SENCOR SWS 9300 Color Weather Station with 5-In-1 Sensor User Manual

SWS 9300 Color Weather Station with 5-In-1 Sensor

SWS 9300

USER MANUAL UZIVATELSKÁ PÍRUCKA POUZÍVATESKÁ PRÍRUCKA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNV INSTRUKCJA OBSLUGIEN CZ SK HU PL

COLOR WEATHER STATION WITH 5-IN-1 SENSORMETEOROLOGICKÁ STANICE S BAREVNÝM DISPLEJEM A SNÍMACEM 5-V-1METEOROLOGICKÁ STANICA S FAREBNÝM DISPLEJOM A SNÍMACOM 5-V-1METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS SZÍNES KIJELZVEL ÉS 5 AZ 1-BEN ÉRZÉKELVELSTACJA POGODOWA Z KOLOROWYM WYWIETLACZEM I CZUJNIKIEM 5-W-1

ÚVODDkujeme vám, ze jste si koupili tuto citlivou meteorologickou stanici s barevným displejem a snímacem 5-V-1.Bezdrátový snímac 5-V-1 obsahuje samocinn se vyprazdující sbrac dest pro mení desových srázek, anemometr, vtrnou lopatku, snímace teploty a vlhkosti. Pro usnadnní instalace je jiz kompletn sestaven a zkalibrován. Odesílá údaje pomocí rádiové frekvence s malým výkonem do konzoly ve vzdálenosti az 150 m (pímý pohled).Hlavní jednotka s barevným displejem zobrazuje vsechny pijaté meteorologické údaje z venkovního snímace 5-V-1. Pamatuje si tyto údaje v urcitém casovém rozsahu, abyste mohli monitorovat a analyzovat stav pocasí za posledních 24 hodin. Má pokrocilé funkce, jako napíklad výstrazný alarm pi vysoké/nízké hodnot, který uzivatele upozorní v pípad pekrocení nastavené vysoké ci nízké meteorologické hodnoty. Záznamy barometrického tlaku se pocítají, aby mli uzivatelé k dispozici pedpov pocasí a varování ped boukami. K dispozici jsou rovnz casová razítka pro píslusné maximální a minimální záznamy jednotlivých informací o pocasí.Systém rovnz analyzuje záznamy pro pohodlné prohlízení, jako napíklad zobrazení desových srázek z hlediska intenzity dest, denních, týdenních a msícních záznam, a rzných úrovní rychlosti vtru. Jsou rovnz k dispozici rzné uzitecné hodnoty, jako napíklad pocitová teplota, efektivní teplota, teplotní index, rosný bod a úrove pohody.Díky vestavné funkci rádiem ízených / atomových hodin pedstavuje tento pístroj skutecn pozoruhodnou osobní profesionální meteorologickou stanici pro domácí pouzití.POZNÁMKA: Tento návod k obsluze obsahuje uzitecné informace o správném pouzívání tohoto produktu a správné péci o tento produkt. Pectte si prosím celou tuto pírucku, abyste pln pochopili a vyuzili vsechny funkce pístroje, a uschovejte ji na bezpecné místo pro pozdjsí pouzití.POPISKONZOLA10

11

19

1

12

20

13

14

21

2

15

22

16

17

18

9

3

6

4

7

5

8

CZ – 1

1. Tlacítko [ALARM/ SNOOZE] (Budík / Opakované buzení)2. LCD displej 3. Tlacítko [HISTORY](Historie) 4. Tlacítko [RAIN] (Dés) 5. Tlacítko [BARO](Barometrický tlak) 6. Tlacítko [MAX / MIN](Maximum/Minimum) 7. Tlacítko [INDEX] (Index)

8. Tlacítko [WIND] (Vítr) 9. Stojan na stl 10. Otvor pro montáz nastnu 11. Tlacítko [ALERT](Výstraha) 12. Tlacítko [ALARM] (Bu-dík) 13. Tlacítko [CLOCK SET](Nastavení hodin) 14. [HI / LO / AUTO](Vysoký/Nízký/ Automatický)

BEZDRÁTOVÝ SNÍMAC 5-V-1

1. Sbrac dest

2. Indikátor rovnováhy

3. Anténa

1

4. Vtrné misky

5. Montázní stozár

2

6. Radiacní stít 7. Vtrná lopatka

3

8. Montázní základna

9. Montázní svorka

10. Cervený LED indikátor

11. Tlacítko [RESET]

5

(Resetování)

12. Dvíka prostoru pro

baterie

13. Srouby montázní

8

svorky

9

15. Posuvný pepínac [°C/°F]16. Tlacítko [RCC] (Rádiem ízené hodiny)17. Prostor pro baterie 18. Zdíka USB napájení 19. Tlacítko [DOWN] (Dol) 20. Tlacítko [UP] (Nahoru) 21. Tlacítko [RESET](Resetování) 22. Tlacítko [SENSOR](Snímac)

4

6

7

10

11 1213

SRÁZKOMR1. Sbrac dest 2. Peklápcí clunek 3. Snímac dest 4. Odtokové otvory

SNÍMAC TEPLOTY A VLHKOSTI1. Radiacní stít Pouzdro snímace 2. Snímac teploty a vlhkosti

1

2

CZ – 2

SNÍMAC VTRU1. Vtrné misky (anemometr) 2. Vtrná lopatka

LCD DISPLEJ

SEKCE NORMÁLNÍHO CASU A KALENDÁE

1. Cas

1

2. DST (Letní cas)

3. Indikátor síly RCC

signálu

4. Fáze msíce

5. Den v týdnu

6. Datum

VNITNÍ TEPLOTA A VLHKOST 1. Indikátor vnitních hodnot 2. Indikátor pohody 3. Vnitní teplota 4. Vnitní vlhkost

VENKOVNÍ TEPLOTA A VLHKOST1. Indikátor venkovních hodnot 2. Indikátor vybité baterie venkovního snímace 3. Indikátor síly signálu venkovního snímace 4. Venkovní teplota 5. Venkovní vlhkostPEDPOV POCASÍIkona pedpovdi pocasíBAROMETR1. Indikátor BARO (Barometrický tlak) 2. Hodnota barometru 3. Graf historie 4. Indikátor hodinových záznam 5. Indikátor ABSOLUTE (Absolutní) / RELATIVE(Relativní) 6. Micí jednotka barometru (hPa/inHg/mmHg)

23 4

56

1 324

1

4

2

3

5

1

5

2

6

3

4

CZ – 3

DESOVÉ SRÁZKY

1

1. Indikátor RAINFALL (Desové srázky) 2. Výstraha a alarm pi vysoké hodnot 3. Indikátor casového rozsahu záznamu

2 3

6 7

4. Indikátor denních záznam

4

5. Graf historie

5

6. Aktuální denní desové srázky

7. Jednotka pro desové srázky (in/mm)

1

6

RYCHLOST/SMR VTRU

1. Indikátor WIND (Vítr)

2

2. Hodnota aktuálního smru vtru

3. Úrovn rychlosti vtru

3

7

4. Výstraha a alarm pi vysoké hodnot

5. Beaufortovy úrovn

4

6. Indikátor aktuálního smru vtru

8 9

7. Indikátor smru vtru za poslední hodinu

5

10

8. Indikátor vtru AVERAGE (Prmr) / GUST

(Poryvy)

9. Jednotka rychlosti vtru (mph / m/s / km/h /

knot (uzly))

10. Hodnota rychlosti vtru

METEOROLOGICKÝ INDEX

1. Indikátor FEELS LIKE (Pocitová teplota) / WIND 1

2

CHILL (Efektivní teplota) / HEAT INDEX (Teplot-

ní index) / DEW POINT (Rosný bod)

2. Hodnota FEELS LIKE (Pocitová teplota) / WIND

CHILL (Efektivní teplota) / HEAT INDEX (Teplot-

ní index) / DEW POINT (Rosný bod)

INSTALACEBEZDRÁTOVÝ SNÍMAC 5-V-1 Vás bezdrátový snímac 5-V-1 mí rychlost vtru, smr vtru, desové srázky, teplotu a vlhkost. Pro usnadnní instalace je jiz kompletn sestaven a zkalibrován.

BATERIE A INSTALACE Odsroubujte dvíka prostoru pro baterie v dolní cásti pístroje a vlozte baterie podle vyznacené polarity +/-. Pevn zasroubujte dvíka prostoru pro baterie.POZNÁMKA: 3. Pro zajistní vododolnosti se ujistte, ze jevodotsný tsnicí krouzek správn usazen na svém míst. 4. Cervený LED indikátor bude kazdých 12 sekund blikat.

CZ – 4

SESTAVENÍ STOJANU A STOZÁRU Krok 1 Vlozte horní stranu stozáru do ctvercového otvoru meteorologického snímace. POZNÁMKA: Zajistte, aby byl stozár vyrovnán s indikátorem snímace.Krok 2 Vlozte do sestiúhelníkového otvoru na snímaci matici, a pak vlozte na druhou stranu sroub a dotáhnte jej sroubovákem.Krok 3 Vlozte opacnou stranu stozáru do ctvercového otvoru v plastovém stojanu. POZNÁMKA: Zajistte, aby byl stozár vyrovnán s indikátorem stojanu.Krok 4 Umístte do sestiúhelníkového otvoru na stojanu matici, a pak vlozte na druhou stranu sroub a dotáhnte jej sroubovákem.CZ – 5

Nainstalujte bezdrátový snímac 5-V-1 Ped montází

do oteveného prostoru tak, aby nebyly na stozár

nad snímacem a v jeho okolí zádné

nasate

pekázky, který by bránily pesnému mení dest a vtru.

pryzové podlozky

Nainstalujte snímac tak, aby byl mensí

konec otocen na sever, pro zajistní

správné orientace lopatky urcující smr

vtru.

Pipevnte montázní stojan a svorky

(dodávané píslusenství) k sloupku

nebo stozáru, a zajistte, aby byla

vzdálenost nad zemí minimáln 1,5 m.

Nasmrujte na SEVER1,5 metru nad zemí

POKYNY PRO MONTÁZ1. Nainstalujte bezdrátový snímac 5-V-1 ve vzdálenosti alespo 1,5 m nad zemí, aby bylo mení vtru lepsí a pesnjsí.2. Vyberte otevenou oblast v dosahu 150 metr od LCD konzoly. 3. Nainstalujte bezdrátový snímac 5-V-1 co nejvíce rovn, aby bylo mení dest a vtrupesné. 4. Namontujte bezdrátový snímac 5-V-1 tak, aby konec pro mení vtru ukazoval nasever, pro zajistní správné smrové orientace vtrné lopatky.

A. Montáz na stozár (prmr stozáru 1″ ~ 1,3″) (25~33 mm)

B. Montáz na zábradlí

KONZOLAINSTALACE ZÁLOZNÍ BATERIE 1. Odstrate ze zadní strany konzoly dvíka prostoru pro baterie. 2. Vlozte knoflíkovou baterii CR2032 tak, aby byla dodrzena polarita vyznacená v pros-toru pro baterie. 3. Vrate dvíka prostoru pro baterie na své místo.

CZ – 6

ZAPNUTÍ KONZOLY1. Pipojte USB zástrcku napájecího adaptéru pro napájení hlavní jednotky.2. Po zapnutí hlavní jednotky se krátce zobrazí vsechny segmenty LCD displeje a pak se aktivuje rezim píjmu rádiem ízeného casu.3. RC hodiny bhem 8 sekund automaticky spustí vyhledávání rádiem ízeného casového signálu a LCD podsvícení se docasn pepne na nízkou úrove jasu.

USB kabel

POZNÁMKA:– Pokud se po vlození baterií na LCD displeji nic nezobrazí, stisknte pomocí spicatého pedmtu tlacítko [RESET].– V nkterých pípadech se píjem signálu nemusí z dvodu atmosférického rusení okamzit podait.

INSTALACE NASTOJAN NA STL Tento pístroj je z praktických dvod navrzen pro umístní na stl nebo montáz na stnu. Pomocí uvedeného postupu zavste stojan na stl na dolní cást konzoly.

Krok 1

Krok 2

SPÁROVÁNÍ BEZDRÁTOVÉHO SNÍMACE 5-V-1 S KONZOLOU Po zapnutí napájení konzola automaticky vyhledá a pipojí bezdrátový snímac 5-V-1 (bude blikat anténa). Po úspsném vytvoení pipojení se na displeji zobrazí znacka antény a hodnoty venkovní teploty, vlhkosti, rychlosti vtru, smru vtru a desových srázek.VÝMNA BATERIÍ A RUCNÍ SPÁROVÁNÍ SNÍMACE Kdykoli mníte baterie bezdrátového snímace 5-V-1, musíte provést rucní spárování. 1. Vymte vsechny baterie za nové. 2. Stisknte tlacítko [SENSOR] na konzole. 3. Stisknte tlacítko [RESET] na snímaci.POZNÁMKA: – Po stisknutí tlacítka [RESET] v dolní cásti bezdrátového snímace 5-V-1 se vygenerujenový kód pro spárování. – Vyazené baterie vzdy zlikvidujte setrn k zivotnímu prostedí.FUNKCE RÁDIEM ÍZENÝCH / ATOMOVÝCH HODIN Kdyz tento pístroj pijímá RCC signál, zobrazí se na LCD displeji symbol synchronizacecasu a bude se provádt kazdodenní synchronizace.

CZ – 7

INDIKÁTOR SÍLY SIGNÁLUIndikátor signálu ukazuje intenzitu signálu ve 4 úrovních. Blikání segmentu vln znamená, ze je casový signál pijímán. Kvalita signálu se posuzuje ve ctyech úrovních:

Signál není v dosahu

Slabý signál

Pijatelný signál

Vynikající signál

POZNÁMKA: – Kazdý den bude pístroj automaticky vyhledávat casový signál v casech 2:00, 8:00,14:00 a 20:00 – Síla rádiem ízeného casového signálu z vysílací vze mze být ovlivnna geografickoupolohou nebo okolními budovami. – Umístte pístroj vzdy mimo zdroje rusení, jako napíklad televizory, pocítace, apod. – Nepokládejte tento pístroj na kovové desky nebo do jejich blízkosti. – Nedoporucujeme pouzívat pístroj v uzavených oblastech, jako jsou napíklad letist,suterény, výskové budovy nebo továrny.NASTAVENÍ CASU Tento pístroj se automaticky nastavuje podle pijímaného rádiem ízeného casového signálu. Pro rucní nastavení hodin/kalendáe nejprve zakazte píjem podrzením tlacítka RCC po dobu 8 sekund.RUCNÍ NASTAVENÍ HODIN / VÝBR CASOVÉHO PÁSMA 1. Stisknte a 2 sekundy podrzte tlacítko [TIME], dokud nezacne blikat 12 nebo 24 hodin. 2. Pomocí tlacítka [UP] nebo [DOWN] upravte hodnotu a stisknte tlacítko [TIME] propokracování na dalsí nastavení. 3. Dalsím stisknutím tlacítka [TIME] mzete procházet polozky nastavení v tomto poadí:Formát hodin Hodiny Minuty Sekundy Rok Msíc Den Posunutí hodin Jazyk dn v týdnu DST AUTO / OFF (Letní cas ­ Auto-maticky/Vypnuto).POZNÁMKA: – Pokud bhem 60 sekund nestisknete zádné tlacítko, pístroj rezim nastavování auto-maticky ukoncí. – Posunutí hodin je platné pro verzi DCF a MSF. Jeho rozsah -23 az +23 hodin. – Funkce DST (Letní cas) je pednastavena na Auto (tovární nastavení). Hodiny bylynaprogramovány na automatické pepnutí na letní cas, jakmile tento nastane. Funkci DST mzete nastavením na OFF (Vypnuto) zakázat.ZÁKAZ/POVOLENÍ PÍJMU RCC SIGNÁLU 1. Pro zákaz píjmu stisknte a 8 sekund podrzte tlacítko [RCC]. 2. Pro povolení automatického píjmu RCC signálu stisknte a 8 sekund podrzte tlacítko[RCC].

RCC zapnuto

RCC vypnuto

CZ – 8

NASTAVENÍ CASU BUDÍKU 1. V normálním rezimu zobrazení casu stisknte a 2 sekundy podrzte tlacítko [ALARM],dokud nezacnou blikat hodinové císlice budíku, pro otevení rezimu nastavení casu budíku. 2. Stisknutím tlacítka [UP] nebo [DOWN] zmte hodnotu. Pro rychlou zmnu nastavení toto tlacítko stisknte a podrzte. 3. Stisknte znovu tlacítko [ALARM] pro pepnutí hodnoty nastavení na minuty, které je signalizované blikáním minutových císlic. 4. Stisknutím tlacítka [UP] nebo [DOWN] upravte hodnotu blikající císlice. 5. Stisknte tlacítko [ALARM] pro ulození a ukoncení nastavování.POZNÁMKA:– V rezimu budíku se bude na LCD displeji zobrazovat ikona ,, “. – Jakmile nastavíte cas budíku, funkce budíku se automaticky zapne.AKTIVACE BUDÍKU A FUNKCE PEDBZNÉHO BUDÍKU PRO TEPLOTU 1. V normálním rezimu stisknte tlacítko [ALARM] pro zobrazení casu budíku na5 sekund. 2. Po zobrazení casu budíku stisknte znovu tlacítko [ALARM] pro aktivaci funkcebudíku. Nebo stisknte dvakrát tlacítko [ALARM] pro aktivaci budíku s funkcí pedbzného budíku pro náledí.

Budík vypnutý

Budík zapnutý

Budík s výstrahou pro náledí

NASTAVENÍ CASU BUDÍKU 1. Stisknte a 2 sekundy podrzte tlacítko [ALARM] pro otevení rezimu nastavení budíku­ zacnou blikat údaje HOUR (Hodiny). 2. Pomocí tlacítka [UP] nebo [DOWN] upravte hodnotu HOUR (Hodiny) a stisknte tlacít-ko [ALARM] pro pokracování k nastavení údaj MINUTE (Minuty). 3. Zopakováním výse uvedeného kroku 2 nastavte MINUTE (Minuty), a pak stiskntetlacítko [ALARM] pro ukoncení.POZNÁMKA: – Po dvojnásobném stisknutí tlacítka [ALARM] bhem zobrazení casu budíku se aktivujepedbzný budík pro nastavenou teplotou. – Budík zazvoní o 30 minut díve, jestlize detekuje venkovní teplotu nizsí, nez -3 °C.PEDPOV POCASÍToto zaízení obsahuje vestavný citlivý tlakový snímac s dmyslným a proveným softwarem, který pedpovídá pocasí na dalsích 12~24 hodin v okruhu 30 az 50 km (19­31 mil).

Slunecno/Jasno Mírn zatazeno

Zatazeno

Dés

Dés/Bouky

Snzení

POZNÁMKA:– Pesnost obecné pedpovdi pocasí zalozené na tlaku je piblizn 70 % az 75 %. – Pedpov pocasí je zobrazována na dalsích 12 hodin a nemusí nutn odpovídat aktuál-

CZ – 9

ní situaci. – Pokud se blízí bouka, bude ikona pocasí na displeji blikat. – Pedpov pocasí SNZENÍ není zalozena na atmosférickém tlaku, ale na venkovníteplot. Kdyz venkovní teplota poklesne pod -3 °C (26 °F), zobrazí se na LCD displeji indikátor pocasí SNZENÍ.

BAROMETRICKÝ/ATMOSFÉRICKÝ TLAKVÝBR REZIMU ZOBRAZENÍ TLAKU1. Stisknte a 2 sekundy podrzte tlacítko [BARO] pro otevení výbru rezimu: 2. Stisknutím tlacítka [UP] nebo [DOWN] vyberte z mozností: – ABS absolutní atmosférický tlak ve vasí lokalit. – REL relativní atmosférický tlak vztazený k hladin moe. 3. V rezimu ,,ABS” stisknte tlacítko [BARO] pro ukoncení. V rezimu ,,REL” stiskntetlacítko [BARO] pro nastavení hodnoty relativního atmosférického tlaku podle následujícího postupu.NASTAVENÍ HODNOTY RELATIVNÍHO ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU 1. Získejte od místní meteorologické sluzby, z internetu nebo z jiných meteorologickýchzdroj údaje o atmosférickém tlaku vztazenému k hladin moe (odpovídají rovnz údajm o relativním atmosférickém tlaku ve vasí domovské oblasti). 2. Stisknte a 2 sekundy podrzte tlacítko [BARO], dokud nezacne blikat ikona ABS nebo REL. 3. Stisknte tlacítko [UP] nebo [DOWN] pro pepnutí do rezimu relativního tlaku. 4. Stisknte jest jednou tlacítko [BARO], dokud nezacne blikat císlice relativního atmosférického tlaku. 5. Stisknutím tlacítka [UP] nebo [DOWN] zmte hodnotu. 6. Stisknte tlacítko [BARO] pro ulození a ukoncení rezimu nastavování.VÝBR MICÍ JEDNOTKY PRO BAROMETR Pomocí tlacítka [BARO] zmte jednotku na inHg/mmHg/hPa.POZNÁMKA: – Po zapnutí hlavní jednotky se zobrazí hodnota relativního tlaku; výchozí hodnota je1 013 mb/hPa (29,91 inHg), coz odpovídá prmrnému atmosférickému tlaku. – Kdyz zmníte hodnotu relativního atmosférického tlaku, zmní se podle ní indikátorypocasí. – Relativní atmosférický tlak je vztazen k hladin moe, bude se vsak mnit se zmnamiabsolutního atmosférického tlaku po pouzívání pístroje po dobu 1 hodiny.

DESOVÉ SRÁZKY VÝBR REZIMU ZOBRAZENÍ DESOVÝCH SRÁZEK

POZNÁMKA:

Toto zaízení zobrazuje, kolik mm/in dest bylo shromázdno bhem hodinového

casového intervalu, na základ aktuální intenzity desových srázek. Stisknte tlacítko

[RAIN] pro pepnutí mezi:

– RATE (Intenzita)

Aktuální intenzita desových srázek za uplynulou hodinu

– DAILY (Denní)

DENNÍ zobrazení indikující celkové mnozství desových srázek

od plnoci

– WEEKLY (Týdenní) TÝDENNÍ zobrazení indikující celkové mnozství desových

srázek za aktuální týden

CZ – 10

– MONTHLY (Msícní) MSÍCNÍ zobrazení indikující celkové mnozství desových srázek za aktuální kalendání msíc

Intenzita desových srázek Denní desové srázky

Týdenní desové srázky Msícní desové srázky

POZNÁMKA:Intenzita dest je aktualizována kazdých 6 minut, kazdou celou hodinu a 6., 12., 18., 24., 30., 36., 42., 48. a 54. minutu.

VÝBR MICÍ JEDNOTKY PRO DESOVÉ SRÁZKY 1. Stisknte a 2 sekundy podrzte tlacítko [RAIN] pro otevení rezimu nastavení jednotek. 2. Pomocí tlacítka [UP] nebo [DOWN] pepnte mezi mm (milimetry) a in (palce). 3. Stisknte tlacítko [RAIN] pro potvrzení a ukoncení.

RYCHLOST VTRU / SMR VTRU ZJISTNÍ SMRU VTRU

Indikátor smru vtru

VýznamSmr vtru v reálném case

Smry vtru zaznamenané za posledních 5 minut(max. 6 indikacních znacek)

VÝBR REZIMU ZOBRAZENÍ VTRU

Stisknte tlacítko [WIND] pro pepnutí mezi:

– AVERAGE (Prmr): PRMRNÁ rychlost vtru

zobrazuje prmr vsech údaj o rychlosti vtru zaz-

namenaných za pedchozích 30 sekund.

– GUST (Poryvy):

Rychlost PORYV vtru

zobrazuje nejvyssí rychlost vtru zaznamenanou od

posledního zjisování.

Úrove vtru slouzí jako rychlá reference pro vtrné podmínky a je indikována adou textových ikon.

Úrove Rychlost

LIGHT (NÍZKÁ) 1~19 KM/H

MODERATE (STEDNÍ)20~49 KM/H

STRONG (SILNÁ) 50~88 KM/H

STORM (BOUE) > 88 KM/H

VÝBR JEDNOTKY RYCHLOSTI VTRU 1. Stisknte a 2 sekundy podrzte tlacítko [WIND] pro otevení rezimu nastavení jednotek.2. Pomocí tlacítka [UP] nebo [DOWN] nastavte jednotku na mph (mil za hodinu) / m/s (metr za sekundu) / km/h (kilometr za hodinu) / knots (uzl).3. Stisknte tlacítko [WIND] pro potvrzení a ukoncení.

CZ – 11

BEAUFORTOVA STUPNICEBeaufortova stupnice je mezinárodní stupnice rychlostí vtru od 0 (bezvtí) do 12 (síla hurikánu).

Beaufortova stupnice

Popis

Rychlost vtru

Stav na zemi

< 1 km/h

< 1 mph

0

Bezvtí

Bezvtí. Kou stoupá svisle.

< 1 knot

< 0,3 m/s

1,1~5,5 km/h

1

Vánek

1~3 mph 1~3 knot

Smr koue udává smr vtru. Listy a vtrné lopatky se nehýbou.

0,3~1,5 m/s

5,6~11 km/h

4~7 mph

Vítr je cítit na nechránné

2

Vtík

pokozce. Listy se otácejí. Vtrné

4~6 knot

lopatky se zacínají pohybovat.

1,6~3,3 m/s

12~19 km/h

3

Slabý vítr

8~12 mph 7~10 knot

Listy a malé vtvicky se trvale pohybují, lehké vlajky vlají.

3,4~5,4 m/s

20~28 km/h

4

Mírný vítr

13~17 mph 11~16 knot

Prach a volné papíry se zvedají. Malé vtve se zacínají pohybovat.

5,5~7,9 m/s

29~38 km/h

18~24 mph

Pohybují se vtve stední velikos-

5

Cerstvý vítr

ti. Zacínají se kývat malé listnaté

17~21 knot

stromy.

8,0~10,7 m/s

39~49 km/h

Pohybují se velké vtve. Pískání

25~30 mph

v nadzemním vedení. Nosení

6

Silný vítr

destník zacíná být nesnadné.

22~27 knot

Pevracejí se prázdné plastové

10,8~13,8 m/s

kose.

50 ~ 61 km/h

7

Mírný vichr

31~38 mph 28~33 knot

Pohybují se celé stromy. Chze proti vtru vyzaduje úsilí.

13,9~17,1 m/s

CZ – 12

62~74 km/h

39~46 mph

Nkteré vtve strom se lámou.

8

Vichice

Auta mní na silnici smr. Chze

34~40 knot

je velmi obtízná.

17,2~20,7 m/s

75~88 km/h

Nkteré vtve se oddlují od

9

Silná vichice

47~54 mph 41~47 knot

strom a nkteré malé stromy padají k zemi. Konstrukce, docasné

20,8~24,4 m/s

znacky a zátarasy padají k zemi.

89~102 km/h

55~63 mph

Stromy se ulamují nebo vytrhují

10

Smrs

i s koeny, roste pravdpodobnost

48~55 knot

poskození konstrukcí.

24,5~28,4 m/s

103~117 km/h

11

Prudká smrs

64~73 mph 56~63 knot

Je pravdpodobné vseobecné poskození vegetace a konstrukcí.

28,5~32,6 m/s

118 km/h

Závazné vseobecné poskození

12

Síla hurikánu

74 mph 64 knot

vegetace a konstrukcí. Úlomky a nezajistné pedmty lítají

vzduchem.

32,7 m/s

METEOROLOGICKÝ INDEXV sekci WEATHER INDEX (Meteorologický index) mzete stisknout tlacítko [INDEX] pro zobrazení meteorologického indexu v tomto poadí: FEELS LIKE (Pocitová teplota) WIND CHILL (Efektivní teplota) HEAT INDEX (Teplotní index) DEW POINT (Rosný bod).

POCITOVÁ TEPLOTA Index pocitové teploty urcuje, jak lidé skutecn pociují venkovní teplotu.

TEPLOTNÍ INDEXTeplotní index je urcen údaji o teplot a vlhkosti snímace 5-V-1 pi venkovní teplot v rozmezí 27 °C (80 °F) az 50 °C (120 °F).

Rozsah teplotního indexu 27 °C az 32 °C (80 °F az 90 °F) 33 °C az 40 °C (91 °F az 105 °F) 41 °C az 54 °C (106 °F az 129 °F)

Varování Opatrnost Extrémní opatrnost Nebezpecí

55 °C ( 130 °F)

Extrémní nebezpecí

Vysvtlení Moznost vycerpání z tepla Moznost dehydratace z tepla Pravdpodobné vycerpání z tepla Vázné nebezpecí dehydratace nebo slunecního úzehu

EFEKTIVNÍ TEPLOTAAktuální efektivní teplota je urcena kombinací údaj o teplot a rychlosti vtru z bezdrátového snímace 5-V-1.

CZ – 13

ROSNÝ BOD– Rosný bod je teplota, pod kterou vodní pára ve vzduchu pi konstantním barometrickém tlaku kondenzuje na tekutou vodu se stejnou rychlostí, s jakou se vypauje. Kondenzovaná voda se pi formování na pevném povrchu nazývá rosa.– Teplota rosného bodu je urcena údaji o teplot a vlhkosti z bezdrátového snímace 5-V 1.

HISTORICKÉ ÚDAJE (VSECHNY ZÁZNAMY ZA POSLEDNÍCH 24 HODIN)Konzola automaticky zaznamenává meteorologické údaje za posledních 24 hodin, které zahrnují záznamy o vnitní a venkovní teplot a vlhkosti, barometrickém tlaku, efektivní teplot, rychlosti vtru a desových srázkách. 1. Stisknte tlacítko [HISTORY] pro zobrazení historických záznam za poslední 1 hodi-nu. 2. Stisknte opakovan tlacítko [HISTORY] pro zobrazení historických záznam meteoro-logických údaj za posledních 2, 3, 4, 5 … 24 hodin.

FUNKCE PAMTI MAX./MIN. HODNOT

1. Stisknte tlacítko MAX/MIN pro zobrazení maximálních/minimálních záznam. Poadí

zobrazení bude následující: Max. venkovní teplota Min. venkovní teplota

Max. venkovní vlhkost Min. venkovní vlhkost Max. vnitní teplota Min.

vnitní teplota

Max. vnitní vlhkost

Min. vnitní vlhkost

Max. pocitová

teplota Min. pocitová teplota Max. efektivní teplota Min. efektivní teplota

Max. teplotní index

Min. teplotní index

Max. rosný bod

Min. rosný

bod

Max. tlak

Min. tlak

Max. prmrná rychlost vtru

Max. rychlost

náraz vtru Max. desové srázky.

2. Stisknte a 2 sekundy podrzte tlacítko [MAX / MIN] pro resetování záznam maximál-

ních a minimálních hodnot.

POZNÁMKA: Pi zobrazení maximální a minimální hodnoty se rovnz zobrazí píslusné casové razítko.

VÝSTRAHA PI VYSOKÉ/NÍZKÉ HODNOTVýstraha pi vysoké (HI) / nízké (LO) hodnot se pouzívá pro upozornní na urcité povtrnostní podmínky. Po aktivaci se zapne alarm. K dispozici jsou následující oblasti a typy výstrah:

Zobrazovací segment Vnitní teplota Vnitní vlhkostVenkovní teplota Venkovní vlhkostDesové srázkyRychlost vtru

Dostupný typ výstrahy Výstraha pi vysoké (HI) a nízké (LO) hodnot Výstraha pi vysoké (HI) a nízké (LO) hodnot Výstraha pi vysoké (HI) a nízké (LO) hodnot Výstraha pi vysoké (HI) a nízké (LO) hodnot Výstraha pi vysoké (HI) hodnot (denní desovésrázky od plnoci) Výstraha pi vysoké (HI) hodnot

CZ – 14

NASTAVENÍ VÝSTRAHY PI VYSOKÉ/NÍZKÉ HODNOT 1. Stisknutím tlacítka [ALERT] vyberte pozadovanou oblast. 2. Pomocí tlacítka [UP] nebo [DOWN] upravte nastavení. 3. Stisknte tlacítko [ALERT] pro potvrzení a pokracování nadalsí nastavení.POVOLENÍ/ZÁKAZ VÝSTRAHY PI VYSOKÉ/NÍZKÉ HODNOT 1. Stisknutím tlacítka [ALERT] vyberte pozadovanou oblast. 2. Stisknte tlacítko [ALARM] pro zapnutí nebo vypnutí výstrahy. 3. Stisknte tlacítko [ALERT] pro pokracování na dalsí nastavení.

POZNÁMKA: – Pístroj automaticky ukoncí rezim nastavování po uplynutí 5 sekund, bhem kterýchnebylo stisknuto zádné tlacítko. – Po zapnutí VÝSTRAZNÉHO alarmu bude blikat oblast a typ aktivovaného alarmu,a alarm se bude ozývat po dobu 2 minut. – Pro vypnutí pípání VÝSTRAZNÉHO alarmu stisknte tlacítko [ALARM / SNOOZE] /[ALARM], nebo pockejte 2 minuty, nez se alarm automaticky vypne.PÍJEM BEZDRÁTOVÉHO SIGNÁLUSnímac 5-V-1 dokáze bezdrátov penáset údaje v rámci provozního dosahu piblizn 150 m (pímý pohled). Obcas se mze signál z dvodu nesouvislých fyzických pekázek nebo jiných rusivých vliv prostedí zeslabit nebo ztratit. V pípad kompletní ztráty signálu snímace budete muset konzolu nebo bezdrátový snímac 5-V-1 pemístit.

Zádný snímac Vyhledávání signálu Silný signál

Slabý signál

Ztráta signálu

TEPLOTA A VLHKOSTINDIKACE POHODYIndikace pohody je obrázková indikace zalozená na vnitní teplot a vlhkosti vzduchu, která urcuje úrove pohody.

Pílis chladno

Pohoda

Pílis teplo

POZNÁMKA:– Indikace pohody se mze pi stejné teplot v závislosti na vlhkosti mnit. – Pi teplot nizsí, nez 0 °C (32 °F), nebo vyssí, nez 60 °C (140 °F) se indikace pohodynezobrazuje.

SMAZÁNÍ ÚDAJBhem instalace bezdrátového snímace 5-V-1 mze dojít k aktivaci snímac, které se projeví chybným mením desových srázek a vtru. Po instalaci mzete z konzoly smazat vsechny chybné údaje, aniz byste museli resetovat hodiny a znovu provádt párování. Jednoduse stisknte tlacítko [HISTORY] a 8 sekund jej podrzte. Tím se smazou jakékoli díve zaznamenané údaje.

CZ – 15

PODSVÍCENÍPodsvícení hlavní jednotky lze nastavit pomocí posuvného pepínace [HI / LO / AUTO] umozujícího vybrat vhodný jas: – Posute jej do polohy [HI] (Vysoký) pro jasnjsí podsvícení. – Posute jej do polohy [LO] (Nízký) pro tlumenjsí podsvícení. – Posute jej do polohy [AUTO] (Automaticky) pro automatické pizpsobení podsvíceníúrovni osvtlení okolí.

NASMROVÁNÍ SNÍMACE 5-V-1 NA JIH

Venkovní snímac 5-V-1 je ve výchozím stavu

zkalibrován tak, aby ukazoval na sever. V nk-

terých pípadech vsak mohou chtít uzivatelé

nainstalovat produkt tak, aby sipka ukazovala

na jih:

1. Nejprve nainstalujte venkovní snímac 5-V-1

tak, aby jeho sipka ukazovala na jih.

2. Stisknte na konzole tlacítko [WIND] a 8 sekund jej podrzte, dokud se nerozsvítí

Severní polokoule

Jizní polokoule

a nezacne blikat horní cást kompasu

(severní polokoule).

3. Pomocí tlacítka [UP] nebo [DOWN] pepnte na dolní cást (jizní polokoule).

4. Stisknte tlacítko [WIND] pro potvrzení a ukoncení.

POZNÁMKA: Po zmn nastavení polokoule se na displeji automaticky pepne smr fáze msíce.

FÁZE MSÍCENa severní polokouli msíc pibývá (námi viditelná cást msíce, která záí po novu) zprava. Proto se sluncem osvtlená oblast msíce pohybuje na severní polokouli zprava doleva, zatímco na jizní polokouli zleva doprava. Níze najdete tabulku ilustrující zpsob zobrazení msíce na konzoli.

Severní polokoule

Fáze msíce NovDorstající srpek První ctvrDorstající msíc Úplnk

Jizní polokoule

Ubývající msíc

Tetí ctvr

Ubývající srpek

CZ – 16

ÚDRZBA CISTNÍ SBRACE DEST

1. Otocte sbrac dest o 30° proti smru

N

hodinových rucicek.

2. Opatrn odeberte sbrac dest.

3. Ocistte a odstrate jakékoli úlomky

nebo hmyz.

4. Po dkladném ocistní a vysusení

vsechny díly opt nainstalujte.

N

N

Pozice ,,Uzamknuto” Pozice ,,Odemknuto”

CISTNÍ SNÍMACE TEPLOTY/VLHKOSTI 1. Odsroubujte 2 srouby v dolní cásti radiacního stítu. 2. Opatrn vytáhnte stít. 3. Opatrn odstrate jakékoli necistoty nebo hmyz uvnit pouzdra snímace (nedovolte,aby snímace uvnit navlhly). 4. Ocistte stít vodou a odstrate jakékoli necistoty nebo hmyz. 5. Po dkladném ocistní a vysusení vsechny díly opt nainstalujte.

ESENÍ PROBLÉM Problém/PíznakyPodivné nebo zádné mení snímace dest

Podivné nebo zádné mení snímace teploty/ vlhkostiPodivné nebo zádné mení rychlosti a smru vtru

a

(Ztráta signálu po dobu 15 minut)

a

(Ztráta signálu po dobu 1 hodiny)

esení1. Zkontrolujte odtokový otvor ve sbraci dest. 2. Zkontrolujte indikátor rovnováhy.1. Zkontrolujte radiacní stít. 2. Zkontrolujte pouzdro snímace.1. Zkontrolujte vtrné misky (anemometr). 2. Zkontrolujte vtrnou lopatku.1. Pemístte konzolu a snímac 5-v-1 blíze k sob.2. Zajistte, aby byla konzola umístna v dostatecné vzdálenosti od jiných elektrických spotebic, které by mohly rusit bezdrátovou komunikaci (TV, pocítace, mikrovlnné trouby).3. Pokud problém petrvává, resetujte konzolu i snímac 5-v-1.

CZ – 17

BEZPECNOSTNÍ OPATENÍ · Tyto pokyny si pectte a uschovejte. · Dbejte vsech varování a dodrzujte vsechny pokyny. · Nevystavujte tento pístroj psobení nadmrné síly, otes, prachu, teploty nebo vlhkosti. · Nezakrývejte vtrací otvory polozkami, jako jsou napíklad noviny, závsy, apod. · Neponoujte tento pístroj do vody. Pokud na nj vylijete tekutinu, okamzit jej vysustejemným hadíkem bez chuchvalc. · Necistte pístroj materiály s brusným nebo korozívním úcinkem. · Neposkozujte vnitní komponenty pístroje. Znamenalo by to ukoncení platnosti záruky. · Pouzívejte pouze doplky/píslusenství urcené výrobcem. · Obrázky uvedené v této pírucce se mohou lisit od skutecného vzhledu. · Pi umístní tohoto produktu na urcité typy deva mze dojít k poskození jeho povrchu,za coz výrobce nenese odpovdnost. Vyhledejte si píslusné informace v pokynech výrobce nábytku pro péci o nábytek. · Síová zásuvka musí být v blízkosti zaízení a musí být snadno dostupná. · Pouzívejte pouze nové baterie. Nekombinujte staré baterie s novými. · V pípad náhrady baterie nesprávným typem hrozí nebezpecí výbuchu. · Nevyhazujte vybité baterie do netídného komunálního odpadu ­ zlikvidujte je podle pokyn. Takový odpad je nutno zlikvidovat samostatn, speciálním zpsobem. · Umístte pístroj ve vzdálenosti minimáln 1 m od adaptéru. · Pístroj je urcen k montázi pouze do výsky 2 m. (Hmotnost zaízení 1 kg.) · Technické údaje tohoto produktu a obsah této uzivatelské pírucky se mohou zmnit bez pedchozího upozornní. · Pi likvidaci tohoto produktu zajistte, aby byl samostatn odevzdán ke speciální likvidaci.CZ – 18

TECHNICKÉ ÚDAJE

KONZOLA

Rozmry (S × V × H)

118 × 192,5 × 21 mm (bez pipevnného stojanu na stl)

Hmotnost

260 g

Hlavní napájení

Adaptér se vstupem 5 V DC 600 mA

Zálozní baterie

CR2032

Podporovaný snímac

Bezdrátový snímac 5-v-1 (rychlost vtru, smr vtru, srázkomr, teplomr-vlhkomr)

VF frekvence

868 MHz (pro verzi EU nebo UK)

RÁDIEM ÍZENÉ / ATOMOVÉ HODINY

Synchronizace

Automaticky nebo zákaz

Zobrazení hodin

HH:MM:SS / Dny v týdnu

Formát hodin

12 hodin AM/PM nebo 24 hodin

Kalendá

DD/MM

Dny v týdnu v 5 jazycích EN, FR, DE, ES, IT

Casový signál

DCF nebo MSF (podle verze pro danou zemi)

DST (Letní cas)

AUTOMATICKY/VYPNUTO

VNITNÍ BAROMETR

Jednotka barometru

hPa, inHg a mmHg

Micí rozsah

540 ~ 1 100 hPa

Pesnost

(700 ~ 1 100 hPa ±5 hPa) / (540~696 hPa ±8 hPa) (20,67~32,48 inHg ±0,15 inHg) / (15,95~20,55 inHg ±0,24 inHg) (525~825 mmHg ±3,8 mmHg) / (405~522 mmHg ±6 mmHg) Typicky pi 25 °C (77 °F)

Rozlisení

1 hPa / inHg má 2 desetinná místa / mmHg má 1 desetinné místo

Pedpov pocasí

Slunecno/Jasno, Mírn zatazeno, Zatazeno, Dés, Dés/ Bouky a Snzení

Pamové rezimy

Maximální a minimální hodnota od posledního resetování pamti (s casovým razítkem), historické údaje za posledních 24 hodin

VNITNÍ TEPLOTA

Jednotka teploty

°C nebo °F

Rozsah zobrazení

-40 °C az 70 °C (-40 °F az 158 °F)

Provozní rozsah

-5 °C az 50 °C (14 °F az 122 °F)

Rozlisení

°C/°F (1 desetinné místo)

Pesnost

< 0 °C nebo > 40 °C ±2 °C (< 32 °F nebo > 104 °F ±3,6 °F)

0~40 °C ±1 °C (32~104 °F ±1,8 °F)

CZ – 19

Pamové rezimy

Maximální a minimální hodnota od posledního resetování pamti (s casovým razítkem), historické údaje za posledních 24 hodin

VNITNÍ VLHKOST

Rozsah zobrazení

20% az 90% RH (< 20%: LO; > 90 %: HI) (Teplota v rozmezí 0 °C az 60 °C)

Provozní rozsah

20% az 90% RH

Rozlisení

1 %

Pesnost

20 ~ 40% RH, ±8% RH, pi teplot 25 °C (77 °F) 41% ~ 70% RH, ±5% RH, pi teplot 25 °C (77 °F) 71% ~ 90% RH, ±8% RH, pi teplot 25 °C (77 °F)

Pamové rezimy

Maximální a minimální hodnota od posledního resetování pamti (s casovým razítkem), historické údaje za posledních 24 hodin

VENKOVNÍ TEPLOTA (Poznámka: Detekce údaj z bezdrátového snímace 5-v-1)

Jednotka teploty

°C nebo °F

Rozsah zobrazení

-40 °C az 80 °C (-40 °F az 176 °F)

Rozlisení

°C/°F (1 desetinné místo)

Pesnost

60,1~80 °C ±0,8 °C (140,2~176 °F ±1,4 °F) 5,1~60 °C ±0,4°C (41,2~140 °F ±0,7 °F) -19,9~5 °C ±1 °C (-3,8~41 °F ±1,8°F) -40 ~ -20 °C ±1,5 °C (-40 ~ -4 °F ±2,7 °F)

Pamový rezim

Maximální a minimální hodnota od posledního resetování pamti (s casovým razítkem), historické údaje za posledních 24 hodin

VENKOVNÍ VLHKOST (Poznámka: Detekce údaj z bezdrátového snímace 5-v-1)

Rozsah zobrazení

0% az 100% RH

Rozlisení

1 %

Pesnost

1 ~ 20% RH ±6,5 % RH pi teplot 25 °C (77 °F) 21 ~ 80% RH ±3,5% RH pi teplot 25 °C (77 °F) 81 ~ 99% RH ±6,5 % RH pi teplot 25 °C (77 °F)

Pamové rezimy

Maximální a minimální hodnota od posledního resetování pamti (s casovým razítkem), historické údaje za posledních 24 hodin

DÉS (Poznámka: Detekce údaj z bezdrátového snímace 5-v-1)

Jednotka pro desové srázky

mm a in

Rozsah pro desové srázky

0 ~ 9 999 mm (0~393,7 in)

Rozlisení

0,4 mm (0,0157 in)

Pesnost pro desové srázky

Vtsí nez +/-7 % nebo 1 peklopení

Pamové rezimy

Maximální desové srázky od posledního resetování pamti, historické údaje za posledních 24 hodin

CZ – 20

VÍTR (Poznámka: Detekce údaj z bezdrátového snímace 5-v-1)

Jednotka rychlosti vtru mph, m/s, km/h, uzly

Rozsah rychlosti vtru 0~112 mph, 50 m/s, 180 km/h, 97 uzl

Rozlisení rychlosti vtru 0,1 mph nebo 0,1 uzl nebo 0,1 m/s

Pesnost mení rychlosti

< 5 m/s: +/-0,5 m/s; > 5 m/s: +/- 6 %

Rozlisení smru

16

Pamové rezimy

Maximální prmrná rychlost vtru a poryvy vtru (s casovým razítkem), historické údaje za posledních 24 hodin

BEZDRÁTOVÝ SNÍMAC 5-V-1

Rozmry (S × V × H)

343,5 × 393,5 × 136 mm

Hmotnost

673 g vcetn baterií

Rozsah provozní teploty

-40 °C az 60 °C (-40 °F az 140 °F)

Rozsah provozní vlhkosti

1% az 99% RH

Baterie

3 × 1,5V baterie velikosti AA (pro pouzití v prostedí s nízkou teplotou doporucujeme lithiovou baterii)

VF frekvence

868 MHz (pro verzi EU nebo UK)

VF penosový dosah

Az 150 metr

Vysílání

Kazdých 12 sekund

TECHNICKÉ SPECIFIKACE ADAPTÉRU:

Název výrobce nebo ochran- HUA XU ELECTRONICS FACTORY, No. 1, Shi Tang Bei

ná známka, obchodní regist- Street 2, Shi Jie Town, Dong Guan City, Guang Dong,

racní císlo a adresa:

P.R.China

Identifikacní znacka modelu: SWS 9300

Vstupní naptí:

AC100 – 240V

Vstupní frekvence:

50/60Hz

Výstupní naptí:

DC5,0V

Výstupní proud:

0,6A

Výstupní výkon:

3,0W

Prmrná úcinnost v aktivním rezimu:

69,64%

Úcinnost pi malém zatízení (10%):

58,84%

Spoteba energie ve stavu bez zátze:

0,10W

CZ – 21

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUZITÝM OBALEM Pouzitý obalový materiál odlozte na místo urcené obcí k ukládání odpadu.LIKVIDACE POUZITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAÍZENÍ Tento symbol na produktech anebo v prvodních dokumentech znamená, ze pouzité elektrické a elektronické výrobky nesmí být pidány do bzného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnov a recyklaci pedejte tyto výrobky na urcená sbrná místa. Alternativn v nkterých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích mzete vrátit své výrobky místnímu prodejci pi koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomzete zachovat cenné pírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad na zivotní prostedí a lidské zdraví, coz by mohly být dsledky nesprávné likvidace odpad. Dalsí podrobnosti si vyzádejte od místního úadu nebo nejblizsího sbrného místa. Pi nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními pedpisy udleny pokuty.Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zaízení, vyzádejte si potebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyzádejte si potebné informace o správném zpsobu likvidace od místních úad nebo od svého prodejce.Výrobek spluje pozadavky EU na nj kladené.Tímto FAST CR, a.s. prohlasuje, ze typ rádiového zaízení SWS 9300 je v souladu se smrnicí 2014/53/EU. Kompletní verzi prohlásení o shod EU najdete na následující webové stránce: www.sencor.comZmny v textu, designu a technických specifikací se mohou mnit bez pedchozího upozornní a vyhrazujeme si právo na jejich zmnu.Cestina je pvodní verze. Adresa výrobce: FAST CR, a.s., Cernokostelecká 1621, ícany CZ-251 01

2020, Fast CR, a. s.

CZ – 22

04/2020

report this ad

CZ Zárucní podmínkySoucástí balení tohoto výrobku není zárucní list.Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 msíc od pevzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotební zbozí prodané spotebiteli pro bzné domácí pouzití. Práva z odpovdnosti za vady (reklamaci) mze kupující uplatnit bu u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níze uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytecného odkladu, aby nedocházelo ke zhorsení vady, nejpozdji vsak do konce zárucní doby. Kupující je povinen poskytnout pi reklamaci soucinnost nutnou pro ovení existence reklamované vady. Do reklamacního ízení se pijímá pouze kompletní a z dvod dodrzení hygienických pedpis neznecistný výrobek. V pípad oprávnné reklamace se zárucní doba prodluzuje o dobu od okamziku uplatnní reklamace do okamziku pevzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamziku, kdy je kupující po skoncení opravy povinen výrobek pevzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, zárucní list, doklad o uvedení výrobku do provozu).Záruka se nevztahuje zejména na: vady, na které byla poskytnuta sleva; opotebení a poskození vzniklé bzným uzíváním výrobku; poskození výrobku v dsledku neodborné ci nesprávné instalace, pouzití výrobku v rozporu s návodemk pouzití, platnými právními pedpisy a obecn známými a obvyklými zpsoby pouzívání, v dsledku pouzití výrobku k jinému úcelu, nez ke kterému je urcen; poskození výrobku v dsledku zanedbané nebo nesprávné údrzby; poskození výrobku zpsobené jeho znecistním, nehodou a zásahem vyssí moci (zivelná událost, pozár, vniknutí vody); vady funkcnosti výrobku zpsobené nevhodnou kvalitou signálu, rusivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poskození výrobku (nap. ulomení knoflíku, pád); poskození zpsobené pouzitím nevhodných médií, náplní, spotebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (nap. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostedí, otesy); poskození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávnnou nebo neautorizovanou osobou (servisem); pípady, kdy kupující pi reklamaci neprokáze oprávnnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil); pípady, kdy se údaje v pedlozených dokladech lisí od údaj uvedených na výrobku; pípady, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotoznit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (nap. poskození výrobního císla nebo zárucní plomba pístroje, pepisované údaje v dokladech).Gestor servisu v CR: FAST CR, a.s., Cernokostelecká 1621, 251 01 ícany; tel: 323 204 120 FAST CR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295 Více autorizovaných servisních stedisek pro CR naleznete na www.sencor.cz.

References

[xyz-ips snippet=”download-snippet”]