Schneider Electric GVSCBC Series Galaxy VS Classic Battery Cabinet with batteries Installation Guide

GVSCBC Series Galaxy VS Classic Battery Cabinet with batteries

Galaxy VS/VLKlassisk batteriskab for IEC InstallationGVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2, GVSCBC10B2 De seneste opdateringer er tilgængelige på Schneider Electrics hjemmeside 5/2021www.schneider-electric.com

Juridiske oplysningerSchneider Electrics brand og alle varemærker tilhørende Schneider Electric SE og dets datterselskaber, der henvises til i denne vejledning, tilhører Schneider Electric SE eller dets datterselskaber. Alle andre brands kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Denne vejledning og indholdet af den er beskyttet i henhold til gældende love om ophavsret og stilles kun til rådighed til oplysning. Ingen del af denne vejledning må gengives eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde) til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Schneider Electric.Schneider Electric tildeler ingen rettigheder eller licens til kommerciel brug af denne vejledning eller dens indhold, bortset fra en ikke-eksklusiv og personlig licens til at referere til den på en “som den er og forefindes”-basis.Schneider Electrics produkter og udstyr skal installeres, betjenes, serviceres og vedligeholdes af kvalificeret personale.Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, kan oplysningerne i denne vejledning ændres uden forudgående varsel.I det omfang, gældende lov tillader dette, påtager Schneider Electric og dets datterselskaber sig ikke ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i informationsindholdet i dette materiale eller for konsekvenser, der måtte opstå som følge eller resultat af brugen af oplysningerne heri.

Indholdsfortegnelse

Klassisk batteriskab for IEC

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER ­ GEM DISSE INSTRUKSER …………………………………………………………………………………5Sikkerhedsforanstaltninger ………………………………………………………………..6 Elsikkerhed ………………………………………………………………………………8 Batterisikkerhed…………………………………………………………………………9Specifikationer………………………………………………………………………………. 11Specifikationer for klassisk batteriskab ………………………………………………. 11 Udløserindstillinger ………………………………………………………………………..12 Anbefalede kabelstørrelser………………………………………………………………15 Specifikationer for drejningsmoment ………………………………………………….17 Miljø …………………………………………………………………………………………..17 Afstand ……………………………………………………………………………………….17 Vægt og mål for klassisk batteriskab ………………………………………………….18Installationsprocedure …………………………………………………………………… 19 Modtagelse ……………………………………………………………………………………20Pak skabet ud ………………………………………………………………………………20Klargør til kabler …………………………………………………………………………….22 Slut signalkablerne til Galaxy VS UPS …………………………………………..23 Slut signalkablerne til Galaxy VL UPS’en……………………………………….26 Tilslut strømkablerne ……………………………………………………………………..30 Tilføj oversatte sikkerhedslabels på produktet ……………………………….32 De sidste installationstrin ……………………………………………………………….33

990-5913C-004

3

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER ­ GEM DISSE INSTRUKSER

Klassisk batteriskab for IEC

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER ­ GEM DISSE INSTRUKSER

Læs disse instrukser grundigt, og kig på udstyret, så du bliver fortrolig med det, før du forsøger at installere, betjene, efterse eller vedligeholde det. De følgende sikkerhedsmeddelelser kan optræde i denne manual eller på udstyret for at advare om mulige farer. De kan også henlede opmærksomheden på oplysninger, der tydeliggør eller forenkler en procedure.Hvis dette symbol føjes til en sikkerhedsmeddelelse med overskriften “Fare” eller “Advarsel”, betyder det, at der er risiko for farlig elektricitet, som kan medføre personskade, såfremt instrukserne ikke følges.Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsler. Det bruges til at advare dig om mulige farer for personskade. Adlyd alle sikkerhedsmeddelelser med dette symbol for at undgå risiko for kvæstelse eller død.FAREFARE angiver faretruende situationer, som vil medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis de ikke undgås.Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.ADVARSELADVARSEL angiver faretruende situationer, som kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis de ikke undgås.Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

FORSIGTIGFORSIGTIG angiver faretruende situationer, som kan medføre mindre eller moderate kvæstelser, hvis de ikke undgås. Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.BEMÆRKBEMÆRK bruges om aktiviteter, som ikke relaterer til personskader. Symbolet for sikkerhedsadvarsler bliver ikke brugt til denne type sikkerhedsmeddelelse. Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Bemærk

Elektrisk udstyr bør kun installeres, bruges, efterses og vedligeholdes af kvalificeret personale. Schneider Electric fralægger sig ethvert ansvar for konsekvenser, som skyldes brugen af dette materiale.En kvalificeret person er én, som har færdigheder og viden, som knytter sig til konstruktionen, installationen og betjeningen af elektrisk udstyr. Personen er

990-5913C-004

5

Klassisk batteriskab for IEC

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER ­ GEM DISSE INSTRUKSERdesuden sikkerhedsuddannet til at genkende og undgå de farer, som det indebærer.

SikkerhedsforanstaltningerFAREFARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUERLæs alle instruktioner i installationsmanualen, før du installerer eller arbejder på dette produkt.Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.FAREFARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUERInstaller ikke produktet, før alt byggearbejde er afsluttet, og installationslokalet er rengjort.Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.FAREFARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUERProduktet skal installeres i henhold til de specifikationer og krav, som er defineret af Schneider Electric. Det drejer sig især om de eksterne og interne beskyttelsesanordninger (indgangsafbrydere, batteriafbrydere, kabler, osv.) og miljøkrav. Schneider Electric fralægger sig ethvert ansvar, hvis disse krav ikke overholdes.Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.FAREFARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUERUPS-systemet skal installeres i henhold til gældende regler. Installer UPSsystemet i henhold til: · IEC 60364 (herunder 60364-4-41 ­ beskyttelse mod elektrisk stød, 60364-4-42 ­ beskyttelse mod termisk påvirkning og 60364-4-43 ­ beskyttelse mod overstrøm), eller · NEC NFPA 70 eller · Canadian Electrical Code (C22.1, Part 1) afhængigt af de gældende standarder i dit lokalområde.Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

6

990-5913C-004

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER ­ GEM DISSE INSTRUKSER

Klassisk batteriskab for IEC

FAREFARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER · Installer produktet i et temperaturkontrolleret indendørs miljø udenstrømførende forurening og fugt. · Produktet skal installeres på en ikke-brændbar, jævn og solid overflade (f.eks. beton), som kan bære systemets vægt. Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.FAREFARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUERProduktet er ikke beregnet til og må derfor ikke installeres i følgende usædvanlige driftsmiljøer: · Skadelige dampe · Eksplosive støv- eller gasblandinger, ætsende gasser samt lednings- ellerstrålevarme fra andre kilder · Fugt, slidende støv, damp eller i et meget fugtigt miljø · Svamp, insekter, skadedyr · Saltholdig luft eller urent kølemiddel · Forureningsgrader over 2 i henhold til IEC 60664-1 · Usædvanlige vibrationer, stød eller vipning · Direkte sollys, varmekilder eller stærke elektromagnetiske felter Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.FAREFARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUERUndlad at bore eller udskære huller til kabler eller kabelgennemføring, når forskruningspladerne er monteret, og undlad at bore eller udskære huller tæt på UPS-enheden.Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.ADVARSELFARE FOR LYSBUERForetag ikke mekaniske ændringer i produktet (herunder at fjerne skabsdele og bore/udskære huller), som ikke er beskrevet i installationsmanualen.Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

BEMÆRKFARE FOR OVEROPHEDNINGRespekter pladskravene omkring produktet, og tildæk ikke ventilationsåbningerne, når produktet er i drift.Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

990-5913C-004

7

Klassisk batteriskab for IECElsikkerhed

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER ­ GEM DISSE INSTRUKSERFAREFARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER · Det elektriske udstyr må kun installeres, bruges, efterses og vedligeholdesaf kvalificeret personale.· Anvend passende, personligt beskyttelsesudstyr (PPE), og følg praksis for sikkert elarbejde.· Afbryd al strømforsyning til UPS-systemet, før du arbejder på eller inde i det.· Kontrollér, om der er farlig spænding mellem nogen af terminalerne, herunder beskyttelsesjordingen, før du arbejder på UPS-systemet.· UPS-systemet indeholder en intern energikilde. Der kan være farlig spænding til stede, også når enheden ikke er tilkoblet hovedforsyningen. Før installation eller eftersyn af UPS-systemet skal du sikre, at enhederne er SLUKKEDE, og at både hovedforsyningen og batterierne er frakoblet. Vent fem minutter, før du åbner UPS-systemet, så kondensatorerne får tid til at aflade.· UPS-systemet skal have korrekt jordforbindelse, og jordforbindelsen skal etableres først på grund af høj afledningsstrøm.Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.FAREFARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUERI systemer, hvor tilbagekoblingsbeskyttelsen ikke er en del af standarddesignet, skal der installeres en automatisk isoleringsenhed (tilbagekoblingsbeskyttelse eller en anden enhed, som lever op til kravene i IEC/EN 62040­1 eller UL1778, 5. udgave, afhængigt af hvilken af de to standarder der gælder i dit lokalområde) for at forhindre farlig spænding eller energi ved isoleringsenhedens indgangsterminaler. Enheden skal åbne inden for 15 sekunder efter afbrydelse af indgående strømkilder og skal være klassificeret i henhold til specifikationerne.Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.Hvis UPS-indgangen er forbundet gennem eksterne isoleringsenheder, som efter åbning isolerer den neutrale indgangsforbindelse, eller hvis den automatiske tilbagekoblingsisolering er ekstern i forhold til udstyret eller forbundet til et itstrømfordelingssystem, skal brugeren fastgøre en mærkat med følgende tekst (eller tilsvarende på et sprog, der er udbredt i det land, hvor UPS-systemet er installeret) på UPS-indgangsterminalerne, på alle primære strømisoleringer installeret uden for UPS-området og på eksterne adgangspunkter mellem disse isoleringsenheder og UPS-systemet:FAREFARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUERRisiko for spændingstilbagekobling. Før der arbejdes på dette kredsløb: Isoler UPS-systemet, og kontrollér, om der er farlig spænding mellem samtlige terminaler, herunder beskyttelsesjordingen.Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

8

990-5913C-004

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER ­ GEM DISSE INSTRUKSER

Klassisk batteriskab for IEC

Batterisikkerhed

FAREFARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER· Batteriafbryderne skal installeres i henhold til de specifikationer og krav, som er defineret af Schneider Electric.· Eftersyn af batterierne skal udføres af eller overvåges af kvalificeret personale, der har kendskab til batterier og de nødvendige forholdsregler. Hold ikke-kvalificeret personale væk fra batterierne.· Afbryd forbindelsen til opladningskilden, før batteriets polklemmer kobles til eller fra.· Bortskaf ikke batterierne ved at brænde dem, da de kan eksplodere.· Ødelagte batterier kan nå temperaturer, der overstiger forbrændingstærsklerne for berørbare overflader.· Undlad at åbne, modificere eller ødelægge batterierne. Elektrolytudslip er skadeligt for hud og øjne. Det kan være giftigt.Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

FAREFARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUERBatterierne kan udgøre en risiko for elektrisk stød og høj kortslutningsstrøm. Der skal tages følgende forholdsregler ved arbejde med batterier:· Fjern ure, ringe eller andre metalgenstande· Anvend værktøj med isolerede håndtag.· Brug beskyttelsesbriller, handsker og -støvler.· Læg ikke redskaber og metalgenstande oven på batterierne.· Afbryd forbindelsen til opladningskilden, før batteriets polklemmer kobles til eller fra.· Undersøg, om batteriet er jordet ved en fejl. Hvis det er jordet ved en fejl, skal du fjerne kilden fra jorden. Hvis du rører ved et jordet batteri, risikerer du at få elektrisk stød og forbrændinger forårsaget af høj kortslutningsstrøm. Risikoen for at få stød kan reduceres ved at fjerne sådanne jordforbindelser under installation og ved vedligeholdelse af en kvalificeret person (gælder for udstyr og fjernopstillede batteriprodukter uden jordet forsyningskredsløb).Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

FAREFARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUERBatterierne skal altid udskiftes med det samme antal og den samme type batterier eller batteripakker. Læs mere om dit systems batterier på mærkaten i det klassiske batteriskab.Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

990-5913C-004

9

Klassisk batteriskab for IEC

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER ­ GEM DISSE INSTRUKSERFORSIGTIGFARE FOR SKADE PÅ UDSTYRET· Monter batterierne i UPS-systemet, men tilslut ikke batterierne, før UPSsystemet er klar til at blive tændt. Der må ikke gå mere end 72 timer eller tre dage mellem tilslutning af batterierne og tænding af UPS-systemet.· På grund af kravene til genopladning må batterierne ikke opbevares i mere end seks måneder. Hvis UPS-systemet forbliver afladt i en lang periode, anbefaler vi, at du tænder UPS-systemet i 24 timer mindst én gang om måneden. Hermed oplades batterierne, og uoprettelige skader undgås.Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

10

990-5913C-004

SpecifikationerSpecifikationer

Klassisk batteriskab for IEC

BEMÆRKFARE FOR SKADE PÅ UDSTYRETI UPS-installationsmanualen kan du finde detaljerede specifikationer for UPSsystemet.Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Specifikationer for klassisk batteriskab

FAREFARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUERDet klassiske batteriskab må kun bruges sammen med Galaxy VS UPS eller Galaxy VL UPSPersoner vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

BEMÆRK: Op til to klassiske batteriskabe (GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 eller GVSCBC10B2) kan sluttes til Galaxy VS UPS.BEMÆRK: Minimum to klassiske batteriskabe og op til fire klassiske batteriskabe (GVSCBC10A2 eller GVSCBC10B2) kan tilsluttes til Galaxy VL UPS.

Kommerciel reference GVSCBC7A1 GVSCBC7B1 GVSCBC7C GVSCBC7D GVSCBC7E GVSCBC10A2 GVSCBC10B2

Batteritype SWL750 SWL1100 XP12V18002 eller XP12-240 XP12-150 XP12-150 XP12V1800 XP12V3000

Antal batteriblokke 48 44 36 40 46 48 40

1. Forældet kommerciel reference. Kan bestilles som Make to Order med specificeret leveringstid. 2. Ikke længere standard. Kan bestilles som Make to Order med specificeret leveringstid.

990-5913C-004

11

Klassisk batteriskab for IECUdløserindstillinger

Specifikationer

Udløserindstillinger skal kontrolleres under installationen. Indstil udløserindstillingerne i henhold til den relevante tabel nedenfor.

GVSCBC7A

UPS-klassifikation Effektfaktor Afbrydertype Ir-indstilling Im-indstilling

20 kW

0,8

0,9

1

30 kW

0,8

0,9

1

NSX100SDC (LV438018) + TM80G (LV430080)

56

72

250 (fast)

40-50 kW

0,8

0,9

1

80

60 kW

0,8

0,9

1

NA

80

GVSCBC7B

UPS-klassifikation 20-50 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

60 kW

0,8

0,9

1

Afbrydertype

NSX250SDC (LV438218) + TM200G (LV430088)

Ir-indstilling

140

160

Im-indstilling

530 (fast)

80 kW

0,8

0,9

1

NA

160

GVSCBC7C

UPS-klassifikation Effektfaktor Afbrydertype Ir-indstilling Im-indstilling

20-50 kW

0,8

0,9

1

60 kW

0,8

0,9

1

NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089)

175

200

625 (fast)

80 kW

0,8

0,9

1

250

100 kW

0,8

0,9

1

NA

250

12

990-5913C-004

Specifikationer

GVSCBC7D

UPS-klassifikation Effektfaktor Afbrydertype Ir-indstilling Im-indstilling

20 kW

0,8

0,9

1

30 kW

0,8

0,9

1

NSX100SDC (LV438018) + TM80G (LV430080)

56

72

250 (fast)

Klassisk batteriskab for IEC

40-50 kW

0,8

0,9

1

80

60 kW

0,8

0,9

1

80

NA

GVSCBC7E

UPS-klassifikation 20-50 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

60 kW

0,8

0,9

1

Afbrydertype

NSX250SDC (LV438218) + TM200G (LV430088)

Ir-indstilling

140

160

Im-indstilling

530 (fast)

80 kW

0,8

0,9

1

200

GVSCBC10A2

UPS-klassifikation 20-60 kW

Effektfaktor

0,8 0,9 1

80 kW 0,8 0,9 1

100 kW 0,8 0,9 1

120 kW 0,8 0,9 1

150 kW 0,8 0,9 1

Afbrydertype

NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089)

NA

Ir-indstilling

175

175 175 200 200 225 225 225 250 250 250

Im-indstilling

625 (fast)

UPS-klassifikation Effektfaktor Afbrydertype Antal klassiske batteriskabeIr-indstilling Im-indstilling

200 kW

250 kW

300 kW

350 kW

1

NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089)

2x GVSCBC10A2225

2x GVSCBC10A2250

3x GVSCBC10A2225

3x GVSCBC10A2250

625 (fast)

400 kW4x GVSCBC10A2 225

450 kW4x GVSCBC10A2 250

500 kW4x GVSCBC10A2 250

GVSCBC10B2

UPS-klassifikation 20-80 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

100 kW

0,8

0,9

1

120 kW

0,8

0,9

1

Afbrydertype

NSX320S TM-DC (LV438276)

Ir-indstilling

224

224

256

288

288

320

Im-indstilling

800 (fast)

150 kW

0,8

0,9

1

320

UPS-klassifikation Effektfaktor Afbrydertype Antal klassiske batteriskabeIr-indstilling Im-indstilling

200 kW

250 kW

1

NSX320S TM-DC (LV438276)

300 kW

2x GVSCBC10B2288

2x GVSCBC10B2320

3x GVSCBC10B2288

800 (fast)

350 kW3x GVSCBC10B2 320

400 kW4x GVSCBC10B2 288

450 kW4x GVSCBC10B2 320

500 kW4x GVSCBC10B2 320

990-5913C-004

13

Klassisk batteriskab for IEC

Specifikationer

14

990-5913C-004

SpecifikationerAnbefalede kabelstørrelser

Klassisk batteriskab for IEC

FAREFARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUERAl ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 95 mm2.Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.3 (52-C2) af IEC 603645-52 med følgende angivelser:· 90 °C strømledere · Omgivelsestemperatur på 30 °C · Brug af kobberstrømledere · Installationsmetode C Kabler til beskyttelsesjording (PE) er dimensioneret i overensstemmelse med 54.3 i IEC 60364-4-54, artikel 543.Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC’s korrektionsfaktorer.

GVSCBC7A

UPS-klassifikation 20-30 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

10

DC PE (mm2)

10

40-50 kW

0,8

0,9

1

16

10

60 kW

0,8

0,9

1

16

NA

10

GVSCBC7B

UPS-klassifikation 20-60 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

35

DC PE (mm2)

16

80 kW

0,8

0,9

1

35

NA

16

GVSCBC7C

UPS-klassifikation 20-60 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

50

DC PE (mm2)

25

80 kW

0,8

0,9

1

70

35

100 kW

0,8

0,9

1

70

NA

35

GVSCBC7D

UPS-klassifikation 20-30 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

16

DC PE (mm2)

10

40-50 kW

0,8

0,9

1

35

16

60 kW

0,8

0,9

1

35

16

990-5913C-004

15

Klassisk batteriskab for IEC

GVSCBC7E

UPS-klassifikation 20-60 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

35

DC PE (mm2)

16

80 kW

0,8

0,9

50

25

Specifikationer 1

GVSCBC10A2

UPS-klassifikation 20-80 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

50

DC PE (mm2)

25

100-120 kW

0,8

0,9

1

70

35

150 kW

0,8

0,9

1

70

NA

35

UPS-klassifikation Effektfaktor Antal klassiske batteriskabeDC+/DC- (mm2) DC PE (mm2)

200 kW12x GVSCBC10A27035

250 kW2x GVSCBC10A2

300 kW3x GVSCBC10A2

350 kW3x GVSCBC10A2

400 kW4x GVSCBC10A2

450 kW4x GVSCBC10A2

500 kW4x GVSCBC10A2

GVSCBC10B2

UPS-klassifikation 20-60 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

50

DC PE (mm2)

25

80-100 kW

0,8

0,9

1

70

35

120-150 kW

0,8

0,9

1

95

50

UPS-klassifikation Effektfaktor Antal klassiske batteriskabeDC+/DC- (mm2) DC PE (mm2)

200 kW12x GVSCBC10B27035

250 kW2x GVSCBC10B2 95 50

300 kW3x GVSCBC10B2

350 kW3x GVSCBC10B2

400 kW4x GVSCBC10B2

450 kW4x GVSCBC10B2

500 kW4x GVSCBC10B2

16

990-5913C-004

SpecifikationerSpecifikationer for drejningsmoment

Boltstørrelse M4 M5 M6 M8 M10 M12

Drejningsmoment 1,7 Nm 2,2 Nm 5 Nm 17,5 Nm 30 Nm 50 Nm

Klassisk batteriskab for IEC

Miljø

Temperatur Relativ luftfugtighed Højde Beskyttelsesklasse Farve

Drift 0 °C til 40 °C 0-95 %, ikke-kondenserende 0-1000 m IP20 RAL 9003, glansniveau 85 %

Opbevaring -15 °C til 40 °C 10-80 %, ikke-kondenserende

Afstand

BEMÆRK: Afstandsmålene angives udelukkende af hensyn til luftgennemstrømning og tilgængelighed ved servicearbejde. Undersøg, om der er flere sikkerheds- og standardkrav, som gælder i lokalområdet.BEMÆRK: Rummet skal holdes ventileret for at forhindre koncentration af den dihydrogen, der genereres af batteriskabet. Anbefalet minimum for luftgennemstrømning: 2,41 m3/t.

990-5913C-004

17

Klassisk batteriskab for IECVægt og mål for klassisk batteriskab

Kommerciel reference GVSCBC7A GVSCBC7B GVSCBC7C GVSCBC7D GVSCBC7E GVSCBC10A2 GVSCBC10B2

Vægt i kg 580 748 900 569 790 1280 1512

Højde i mm 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900

Bredde i mm 710 710 710 710 710 1010 1010

SpecifikationerDybde i mm 845 845 845 845 845 845 845

18

990-5913C-004

InstallationsprocedureInstallationsprocedure

Klassisk batteriskab for IEC

BEMÆRK: Afstanden mellem batteribanken og UPS’en må ikke overstige 200 m. Kontakt Schneider Electric ved installationer med større afstand. 1. Pak skabet ud, side 20. 2. Klargør til kabler, side 22. 3. Gør et af følgende: ­ Slut signalkablerne til Galaxy VS UPS, side 23 eller ­ Slut signalkablerne til Galaxy VL UPS’en, side 26. 4. Tilslut strømkablerne, side 30. 5. Tilføj oversatte sikkerhedslabels på produktet, side 32. 6. De sidste installationstrin, side 33.

990-5913C-004

19

Klassisk batteriskab for IECModtagelse

Modtagelse

Udvendig inspektionProduktet og emballagen skal ved modtagelsen undersøges for evt. tegn på skader, der kunne være opstået under transporten. Tjek indikatorer for hældning og slag. Produktet må ikke tages i brug, hvis der er synlige tegn på beskadigelse. Hvis der opdages nogen form for beskadigelse, skal du kontakte Schneider Electric og indgive en skadesanmeldelse hos fragtfirmaet inden for 24 timer.Sammenlign indholdet af forsendelsen med, hvad der er angivet i konnossementet. Rapportér evt. dele, der måtte mangle, til fragtfirmaet og til Schneider Electric med det samme.Kontrollér, at de mærkede enheder matcher ordrebekræftelsen.

Pak skabet ud

1. Fjern de angivne bolte. 2. Løft skabet op med en gaffeltruck, og fjern palledelene.

3. Sænk skabet ned på gulvet, og fjern de angivne bolte.

GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

20

990-5913C-004

Modtagelse

4. Fjern træpladerne.

Klassisk batteriskab for IEC

990-5913C-004

21

Klassisk batteriskab for IECKlargør til kabler

Klargør til kabler

1. Åbn døren(e). På GVSCBC10A2 og GVSCBC10B2 skal du fjerne to skruer for at åbne den venstre dør.2. Lås/markér batteriafbryderen i positionen OFF (åben).3. Fjern afbryderbeskyttelsespladerne.

GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

4. Fjern kittet med kobberstænger/kabler fra det klassiske batteriskab. Gem det til sammenkobling af batterierne ­ se Tilslut strømkablerne, side 30.

22

990-5913C-004

Slut signalkablerne til Galaxy VS UPSSlut signalkablerne til Galaxy VS UPS

Klassisk batteriskab for IEC

BEMÆRK: Signalkablerne skal fremføres adskilt fra strømkablerne for at sikre tilstrækkelig isolering. BEMÆRK: Brug dobbeltisolerede signalkabler. Signalkablerne skal være klassificeret til minimum 600 V.1. Installer temperatursensoren, der følger med UPS’en, øverst i det klassiske batteriskab.ADVARSELBRANDFAREPlacer temperatursensoren som beskrevet for at sikre korrekte temperaturmålinger.Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

990-5913C-004

23

Klassisk batteriskab for IEC

Slut signalkablerne til Galaxy VS UPS2. Før kablerne til batteritemperatursensoren gennem bunden af det klassiske batteriskab til UPS’en, og tilslut dem som vist. BEMÆRK: Der følger én temperatursensor med UPS’en. Kontakt Schneider Electric, hvis du vil købe en ekstra temperatursensor (0J-0M1160). BEMÆRK: Kablerne til temperatursensoren betragtes som Class 2 og SELV. Class 2 og SELV -kredsløb skal være dobbeltisoleret fra det primære kredsløb.

3. Fjern dækslet på batteriafbryderen. 4. Slut signalkablerne til batteriafbryderen:a. Slut signalkablerne til meldekontakten. b. Slut signalkablerne til underspændingsudløserspolen. c. Før signalkablerne ud gennem den nederste åbning i batteriafbryderen.

24

990-5913C-004

Slut signalkablerne til Galaxy VS UPS

Klassisk batteriskab for IEC

5. Før signalkablerne fra bagsiden af batteriafbryderen og ud gennem bunden af det klassiske batteriskab.Batteriafbryderen set bagfra

6. Geninstaller dækslet på batteriafbryderen. 7. Tilslut signalkablerne i UPS’en som vist.

990-5913C-004

25

Klassisk batteriskab for IEC

Slut signalkablerne til Galaxy VL UPS’en

Slut signalkablerne til Galaxy VL UPS’en

BEMÆRK: Signalkablerne skal fremføres adskilt fra strømkablerne for at sikre tilstrækkelig isolering. BEMÆRK: Brug dobbeltisolerede signalkabler. Signalkablerne skal være klassificeret til minimum 600 V.1. Installer temperatursensoren(erne) 0M-1160, der følger med UPS’en, øverst i det klassiske batteriskab.ADVARSELBRANDFAREPlacer temperatursensoren som beskrevet for at sikre korrekte temperaturmålinger.Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

26

990-5913C-004

Slut signalkablerne til Galaxy VL UPS’en

Klassisk batteriskab for IEC

2. Før kablerne til batteritemperatursensoren gennem bunden af det klassiske batteriskab til UPS’en, og tilslut dem som vist.BEMÆRK: Der følger to temperaturfølere med UPS’en.BEMÆRK: Kablerne til temperatursensoren betragtes som Class 2 og SELV. Class 2 og SELV -kredsløb skal være dobbeltisoleret fra det primære kredsløb.

3. Fjern dækslet på batteriafbryderen. 4. Slut signalkablerne til batteriafbryderen:a. Slut signalkablerne til meldekontakten. b. Slut signalkablerne til underspændingsudløserspolen. c. Før signalkablerne ud gennem den nederste åbning i batteriafbryderen.

990-5913C-004

27

Klassisk batteriskab for IEC

Slut signalkablerne til Galaxy VL UPS’en5. Før signalkablerne fra bagsiden af batteriafbryderen og ud gennem bunden af det klassiske batteriskab.Batteriafbryderen set bagfra

6. Geninstaller dækslet på batteriafbryderen.

28

990-5913C-004

Slut signalkablerne til Galaxy VL UPS’en 7. Tilslut signalkablerne i UPS’en som vist.

Klassisk batteriskab for IEC

990-5913C-004

29

Klassisk batteriskab for IECTilslut strømkablerne

Tilslut strømkablerne

FAREFARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER Sluk UPS’en fuldstændigt inden DC kablerne og batterikablerne tilsluttes det klassiske batteriskab. Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.1. Fjern terminaldækslet i venstre side af batteriafbryderen.

2. Før PE-kablet gennem bunden af det klassiske batteriskab, og tilslut PEkablet.

GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

3. Før DC kablerne gennem bunden af det klassiske batteriskab, og tilslut DC kablerne (DC+, DC-). Brug låseskiver (medfølger ikke), når du tilslutter DC kablerne.4. Sæt terminaldækslet på igen i venstre side af batteriafbryderen.5. Monter afbryderbeskyttelsespladerne igen.

30

990-5913C-004

Tilslut strømkablerne

Klassisk batteriskab for IEC6. Forbind batterierne på hver hylde i det/de klassiske batteriskab(e) med de medfølgende kobberstænger eller kabler, og tilslut til højre side af batteriafbryderen. Se tilslutningsdiagrammet på indersiden af fordøren i det klassiske batteriskab.FAREFARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUERBatterierne kan udgøre en risiko for elektrisk stød og høj kortslutningsstrøm. Der skal tages følgende forholdsregler ved arbejde med batterier:· Fjern ure, ringe eller andre metalgenstande· Anvend værktøj med isolerede håndtag.· Brug beskyttelsesbriller, handsker og -støvler.· Læg ikke redskaber og metalgenstande oven på batterierne.· Afbryd forbindelsen til opladningskilden, før batteriets polklemmer kobles til eller fra.· Undersøg, om batteriet er jordet ved en fejl. Hvis det er jordet ved en fejl, skal du fjerne kilden fra jorden. Hvis du rører ved et jordet batteri, risikerer du at få elektrisk stød og forbrændinger forårsaget af høj kortslutningsstrøm. Risikoen for at få stød kan reduceres ved at fjerne sådanne jordforbindelser under installation og ved vedligeholdelse af en kvalificeret person (gælder for udstyr og fjernopstillede batteriprodukter uden jordet forsyningskredsløb).Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

990-5913C-004

31

Klassisk batteriskab for IEC

Tilføj oversatte sikkerhedslabels på produktet

Tilføj oversatte sikkerhedslabels på produktet

Sikkerhedslabelerne på produktet er på engelsk og fransk. Der følger ark med oversatte sikkerhedslabels med produktet.1. Se de ark med oversatte sikkerhedslabels, som følger med produktet.2. Tjek, hvilke 885-XXX numre, der er på arket med oversatte sikkerhedslabels.3. Find de sikkerhedslabels på dit produkt, som svarer til de oversatte sikkerhedslabels på arket ­ kig efter 885-XXX numrene.4. Sæt udskiftningssikkerhedslabelen på dit foretrukne sprog på produktet oven på den eksisterende franske sikkerhedslabel.

32

990-5913C-004

De sidste installationstrinDe sidste installationstrin

Klassisk batteriskab for IEC

1. Monter de medfølgende sparkeplader foran, bagpå og på siden af det klassiske batteriskab.

990-5913C-004

33

Klassisk batteriskab for IEC

De sidste installationstrin2. Luk døren(e). På GVSCBC10A2 og GVSCBC10B2 skal du skrue to skruer i for at lukke den venstre dør.GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

34

990-5913C-004

Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison Frankrig + 33 (0) 1 41 29 70 00*990-5913B-004*Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, bør du bede om bekræftelse af oplysningerne i denne publikation.© 2018 ­ 2021 Schneider Electric. Alle rettigheder forbeholdes 990-5913C-004

References

[xyz-ips snippet=”download-snippet”]