Shenzhen Bling Lighting Technologies LSE-042-W3 Smart Flood String Light User Manual

LSE-042-W3 Smart Flood String Light

=+=/,/8,< SSM

9SGXZ,RUUJ9ZXOTM2OMNZ 29+=;YKX3GT[GR

9SGXZ,RUUJ9ZXOTM2OMNZ;YKXSGT[GR

:NGTQ_U[LUXINUUYOTM[Y:UUVZOSO`K[YKXYK^VKXOKTIKVRKGYK[YK ZNKYZXOTMROMNZGIIUXJOTMZUZNKLURRU]OTMOTYZX[IZOUT

=GXTOTM6RKGYKINKIQOLZNKYZXOTMROMNZOYOTZGIZHKLUXKOTYZGRRGZOUT 3GQKY[XKZUI[ZULLVU]KXHKLUXKOTYZGRRGZOUT 6RKGYKJUTUZVRGIKZNOYROMNZOTIUXXUYOKIUTJOZOUTY /LZNKXKOYGT_JGSGMKUTZNKIUXJVRKGYKI[ZULLZNKVU]KXGTJYZUV[YOTMOZOSSKJOGZKR_ 6RKGYKJUTUZ SUJOL_ZNKROMNZ]OZNOTZNK]GXXGTZ_VKXOUJ :UKTY[XKZNKROMNZ]UXQYVXUVKXR_VRKGYK[YKZNKURZGMKOTJOIGZKJUTZNKVGIQOTM 6RKGYKJUTUZ[YKINKSOIGRYURKTZJ[XOTMXU[ZOTKSGOTZKTGTIK

6GIQGMK2OYZ

2KJYZXOTM2OMNZ 8KSUZK)UTZXURRKX ;YKXSGT[GR 9ZGQK 9IXK]

VIY VIY VIY VIY VIY

9VKIOLOIGZOUT)URUX /TV[Z<URZGMK =GZKXVXUUL2KKR )UTZXURRKJ(_ (GZZKX_LUX)UTZXURRKX 2OLKYVGT =UXQOTM:KSVKXGZ[XK

8-(‘)<.` /6‘RK^G-UUMRK’YYOYZGTZ )8)8 . qq

9O`K/TOZOGR9KZ[V 9ZKV )UTTKIZYZXOTMROMNZYGYOTJOIGZKJOTZNKVOIZ[XK8KRGZOKR_

9ZKV ,OXSR_YIXK]ZNK]OXKT[Z9ZKV 6U]KXUT(KLUXKOTYZGRROTMVR[MZNKYSGXZYZXOTMROMNZYOTZUGTU[ZRKZZUINKIQOL GRRROMNZY]UXQVXUVKXR_ (KLUXKNGTMOTM[VVRKGYKZKYZZUIUTLOXSZNKYSGXZYZXOTMROMNZYIGT HKIUTTKIZKJZUZNK’66 4UZK 6RKGYK[TVR[MZNKYSGXZYZXOTMROMNZYHKLUXKSU[TZOTM

8KSUZK)UTZXURRKX 4UZOIK 6RKGYKVXKYYZNKH[ZZUTLUXGRUTMKXZOSKUXVXKYYSUXKZOSKYZU MKZGHKZZKXK^VKXOKTIK…:OSOTM 3[RZOIURUX=GXS=NOZK

([ZZUTY 5T5LL

,[TIZOUT 6XKYYZUZ[XTZNKYZXOTMROMNZUTULL

6XKYYGTJNURJZNKH[ZZUTLUXSUXKZNGTYKIUTJYZORRZNKYZXOTMKTZKX

6GOX

VGOXOTMSUJK]OZNXKJROMNZLRGYN

2UIQ;TRUIQ

VXKYYZUJOYGHRKGRRZNKH[ZZUTY]OZNZNKROMNZYLRGYNUTKZOSKUXKTGHRKGRRZNK H[ZZUTY]OZNZNKROMNZYLRGYNZ]UZOSKY

9IKTK3UJKY

6XKYY35*+UX35*+H[ZZUTZUINGTMKZNKSUJKY

‘JP[YZ9VKKJ

6XKYYZNKH[ZZUTZUYVKKJ[VUXYRU]JU]TZNKROMNZOTMKLLKIZGSUTMRKKRY

‘JP[YZ(XOMNZTKYY 6XKYYZUGJP[YZZNKROMNZHXOMNZTKYYGSUTMRKKRY

:OSKX

6XKYYZUYKZ..UX.ZOSOTMROMNZOTM

)URUX([ZZUTY

6XKYYZUINGTMKZNKIURUX

3[RZOIURUX=GXS=NOZK 6XKYYZUY]OZINIURUXHKZ]KKT]GXS_KRRU]]GXS]NOZKTGZ[XK]NOZKGTJIUUR]NOZK

,RGYN

6XKYYZULRGYNZNKYZXOTMROMNZ

,GJK

6XKYYZULGJKZNKYZXOTMROMNZ

8GTJUS)NGTMK 6XKYYZUINGTMKZNKIURUXG[ZUSGZOIGRR_GTJXGTJUSR_

:NKXKSUZKIUTZXURRKXNGYGSKSUX_L[TIZOUT]NOINSKGTYOZIGTYZGXZ GZ_U[XRGYZYKZZOTM‘LZKXGVKXOUJUL[YGMKZNKXKSUZKIUTZXURRKXSOMNZX[TU[ZULHGZZKX_/Z]ORR HKIUSKOTYKTYOZOKGTJZNKGGORGHRKJKZKIZOUTJOYZGTIKSG_HKYNUXZKTKJ ?U[IGTLOXYZZX_ZUXKVRGIKZNKHGZZKX_GYZNKOTYZX[IZOUTYYNU]THKRU]/LZNK XKSUZKIUTZXURRKXYZORRLGORYZU]UXQGLZKXXKVRGIOTMTK]HGZZKX_VRKGYKIUTZGIZZNK YKRRKXLUXNKRV

/ZOYVXUNOHOZKJZU[YKUXVRGIKZNKROZNO[SHGZZKX_[TJKXNOMNZKSVKXGZ[XKUZNKX]OYKOZ SG_IG[YKUKXNKGZOTMLOXKUXL[TIZOUTGRLGOR[XKULZNKHGZZKX_GTJYNUXZKTOZYYKXOIKROLK:NKJOYIGXJKJROZNO[SHGZZKX_YNU[RJHK]XGVVKJ]OZNOTY[RGZOTMVGVKXZUVXKKTZLOXK GTJK^VRUYOUT/ZOYYZXOIZR_LUXHOJJKTZU[YKROZNO[SHGZZKX_H_XKKXYOTMZNKVUYOZOKGTJTKMGZOKVURKY /ZOYLUXHOJJKTZUV[ZROZNO[SHGZZKX_OTZULOXKUXNKGZKX

(KLUXKMUOTMZUTK^ZYZKVYVRKGYKJU]TRUGJZNK’66H_ YIGTTOTMGHUKIUJKUXYOSVR_YKGXINQK_]UXJY 9SGXZ 2OLKOTZNK’669ZUXKUX-UUMRK6RG_

‘JJJKOIKYOT9SGXZ2OLK’66:[XTZNKY]OZINUXVXKYYZNKVGOXH[ZZUTLUXSUXKZNGTY:NKJKOIK HROTQZUMKZXKGJ_LUXTKZ]UXQIUTTKIZOUT

54

5,,

6GOXH[ZZUT

3UJK 9VKKJ (XOMNZ

3UJK 9VKKJ (XOMNZ

.

.

.

8

(

=

,2’9.

,’*+ ‘;:5

3GQKY[XK_U[XSUHORKJKOIKOYIUTTKIZKJZU_U[XNUSK=O,O-.` +TGHRK(R[KZUUZNGTJ2UIGZOUTYKZZOTMUTZNKSUHORKJKOIK

‘]OTJU]]ORRVUV[VGTJIROIQ-UZUGJJOLTUVUV[V]OTJU] VRKGYKIROIQ‘[ZU9IGTUTZNKZUVSOJJRKYIXKKT

DVGIIJ

-UZU9SGXZ2OLK’66GTJRUMOT]OZN_U[XGIIU[TZIROIQUTZNK [VVKXXOMNZIUXTKX

9SGXZ2OMNZ

9SGXZ2OMNZ

9SGXZ2OMNZ

9SGXZ2OMNZ

9KRKIZZNKJKOIKOTZNKROYZ_U[]GTZZUIUTTKIZGTJIROIQYKRKIZ ZUIUTTKIZUTKH_UTKTUZY[VVUXZUTS[RZOJKOIKYKRKIZKJ*XKGS9SGXZ9ZXOTM *XKGS9SGXZ9ZXOTM/TV[ZZNK6GYY]UXJUL_U[XNUSK=O,OGTJIROIQ)UTLOXSUTVUV [V]OTJU]

=GOZZORRZNKVGOXOTMVXUIKYYIUSVRKZKGTJIROIQ*UTKUTZNKXOMNZ ZUVIUXTKXOZ]ORRMUZUZNKSGTGMKVGMKULZNOYJKOIK/LZNKXKGXK S[RZOJKOIKY]NOINGXKXKGJ_LUXTKZ]UXQIUTTKIZOUTOZ]ORRMU HGIQZUZNKJKOIKROYZ]NKT_U[IROIQ*UTK:OVY G :NKTGSK_U[MGKZUZNKJKOIK]ORRHK[YKJGMGOT]NKTVGOXOTMZU’SG`UT’RK^G-UUMRKNUSKLUXUOIKIUTZXURVRKGYKJUQKKV OZOTSOTJH :NKJKOIKTGSKIUTYOYZUL+TMROYN]UXJGTJ’XGHOIT[SKXGRY VRKGYKJUTUZ[YKYVKIOGRINGXGIZKXY

)UTZXURZNKJKOIKOT9SGXZ’66

:NXKKSUJKYYZGZOI,KYZOGR SGXW[KKIGTHKYKRKIZKJ GTJZNKXKGXKLOKJOLLKXKTZ SUJKYOTKGINSUJK

3[YOI 3[YOIY_TISUJK:NK ,RUUJ9ZXOTM2OMNZXKGIZOT XKGRZOSKZU_U[XYUTMY

Smart Flood RGBCW s

Static

Festival

Marquee

Warm white

Cold white

Romantic

Date

Timer/Schedule & Length Setting

100%

Smart Flood RGBCW s

)URUXGJP[YZSKTZ)NUUYKZNKIURUX]NGZ_U[ROQKZNKTIROIQZNK6XKOK]H[ZZUTZU YKKZNKKLLKIZ_U[NGKYKZ/L_U[IROIQZNK9GK9IKTKZNKYIKTK_U[NGKINUYK]ORRHK YGKJUTZNK)[YZUSO`KVGMKGYYNU]TOTZNKVOIZ[XK

.U]ZUIUTZXURZNKROMNZ]OZN ‘SG`UT’RK^G%6RKYGKSGQKY[XKZNGZ_U[X’RK^GGVVOYIUTTKIZKJZU+INUGTJHUZN ]UXQ]KRR[TJKX_U[X=O,OTKZ]UXQ2UMOT_U[X’RK^G’VVZGVZUVRKLZIUXTKXGTJZGV9QORRY

9ZKV) +TZKX_U[X9SGXZ2OLK’VVGIIU[TZGTJVGYY]UXJ:GV2OTQ 4U]ZNKTZGV\'[ZNUXO`KUTZNKTK^ZVGMKZUHOTJ9SGXZ2OLKGIIU[TZ ZU’RK^G9ZKV* =NKT_U[X9SGXZ2OLKGIIU[TZOYHU[TJZU’RK^GZGV*/9)5<+8 *+</)+9ZUJKZKIZZNKROMNZ

9ZKV, 4U]_U[IGTIUTZXURZNKROMNZ]OZN’RK^G’VVUTZNKYKZZOTMVGMK :UZ[XTUTUXULLZNKROMNZYOSVR_ZGVZNKH[RHOIUT9ZKV- ?U[)GTGRYUUOIKIUTZXURZNKROMNZ]OZN’RK^GH_MOOTMZNKYK IUSSGTJY ‘RK^GZ[XTUTJKOIKTGSK‘RK^GYKZJKOIKTGSKZUIURUX‘RK^GYKZJKOIKTGSKZUT[SHKX*KOIKTGSKOYZNKUTK _U[MOKZUZNKROMNZ:NKROMNZOYTGSKJYSGXZROMNZOTZNOY[YKXM[OJK ,UXK^GSVRK’RK^GZ[XTUTYSGXZROMNZ‘RK^GYKZYSGXZROMNZZUHR[KKZI

.U]ZUIUTZXURZNKROMNZ]OZN -UUMRK’YYOYZGTZ%9ZKV’ 2UMOT-UUMRK’YYOYZGTZ’VVZGV.USK)UTZXURUTZNKRKLZ YOJKHGXVGMK 9ZKV( :GVH[ZZUTUTZNKHUZZUSXOMNZZUKTZKXTK^ZVGMK 9ZKV) ,OTJ9SGXZ2OLKLUXSYOJKHGXROYZ

:OSK:NK2OMNZ]ORRZ[XTUTULLG[ZUSGZOIGRR_GLZKXZNKIU[TZJU]T 9INKJ[RK :[XTUTULLG[ZUSGZOIGRR_GZVXKYKZZOSKY

9ZKV( :_VK9SGXZ2OLKLOTJ9SGXZ2OLKLXUSZNKYKGXINXKY[RZ GTJZGVOZZUKTGHRKZNKYQORR

9ZKV+ =NKTZNKTGSKJROMNZOYVGOXKJZU’RK^GLXUS9SGXZ2OLKOZ]ORR YNU]UTZNKJKOIKVGMKYKKZNKYSGXZROMNZK^GSVRK

4UZK :UIUTZXURZNKROMNZ]OZN-UUMRK’YYOYZGTZVRKGYKIUZOT[KZUXKGJ 6GXZ,U[X

9ZKV* +TZKX_U[X9SGXZ2OLK’VVGIIU[TZGTJVGYY]UXJZUHOTJ9SGXZ 2OLKGIIU[TZZU-UUMRK’YYOYZGTZ9ZKV+ ?U[]ORRLOTJZNKTGSKJROMNZYNU]YUTZNK.USK)UTZXURVGMK 4U]_U[IGTIUTZXURZNKROMNZUT-UUMRK’YYOYZGTZ’VVUXUOIKIUTZXUR OZH_MOOTMZNKYKIUSSGTJY 5Q-UUMRKZ[XTUTJKOIKTGSK5Q -UUMRKYKZJKOIKTGSKZUIURUX5Q-UUMRKYKZJKOIKTGSK:UT[SHKX*KOIKTGSKOYZNKUTK_U[MOKZUZNKROMNZ:NKROMNZOYTGSKJYSGXZ ROMNZOTZNOY[YKXM[OJK,UXK^GSVRK5Q-UUMRKZ[XTUTYSGXZROMNZ5Q-UUMRKYKZYSGXZROMNZZUHR[KKZI

:XU[HRKYNUUZOTM+TY[XKZNKYZXOTMROMNZYGXKVU]KXKJUT )UTLOXS(R[KZUUZNGTJMN`=/,/TKZ]UXQUT_U[XYSGXZVNUTKOY KTGHRKJ +TY[XKZNKYZXOTMROMNZYGXKLRGYNOTMZUMKZXKGJ_LUXTKZ]UXQIUTTKIZOUT +TY[XK_U[X=O,OVGYY]UXJOYIUXXKIZ /L=/,/YOMTGROYZUU]KGQXKYKZ_U[X=O,OXU[ZKXGTJZX_GMGOT5XVUYOZOUT _U[XYSGXZVNUTKIRUYKZUZNKIUTZXURHU^ZNKTZX_GMGOT,GORZUIUTZXURZNKYZXOTMROMNZ]OZNXKSUZKIUTZXURRKX 6U]KXUTGMGOT 6RKGYKVXKYYZNKH[ZZUTLUXSUXKZOSKY 6RKGYKVXKYYZNK2UIQ;TRUIQH[ZZUTYZUINKIQ]NKZNKXZNKH[ZZUTOY RUIQKJ

& t d Z Z & KZ Z ZZ Z ZZ Z ZZZ ZZ Z Z Z Z Z Z Z Z Z ZEKd d Z Z Z Z Z Z & Z d Z Z Z ZZ Z d Z Z Z Z Z Z ZZ ,Z Z Z Z Z / Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z ZZ ZZ Z Z / Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Zds ZZZ Z ^ d Z & Z Z Z Z ZZ Z d Z Z Z Z Z

[xyz-ips snippet=”download-snippet”]