UNGEAR HydroPower Ultra User Guide

Table of Contents

HydroPower Ultra

Ion exchange resin filter

Ionentauscher-Harzfilter

Filtre résine échangeur d`ions

T

Ionen-uitwisselaar-harsfilter

Filtro in resina a scambio ionico

Filtro de resina de intercambio de iones

NEDELANDS ESPAGNOL ITALIANO FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH

DIUH1

DIUH2

DIUH3

OPERATING INSTRUCTIONS · BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D’EMPLOI · BEDIENINGSHANDLEIDING INSTRUCCIONES DE MANEJO · ISTRUZIONI PER L’USOV1.1 01/20 1

HydroPower® Ultra

T

Content

ENGLISH

DEUTSCH

………………………………………………………………………………………….. 4 ………………………………………………………………………………………… 16 ………………………………………………………………………………………… 28

FRANCAIS

ITALIANO

………………………………………………………………………………………… 40

ESPAGNOL

………………………………………………………………………………………… 52

NEDELANDS

………………………………………………………………………………………… 64

2

www.ungerglobal.com

HydroPower® UltraQuick Guide

1 CONNECT

2 CONNECT

3

OPEN

4OPEN

5

6

PRESS

7 START CLEANING

CHECK TDS <10 PPM =

3

HydroPower® Ultra

T

Inhoud

1. Voorwoord…………………………………………………………………………………… 65

2. Veiligheidsbepalingen ………………………………………………………………….. 66

3. Transport en verpakking ………………………………………………………………. 68

4. Systeemoverzicht ………………………………………………………………………… 69

5. Installatie en ingebruikname ………………………………………………………… 70

6. Harsvervanging …………………………………………………………………………… 72

7. Technische gegevens……………………………………………………………………. 74

Tips voor het reinigen met zuiver water …………………………………………….. 75

! GEVAAR

Inhoud onder druk, kan leiden tot zwaar letsel of · Gemorst hars vormt gevaar voor uitglijden.

dood door scheuren van de tank.

Bodem direct reinigen.

Voor de start van het systeem:

· Hars kan leiden tot huidirritaties.

· Tank op scheuren controleren. · Controleren of deksel goed vergrendeld is. · Werkdruk niet boven 116 psi (8 bar). · Houd de waterleiding open en druk voor het

Huidcontact vermijden. Na gebruik grondig handen wassen. Kan irritaties aan ogen veroorzaken. · Oogcontact vermijden. Veiligheidsbril

openen van de tank op de gele hendel, om lucht te laten ontsnappen. · Alleen voor gebruik met drinkwater. Voor onderhoud van het systeem:

dragen. Bij oogcontact direct de ogen grondig met helder water spoelen. Arts bezoeken indien irritatie niet minder wordt. · Drink nooit het met het systeem gepro-

· Sluit de drinkwatertoevoer en open de kleppen van duceerde water! Het met het HydroPower®

het systeem.

Ultra gefilterde water is absoluut zuiver en

· Koppel de watervoorziening af en laat de tank

trekt belangrijke mineralen uit het lichaam

leeglopen. · Voor het openen van de tank moet het waterworden uitgeschakeld en de druk uit de slang

GEBRUIKSHANDLEIDING LEZEN VOOR GEBRUIK!

worden afgetapt. Druk de gele FastLock hendel in

om druk af te tappen.

OPSLAG: Hars niet bewaren in open tanks of tanks zonder opschrift. Koel en droog bewaren (10°C-40°C).VERWIJDERING: volgens toepasbare nationale-, deelstaat-/ regionale en lokale voorschriften. Voor alle HydroPower DI systemen moet mengbed-ionenuitwisselingshars worden gebruikt. Voor deze hars is uitwisseling resp. regeneratie nodig.

64

www.ungerglobal.com

HydroPower® UltraVoorwoord1. VoorwoordU heeft met het volledige-ontzoutingstoestel van UNGER als waterzuiveringssysteem voor een hoogwaardig product gekozen. De volledige ontzouting werkt volgens het principe van ionenuitwisseling. De opgeloste mineralen, die voor de hardheidsvorming en de geleidbaarheid (TDS-waarde) verantwoordelijk zijn, worden uit het water gehaald. Het gebruik van dit waterzuiveringsfilter heeft de volgende voordelen:· Glasreiniging is zonder verdere middelen, met slechts een watersteel en een borstel mogelijk.· Lees voordat u de installatie installeert en in gebruik neemt altijd de veiligheidsvoorschriften en de aanwijzingen over installatie en onderhoud in deze handleiding.· De fabrikant is niet aansprakelijk voor de werking van het toestel: · Bij gebruik dat als niet-gangbaar geldt. · Bij gebruik voor andere doeleinden die niet in de handleiding genoemd worden (gebruik dat niet overeenkomt met de bestemming). · Bij het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften.Gevaar van schade aan het bereidingsfilter bij: · Bedienings- en installatiefouten. · Gebruik nooit losse hars, omdat de dichtheid van het apparaat niet kan wordengegarandeerd! · Vervangen van reserveonderdelen die niet op de officiële reserveonderdelenlijst vanUnger staan. · Eigenhandig uitvoeren van veranderingen in de constructie. · Niet naleven van de veiligheidsbepalingen (bijv. bescherming tegen vorst). · Gebruik van chemische toevoegingen. · Onvoldoende onderhoud.Alle reparatiewerkzaamheden moeten door een vakman worden uitgevoerd. Neem hieromtrent contact op met uw dealer. Gebruik alleen originele UNGER ­ reserveonderdelen (conform reserveonderdelenlijst). Bij alle vragen en bestellingen van reserveonderdelen is het belangrijk dat de toestelspecificatie precies wordt aangegeven.65

NEDELANDS

HydroPower® UltraVeiligheidsbepalingenT

2. Veiligheidsbepalingen

2.1 AlgemeenHoud rekening met de geldige verordeningen en voorschriften evenals de geldende voorschriften ter voorkoming van ongevallen.Bij evt. optredende waterschade is UNGER niet aansprakelijk.Zorg ervoor dat er in het werkgebied voldoende waterafvoer aanwezig is. Draai bij langere stilstandtijden (bijv. tijdens het weekeinde) de toevoerkraan dicht.Transport: Zorg ervoor, dat HydroPower® Ultra tank en wagen goed bevestigd op een aanhanger, van of vrachtwagen getransporteerd worden.De glasreinigingopdrachtnemer moet voldoen aan alle geldende lokale-, staats / deelstaats-, nationale-, goedkeurings- en registratie-eisen. Er moet ook strikt voldaan worden aan alle geldende lokale-, staats / deelstaats- en nationale arbeidswetgeving en veiligheidsvoorschriften en normen.

2.2 Gebruik volgens de bestemmingDit toestel kan een gevaar vormen bij ondeskundige installatie, onregelmatig onderhoud en gebruik dat niet overeenkomt met de bestemming. Dit toestel mag alleen gebruikt worden voor het zuiveren van water met als doel een optimale waterkwaliteit voor het reinigen van glas. Elk ander gebruik van dit toestel, in het bijzonder waterzuivering voor het bereiden van drinkwater, geldt als niet overeenkomstig de bestemming en is verboden.Bij werkzaamheden aan een drinkwaterleiding moet ervoor gezorgd zijn, dat de aangesloten kraan een terugstootklep heeft om te voorkomen, dat water terug in de drinkwaterleiding loopt!Indien met andere waterbronnen, bijv. met bronwater, gewerkt wordt, moet vooraf een wateranalyse beschikbaar zijn om de geschiktheid van het water voor dit systeem vast te stellen. Verontreinigingen van het water kunnen het systeem beschadigen en het reinigingsresultaat verslechteren.Als dit apparaat niet correct wordt geïnstalleerd en onderhouden, is het mogelijk dat de prestaties en resultaten niet zijn zoals verwacht.

2.3 Bedrijfstemperaturen, drukwaarden en aansluitingenDe installatie moet tegen vorst beschermd worden. De temperaturen in de bedrijfsruimte mogen niet lager dan 4°C zijn. De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 30°C en de bedrijfsdruk mag niet boven 8 bar uitkomen. Het bereide water is afhankelijk van de samenstelling van het ongezuiverde water, meer of minder agressief. Daarom moeten de onderdelen die met het bereide water in aanraking komen van geschikt materiaal gemaakt zijn.

2.4 Aanpassingen en veranderingen aan het toestelEigenhandige veranderingen zijn uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan. Originele onderdelen en toebehoren zijn speciaal voor dit toestel ontwikkeld. Voor schade die ontstaat door veranderingen aan het toestel of door het gebruik van niet-originele onderdelen, is elke aansprakelijkheid van de fabrikant uitgesloten.

66

www.ungerglobal.com

HydroPower® UltraVeiligheidsbepalingen2.5 In acht te nemen (Algemene gevaren)Het gefilterde, zuivere water wordt door het HydroPower DI systeem door een flexibele slang naar de watergeleidende steel geleid. Dat voorkomt het gevaar van struikelplaatsen voor de gebruiker en voor passerende personen. Zorg voor een geschikte beveiliging van de werkplaats, bijv. door waarschuwingsborden. Elk nat oppervlak moet door overeenkomstige waarschuwingsborden voor gebruiker en voetgangers duidelijk herkenbaar zijn. Juist in de winter is het belangrijk, om grotere plassen water en dus ijsoppervlakken, die tot ongelukken door uitglijden kunnen leiden, te voorkomen. Algemene gevaren in combinatie met het gebruik van watergeleidende stelen en demineraliseringsuitrusting zijn1: · Struikelgevaar voor passerende personen bij het gebruik van lange slangen. · Slipgevaar door natte wegen. · Gevaar voor uitglijden voor de gebruikers, bij concentratie op het werk. · Naar beneden vallen bij werkzaamheden op platte daken. · Elektrische schok door stelen die in contact komen met bovengrondse stroomleidingen. · Letsel door vallende onderdelen van de steel of van het gebouw. · Letsel door verkeerd gebruik van stelen en andere toestellen. · Verspreiding van legionella door slecht onderhoud van het systeem. · Gevaren, die van tanks, installaties en uitrusting uitgaan, die overbeladen zijn, onstabiel,onveilig of verkeerd in een voertuig geïnstalleerd zijn.1. British Window Cleaning Academy (BWCA): Veiligheid bij de glasreiniging door gebruik van watergeleidende stelen67

NEDELANDS

HydroPower® Ultra

T

Transport & verpakking

3. Transport & verpakking3.1 Ingangscontrole van de Ultra Hars PacksUNGER Ultra Hars Packs worden voor verzending zorgvuldig gecontroleerd en verpakt. Transportschade kan echter nooit uitgesloten worden. Controleer in het bijzijn van de leverancier de verpakking op uiterlijke schade.3.2 Ingangscontrole van de hele unit· Controleer of het toestel compleet is aan de hand van de afbeelding (pagina 67). Afhankelijk van welke artikelnummers u gekocht hebt, zijn de volgende onderdelen optioneel: wagen (8)· Controleer het toestel visueel op transportschade.3.3 KlachtenLaat evt. beschadigingen aan de verpakking door de leverancier bevestigen. Bewaar de verpakking en de doos voor een eventuele terugzending. Meldingen van transportschade die niet door het transportbedrijf bevestigd zijn, kunnen niet geaccepteerd worden. Schade die pas na ingebruikname vastgesteld werd, moet onmiddellijk, uiterlijk echter 6 maanden na aankoop, aan de dealer gemeld worden. Ter bevestiging van de datum van aankoop is de rekening van de dealer beslist nodig. Verder gelden de algemene bedrijfsvoorwaarden van de firma UNGER.

68

www.ungerglobal.com

HydroPower® UltraSysteemoverzicht

4. Systeemoverzicht

4.1 Wat is zuiver water?Zuiver water is water in de zuiverste vorm, chemisch behandeld om alle mineralen te verwijderen die resten op glas zouden achterlaten. Zulke “verontreinigingen” worden als TDS (Engels: Total Dissolved Solids = vaste stoffen) aangeduid en in ppm (parts per million) gemeten. Het water wordt als 100% zuiver aangeduid, als de TDS-waarde 0 gemeten wordt, waarbij de gemiddelde waterhardheid ca. 180 ppm bedraagt.De nieuwe HydroPower® Ultra biedt vele zeer efficiënte voordelen door innovatieve ontwikkelingen:

4.2 HydroPower®Ultra3

4.3 Ultra Hars Packs

2 5

35

4

24

1. Wateringang van verchroomd messing, inclusief waterkraan2. Wateruitgang van verchroomd messing

6 8

3. FastLock openingshendel om druk af te tappen en om de tank te openen.4. Handvatten voor het dragen en openen van de tank.5. TDS-metervoor het controleren van de

waterkwaliteit

6. Tank 7. Ultra Hars Packs

1

8. Wagen (slechts DIUH3)

7agroen = bovenste positie in alle filters7brood = middelste en onderste positie in DIUH2 en DIUH3

69

NEDELANDS

HydroPower® Ultra

T

Installatie & ingebruikname

5. Installatie & ingebruikname

5.1 Installatie van een nieuw toestel· Uitpakken: Beoordeel het HydroPower® Ultra systeem en alle componenten. Lees alle waarschuwingen en de handleiding.· Inspectie & leveringsomvang: Vergelijken met de afbeelding; visuele controle uitvoeren en de volgende componenten inventariseren en op goede werking testen: · TDS-meter werking (stroom aan/uit) · Snelsluiting (geel) ­ hendel indrukken en deksel rechtsom draaien en deksel verwijderen. · Ultra Hars Packs – volledigheid controleren: · DIUH1 – 1x groen Ultra Hars Pack · DIUH2 – 1x groen, 2x rood Ultra Hars Packs · DIUH3 – 1x groen, 2x rood Ultra Hars Packs Wagen, wielen en bevestigingssysteem· Wateringangsaansluiting · Het instromende water moet voldoen aan de lokale drinkwaterverordening. · Er moet voor gezorgd zijn, dat de aangesloten kraan een terugstootklep heeft om te voorkomen, dat water terug in de drinkwaterleiding loopt stroomt. · Temperatuur toevoerwater max. 30°C · Temperatuur op de werkplek 4°C tot 40°C · Niet in de directe nabijheid van hittebronnen of in direct zonlicht opstellen. · Het bereide water is afhankelijk van de samenstelling van het ongezuiverde water, meer of minder agressief. Daarom moeten de onderdelen die met het bereide water in aanraking komen, uit geschikt, niet-corrosief materiaal (bijv. glas, kunststof of aluminium) bestaan. Niet geschikt zijn koper en andere nonferrometalen.

5.2 Ingebruikname1. Vind een drinkwateraansluiting in de omgeving.2. Voordat u met de glasreiniging begint, moet het toestel op de drinkwateraansluiting aangesloten worden (1), pagina 67). Indien de waterbron een bron is, moet vooraf een wateranalyse uitgevoerd worden om de geschiktheid vast te stellen.3. UNGER adviseert om voor de werkzaamheden de TDS-waarde van het water te controleren (5). Een hogere TDS-waarde verlaagt de capaciteit van het filter, andersom verhoogt een lagere waarde de hoeveelheid van het water, dat gefilterd kan worden.4. Controleer het systeem – zorg ervoor, dat de Ultra Hars Packs (7) goed geplaatst zijn: de rode gecodeerde exemplaren moeten altijd in de middelste of onderste positie staan en de groene altijd bovenaan. In DIUH1 mag alleen het groene Ultra Hars Pack worden gebruikt.

70

www.ungerglobal.com

HydroPower® UltraInstallatie & ingebruikname

· AANWIJZING: Het vermogen van de HydroPower® Ultra is geoptimaliseerd voor het gebruik van Ultra Hars Packs. Gebruik nooit losse hars, omdat de dichtheid van het apparaat niet kan worden gegarandeerd!

5. Zet het systeem rechtop. Kies een stabiele locatie, idealiter in de buurt van uw werkplek.

6. Sluit de slangen aan (drinkwater (1) en watergeleidende steel (2), (afb. A).

7. Zorg ervoor, dat alle kleppen op steel en slang open zijn.

8. Draai de drinkwatertoevoerleiding langzaam open.

9. Observeer het systeem, terwijl het druk opbouwt en zuiver water

A

produceert. Laat alle kleppen geopend en druk de gele hendel (3) in, om

druk te laten ontsnappen (afb. B). Gebruik alleen drinkwater.

10. Schakel de TDS-meter (5) in en controleer de waterkwaliteit (afb. C).

De weergave moet 000 aangeven. Vervang de hars zodra de weergave 010

aangeeft. Controleer de waterstroom op uw steel door:

B

· Drinkwaterkraan

· Controleklep op de steel.

11. U kunt met de reiniging beginnen.

C

5.3 Tijdens de bediening1. Controleer het HydroPower® Ultra systeem regelmatig tijdens het bedrijf. Zorg ervoor, dat alle slangen goed aangesloten zijn. Zoek naar ondichte plekken en con troleer, of het deksel vastzit.2. Voorzichtig tijdens het werk. De bovenste slang mag nooit gespannen staan en moet genoeg speling hebben. Deze is op uw steel aangesloten en kan door overmatig trekken tot het kantelen van het systeem leiden.3. Het drinkwater stroomt door de onderste aansluiting, stroomt door de tank naar boven en komt door de bovenste aansluiting in de slang van de steel. Mocht de leidingdruk onder 3 bar (44 psi) komen, wordt een verlaagde waterstroom op de steel merkbaar.4. Gebruik de meegeleverde waterklep (8), om de waterstroom in de HydroPower® Ultra te regelen.

NEDELANDS

71

HydroPower® Ultra

T

Harsvervanging

6. Harsvervanging

6.1 Capaciteit

A

Aangezien het DI harsfilter op verschillende vulpunten met verschillende hardheids-

graden gebruikt wordt, kan het zijn dat het rendement wisselt.

De TDS-meter dient voor het controleren van de waterkwaliteit. Als deze een waarde

van >10 ppm aangeeft, is de harszak verzadigd. De HarsPack(s) moet/moeten

vervangen worden.

B

De drinkwaterkwaliteit kan op verschillende manieren bepaald worden:

a) Door het op te vragen bij het plaatselijke waterleidingbedrijf (totale hardheid). b) Door het meten van het mineralengehalte met de UNGER TDS-meter (5).

C

6.2 Harsvervanging – Ultra Hars Packs

VERWIJDER GEBRUIKTE ULTRA HARS PACKS

1. Sluit de kraan bij de wateraanvoer.

2. Sluit de kraan bij de waterinlaat (afb. A) en trek de onderste slang eraf.

3. Open de kraan op de unit weer, om de water uit het systeem te laten (afb. B).

D

4. Trek nu de bovenste slang eraf.

5. Druk op de gele FastLock hendel (3) (afb. C), om de tank drukvrij te maken.

6. Fixeer het toestel vervolgens met uw voeten, druk het deksel licht naar beneden

en draai dit 1/8 linksom om te verwijderen (afb. D).

7. Trek het verzadigde Ultra Hars Pack (harszak) uit de unit (afb. E).

E

Afvalverwijdering conform lokale bepalingen.

VERVANGEN VAN DE ULTRA HARS PACKSPlaats de nieuwe Ultra Hars Pack – let op, dat de gekleurde ring met de greep erbovenop zit. Klein apparaat (DIUH1): · 1x groen Ultra Hars Pack(gebruik nooit het rode Ultra Hars Pack in dit apparaat!)Groot apparaat (DIUH2, DIUH3): · 1x groen Ultra Hars Pack (bovenste positie)2x rode Ultra Hars Packs (middelste en onderste positie)

72

www.ungerglobal.com

groengroen rood rood

HydroPower® UltraHarsvervanging

1. Gebruik de nieuwe Ultra Hars Packs met cirkelvormige bewegingen, totdat het volledig in de tank zitten (afb. F).

F

OPMERKING: De groene rand van het bovenste HarsPack moet in de uitsparing

rusten.

2. Beweeg de tank op de grond zodat de harszak goed naar beneden zakt (afb. G).

3. De groene rand van het harsverpakking moet plat op de binnenste rand zitten.

Het mag niet meer bewegen, anders kan het deksel niet worden gesloten.

G

H

De groene ring op de bovenste Ultra Hars Pack sluit het systeem af en levert de

gewenste harsprestaties.

Gebruik nooit andere harsen! Dit leidt tot lekkage van het deksel en het

vrijkomen van hars in de slang!

I

4. Plaats het deksel terug. Druk hem een beetje in en draai hem dan 1/8 rechtsom.

Fixeer het toestel vervolgens met uw voeten.

· Als het deksel moeilijk te draaien is, smeer dan de afdichtingsring met

siliconenvet.

J

· Als het deksel niet sluit, beweeg de unit opnieuw de grond en controleer of de

harszak(ken) correct is/zijn geplaatst.

5. Sluit eerst de bovenste (afb. H) en vervolgens de onderste slang aan.

6. Draai de kraan bij de wateraanvoer open (afb. I).

7. Houd de gele hendel ingedrukt om ingesloten lucht uit het systeem te verwijderen

(afb. J.).

K

8. Testen van de TDS-meter (afb. K). De waarde moet 000 zijn.

73

HydroPower® Ultra

T

Dynamische waterstroomregelaar

Technische gegevens

6.3 Dynamische waterstroomregelaarDe ideale waterstroom in dit systeem is 120 l/uur. Om de prestaties van HydroPower® Ultra onafhankelijk te maken van de inlaatdruk, is een dynamische debietregeling in de watertoevoer geïntegreerd. (afb. L)Het reduceert het waterdebiet tot 2l/minuut (= 120l/minuut).U kunt de dynamische waterstroomregelaar (afb. O) eenvoudig verwijderen om een hoger waterdebiet te bereiken dan 120 l/u.:1. Verwijder de onderste connector. U heeft een 30mm en een 19mm sleutel nodig (afb. M).2. Gebruik de 19mm sleutel om de voorste moer vast te houden en de 30mm sleutel om de achterste moer los te draaien (afb. N). Maak de rest met de hand los en verwijder het voorste deel van de connector.3. U ziet de waterstroomregelaar in het resterende gedeelte van de verbinding. Duw voorzichtig van achteren met een schroevendraaier (afb.O)4. Monteer de adapter opnieuw met behulp van de twee sleutels. Draai de twee moeren met de hand vast.Als u de Dynamische waterstroomregelaar opnieuw wilt installeren, gaat u op dezelfde manier te werk en installeert u hem opnieuw zoals aangegeven in de afbeelding.

LMN30mm 19mmO

7. Technische gegevensFactor Gewicht incl. hars Hoogte Binnendiameter Grootte van de basis Ultra Hars Packs Permanenter Druck (bar) Max. watertemp. (°C) Min. watertemp. (°C)74

DIUH1 10 kg 35 cm 20 cm 28 x 30cm 1x max. 830 5

DIUH2 22 kg 76,5 cm 20 cm 28 x 30cm 1x , 2x max. 830 5

www.ungerglobal.com

DIUH3 31 kg 107 cm 20 cm 28 x 30cm 1x , 2x max. 830 5

HydroPower® UltraTips voor het reinigen met zuiver waterIk heb na de reiniging vlekken of vuil op de raam, waaraan kan dat liggen?Basisreiniging was niet grondig genoeg: Verwijder voor de werkzaamheden vuildeeltjes van het oppervlak en spoel altijd grondig. Altijd grondig naspoelen: Als een ruit voorheen alleen traditioneel gereinigd werd, bleven er tensideresten in de glasstructuur achter. Hierdoor kunnen er 2-3 reinigingsbeurten met zuiver water nodig zijn, voordat alle resten verwijderd zijn. Onvoldoende water: Werk met veel water en spoel het oppervlak regelmatig. Verdeel het water over het hele oppervlak tot er een lichte laag wordt gevormd Uitgangswaarde van het water te hoog: De TDS-meter moet altijd 0 ppm weergeven. Uiterlijk bij 10 ppm moet de hars vervangen worden. Verkeerde beweging van de borstel: Werk altijd van boven naar beneden en gebruik de ,,V-beweging”. Defecte silicoonvoegen en rubberen afdichtingen: Als deze lek zijn, spoelt het water het vuil uit, dat zorgt voor een lelijke ,,waas” op de raam.Hoe reinig ik kozijnen correct ?Kozijnen algemeen: In voegen en spleten hoopt zich vuil op. Daarom kozijnen eerst reinigen, dan deeltjes van oppervlak verwijderen en pas dan beginnen met de glasreiniging. Houten vensters: Met lazuurverf geschilderde of geoliede houten vensters vermijden: zuiver water lost de olie of looistoffen op. Gelakte vensters: Zuiver water niet bij gebarsten lak gebruiken, de lak zou kunnen afbladderen.Wat zijn verdere mogelijke foutbronnen?Beschadiging van beplakte en gecoate vensters: Altijd eerst op een plek testen, of de coating geschikt is voor borstels. Fabrikantgegevens in acht nemen! Bronwater: De kwaliteit is niet altijd gewaarborgd en kan leiden tot slechte resultaten. Hoge luchtvervuiling: Vuildeeltjes in de lucht (dichtbij te drukke straten of veel pollen in de lucht) beïnvloeden de mogelijke reinigingskwaliteit. Hier de ruit evt. eerst traditioneel wissen. Verontreinigde borstel: Let erop, dat de borstel schoon is en geen viezigheid op de ruit brengt. Laatste reiniging na bouwwerkzaamheden op de bouwplaats: Werk hier niet met zuiver water, omdat het gevaar van krassen door zand en andere deeltjes bestaat. Bekrassen van plexi- & acrylglas: Door statische oplading van het oppervlak wordt vuil vastgehouden en kan krassen in het zachte materiaal veroorzaken. Gebruik van veel zuiver water en een zachte borstel, bijv. natuurhaar, wordt aanbevolen. Contact opnemen met opdrachtgever en op risico wijzen.75

NEDELANDS

T

Unger Germany GmbH Piepersberg 44 D-42653 Solingen GERMANY Fon +49 (0)212 / 22 07­0 Fax +49 (0)0212 / 22 07­222 www.ungerglobal.com76

Unger UK Ltd. F1 Deansgate, 62-70 Tettenhall Road Wolverhampton, WV1 4TH UNITED KINGDOM Fon +44 (0)1902 306 633 Fax +44 (0)1902 306 644 www.ungerglobal.com

Unger Enterprises Inc. 425 Asylum Street Bridgeport, CT 06610 USA Tel.: (1) 800.431.2324 Fax: (1) 800.367.1988

report this ad

21231

References

[xyz-ips snippet=”download-snippet”]


Posted

in

by