TEFCOLD GUC Series Upright Chillers/Freezers User Manual

GUC Series Upright Chillers/Freezers

Upright Chillers/FreezersGUC70-P/GUC140-P/GUF70-P/GUF140-P

Brugsvejledning

DK 5

Bruksanvisning

SE 9

Users manual

UK 13

Bedienungsanleitung

D 17

Mode d’ emploi

F

21

Libretto di istruzioni

I

25

Manual de instrucción

E 29

Manual de instrucción

PT 33

RUS 37

Uzivatelská pírucka

CZ 41

1

DK

Indholdsfortegnelse

Vigtige instruktioner

5

Udpakning og opstilling

5

El-tilslutning

6

Opstart

6

Termostaten

7

Afrimning

7

Vedligeholdelse

8

Service

8

Bortskaffelse

8

SE

Innehåll

Viktiga anvisningar

9

Uppackning och uppställning

9

Elanslutning

10

Driftsstart

10

Termostaten

11

Avfrostning

11

Underhåll

12

Service

12

Bortskaffande

12

UK

Contents

Important safety instructions

13

Unpacking and installation

13

Electrical connection

14

Start-up of the cabinet

14

Thermostat

15

Defrosting

15

Maintenance and cleaning

16

Service

16

Disposal

16

D

Inhalt

Wichtige Sicherheitsvorschriften

17

Aufstellen

17

Anschlieen

18

Einschalten

18

Temperaturregelung

19

Abtauen

19

Reinigen

20

Wartung und Kundendienst

20

Entsorgung

20

2

F

Sommaire

Instructions importantes

21

Désassemblage et mise en place

21

Branchement électrique

22

Démarrage

22

Thermostat

23

Dégivrage

23

Entretien

24

Service

24

Élimination

24

I

Sommario

Importanti nozioni di sicurezza

25

Rimozione dell’imballaggio e installazione

25

Inizializzazione dell’armadio

26

Termostato

27

Sbrinamento

27

Manutenzione e pulizia

28

Assistenza

28

Smaltimento

28

E

Contenido

Importantes instrucciones de seguridad

29

Desembalaje e instalación

29

Conexión electrica

30

Puesta en marcha del aparato

30

Termostato

31

Descongelación

31

Mantenimiento y limpieza

32

Servicio técnico

32

Como hacerse des del aparato

32

PT

Índice

Instruções importantes de segurança

33

Desembalagem e instalação

33

Ligações Eléctricas

34

Arranque da arca

34

Termostato

35

Descongelamento

35

Manutenção e Limpeza

36

Assistência Técnica

36

Eliminação

36

3

RUS

37

37

38

38

39

39

40

40

40

CZ

Obsah

Dlezité bezpecnostní pokyny

41

Vybalení a instalace

41

Elektrické zapojení

42

Uvedení zaízení do provozu

42

Termostat

43

Odmrazování

43

Údrzba a cistní

44

Servis

44

Likvidace

44

4

DKVigtige informationer1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning igennem. 2. Det er brugers ansvar at anvende skabet i henhold til instruktionerne. 3. Kontakt omgående forhandleren, såfremt der opstår fejl ved skabet. 4. Skabet bør anbringes i et tørt og tilstrækkeligt ventileret rum. 5. Skabet bør ikke placeres i nærheden af varmekilder eller direkte sollys. 6. Bemærk at alle elektriske apparater kan medføre farer. 7. Opbevar ikke eksplosionsfarlige stoffer, f.eks. gas,benzin, æter og lignende. 8. Der er ikke brugt asbest eller CFC i konstruktionen. 9. Olien i kompressoren indeholder ikke PCB.Køleskabet indeholder det energirigtige og ikke ozonnedbrydende kølemiddel R600a/R290. Da R600a/R290 er en brandfarlig gasart, er det vigtigt, at kølekredsløbet ikke beskadiges under transport og ved installering. Hvis kølekredsløbet alligevel beskadiges, skal du undgå at bruge åben ild i nærheden af køleskabet, ligesom der heller ikke må tilsluttes strøm til skabet. Sørg desuden for god udluftning i rummet. Er du i tvivl, skal du kontakte din leverandør.Udpakning og opstillingSkabet leveres emballeret og på træpalle, fjern dette. Udvendige flader er monteret med beskyttelsesfolie, dette fjernes inden opstilling. For korrekt funktion er det vigtigt at skabet står lige efter opstilling, hvis det har ben kan disse justeres i højde, se fig. 1.1.Fig. 1.1Hvis skabet indbygges, er man nødt til at tage hensyn til følgende: 1. Der skal være en passende luftsprække over skabet, mindst 15 cm., for at kølesystemet kan fungere tilfredsstillende. 2. Afstand til vægge o.lign. i hængselsiden skal være af passende størrelse, så man kan udskifte hylder og rengøre ved hængslet.5

El-tilslutningSkabet er beregnet for tilslutning til 220-240 V/50 Hz. Tilslutningen skal ske ved en stikkontakt, der bør være let tilgængelig. Dette køleskab/fryseskab skal ekstrabeskyttes ifølge stærkstrømsreglementet. Dette gælder også, selvom der er tale om udskiftning af et eksisterende køleskab/fryseskab, der ikke har været ekstrabeskyttet. I bygninger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFI-afbryder, som beskytter den stikkontakt køleskabet/fryseskabet skal tilsluttes. I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkontakten er for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop, og lederen med grøn/gul isolation skal tilsluttes jordklemmen (mærket ). Hvis stikkontakten kun er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen med grøn/gul isolation klippes af så tæt som muligt på det sted, hvor lederen går ind i stikproppen. I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret el-installatør undersøge, hvordan De nemmest får ekstrabeskyttet køleskabet/fryseskabet. Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i bygningen i forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De lader el-installatøren opsætte en PFI- eller HPFI afbryder.Vigtigt !Kabinettet er beregnet til opbevaring af indpakkede fødevarer.OpstartInden skabet tages i brug, anbefales det at rengøre dette, se afsnit om vedligeholdelse. Vigtigt ! Hvis skabet har ligget ned under transport, vent 2 timer før opstart. Husk at fjerne transportsikring på kompressor, fjern hele stangen som vist i fig. 1.8.Fig. 1.8Tilslut skabet til stikkontakt og tænd for kontakten på kontrolpanel, se fig. 1.9. Fig. 1.96

TermostatenTermostaten er placeret i kontrolpanel, se fig. 2.0. Fig. 2.0Termostaten er forprogrammeret til skabet, så i de fleste tilfælde er det unødvendigt at justere indstillinger. Når skabet tændes vil display vise den aktuelle temperatur i skabet. Vis indstillet temperatur:Tryk på denne tast og display viser den indstillede temperatur, tryk igen for at vende tilbage til normal visning. Indstil ny temperatur: Tryk på denne tast i 3 sec. og display viser den indstillede temperatur. Tryk på denne tast for at hæve den indstillede temperatur. Tryk på denne tast for at sænke den indstillede temperatur. Tryk på denne tast for at gemme den nye indstilling, display blinker med den nye værdi og vender derefter tilbage til normal visning. Fejlkoder: ‘P1’ Blinkende i display, betyder at skabets rum- føler er defekt, tilkald service. Skabet vil tilstræbe at holde den indstillede temperatur indtil reparation. ‘P2’ Blinkende i display, betyder at skabets fordamper-føler er defekt, tilkald service. Dette har ikke indflydelse på skabets drift, men bør udbedres snarest.AfrimningSkabet afrimer automatisk med forprogrammerede intervaller. Hvis skabet belastes ekstremt med hyppige åbninger af dør eller hyppig udskiftning af varer, kan det blive nødvendigt at udføre en manuel afrimning.Tryk på denne tast i mere end 3 sec., dette vil starte en manuel afrimning og derefter vende tilbage til normal drift. Tøvand ledes ud til fordampning i en beholder, der er placeret i kompressorrum.7

VedligeholdelseAfbryd skabet på stikkontakten. Med passende mellemrum skal skabet rengøres. Udvendig og indvendige rengøring foretages med svag sæbeopløsning og aftørres grundigt. Udvendige overflader kan vedligeholdes med stålolie. Filteret på kondensatoren (se fig. 2.1), aftages og rengøres med støvsuger og evt. svag sæbeopløsning.Fig. 2.1Rengøringsmidler må IKKE indeholde klor, klorforbindelser eller andre aggresive midler, da de kan forårsage tæringer på de rustfri flader og på det indvendige kølesystem. Kondensator og det øvrige kompressorrum holdes bedst rent ved hjælp af en støvsuger og en stiv børste. Der må ikke spules med vand i kompressorrummet, da der kan opstå kortslutninger og skader på de elektriske dele.ServiceKølesystemet er et hermetisk lukket system og kræver ikke tilsyn, kun renholdelse. Ved svigt i kølevirkningen, undersøg om årsagen er afbrydelse i stikkontakt eller sikringsgruppe. Kan grunden til svigt ikke findes, må De henvende Dem til Deres leverandør. Ved al henvendelse bedes De oplyse skabets typenavn og serienummer. Disse oplysninger findes indvendig i skabet på typenummerskiltet placeret øverst i højre side.BortskaffelseNår det udtjente køleskab/fryseskab skal bortskaffes, skal det ske på en miljømæssig forsvarlig måde. Vær opmærksom på reglerne for bortskaffelse. Der kan være særlige krav og betingelser, der skal overholdes.8

SEViktig information1. Läs den här bruksanvisningen så att du får bästa möjliga nytta av skåpet. 2. Det är användarens ansvar att använda skåpet enligt anvisningarna. 3. Kontakta återförsäljaren omgående om det uppstår fel på skåpet. 4. Skåpet bör placeras i ett torrt rum med god ventilation. 5. Skåpet bör inte placeras i närheten av värmekällor eller i direkt solljus. 6. Observera att alla elektriska apparater kan innebära fara. 7. Förvara inte explosionsfarliga ämnen som t.ex. gas, bensin eter eller liknande. 8. Ingen asbest och inga freoner (CFC) har använts vid konstruktionen. 9. Oljan i kompressorn innehåller inte PCB.ENDAST FÖR APPARATER MED KYLMEDEL R290/R600a! Den här apparaten innehåller ett brandfarligt kylmedel, och du måste därför se till att ventilationen är god runtom apparaten. Använd aldrig några mekaniska enheter under avfrostning eftersom detta kan orsaka läckage i kylsystemet. Använd inte några elektriska apparater inuti kylutrymmet. Alla reparationer av apparaten måste utföras av en behörig tekniker (SS-EN 60335-2-89: 2010).Uppackning och uppställningSkåpet levereras emballerat på träpall. Emballaget ska tas bort. Utvändiga ytor är monterade med skyddsfolie. Ta bort denna före montering. För att funktionen ska bli korrekt är det viktigt att skåpet står plant efter monteringen. Om skåpet har ben kan dessa justeras i höjdled. Se fig. 1.1.Fig. 1.1Om skåpet byggs in måste du ta hänsyn till följande: 1. Det ska finnas en lämplig luftspalt över skåpet (minst 15 cm) för att kylsystemet ska kunna fungera tillfredsställande. 2. Avstånd till väggar och liknande på gångjärnssidan ska vara av lämplig storlek, så att det blir möjligt att byta ut hyllor och rengöra vid gångjärnen.9

ElanslutningSkåpet är beräknat för anslutning till 220­240 V/50 Hz. Anslutningen ska göras med en stickkontakt som bör vara lätt åtkomlig. Detta kylskåp/frysskåp ska extraskyddas enligt starkströmsbestämmelserna. Detta gäller också även vid utbyte av ett befintligt kylskåp/frysskåp som inte haft sådant extraskydd.Viktigt!. Skåpet är avsett för förvaring av förpackade livsmedel.DriftsstartInnan skåpet tas i bruk ska det rengöras. Se avsnittet om underhåll. Viktigt! Om skåpet har legat ner under transporten ska du vänta två (2) timmar innan det startas. Ta bort transportsäkringen på kompressorn genom att ta bort hela stången enligt fig. 1.8.Fig. 1.8Anslut skåpet till vägguttaget och tryck på knappen på manöverpanelen, se fig. 1.9. Fig. 1.910

TermostatenTermostaten sitter i manöverpanelen, se fig. 2.0. Fig. 2.0Termostaten är förprogrammerad för skåpet, och oftast behöver inga inställningar justeras. När skåpet startas kommer displayen att visa den aktuella temperaturen i skåpet. Visa inställd temperatur:Tryck på den här knappen så visar displayen den inställda temperaturen. Tryck på nytt för att återvända till normal visning. Ställa in ny temperatur: Tryck på den här knappen i minst tre (3) sekunder. så visar displayen den inställda temperaturen. Tryck på den här knappen för att höja temperaturen. Tryck på den här knappen för att sänka temperaturen. Tryck på den här knappen för att spara den nya inställningen. Det nya värdet blinkar på displayen och därefter återgår displayen till normal visning. Felkoder: ‘P1’ Blinkande display betyder att skåpets rumstemperaturgivare är defekt. Skåpet försöker hålla den inställda temperaturen fram tills reparationen. ‘P2′ Blinkande display betyder att skåpets förångningsgivare är defekt. Detta påverkar inte skåpets drift, men bör åtgärdas snarast möjligt.AvfrostningSkåpet avfrostas automatiskt enligt förprogrammerade intervall. Om skåpet belastas extremt mycket med återkommande öppningar av dörren eller återkommande byte av innehållet kan en manuell avfrostning bli nödvändig.Tryck på den här knappen i minst tre (3) sekunder. Då startar den manuella avfrostningen och därefter återgår skåpet till normal drift. Smältvatten leds ut till förångning i en behållare som sitter i kompressorutrymmet.11

UnderhållBryt strömmen till skåpet genom att dra ut stickkontakten. Skåpet ska rengöras med lämpliga mellanrum. Utvändig och invändig rengöring ska utföras med en svag tvållösning (milt diskmedel) och därefter ska skåpet torkas av noggrant. Utvändiga ytor kan underhållas med stålolja. Filtret på kondensatorn (se fig. 2.1) kan tas loss och rengöras med dammsugare och eventuellt en svag tvållösning (milt diskmedel).Fig. 2.1Rengöringsmedel får INTE innehålla klor, klorföreningar eller andra aggressiva medel eftersom de kan orsaka skador på de rostfria ytorna och på det interna kylsystemet. Kondensatorn och det övriga kompressorutrymmet rengörs bäst med en dammsugare och en styv borste. Du får inte spola vatten i kompressorrummet, eftersom detta kan orsaka kortslutningar och skador på de elektriska delarna.ServiceKylsystemet är ett hermetiskt slutet system och kräver ingen tillsyn ­ endast rengörning. Vid dålig kylverkan: kontrollera först om orsaken är ett avbrott i stickkontakten eller proppskåpet. Kontakta återförsäljaren om det inte går att lokalisera felet. Vi ber dig alltid uppge skåpets typbeteckning och serienummer vid alla kontakter med oss. Informationen sitter på skåpets insida, på märkskylten överst på högra sidan.BortskaffandeEtt uttjänt kyl-/frysskåp måste bortskaffas på ett miljömässigt försvarbart sätt. Var uppmärksam på vilka regler som gäller för bortskaffande. Det kan finnas särskilda krav och bestämmelser som måste följas.12

UKImportant safety instructions1. To obtain full use of the cabinet, we recommend reading this instruction manual. 2. It is the user’s responsibility to operate the appliance in accordance with the instructionsgiven. 3. Contact your dealer immediately in case of any malfunctions. 4. Place the cabinet in a dry and ventilated place. 5. Keep the cabinet away from strongly heat-emitting sources and do not expose it to directsunlight. 6. Always keep in mind that all electrical devices are sources of potential danger. 7. Do not store inflammable material such as thinner, gasoline etc. in the cabinet. 8. We declare that no asbestos nor any CFC are used in the construction. 9. The oil in the compressor does not contain PCB.ONLY FOR APPLIANCES WITH REFRIGERANT R290/R600a! This appliance contains a flammable refrigerant, so make sure of good ventilation around the appliance. Do not use mechanical devices when defrosting, this can cause leakage of the cooling system. Do not use electrical appliances inside the refrigerated storage compartment. Any repair of the appliance should be carried out by a skilled technician (EN 60335-2-89: 2010).Unpacking and installationRemove the wooden pallet and the packing. External surfaces are supplied with a protection foil, which must be removed before installation To ensure correct function it is important that the cabinet is level. If the cabinet is supplied with legs, these can be adjusted. See fig. 1.1.Fig. 1.1If you want to build in your cabinet please note the following: 3. There must be at least 15 cm free space above the cabinet in order for the cooling system to work satisfactorily. 4. There must be sufficient space at the hinge side to clean and replace the shelves and clean around the hinge.13

Electrical connectingThe cabinet operates on 230 V/50 Hz. The wall socket should be easily accessible. All earthing requirements stipulated by the local electricity authorities must be observed. The cabinet plug and wall socket should then give correct earthing. If in doubt, contact your local supplier or authorized electrician. The flexible cord fitted to this appliance has three cores for use with a 3-pin 13-Amp or 3-pin 15Amp plug. If a B.S. 1363 (13-Amp) fused plug is used, it should be fitted with a 13-Amp fuse. The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code: Green/Yellow: Earth, Blue: Neutral, Brown: Live. The main electrical connections must be done by skilled electricians.Important !The cabinet is designed for storage of packaged food.Start-up of the cabinetBefore use, we recommend that the cabinet is cleaned, see the section on maintenance and cleaning. Important ! If the cabinet has been horizontally placed during transport, please wait 2 hours before starting up the cabinet. Remember to remove the transport safety device on the compressor. Remove the whole bar as shown in fig. 1.8.Fig. 1.8Connect the cabinet to a socket and turn on the switch on the control panel, see fig. 1.9. Fig. 1.914

ThermostatThe thermostat is placed in the control panel, see fig. 2.0. Fig. 2.0The thermostat has been pre-set and in most cases it is not necessary to adjust the settings. When turning on the cabinet the display will show the current temperature in the cabinet. Display set temperature:Press this key and the display will show the set temperature. Press the key again to return to normal reading Set new temperature: Press this key continuously for more than 3 seconds and the display shows the set temperature. Press this key to increase the set temperature. Press this key to lower the set temperature. Press this key to save the new settings. The display will flash with the new value and will then return to normal reading. Alarm codes: `P1′ Flashing in the display: indicates that the cabinet sensor is defective. The cabinet will strive to keep the set temperature until it has been repaired. `P2′ Flashing in the display: indicates that the evaporator sensor is defective. This does not influence the operation of the cabinet, but should be repaired as soon as possible.DefrostingThe cabinet defrosts automatically with pre-set intervals. If the door to the cabinet is opened or the contents of the cabinet is changed frequently it may become necessary to defrost the cabinet manually.Pressing this key continuously for more than 3 seconds will start a manual defrosting and then return to normal operation. Defrosted water runs to a container placed in the compressor compartment and evaporates.15

Maintenance and cleaningSwitch the cooler off at the socket. The cabinet must be periodically cleaned. Clean the external and internal surfaces of the cabinet with a light soap solution and subsequently wipe dry. External surfaces can be maintained using steel oil. Remove the condenser filter (see fig. 2.1), and clean it with a vacuum cleaner and if necessary a light soap solution.Fig. 2.1Do NOT use cleansers containing chlorine or other harsh cleansers, as these can damage the stainless steel surfaces and the internal cooling system. Clean the condenser and the compressor compartment using a vacuum cleaner and a stiff brush. Do NOT hose the compressor compartment with water as this can cause short circuits and damage on the electrical parts.ServiceThe cooling system is a hermetically sealed system and does not require supervision, only cleaning. If the cabinet fails to cool, check if the reason is a power cut. If you cannot locate the reason to the failure of the cabinet, please contact your supplier. Please inform model and serial number of the cabinet. You can find this information on the rating label which is placed inside the cabinet in the top right hand side.DisposalDisposal of the cabinet must take place in an environmentally correct way. Please note existing regulation on disposal. There may be special requirements and conditions which must be observed.16

DWichtige Sicherheitsvorschriften1. Vor Inbetriebnahme des Gerätes machen Sie sich bitte mit der Gebrauchanweisung insbesondere der Sicherheitsvorschriften vertraut.2. Bei Zuwiderhandlung gegen diese oder fahrlässigem Gebrauch übernimmt der Anwender des Produktes die Haftung für eventuell dadurch entstehende Sach- sowie Personschäden.3. Im Falle einer Störung kontaktieren Sie bitte daher umgehend Ihren Fachhändler. 4. Platzieren Sie den Schrank an einem trockenen Standort. 5. Der Schrank darf nicht in der Nähe von Hitzeabstrahlenden Geräten platziert werden.Vermeiden Sie Standorte mit direktem Sonnenlicht. 6. Bitte denken Sie daran, dass alle elektrischen Geräte gefährlich sein können. 7. Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie z.B. chemische Verdünnungsmittel und Benzin indiesem Gerät auf. 8. Wir erklären, dass kein Asbest noch CFC im Aufbau verwendet worden ist. 9. Das Öl im Kompressor enthält nicht PWB.Der Kühlschrank enthält das energieeffiziente und nicht ozonabbauende Kältemittel R600a/R290. Weil R600a/R290 ein sehr brennbares Gas ist, muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der Kühlschrank im Transport und bei der Installation nicht beschädigt wird. Wenn der Kühlschrank doch beschädigt wird, darf kein offenes Feuer in der Nähe vom Schrank verwendet werden. In dem Fall darf der Schrank auch nicht Strom zugeschlossen werden. Sorgen Sie außerdem für eine gute Entlüftung vom Raum. Bei Zweifel kontaktieren Sie bitte sofort Ihren Lieferanten.AufstellungDer Schrank wird auf einer Holzpalette für sicheren Transport geliefert. Entfernen Sie diese und stellen Sie den Schrank in einer geraden/waagrechten Position auf.Schränke mit Beinen werden mit Hilfe der einstellbaren Beine waagerecht aufgestellt, siehe Fig. 1.1.Fig. 1.1Bitte beachten Sie unbedingt folgende Einbauhinweise:5. Es müssen mindestens 15 cm oberhalb des Gerätes frei gehalten werden damit das Kühlsystem ordnungsgemä funktioniert.6. Achten Sie auf genügend Freiraum an der Seite des Scharnier-/Türanschlages um das Gerät reinigen und der Roste/Einlegeböden ersetzen bzw. Entnehmen zu können.17

AnschlieenDas Gerät hat eine Spannung von 230 V/50 Hz. Der Stecker muss geerdet sein (Schuko). Sollten Sie das Kabel ersetzen müssen, benutzen Sie unbedingt ein entsprechendes geerdetes Kabel. Bitte beachten Sie, dass der Anschluss lediglich durch einen erfahrenen Elektriker erfolgen darf. Wenn der Kabel beschädigt ist sollte es bei entweder der Hersteller oder ein Service Vertreter ersetzt werden um Gefahr zu vermeiden.Wichtig!Das Gerät ist für die Lagerung von verpackten Lebensmitteln entwickelt.EinschaltenEs empfiehlt sich das Gerät vor Inbetriebnahme zu reinigen (Näheres unter ,,Reinigen”). Wichtig! Wenn der Schrank liegend geliefert ist, nehmen Sie 2 Stunden vor Einschalten. Bitte erinnern Sie die Transportsicherung auf dem Kompressor zu entfernen. Die ganze Stange entfernen wie auf Fig. 1.8 gezeigt.Fig. 1.8Mit dem Anschließen ist das Gerät betriebsbereit, d.h. Netzstecker in Steckdose und der Schalter am Panel einschalten, sehe Fig. 1.9.Fig. 1.918

TemperaturregelungDer Regler ist im Kontrollpaneel plaziert, siehe Fig. 2.0. Fig. 2.0Der Regler ist voreingestellt für den Schrank und normalerweise es ist nicht notwendig die Einstellung zu regulieren. Bei Anschließen zeigt das Display die aktuelle Temperatur im Schrank. Eingestellt Temperatur gezeigtDrücken Sie auf diesen Taster und Display zeigt die eingestellte Temperatur. Nochmal drücken um normale Temperatur zu zeigen Neue Temperatur einstellen: Drücken Sie auf diesen Taster mehr als 3 Sekunden und Display zeigt die eingestellt Temperatur. Drücken Sie auf diesen Taster um die eingestellte Temperatur zu erhöhen. Drücken Sie auf diesen Taster um die eingestellte Temperatur zu senken. Drücken Sie auf diesen Taster um die neue Einstellung zu lagern. Display blinkt mit den neuen Wert und geht zurück zu der normalen Funktion. Störungsanzeigen: ,P1′ Erscheint in Display, bedeutet das der Raum-Sensor defekt ist. Kundendienst heranziehen. Der Schrank versuch die eingestellte Temperatur zu halten bis Reparatur. ,P2′ Erscheint in Display, bedeutet das der Verdampfer-Sensor defekt ist. Kundendienst heranziehen. Es hat kein Einfluss auf den Betrieb des Schrankes, es ist doch notwendig schnellstens zu beseitigen.AbtauenDer Schrank wird in vorprogrammierten Intervallen automatisch abgetaut. Falls der Schrank mit häufigen Öffnungen von Tür order häufige Auswechseln von Gefriergut äußerst belastet wird es ist vielleicht notwendig der Schrank manuell abzutauen..Drücken Sie auf diesen Taster mehr als 3 Sekunden fängt die manuellen Abtauung statt, und dann zu normalen Betrieb zurückkehren. Tauwasser zur Verdampfung wird in einen Behälter im Kompressorraum abgelassen.19

Reinigung und Pflege Ihres GerätesDer Schrank auf Steckdose ausschalten. In regelmäßigen Zwischenräumen den Schrank reinigen mit mildem Geschirrspülmittel innen und außen. Alles mit einem Tuch gut trocken. Oberflächen außen mit Stahlöl erhalten. Der Filter auf dem Kondensator (sehe Fig. 2.1), entfernen und reinigen mit Staubsauger und vielleicht auch mit mildem Geschirrspülmittel.Fig. 2.1Verwenden Sie keine säurehaltige Putz- und chemische Lösungsmittel, diese möchten Rostfraß auf die Edelstahlflächen und Innenkühlsystem verursachen. Kondensator und das übrige Kompressorraum mit Staubsauger reinigen und eine steife Bürste. Achten Sie darauf, dass kein Wasser im Kompressorraum und in de elektrischen Teile kommt, das Kurzschluss verursachen kannWartung und KundendienstDas Kühlsystem ist ein hermetisches geschlossenes System und fordert kein Besichtigung nur Reinigung. Bei Ausfall der Kühlung prüfen Sie ob der Netzstecker richtig in der Stockdose ist und die Sicherung der Stockdose in Ordnung ist. Wenn keine Ursachen vorliegen und Sie die Störung nicht selbst beseitigen konnten, wenden Sie sich bitte an die Kundendienststelle. Teilen Sie die Typenbezeichnung und Seriennummer mit. Diese Informationen finden Sie auf den Typenschild in Schrank an der rechten Seite oben.EntsorgungWenn der Schrank ausgedient hat, muss die Entsorgung durch eine anständig umweltmäßige Wiese vorgenommen werden. Beachten Sie die Vorschriften für Entsorgung. Es gibt z.B. Spezialforderungen und Bedingungen zu beachten.20

FInstructions importantes1. Avant d’utiliser votre armoire, nous vous recommandons de lire ce mode d’emploi dans son entier.2. C’est la responsabilité de l’utilisateur de manier l’appareil selon les instructions données. 3. Contacter votre revendeur immédiatement en cas de défauts de fonctionnement de l’armoire. 4. L’armoire doit être placée dans un endroit sec et ventilé. 5. L’armoire ne doit pas être exposée aux rayons du soleil ou à tout autre source de chaleur. 6. N’oublier pas que tous les appareils électriques sont des sources de danger potentiel. 7. Ne conserver pas et n’utilisez pas des produits qui pourraient provoquer des explosions ouqui sont inflammables, tels que gaz, briquets, essence, éther etc. dans l’armoire. 8. Aucune asbeste ou CFC est utilisée dans la construction de l’armoire. 9. L’huile dans le compresseur ne contient pas de PCB.POUR LES ARMOIRES AVEC RÉFRIGÉRANT R290/R600a! Ce refroissseur contient un réfrigérant inflammable; assurez un endroit bien ventilé autour de l’armoire. N’utilisez pas des outils mécaniques pour le dégivrage; cela peut causer des fuites dans le système de refroidissement interne. N’utilisez pas des outils électrique á l’intérieur de l’armoire. Chaque réparation de ce réfroidisseur doit être effectué par un réparateur professionel. (EN 60335-2-89: 2010)Désassemblage et mise en placeL’armoire est livrée avec une palette en bois afin de l’assurer pendant le transport. Enlever la palette et placer l’armoire d’une position verticale. Les surfaces extérieures sont équippées d’un film pelable, qu’il faut enlever avant la mise en place. Lors de la mise en place, l’armoire doit être de niveau, ce qui s’obtient aisément grâce aux pieds réglables, voir figure 1.1. (Quelques armoires sont livrées avec roulettes au lieu de pieds réglables).Figure 1.1Si vous voulez installer l’armoire dans un placard ou similaire, il faut tenir compte des points suivants :1. Il faut au minimum 15 cm d’espace au-dessus de l’armoire afin que le système frigorifique peut fonctionner de façon satisfaisante.2. Il faut assez d’espace autour de l’armoire pour pouvoir nettoyer et remplacer les clayettes. L’armoire ne doit pas être appuyé contre un mur du côté charnières.21

Branchement électriqueL’armoire doit être branchée par une prise d’un accès facile avec la tension de 220-240V/ 50Hz. Les installations électriques doivent être effectués par un électricien spécialisé.DémarrageAvant d’utiliser votre armoire, nous vous recommandons de la nettoyer, voir la section « entretien ».Important !Le coffret est conçu pour le stockage des aliments emballés. Important ! Si l’armoire a été transportée aux horizontal, il faut attendre 2 heures après l’installation pour démarrer l’appareil. N’oublier pas d’enlever la protection du compresseur ; enlever le bâton entier (figure 1.8).Figure 1.8Brancher l’armoire par la prise et allumer le panneau de contrôle en appuyant sur l’interrupteur (figure 1.9).Figure 1.922

ThermostatLe thermostat est placé dans le panneau de contrôle (figure 2.0). Figure 2.0

Il est préprogrammé pour l’armoire ; dans la plupart des cas il est donc inutile de le régler.

Quand l’armoire est allumée, l’afficheur va montrer la température actuelle à l’intérieur de l’armoire.

Montrer la température réglée :

Presser ce bouton et l’afficheur montre la température réglée, presser encore une fois pour retourner à l’indication normale.

Régler la nouvelle température :

Presser ce bouton pendant plus de 3 secondes et l’afficheur montre la température réglée.

Presser ce bouton pour augmenter la température réglée.

Presser ce bouton pour baisser la température réglée.

Presser ce bouton pour garder le nouveau réglage, l’afficheur clignote avec la nouvelle température, puis il retourne à l’indication normale.

Codes d’érreurs :

`P1′

Clignotant dans l’afficheur signifie que la sonde du thermostat est défectueuse.

L’armoire va tendre à maintenir la température réglée jusqu’à réparation.

`P2′

Clignotant dans l’afficheur signifie que la sonde de l’évaporateur est défectueuse. Cela

n’influence pas le fonctionnement de l’armoire, mais l’erreur doit être réparé dès que

possible.

Dégivrage:

L’armoire se dégivre automatiquement avec des intervalles programmés. Si l’armoire est exposée aux ouvertures de la porte ou remplacements des marchandises très fréquents, un dégivrage manuel peut être nécessaire.

Presser ce bouton pendant plus de 3 secondes ; cela va lancer un dégivrage manuel et après retourner au fonctionnement normal.

L’eau de dégivrage est évacuée et s’évapore dans un récipient placé dans le compartiment compresseur.

23

Entretien :Débrancher l’armoire pendant le nettoyage. Le nettoyage de l’intérieur et l’extérieur de l’armoire doit être effectué par intervalles convenables à l’aide d’un produit à vaisselle non parfumé. L’armoire doit être essuyée minutieusement après le nettoyage. L’extérieur peut être maintenu avec un produit (creme, huile) pour l’inox. Le filtre du condensateur (figure 2.1) peut s’enlever, ce qui permet de le nettoyer avec un aspirateur et éventuellement une solution savonneuse douce.Figure 2.1N’utiliser pas des produits à vaisselle chlorés ou d’autres produits aggrésifs, parce qu’ils pourraient causer la corrosion de l’acier inox et du système frigorifique interne. Le condensateur et le compartiment compresseur doivent être nettoyés par l’aide d’un aspirateur et d’une brosse raide. Ne laver jamais le compartiment compresseur à grande eau ; on risque les courts-circuits et les dégâts sur les éléments électriques de l’armoire.Service:Le système frigorifique est étanche à l’air ; il n’est donc pas nécesssaire de le surveiller, il suffit de le nettoyer. Si l’armoire ne rafraîchit pas, vérifier que la fiche est bien enfoncée, que la fusible est intact et qu’il n’y a pas de coupure de courant. Si vous ne pouvez pas trouver la cause du défaut, contacter votre revendeur. Informer la référence et le numéro de série de l’armoire, ce que vous pouvez trouver à l’intérieur de l’armoire sur l’étiquette placée en haut à droite.Élimination:Quand l’armoire usée doit être éliminée, il doit se passer d’une manière qui ne compromet pas l’environnement. Veuillez prendre note des règles d’élimination et examiner s’il existe des demandes et conditions spécifiques qu’il faut respecter.24

IImportanti nozioni di sicurezza1. Per utilizzare correttamente l’apparecchio, consigliamo una lettura approfondita del presente libretto di istruzioni2. Sarà responsabilità dell’utente finale fare in modo che l’apparecchio venga utilizzato in maniera propria.3. In caso di qualsiasi malfunzionamento, l’utente è pregato contattare senza esitazioni il fornitore.4. Installare l’apparecchio in un luogo asciutto e ventilato. 5. Mantenere il frigorifero al riparo da fonti di calore e non sottoporre l’oggetto alla luce delsole. 6. Sempre tenere in considerazione che tutti I dispositivi elettronici sono potenzialmentepericolose. 7. Non avvicinare o inserire materiale infiammabile (diluente, benzina,ecc.) al frigorifero. 8. Il fornitore dichiara che per l’oggetto non contiene sostanze inquinanti quali CFC e amianto. 9. L’olio del compressore non contiene PCB.SOLO PER APPARECCHI CON REFRIGERANTE R290/R600a! Questo apparecchio contiene un refrigerante infiammabile: assicurarsi che vi sia una buona ventilazione intorno all’apparecchio. Non utilizzare dispositivi meccanici in fase di scongelamento per evitare perdite del sistema di raffreddamento. Non utilizzare dispositivi elettrici all’interno del vano di conservazione refrigerato. Qualsiasi riparazione dell’apparecchio deve essere svolta da un tecnico qualificato (EN 60335-2-89: 2010).Rimozione dell’imballaggio e installazione.Rimuovere il pallet di legno e l’imballo. Le superfici esterne sono ricoperte da una pellicola protettiva che deve essere rimosse prima dell’installazione.Per assicurare un corretto funzionamento è necessario che l’apparecchio sia a livello. Nel caso il frigorifero sia dotato di piedini , questi possono essere regolati per ottenere un perfetto posizionamento.Fig. 1.1Se si desidera incassare il frigorifero, si prega di attenersi alle seguenti precauzioni:1. Almeno 15 cm di spazio deve essere lasciato sopra il frigorifero per garantire un corretto funzionamento del sistema refrigerante.2. Sul lato di fissaggio delle cerniere della porta è necessario tenere uno spazio adeguato per la pulitura dei cardini e per rimuovere le griglie interne.25

Inizializzazione dell’armadioPrima dell’utilizzo, assicurarsi che l’armadio venga pulito, vedere paragrafo “manutenzione e pulizia” Importante! Il mobile è progettato per la conservazione di alimenti confezionati. Importante! Se l’armadio è stato mantenuto in posizione orizzontale durante il trasporto, si prega di aspettare almeno 3 ore prima di procedure all’accensione dell’apparecchio. Ricordarsi di rimuovere il dispositivo di sicurezza sul compressore. Rimuovere l’intera barra come mostrato in figura 1.8.Fig. 1.8Connettere la presa dell’apparecchio ad una presa di corrente e premere l’interruttore posizionato sul pannello frontale, come nella fig.1.9.Fig. 1.926

TermostatoIl termostato è posizionato sul pannello frontale, vedi fig 2.0. Fig. 2.0Il termostato è già stato configurato per un corretto funzionamento e nella maggioranza dei casi non sarà necessario modificare I parametric impostati. Appena l’apparecchio viene acceso, si potrà leggere sul display la temperatura dell’armadio. Visione della temperatura del vano interno:Premere questo tasto per visualizzare sul display la temperature impostata. Nuovamente premuto, il display tornerà a visualizzare la temperatura corrente dell’apparecchio. Impostare una nuova temperature:Premere questo tasto per un tempo superiore a 3 secondi visionare la temperature impostata. Premere il tasto “freccia in alto” per aumentare la temperature.Premere il tasto “freccia in giù” per abbassare la temperature.Premere il tasto “SET” per memorizzare I nuovi parametric. Il display lampeggerà mostrando il nuovo valore impostato per tornare, subito dopo, a visualizzare il corrente valore di temperatura. Codici di allarme: `P1′ Lampeggiante sul display: indica che la sonda nel frigorifero è difettosa. L’apparecchio terrà la temperatura impostata fino alla riparazione. `P2′ Lampeggiante sul display: indica che la sonda dell’evaporatore è difettosa. Ciò non influenza l’operatività dell’apparecchio, ma deve essere riparata nel più breve tempo possibile.SbrinamentoL’apparecchio è impostato per effettuare lo sbrinamento ad intervalli regolari. Se la porta rimane aperta o il contenuto viene cambiato di frequente, può essere necessario impostare manualmente lo sbrinamento.Tenendo premuto il tasto per un tempo superiore a 3 secondi, lo sbrinamento manuale avrà inizio per tornare successivamente ad un funzionamento standard. L’acqua di sbrinamento convoglia ad un contenitore posto nell’unità motore per poi evaporare automaticamente.27

Manutenzione e pulizia.Scollegare la presa di corrente. L’apparecchio deve essere periodicamente pulito. Pulire le superfici interne ed esterne utilizzando detergenti non aggressivi, asciugare successivamente. Le superfici esterne possono essere pulite non aggressivi Rimuovere il filtro del condensatore (vedi Fig.2.1) ed utilizzare un aspirapolvere o una soluzione detergente non aggressiva per pulirlo; tenere in considerazione che il filtro deve essere pulito una volta a settimana.Fig. 2.1Non utilizzare detergenti a base di cloro o altri componenti dannosi; essi potrebbero danneggiare la superficie dell’acciaio inossidabile e il sistema di raffreddamento interno. Pulire il condensatore e l’unità motore utilizzando un aspirapolvere. NON lavare l’unità motore con acqua in quanto altamente rischioso per le parti elettriche e potrebbe recare danni seri all’operatore. Irreparabili corto circuiti possono manomettere il corretto funzionamento dell’apparecchio.AssistenzaIl sistema refrigerante è sigillato ermeticamente e non richiede manutenzione,ma solo una periodica pulizia. Se l’apparecchio non raffedda, assicurarsi di non aver problemi con la rete elettrica. Se l’eventuale danno non è localizzabile, non esitate a contattare il fornitore. Per assicurarsi una corretta assistenza, fornire il modello ed il numero seriale dell’apparecchio riportati sull’etichetta posta sul lato destro del vano interno e sul retro dell’apparecchio.SmaltimentoLo smaltimento dell’apparecchio deve essere effettuato in accordo con le norme di prevenzione dell’ambiente. Vi sono specifici procedimenti che devono essere seguiti in accordo con le normative nazionali vigenti.28

EImportantes instrucciones de seguridad1. Para obtener el uso completo y adecuado del aparato, recomendamos leer este manual de instrucciones.2. Es responsabilidad del usuario el manejo adecuado del aparato, de acuerdo con las instrucciones dadas.3. Contacte a su comerciante inmediatamente en caso de cualquier funcionamiento defectuoso. 4. Coloque el aparato en un lugar seco y ventilado. 5. Mantenga el aparato totalmente alejado de cualquier fuente de calor y no lo exponga a la luzdirecta del sol. 6. Tenga siempre presente que todo dispositivo eléctrico es una fuente potencial de peligro. 7. No almacene material inflammable tal como gas, gasolina, éter ó similares en el aparato. 8. No ha sido utilizado ningún asbesto ni CFC en la construcción. 9. El aceite en el compresor no contiene TCI.¡SOLO PARA LOS MODELOS QUE INCORPOREN REFRIGERANTE R290/R600a! Este electrodoméstico contiene un refrigerante inflamable. Por lo tanto, asegúrese de disponer de una buena ventilación a su alrededor. No utilice dispositivos mecánicos para descongelar el electrodoméstico, ya que podría causar fugas en el sistema de refrigeración.No utilice aparatos eléctricos en el interior del compartimento de almacenamiento refrigerado. Deje cualquier reparación del electrodoméstico en manos de un técnico cualificado (EN 60335-2-89: 2010).Desembalaje e instalaciónEl aparato se entrega embalado y en un palet, desembálelo. Las superficies exteriores están forradas con un plástico protector, quítelo antes de hacer la instalación.Para asegurar el funcionamiento correcto, es importante que el aparato esté plano y horizontal después de la instalación. Si el aparato ha sido suministrado con patas, estas pueden ser ajustadas, ver fig. 1.1.Fig. 1.1Si el aparato va ha ser empotrado, deberá tener en cuenta lo siguiente:1. Debe de haber por lo menos 15 cm de espacio libre por encima del aparato, para que el sistema de refrigeración trabaje satisfactoriamente.2. Debe de haber espacio suficiente hacia la pared, e igualmente del lado de la visagra, para que se puedan cambiar los estantes y limpiar alrededor de la visagra.29

30

Conexión eléctricaEl aparato está hecho para una conexión de 230-240 V/50 Hz. Las conexiones eléctricas principales deben ser hechas por electricistas autorizados.Puesta en marcha del aparatoAntes de su uso, recomendamos que el aparato se limpie, vea la sección de mantenimiento y limpieza.Importante !El gabinete está diseñado para el almacenamiento de los alimentos envasados. Importante ! Si el aparato ha sido colocado horizontalmente durante su transporte, espere, por favor, 2 horas antes de la puesta en marcha del aparato. Recuerde quitar el dispositivo de seguridad de transporte en el compresor. Quite la barra entera, como se muestra en fig. 1.8.Fig. 1.8Conecte el aparato a un enchufe, y encienda el interruptor en el tablero de control, ver Fig. 1.9. Fig. 1.931

TermostatoEl termostato está colocado en el tablero de control, ver fig. 2.0. Fig. 2.0El termostato ya está programado para este aparato. En la mayoria de los casos, no es necesario ajustar las posiciones. Al encender el aparato, el display/pantalla mostrará la temperatura actual en el aparato. Para indicar temperatura:Apriete esta tecla y la pantalla mostrará la temperatura fija. Apriete la tecla otra vez para normalizar la lectura. Cambio a nueva temperatura: Apriete esta tecla continuamente, más de 3 segundos, la pantalla mostrará la temperatura fija. Apriete esta tecla para aumentar la temperatura fija. Apriete esta tecla para bajar la temperatura fija. Apriete esta tecla para guardar la nueva posición. La pantalla destellará con el nuevo valor, y después volverá a la lectura normal. Codigos de alarma: `P1′ Destellando en la pantalla, indica que el sensor del aparato está defectuoso. El aparato se esforzará por mantener la temperatura fija hasta que haya sido reparado. `P2′ Destellando en la pantalla, indica que el sensor de evaporación está defectuoso. Esto no influye en el funcionamiento del aparato, pero debe ser reparado, tan pronto como sea possible.DescongelaciónEl aparato descongela automáticamente con intervalos fijos programados. Si la puerta del aparato está abierta o el contenido del aparato se cambia con frecuencia, puede llegar a ser necesario descongelar el aparato manualmente.Apriete esta tecla continuamente, más de 3 segundos, esto activará una descongelación manual, y después volverá a operar normalmente. El agua de la descongelación circula para su evaporación a un contenedor, que está situado en el compartimento del compresor.32

Mantenimiento y limpiezaApague el aparato desde el enchufe. El aparato debe ser limpiado periódicamente. Limpie las superficies externas e internas del aparato con una solución ligera de jabón, y seque bien. Las superficies externas pueden mantenerse limpias con un aceite especial para acero. Quite el filtro del condensador (ver fig. 2.1), y lo limpie con una aspiradora y, si es necesario use una solución ligera de jabón.Fig. 2.1No utilice limpiadores que contienen cloro u otros productos agresivos, pues pueden dañar las superficies inoxidables del acero y el sistema interior de refrigeración. Limpie el condensador y el compartimento del compresor con la ayuda de un aspirador y un cepillo duro. No riegue con una manguera el compartimento del compresor, ya que el agua puede causar cortocircuitos y daño en las partes eléctricas.Servicio técnicoEl sistema de refrigeración es un sistema herméticamente sellado, y no requiere supervisión, sólo limpieza. Si el aparato falla en la refrigeración, verifique que la razón no sea un apagón, bien desde el enchufe o de los plomos. Si no puede localizar la razón del fallo del aparato, contacte, por favor, a su suministrador. Informe, por favor, del modelo y el número de serie del aparato.Usted puede encontrar esta información en la etiqueta que está colocada dentro del aparato arriba, a mano derecha.Como deshacerse del aparatoCuando se tenga que deshacer del aparato, deberá hacerlo teniendo en cuenta las normas al respecto. Puede que haya unas exigencias y condiciones que se deban cumplir.33

PTInstruções importantes de segurança1. Para se obter uma utilização plena desta arca vertical, recomendamos-lhe que leia este manual de instruções.2. A utilização do aparelho de acordo com as instruções fornecidas é da inteira responsabilidade do utilizador.3. Contacte imediatamente o distribuidor em caso de avarias. 4. Coloque a máquina num local seco e ventilado. 5. Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor intenso e não o exponha a luz solar directa. 6. Tenha sempre presente que qualquer dispositivo eléctrico é uma fonte de perigo potencial. 7. Não armazene na arca quaisquer materiais inflamáveis, como diluente, gasolina, etc. 8. Declara-se que não foi usado amianto ou CFC na construção deste aparelho. 9. O óleo no compressor não contém PCB.APENAS PARA EQUIPAMENTOS COM REFRIGERANTE R290/R600a! Este equipamento contém um agente refrigerante inflamável. Por isso, certifique-se de que existe boa ventilação em torno do mesmo. Não utilize dispositivos mecânicos quando descongelar, pois pode provocar fugas no sistema de refrigeração. Não utilize equipamentos eléctricos no interior do compartimento de arrumação refrigerado. Todos trabalhos de reparação no aparelho devem ser realizados por um técnico qualificado (EN 60335-2-89: 2010).Desembalagem e instalaçãoRetire a palete de madeira e a embalagem. As superfícies externas encontram-se revestidas com uma película de protecção que deverá ser removida antes da instalação. Para garantir o correcto funcionamento da arca, é importante que esta esteja nivelada. Se a arca tiver pés, estes podem ser ajustados. Veja a fig. 1.1.Fig. 1.1Se pretender configurar a sua arca à sua medida, tenha atenção aos aspectos seguintes: 1. Deverá ser deixado um intervalo de, pelo menos, 15 cm acima da arca para o sistema de arrefecimento trabalhar de forma satisfatória. 2. Deverá haver espaço suficiente do lado da dobradiça para limpar e substituir as prateleiras, e para limpeza em redor das dobradiças.34

Ligações EléctricasA arca funciona a 230 V/50 Hz. A tomada de parede deverá estar facilmente acessível. Todas as ligações à terra estipuladas pelas autoridades eléctricas locais deverão ser observadas. A ficha da arca e a tomada de parede deverão fornecer a ligação à terra adequada. Se houver qualquer dúvida, contacte o distribuidor local ou um electricista qualificado. O cabo flexível fornecido com este aparelho possui três contactores para utilização com uma tomada de três pinos de 13 amperes ou três pinos de 15 amperes. Se for usado uma tomada 1363 com fusível (13 Amp), esta deverá estar equipada com um fusível de 13 amperes. A cablagem deste cabo de alimentação possuem cores de acordo com o código seguinte: Verde/Amarelo: Terra, Azul: Neutro, Castanho: Fase. As principais ligações eléctricas deverão ser executadas por electricistas credenciados.Arranque da arcaAntes de utilizá-la, recomendamos que a arca seja limpa; consulte a secção sobre manutenção e limpeza. Importante! Se a arca tiver sido colocada na horizontal durante o transporte, aguarde duas horas até ligá-la. Lembre-se de retirar o dispositivo de segurança do compressor. Retire a barra completa, conforme mostrado na fig. 1.8.Fig. 1.8Ligue a arca a uma tomada de parede e ligue o interruptor no painel de controlo; veja fig. 1.9. Fig. 1.935

TermostatoO termóstato encontra-se no painel de controlo, como se mostra na fig. 2.0. Fig. 2.0O termóstato foi pré-regulado e, na maioria dos casos, não é necessário qualquer ajuste. Quando a arca é ligada, o visor irá exibir a temperatura actual na câmara. Exibir a temperatura definida:Pressione este botão e o visor vermelho irá exibir, piscando, a temperatura definida. Prima a tecla novamente para regressar à leitura normal. Definir uma nova temperatura: Pressione este botão e o visor vermelho irá exibir a temperatura definida. Pressione este botão para aumentar a temperatura definida. Pressione este botão para diminuir a temperatura definida. Pressione este botão para guardar o novo parâmetro. O visor irá exibir o novo valor a piscar e regressará à leitura normal. Códigos de Alarme: `P1′ A piscar no visor: indica que o sensor da arca tem uma anomalia. A arca irá tentar manter a temperatura até que o sensor seja reparado. `P2′ A piscar no visor: indica que o evaporador da arca tem uma anomalia. Isso não influencia o funcionamento da arca mas deverá ser reparado o mais rapidamente possível.DescongelamentoA arca descongela automaticamente em intervalos pré-definidos. Se houver frequentes aberturas da porta da arca ou mudanças do conteúdo, poderá ser necessário descongelar a arca manualmente.Se este botão for premido continuamente durante mais de 3 segundos, dá-se início à descongelação manual e depois regressará ao funcionamento normal. A água daí resultante é recolhida num receptáculo colocado no compartimento do compressor e depois evapora.36

Manutenção e LimpezaDesligue a arca da tomada de parede. A arca deve ser limpa periodicamente. Limpe as superfícies interna e externa da arca com uma solução ligeiramente ensaboada e seque de seguida. As superfícies externas poderão ser conservadas com um óleo de máquina. Retire o filtro do condensador (ver fig. 2.1) e limpe-o com um aspirador e, se necessário, com uma solução ligeiramente ensaboada.Fig. 2.1NÃO utilize produtos de limpeza que contenham cloro ou produtos abrasivos pois poderão danificar as superfícies de aço inoxidável e o sistema de arrefecimento interno. Limpe o condensador e o compartimento do compressor utilizando um aspirador e uma escova de cerdas duras. NÃO lave à mangueira o compartimento do compressor pois poderá provocar curto-circuitos e danos às partes eléctricas.Assistência TécnicaO sistema de arrefecimento é hermeticamente selado e não requer supervisão; apenas limpeza. Se a arca não arrefecer, verifique se isso se deve a uma falta de electricidade. Se não conseguir diagnosticar a causa da falha da arca, contacte o distribuidor. Informe o modelo e o número de série da arca. Poderá encontrar esta informação na etiqueta de características localizada na parte de dentro da arca, do lado superior direito.EliminaçãoA eliminação da arca deverá efectuar-se de modo ambientalmente correcto. Aquando da eliminação, tenha em consideração a legislação existente. Poderá haver requisitos e condições especiais a serem observados.37

RUS

1. . 2.. 3. . 4. . 5. , ..,.., . 6. , . 7. , … 8. CFC. 9. PCB

. , . , , . , , . 1.1.P.1.1, , : 1. , 15 , . 2. , , .38

220-240 V/50Hz. . .

, . «».!! , 2 . c , .1.8.P. 1.8– .1.9. . 1.939

, .2.0. P. 2.0, . , . :. . :, . , . , . , / . `P1′ ­ . . ‘P2’ – . , .

. .3 , ..40

. . . . ( .2.1) – .. 2.1, . . , .. .

, . , . , , . .

, . . , .41

Dlezité bezpecnostní pokyny1. Za úcelem dosazení maximálního vyuzití zaízení, si ped pouzitím pectte tuto uzivatelskou pírucku.2. Uzivatel je odpovdný za pouzívání zaízení v souladu s uvedenými pokyny. 3. V pípad jakékoliv poruchy nebo závady okamzit kontaktujte svého prodejce. 4. Chladnicku/mraznicku umístte na suché a vtrané místo. 5. Mraznicka musí být umístna v bezpecné vzdálenosti od zdroj tepla a nesmí být vystavenapímému slunecnímu svtlu. 6. Mjte stále na pamti, ze veskerá elektrická zaízení jsou zdrojem potenciálního nebezpecí. 7. Neukládejte do chladnicky/mraznicky holaviny, jako jsou edidla, benzín atd. 8. Prohlasujeme, ze pi výrob tohoto zaízení nebyl pouzit azbest ani freon. 9. Olej v kompresoru neobsahuje polychlorované bifenyly.POUZE PRO ZAÍZENÍ S CHLADIVEM R290/R600a Tato chladnicka obsahuje holavé chladivo, proto zajistte kolem chladnicky dobré vtrání. Pi odmrazování nepouzívejte mechanické prostedky, mze to zpsobit netsnost chladicího systému. Uvnit chlazeného úlozného prostoru nepouzívejte elektrické spotebice. Jakoukoli opravu chladnicky by ml provést kvalifikovaný technik (EN 60335-2-89: 2010).Vybalení a instalaceOdstrate devnou paletu a obalový materiál. Vnjsí povrchy jsou opateny ochrannou fólií, kterou je ped instalací nutné odstranit. Pro zajistní správného fungování chladnicky/mraznicky je nutné, aby stála rovn. Je-li chladicí vitrína vybavena nozkami, lze je nastavit. Viz obr. 1.1.Obr. 1.1Pokud chcete zaízení zabudovat, dodrzujte následující pokyny: 1. Nad chladnickou musí být alespo 15 cm volného místa, aby chladicí systém ádn fungoval. 2. Aby bylo mozné cistit nebo vymovat police a cistit prostor okolo pant, musí být kolem pant dostatecný prostor.42

Elektrické zapojeníZaízení pracuje s naptím 230 V / 50 Hz. Zásuvka ve zdi musí být snadno pístupná. Musí být dodrzeny veskeré pozadavky na uzemnní stanovené píslusnými regulacními úady. Vidlice zaízení i elektrická zásuvka musí splovat pozadavky na uzemnní. Pokud si nejste jisti, kontaktujte svého místního dodavatele nebo autorizovaného elektrotechnika. Ohebný kabel zaízení má ti zíly pro pouzití s tíkolíkovou 13A nebo 15A zástrckou. Pokud je pouzita jistná vidlice BS 1363 (13A), mla by být vybavena 13A pojistkou. Vodice v tomto kabelu jsou barevn oznaceny podle následujícího schématu: zelenozlutý: zem, modrý: nulový vodic, hndý: fáze. Hlavní elektrické zapojení musí být provedeno zkuseným elektrikáem.Dlezité!Zaízení je urceno ke skladování balených potravin.Uvedení zaízení do provozuPed pouzitím doporucujeme mraznicku umýt ­ viz odstavec týkající se údrzby a cistní. Dlezité! Pokud bylo zaízení pi peprav ulozeno vodorovn, ped jeho uvedením do provozu vyckejte 2 hodiny. Nezapomete demontovat pepravní zajistní na kompresoru. Vyjmte celou tyc, jak je uvedeno na obr. 1.8.Obr. 1.8Zapojte chladicí skí do zásuvky a zapnte spínac na ovládacím panelu, viz obr. 1.9. Obr. 1.943

TermostatTermostat je umístn na ovládacím panelu, viz obr. 2.0. Obr. 2.0Termostat byl pedem nastaven a ve vtsin pípad není nutné toto nastavení mnit. Pi zapnutí zaízení se na displeji zobrazí aktuální teplota uvnit. Zobrazení nastavené teploty:Stisknutím tohoto tlacítka zobrazíte na displeji nastavenou teplotu. Optovným stisknutím tlacítka se vrátíte k bznému zobrazení. Nastavení nové teploty: Pro zobrazení nastavené teploty stisknte toto tlacítko po dobu alespo 3 sekund. Stisknutím tohoto tlacítka zvýsíte nastavenou teplotu. Stisknutím tohoto tlacítka snízíte nastavenou teplotu. Stisknutím tohoto tlacítka ulozíte nové nastavení. Na displeji zacne blikat nová hodnota a poté se zobrazí aktuální údaje. Chybové kódy: ,,P1″ Bliká na displeji: Znací vadný snímac zaízení. Dokud nedojde k oprav, bude se zaízení pokouset udrzet nastavenou teplotu. ,,P2″ Bliká na displeji: indikuje vadný snímac výparníku. Tato porucha nemá vliv na funkci zaízení, ale je teba ji co nejdíve opravit.OdmrazováníChladnicka/mraznicka se odmrazuje automaticky v pednastavených intervalech. Jsou-li dvee skín otevené nebo se obsah skín casto mní, bude poteba chladicí skí odmrazit rucn.Stisknete-li toto tlacítko déle nez 3 sekundy, dojde ke spustní manuálního odmrazování a potom se chladicí skí vrátí do normálního provozu. Odmrazená voda stéká po kapkách do nádobky v prostoru kompresoru a zde se odpauje.44

Údrzba a cistníOdpojte zaízení z elektrické sít. Chladicí vinotéku je poteba pravideln cistit. Vnjsí a vnitní povrchy skín ocistte slabým roztokem cisticího prostedku a vytete do sucha. Vnjsí povrchy lze osetovat olejem. Demontujte filtr kondenzátoru (viz obr. 2.1) a ocistte jej vysavacem a pípadn slabým roztokem mýdla.Obr. 2.1NEPOUZÍVEJTE cisticí prostedky obsahující chlór nebo jiné agresivní chemikálie. Mohlo by dojít k poskození nerezových povrch a vnitního chladicího systému. Kondenzátor a prostor okolo kompresoru vycistte pomocí vysavace a tuhého kartáce. NESTÍKEJTE do prostoru kompresoru vodu. Mohlo by dojít ke zkratu elektrických soucástek.ServisChladicí systém je hermeticky uzavený a nevyzaduje zádný dozor, pouze cistní. Pokud chladnicka/mraznicka nechladí/nemrazí, zkontrolujte, zda nedoslo k perusení pívodu energie. Pokud nedokázete odhalit pícinu závady, kontaktujte svého dodavatele. Uvete model a sériové císlo chladnicky/mraznicky. Tyto informace jsou uvedeny na výrobním stítku, který je umístn uvnit chladnicky/mraznicky vpravo nahoe.LikvidaceLikvidace zaízení musí být provedena v souladu s pozadavky na ochranu zivotního prostedí. Dodrzujte stávající smrnice týkající se likvidace. Mohou obsahovat zvlástní pozadavky a podmínky, které je teba dodrzet.45

[xyz-ips snippet=”download-snippet”]