTO2]: Søk etter en forhåndsinnstilt stasjon. ; [MANUAL]: Manuell søking etter en radiostasjon.[ON]: Søker kun stasjoner med gode mottakerforhold. ; [OFF]: Avbryter. · Utførte innstillinger er kun tilgjengelig for valgte kilder/stasjoner. Ved endringav kilde/stasjon, må du gjøre om på innstillingene igjen.[YES]: Starter automatisk lagring av 6 radiostasjoner med gode mottakerforhold. ; [NO]: Avbryter. · Kan bare velges dersom [NORMAL] er valgt for [PRESET TYPE]. (Side 5)[ON]: Forbedrer FM-mottak, men stereoeffekten kan mistes. ; [OFF]: Avbryter.[ON]: Enheten vil midlertidig slå over på nyhetsprogram, hvis det er tilgjengelig. ; [OFF]: Avbryter.[ON]: Skifter til en annen radiostasjon kun i spesifisert region ved hjelp av”AF”kontroll. ; [OFF]: Avbryter.[ON]: Søker automatisk etter andre radiostasjoner som kringkaster det samme programmet i samme Radio Data System-nettverket med bedre mottak når nåværende mottak er dårlig. ; [OFF]: Avbryter.[ON]: Tillater enheten å skifte midlertidig til trafikkinformasjon om den er tilgjengelig (“TI” lyser opp) og samtidig lytte til alle MW/LW-kilder ; [OFF]: Avbryter.1 Vri på volumknappen for å velge tilgjengelige programtype (side 7), trykk deretter på knappen.2 Vri på volumknappen for å velge programspråk ([ENGLISH]/[FRENCH]/ [GERMAN]), trykk deretter på knappen.3 Trykk på S / T for å starte søket.

6 NORSK

RADIO

CLOCK

[TIME SYNC]

[ON]: Synkroniserer enhetens tid til Radio Data System-stasjonens tid. ; [OFF]: Avbryter.

· [LOCAL SEEK]/[MONO SET]/[NEWS SET]/[REGIONAL]/[AF SET]/[TI]/[PTY SEARCH] kan bare velges dersom kilden er FM1/FM2/FM3.· Dersom volumet justeres under mottak av trafikkinformasjon eller nyhetsmeldinger, vil justert volum automatisk lagres. Det vil anvendes neste gang trafikkinformasjon eller nyhetsmelding er slått på.

Tilgjengelig program-type for [PTY SEARCH] [SPEECH]: [NEWS], [AFFAIRS], [INFO] (informasjon), [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA],[CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [DOCUMENT] [MUSIC]: [POP M] (musikk), [ROCK M] (musikk), [EASY M] (musikk), [LIGHT M] (musikk), [CLASSICS], [OTHER M] (musikk), [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (musikk), [OLDIES], [FOLK M] (musikk)Enheten vil søke for programtype som er kategorisert under [SPEECH] eller [MUSIC] hvis valgt.

USB/iPod/ANDROID

Valgbar kilde:

: USB/iPod USB/ANDROID

/

/

/

Start avspilling Kilden endres automatisk og avspillingen starter.

Inngangsterminal for USB USB

CA-U1EX (maks.: 500 mA) (valgfritt tilbehør)

iPod/iPhone

KCA-iP102/KCA-iP103 (valgfritt tilbehør)*1 eller tilbehør til iPod/iPhone*2

: USB/ANDROID

ANDROID*3

USB kabel*2 (kommersielt tilgjengelig)*1, *2, *3: Se side 8.

NORSK 7

USB/iPod/ANDROID

Til

På frontpanelet

Avspilling/pause

Trykk på 6 IW.

Tilbakespoling/

Trykk og hold nede S / T.

Hurtigspoling fremover*4

Velg fil

Trykk på S / T.

Velg en mappe*5

Trykk på 2 / 1 .

Gjenta avspilling*4*6

Trykk på 4 flere ganger.

[FILE REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[ALL REPEAT] : MP3/WMA/WAV/FLAC-filer [FILE REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[REPEAT OFF] : iPod

Tilfeldig avspilling*4*6 Trykk på 3 flere ganger.

[FOLDER RANDOM]/[RANDOM OFF] : MP3/WMA/WAV/FLAC-filer eller iPod

Trykk og hold nede 3 for å velge [ALL RANDOM].

*1 KCA-iP102: 30-pin type, KCA-iP103: Lysvalg *2 Ikke la kabelen ligge igjen i bilen når du ikke bruker den. *3 Du kan styre Android-enheten ved hjelp av selve Android-enheten via andre mediespiller-applikasjoner installert på Android-enheten. *4 Gjelder ikke for ANDROID. *5 Dette virker ikke for iPod/ANDROID. *6 For iPod: Gjelder bare når [MODE OFF] er valgt.

Velg musikkdisk Når USB-kilde er på, trykk på 5 gjentatte ganger. Lagrede sanger i følgende stasjonen vil bli spilt av. · Valgt intern- eller eksternt minne fra en smarttelefon (masselagringsenhet). · Valgt disk fra en multippel diskenhet.Hør på TuneIn Radio/TuneIn Radio Pro Ved avspilling av TuneIn Radio eller TuneIn Radio Pro, koble til iPod/iPhone i USB-inngangen til enheten. · Enheten vil overføre lyden fra disse applikasjonene.Velg kontrollmodus Når iPod USB-kilde er på, trykk på 5 gjentatte ganger. [MODE ON]: Kontrollere iPod ved hjelp av iPod i seg selv. Du kan imidlertid fortsattkontrollere avspilling/pause, hoppe over filer, utføre hurtigspoling fremover eller bakover fra denne enheten. [MODE OFF]: Kontrollere iPod fra denne enheten.

8 NORSK

USB/iPod/ANDROID

Velg fil fra en folder/liste

For iPod, kun tilgjengelig når [MODE OFF] er valgt.

1 Trykk på

.

2 Vri på volumknappen for å velge en folder/liste, trykk deretter på knappen.

3 Vri på volumknappen for å velge en fil, trykk deretter på knappen.

Hurtigsøk (gjelder bare for USB-kilde) Hvis du har mange filer, kan du søke hurtig gjennom disse. Vri raskt på volumknappen for å raskt søke igjennom listen.

Hopp over søk (gjelder bare for iPod USB-kilde) Trykk på S / T for å søke i en forehåndsvalgt søkeproporsjon. (Se høyre kolonne) · Ved å trykke og holde nede S / T foretas søkingen i en 10%proporsjon.

Alfabet-søk (gjelder bare for iPod USB-kilde) Du kan søke etter filer etter det første skrifttegnet.1 Drei raskt på volumknappen for å gå til tegnsøk. 2 Vri på volumknappen for å velge skrifttegn.* · Velg ” ” for å søke etter et tegn som ikke er A til Z og 0 til 9.3 Trykk på S / T for å flytte til inngangsposisjon. · Du kan angi opptil 3 tegn.4 Trykk på volumknappen for å starte søking.

· For å gå tilbake til hovedmappe/første fil/hovedmeny, trykk på 5.

· Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på

.

· Trykk og hold nede

for å avbryte.

Andre innstillinger

1 Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].

2 Vri på volumknappen for å velge element (se følgende tabell), trykk

deretter på knappen.

3 Gjenta trinn 2 inntil ønsket element er valgt eller aktivert.

4 Trykk og hold nede

for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på

.

[USB] [MUSIC DRIVE][SKIP SEARCH]

Standard: [XX]

[DRIVE CHANGE]: Neste disk ([DRIVE 1] til [DRIVE 5]) er valgt automatisk og avspilling startes. Gjenta trinn 1 til 3 for å velge følgende stasjoner.

(For

)

[0.5%]/[1%]/[5%]/[10%]: Mens du lytter til iPod USB-kilde, velger du å

hoppe over søkeforholdet over totalt antall filer.

NORSK 9

AUXKlargjøring: · Velg [ON] for [BUILT-IN AUX] i [SOURCE SELECT]. (Side 5)

LYDINNSTILLINGER

Start lyttingen 1 Koble til en bærbar lydspiller (kommersielt tilgjengelig).Hjelpekontakt Bærbar lydspiller

3,5 mm stereo miniplugg med “L”-formet kontakt (kommersielt tilgjengelig)2 Trykk på BSRC flere ganger for å velge AUX. 3 Slå på den bærbare lydspilleren og start avspillingen.

Still inn AUX-navn

Mens du lytter til en bærbar lydspiller tilkoblet enheten…

1 Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].

2 Vri på volumknappen for å velge [SYSTEM], trykk deretter på knappen.

3 Vri på volumknappen for å velge [AUX NAME SET], trykk deretter på knappen.

4 Vri på volumknappen for å velge element, trykk deretter på knappen.

[AUX] (standard)/[DVD]/[PORTABLE]/[GAME]/[VIDEO]/[TV]

5 Trykk og hold nede

for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på

.

Velg equalizer

(bare for

/

/

/

)

Trykk på gjentatte ganger for å velge en forhåndsinnstilt equalizer (som passer musikksjangeren) direkte.Forhåndsinnstilt equalizer: [DRIVE EQ]/[TOP40]/[POWERFUL]/[ROCK]/[POPS]/[EASY]/ [JAZZ]/[NATURAL]/[USER]· Du kan også velge den forhåndsinnstilte equalizeren fra [AUDIO CONTROL]menyen. (Side 11)

Andre innstillinger

1 Trykk direkte på AUD for å angi [AUDIO CONTROL].

2 Vri på volumknappen for å velge element (side 11), trykk deretter på

knappen.

3 Gjenta trinn 2 inntil ønsket element er valgt eller aktivert.

4 Trykk og hold nede

for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på

.

10 NORSK

LYDINNSTILLINGER

Standard: [XX]

[AUDIO CONTROL]

[SUB-W LEVEL] [­15] til [+15] ([0]) Justerer basshøyttalerens utgangsnivå.

[BASS LEVEL] [MID LEVEL] [TRE LEVEL]

[­8] til [+8] ([+2]) [­8] til [+8] ([+1]) [­8] til [+8] ([+1])

Justerer nivået for å lagre for hver enkelt kilde. (Velg kilden du ønsker å justere før du gjør justeringer.)

[EQ PRO]

Justerer egne lydinnstillinger. · Innstillingene lagres til [USER] i [PRESET EQ].

[BASS ADJUST] [BASS CTR FRQ] [60]/[80]/[100]/[200]: Velger midtfrekvens.

[BASS LEVEL]

[­8] til [+8] ([+2]): Justerer nivået.

[BASS Q FACTOR] [1.00]/[1.25]/[1.50]/[2.00]: Justerer kvalitetsfaktor.

[BASS EXTEND]

[ON]: Skrur på utvidet bass. ; [OFF]: Avbryter.

[MID ADJUST] [MID CTR FRQ]

[0.5KHZ]/[1.0KHZ]/[1.5KHZ]/[2.5KHZ]: Velger midtfrekvens.

[MID LEVEL]

[­8] til [+8] ([+1]): Justerer nivået.

[MID Q FACTOR] [0.75]/[1.00]/[1.25]: Justerer kvalitetsfaktor.

[TRE ADJUST] [TRE CTR FRQ]

[10.0KHZ]/[12.5KHZ]/[15.0KHZ]/[17.5KHZ]: Velger midtfrekvens.

[TRE LEVEL]

[­8] til [+8] ([+1]): Justerer nivået.

[PRESET EQ]

[DRIVE EQ]/[TOP40]/[POWERFUL]/[ROCK]/[POPS]/[EASY]/[JAZZ]/ [NATURAL]/[USER]: Velger en forhåndsinnstilt equalizer som er egnet formusikksjangeren. · Velg [USER] for å bruke innstillingene som er gjort i [EQ PRO]. · [DRIVE EQ] er en forehåndsvalgt equalizer som reduserer støy fra bilens utsideeller støy fra bilhjul.

[BASS BOOST]

[LV1]/[LV2]/[LV3]: Velger ditt foretrukne nivå for bassforsterking. ; [OFF]: Avbryter.

[LOUDNESS]

[LV1]/[LV2]: Velger dine foretrukne forsterking av lav- og høyfrekvens for å produsere en velbalansert lyd på lavt volumnivå. ; [OFF]: Avbryter.

[SUBWOOFER SET] [ON]: Skrur på utvidet basseffekt. ; [OFF]: Avbryter.

[LPF SUBWOOFER] [THROUGH]: Alle signaler sendes til basshøyttaleren. ; [85HZ]/[120HZ]/ [160HZ]: Lydsignaler med frekvenser under 85 Hz/120 Hz/160 Hz sendes til basshøyttaleren.

[SUB-W PHASE]

[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°): Velger fasen av basseffekt på linje medhøyttalereffekt for optimal ytelse. · Kan bare velges dersom en annen innstilling enn [THROUGH] velges for[LPF SUBWOOFER].

[FADER]

[R15] til [F15] ([0]): Justerer balansert lyd for bakre høyttaler og fronthøyttaler.

[BALANCE]

[L15] til [R15] ([0]): Justerer utgangsbalansen på for høyre og venstre høyttaler.

[VOLUME OFFSET]

For AUX: [­8] til [+8] ([0]) ; For andre kilder: [­8] til [0]: Forhåndsinnstiller opprinnelig volumnivå for hver enkelt kilde. (Velg kilden du ønsker å justere før du gjør justeringer.)

[SOUND RECNSTR] [ON]: Skaper en realistisk lyd ved å kompensere høyfrekvenskomponenter og(Rekonstruksjon av lyd) gjenopprette stigetiden til bølgeformen som mistes i lyddatakomprimering. ; [OFF]: Avbryter.

· [SUB-W LEVEL]/[SUBWOOFER SET]/[LPF SUBWOOFER]/[SUB-W PHASE] kan bare velges dersom [SWITCH PREOUT] er stilt til [SUB-W]. (Side 5)· [SUB-W LEVEL]/[LPF SUBWOOFER]/[SUB-W PHASE] kan bare velges dersom [SUBWOOFER SET] er stilt til [ON].

NORSK 11

DISPLAYINNSTILLINGER: Soneidentifikasjon for innstilling av farge- og lysstyrke

· Trykke COL endrer belysningsfarge (forhåndsinnstilte farger) for sist valgte sone. Som standard er [ALL ZONE] valgt.· Trykke og holde inne COL går direkte inn i [COLOR SELECT].

/

/

/

: Soneidentifikasjon for

innstilling av lysstyrke

1 Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].

2 Vri på volumknappen for å velge element (se høyre kolonne), trykk deretter

på knappen.

3 Gjenta trinn 2 inntil ønsket element er valgt/aktivert eller følg

instruksjonene beskrevet på den valgte enheten.

4 Trykk og hold nede

for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på

.

[DISPLAY] [COLOR SELECT]

Standard: [XX]

(For

)

Velger farger for [ALL ZONE], [ZONE 1] og [ZONE 2] separat.

1 Velg en sone ([ZONE 1], [ZONE 2], [ALL ZONE]). (Se illustrasjon på den

venstre kolonnen.)

2 Velg en forhåndsinnstilt farge for den valgte sonen.

[DIMMER][BRIGHTNESS] [TEXT SCROLL]

For å lage din egen farge, velg [CUSTOM R/G/B]. Opprettet farge kan lagres i [CUSTOM R/G/B]. 1 Trykk ned volumknappen for å angi detaljert fargejustering. 2 Trykk på S/T for å velge farge ([R]/[G]/[B]) for justering. 3 Vri på volumknappen for å justere nivået ([0] til [9]), trykk deretter på knappen.Demper belysningen. [ON]: Dimmer er slått på. [OFF]: Dimmer er slått av. [DIMMER TIME]: Angi tid for dimmer på og av. 1 Vri på volumknappen for å stille inn [ON]-tid, trykk deretter på knappen. 2 Vri på volumknappen for å stille inn [OFF]-tid, trykk deretter på knappen.Standard: [ON]: [18:00] ; [OFF]: [6:00]1 Velg en sone. (Se illustrasjon på den venstre kolonnen.) 2 [LVL 00] til [LVL 31]: Velger lysstyrkenivå for valgt sone.[ONCE]: Scroller gjennom displayinformasjonen en gang. ; [AUTO]: Gjentar scrolling med 5 sekunders intervall. ; [OFF]: Avbryter.

Forehåndsvalgte farger: [INITIAL COLOR]/[VARIABLE SCAN]/[CUSTOM R/G/B]/[RED1]/[RED2]/[RED3]/[PURPLE1]/ [PURPLE2]/[PURPLE3]/[PURPLE4]/[BLUE1]/[BLUE2]/[BLUE3]/[SKYBLUE1]/[SKYBLUE2]/ [LIGHTBLUE]/[AQUA1]/[AQUA2]/[GREEN1]/[GREEN2]/[GREEN3]/[YELLOWGREEN1]/ [YELLOWGREEN2]/[YELLOW]/[ORANGE1]/[ORANGE2]/[ORANGERED]

12 NORSK

REFERANSERVedlikehold Rengjøring av enheten Tørk av smuss på frontpanelet med en tørr silikonklut eller myk klut.Rengjøring av koblingen Ta av frontpanelet og rengjør koblingen forsiktig med en vattpinne. Pass på så du ikke ødelegger kontakten.Kobling (på frontpanelets bakside)Mer informasjon For: ­ Seneste styreprogram-oppdateringer og seneste listen av kompatible elementer­ Enhver øvrig aktuell informasjon Besøk <www.kenwood.com/cs/ce/>.Avspillbare filer · Spillbare lydfiler for USB masselagrings klasse-enhet:MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), FLAC (.flac) · Avspillbart filsystem for USB-enhet: FAT12, FAT16, FAT32Selv om lydfilene oppfyller standardene ovenfor, kan avspilling være umulig, avhengig av type enheter eller medier og deres tilstand. · For detaljert informasjon og merknader om avspillbare lydfiler, besøk <www.kenwood.com/cs/ce/audiofiles>.Om USB-enheter · Du kan ikke koble til en USB-enhet via et USB-nettnav. · Tilkobling av kabler som er lenger enn 5 m kan føre til uregelmessig avspilling. · Denne enheten gjenkjenner ikke en USB-enhet som er klassifisert utenom 5 V eller overstiger 1 A.

Om iPod/iPhone · Via USB-inngang:Made for ­ iPod touch (5th og 6th generation) ­ iPod nano (7th generation) ­ iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X · Det er ikke mulig å se gjennom videofiler i”Videos”-menyen i [MODE OFF]. · Sangrekkefølgen som vises på valgmenyen til denne enheten, kan avvike fra iPod/iPhone. · iPod fungerer ikke dersom”KENWOOD”eller” “vises på iPod-displayet. · Avhengig av versjon i operativsystemet på iPod/iPhone, vil kanskje noen funksjoner ikke fungere på denne enheten.Om Android-enhet · Denne enheten støtter Android OS 4.1 eller nyere. · Noen Android-enheter (med OS 4.1 eller nyere) vil kanskje ikke støtte Android Open Accessory (AOA)2.0. · Hvis Android-enheten støtter både masselagrings klasse-enhet og AOA 2.0, vil enheten alltid prioritereavspilling gjennom AOA 2.0.Demping ved mottak av anrop Koble MUTE-ledningen til telefonen ved hjelp av kommersielt telefontilbehør. (Side 18)· Ved innkommende anrop vises “CALL” på displayet. (Lydsystemet settes på pause.) ­ Trykk på BSRC for å fortsette å lytte til lydsystemet under en samtale. “CALL” forsvinner og lydsystemet gjenopptar avspillingen.· Når samtalen avsluttes forsvinner “CALL” fra displayet. (Lydsystemet gjenopptar avspillingen.)

NORSK 13

REFERANSER

Endre displayinformasjonHver gang du trykker på DISP, endres visningsinformasjonen. · Hvis informasjonen ikke er tilgjengelig eller ikke registrert, vises”NO TEXT”,”NO INFO”eller anneninformasjon (f.eks. stasjonsnavn) eller så er displayet tomt.

/

/

/

:

Hovedskjerm

Kilde navn STANDBY RADIOUSB iPod USBANDROID AUX

Vise informasjon: Hovedskjerm

Kilde navn/Klokke Klokke tilbake til begynnelsen

Kilde navn/Klokke Frekvens Klokke tilbake til begynnelsen

Kun for FM-Radio Data System-stasjoner: Kilde navn/Klokke Stasjonsnavn/Programtype Radio tekst Radio tekst+Radio tekst+ sangtittel/Radio tekst+ artist Frekvens Klokke tilbake til begynnelsen

For MP3/WMA/WAV/FLAC-filer: Kilde navn/Klokke Sangtittel/Artist Albumtittel/Artist Mappenavn Filnavn Spilletid Klokke tilbake til begynnelsen

(For

)

Når [MODE OFF] er valgt (side 8):

Kilde navn/Klokke Sangtittel/Artist

tilbake til begynnelsen

Albumtittel/Artist

Spilletid

Klokke

Kilde navn/Klokke Klokke tilbake til begynnelsen

Kilde navn/Klokke Klokke tilbake til begynnelsen

: Hovedskjerm

Klokke

Kilde navn STANDBY RADIOUSBANDROID AUX

Vise informasjon: HovedskjermKilde navn Dato tilbake til begynnelsenFrekvens Dato tilbake til begynnelsenKun for FM-Radio Data System-stasjoner: Stasjonsnavn/Programtype Radio tekst Radio tekst+ Radio tekst+ sangtittel/Radio tekst+ artist Frekvens Dato tilbake til begynnelsenFor MP3/WMA/WAV/FLAC-filer: Sangtittel/Artist Albumtittel/Artist Mappenavn Filnavn Spilletid Dato tilbake til begynnelsenKilde navn Dato tilbake til begynnelsenKilde navn Dato tilbake til begynnelsen

14 NORSK

FEILSØKING

USB/iPod

Radio

Generelt

Symptom Ingen lyd.“MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON” vises. “PROTECTING SEND SERVICE” vises. Kilde kan ikke velges. · Ingen lyd. · Enheten kan ikke slås på. · Uriktig informasjon vises idisplayet. Enheten fungerer ikke i det hele tatt. Korrekte tegn vises ikke.· Radiomottak er dårlig. · Statisk støy ved lytting påradio. Avspillingsrekkefølgen er ikke slik den skal. Forløpt avspillingstid er ikke riktig. “READING”fortsetter å blinke.iPod/iPhone slås ikke på eller virker ikke.

Utbedring · Juster volum til optimalt nivå. · Sjekk ledninger og koblinger.Skru helt av, sørg deretter for å sjekke at høyttalerledningenes terminaler er godt nok isolert. Skru enheten på igjen. Send enheten til nærmeste servicesenter.Kontroller [SOURCE SELECT]-innstillingen. (Side 5) Rengjør koblingene. (Side 13)Tilbakestill enheten. (Side 3)· Denne enheten viser kun store bokstaver, tall og et begrenset antall symboler.· Avhengig av språket du har valgt (side 5), vises noen tegn på riktig måte. Koble antennen godt til.Svspillingsrekkefølgen bestemmes av rekkefølgen der filnavnet ble registrert (USB). Dette avhenger av opptaksprosessen tidligere (USB).· Ikke bruk for mange hierarkiske nivåer og mapper. · Fest enheten (USB/iPod/iPhone). · Kontroller tilkoblingen mellom enheten og iPod/iPhone. · Koble fra og tilbakestill iPod/iPhone ved hjelp av hardtilbakestilling.

Symptom

Utbedring

“LOADING” vises når du angir søk-modus ved å trykke på.

Denne enheten forbereder fortsatt iPod-/iPhone-musikkliste. Det kan ta litt tid å laste, prøv på nytt senere.

“NA FILE”

Sørg for at mediet (USB) inneholder støttede lydfiler. (Side 13)

USB/iPod

“COPY PRO”

En kopibeskyttet fil spilles av (USB).

“NO DEVICE”

Koble til en enhet (USB), og endre kilden til USB på nytt.

“NO MUSIC”

Koble til en enhet (USB) som inneholder spillbare lydfiler.

“iPod ERROR”

· Koble om iPod. · Tilbakestill iPod.

· Lyd kan ikke høres under · Tilkoble Android-enheten på nytt.

avspilling.

· Start opp en Media Player-applikasjon på Android-enheten,

· Lyd-utgang kun fra Android- og start avspilling.

enhet.

· Start den nåværende mediespiller-applikasjon på nytt eller

bruk en annen mediespiller-applikasjon.

· Start Android-enheten på nytt.

· Hvis dette ikke løser problemet, vil den tilkoblede Android-

enheten ikke ha mulighet til å overføre audiosignaler til

enheten. (Side 13)

· Hvis USB-koblingen ikke fungerer, kan du koble til Android-

enheten via ekstrainngangen.

ANDROID

“NO DEVICE”eller”READING” fortsetter å blinke.

· Tilkoble Android-enheten på nytt. · Hvis USB-koblingen ikke fungerer, kan du koble til Android-enheten via ekstrainngangen.

Avspilling er sporadisk eller lyden hopper.

Skru av batterispare-modus på Android-enheten.

“NO MUSIC”/”ANDROID ERROR” · Sørg for at Android-enheten inneholder lydfiler som kan spilles av.· Tilkoble Android-enheten på nytt. · Start Android-enheten på nytt.

NORSK 15

INSTALLASJON/KOBLINGAdvarsel · Enheten kan bare brukes med likestrøm på 12 V med negativ jording. · Koble fra batteriets negative terminal før installering av ledninger. · Ikke koble batteriledning (gul) og tenningsledning (rød) til bilens chassis eller jordledning (svart) for åhindre kortslutning. · For å hindre kortslutning:­ Isoler ledninger som ikke er tilkoblet, med vinyltape. ­ Sørg for å jorde denne enheten til bilens chassis på nytt etter installasjon. ­ Fest ledningene med kabelklemmer og vikle vinyltape rundt ledningene som kommer i kontakt medmetalldeler, for å beskytte ledningene.Forsiktig · For sikkerhets skyld bør du overlate montering av ledninger til fagfolk. Spør din bilforhandler. · Installer denne enheten i bilens konsoll. Unngå å berøre metalldeler på denne enheten under eller rettetter bruk av enheten. Metalldeler slik som kjølelegeme og kapslinger blir varmt. · Ikke koble høyttalerledninger til bilens chassis eller jordledning (svart), og koble dem heller ikkeparallelt. · Installer enheten med en vinkel på mindre enn 30°. · Dersom ledningsnettet i ditt kjøretøy ikke har en tenningsterminal kan du koble tenningsledning (rød)til kjøretøyets sikringsboks som leverer 12 V likestrøm, og skrus av og på ved hjelp av tenningsnøkkelen. · Holder alle kabler borte metalldeler under oppheting. · Etter at enheten er installert må du undersøke om kjøretøyets bremselys, blinklys, vindusviskere, osv.,fungerer korrekt. · Dersom sikringen går må du først sørge for at ledningene ikke berører bilens chassis. Deretter må duskifte ut den gamle sikringen med en tilsvarende sikring.

Deleliste for installasjon (A) Frontpanel (×1)

(B) Pyntepanel (×1)

(C) Monteringshylse (×1)

(D) Ledninger (×1)

(E) Nøkkel (×1)Grunnleggende prosedyre 1 Fjern nøkkelen fra tenningslåsen, koble deretter terminalen til bilbatteriet. 2 Koble ledningene riktig.Se”Ledningstilkobling”på side 18. 3 Installer enheten i bilen din.Se”Installering av enheten (på instrumentpanelet)”på side 17. 4 Koble terminalen til bilbatteriet. 5 Trykk på BSRC for å slå på strømmen. 6 Løsne frontpanelet og tilbakestill enheten. (Side 3)

16 NORSK

INSTALLASJON/KOBLINGInstallering av enheten (på instrumentpanelet)

Koble til eksterne komponenter

Utfør de nødvendige koblinger. (Side 18)

Fest på oversidenLegg trimplaten slik som vist på illustrasjonen før dentilpasses.

Instrumentpanelet på bilen din

Bøy egnede tapper for å holde hylsen godt på plass.

Fjern enheten1 Ta av frontpanelet. 2 Fjern pyntepanelet. 3 Sett inn nøklene langt inn i sporene påhver side og følge deretter pilene som vist i illustrasjonen.

Utgangsterminaler Ved tilkobling til en ekstern forsterker, koble dens jordledning til bilens chassis for å unngå skade til enheten.Utgang for bak-/basshøyttalerUtgang for foran-/basshøyttaler

NORSK 17

INSTALLASJON/KOBLINGLedningstilkoblingHvis bilen ikke har et ISO-terminal: Vi anbefaler at du installerer enheten med en kommersielt tilgjengelig tilpasset ledningsnett spesifikt før din bil, og overlat denne jobben til profesjonelle for din sikkerhets skyld. Spør din bilforhandler.

Kobling av ISO-kontakter på enkelte VW/Audi eller Opel (Vauxhall) biler Du må kanskje modifisere ledningene på det medfølgende ledningsnettet som vist nedenfor.

A7 (Rød)

Tenningsledning (Rød)

Kjøretøy

Enhet

A4 (Gul)

Batteriledning (Gul)

Standardledning

Plugg

Farge og funksjon (for ISO-kontakter)

A4 Gul

: Batteri

A5 Blå/hvit*1

: Strømstyring

A7 Rød

: Tenning (ACC)

A8 Svart

: Jordet kobling

B1 Lilla ] B2 Lilla/svart [

: Bakre høyttaler (høyre)

B3 Grå ] B4 Grå/svart [

: Fremre høyttaler (høyre)

B5 Hvit ] B6 Hvit/svart [

: Fremre høyttaler (venstre)

B7 Grønn ] B8 Grønn/svart [ : Bakre høyttaler (venstre)

18 NORSK

Sikring (10 A)

Antenneterminal

Gul (Batteriledning)

Dersom det ikke er utført noen koblinger må du ikke la ledningen komme ut av tappen.

Rød (Tenningsledning)

Lyseblå/gul(Fjernkontroll-ledning på rattet)

STEERING WHEEL REMOTE INPUT REMOTE CONT

Til rattet med fjernkontrolladapter

Rød (A7) Gul (A4)

Blå/hvit*2 (Strømledning/ Antenneledning)Brun (Ledning for demperkontroll)

ANT CONT P. CONT

Til strømterminal ved bruk av valgfri strømforsterker, eller til antenneterminal i kjøretøyet

Til jordet terminal enten når telefonen ringer

eller under samtale (Side 13)

MUTE

(Til Kenwood navigasjonssystem, se

navigasjonshåndboken)

ISO-kontakter

MERK: Total utgangeffekt for Blå/Hvit kabel (*1) + (*2) er 12 V 350 mA

SPESIFIKASJONER

Tuner

FM Frekvensområde Anvendelig sensitivitet (S/N = 30 dB) Støydempende sensitivitet (DIN S/N = 46 dB) Frekvensrespons (±3 dB) Signalstøyforhold (MONO) Stereo separasjon (1 kHz)MW Frekvensområde (AM) Anvendelig sensitivitet (S/N = 20 dB) LW Frekvensområde (AM) Anvendelig sensitivitet (S/N = 20 dB)USB-standard Filsystem Maksimal matestrøm Frekvensrespons (±1 dB) Signalstøyforhold (1 kHz) Dynamisk rekkevidde Kanalseparasjon MP3-dekoderWMA-dekoderWAV-dekoder FLAC-dekoder

87,5 MHz — 108,0 MHz (50 kHz plass) 0,71 V/75 2,0 V/7530 Hz — 15 kHz 64 dB 40 dB 531 kHz ­ 1 611 kHz (9 kHz-trinn) 28,2 V 153 kHz — 279 kHz (9 kHz-trinn) 50,0 VUSB 1.1, USB 2.0 (Full hastighet) FAT12/16/32 Likestrøm 5 V 1 A 20 Hz — 20 kHz 99 dB 93 dB 89 dB I overensstemmelse med MPEG-1/2 Audio Layer-3 I overensstemmelse med Windows Media Audio Lineær-PCM FLAC-filer (opp til 48 kHz/16 bit)

USB

Hjelpeutstyr

Frekvensrespons (±3 dB) Maksimal inngangsspenning Inngangsimpedans

20 Hz — 20 kHz 1 000 mV 30 k

Lyd

Maksimal utgangseffekt Full båndbredde-strøm (mindre enn 1 % THD) Høyttalerimpedans TonefunksjonPreout-nivå/belastning (USB) Preout-impedans

50 W × 4 22 W × 4

4 — 8

Bass

100 Hz ±8 dB

Mellombass 1 kHz ±8 dB

Diskant

12,5 kHz ±8 dB

2 500 mV/10 k belastning

600

Driftsspenning

12 V DC bilbatteri

Generelt

Monteringsstørrelse (B × H × D)

182 mm × 53 mm × 100 mm

Nettovekt (inkluderer trimplate og

0,6 kg

monteringhylse)

Gjenstand for endring uten nærmere varsel.

NORSK 19

report this ad

libFLAC Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org FoundationRedistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: – Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and thefollowing disclaimer. – Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions andthe following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. – Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used toendorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.· Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.· Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.· Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.· Android is a trademark of Google LLC.

[xyz-ips snippet=”download-snippet”]