VIKING W24 24000mAh Powerbank User Manual

W24 24000mAh Powerbank

VIKING W24

Capacity

24000mAh

Solar Panel

5V-300mA

Micro USB input Type-C input

5V 2A 9V 2A 12V 1.5A 5V 2A 9V 2A 12V 1.5A

QC 3.0 output 1 / 2 Type-C output PD

5V 3A 9V 2A 12V 1.5A 5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A

Wireless Output Size

5W / 7.5W / 10W 180*89*30mm

Product net weight

553(g)

Battery type Operation temperature Flashlight

Li-polymer 1W*1

USB / Type-C Type-C output 5V 3AUSB output: 5V 3A 24000mAh

Carabiner1/2 Wireless output

24000mAh IP67 waterproof solar power bank with QC3.0 & Wireless

chargingoutputFor charging power bank, it don’t support charging and discharging at the same time, Micro and Type-C can’t charging devices at the same time. You can charge the device by USB-A and QC 3.0,but not accept to charge the device by USB-A and Type-C/QC 3.0 and Type-CPress again shift to caution light Press once again shift to SOS Long press the button to turn off LED lightQR W24 user manual CZ/EN/DE/HUMADE IN CHINAVIKING products are distributed and serviced by: BONA SPES s.r.o. epcín 250, Olomouc 77900, Czechia, VAT No.: 3476774, +420 777 109 009 www.best-power.cz, info@best-power.cz

VIKING W24Návod na obsluhu: Dkujeme za koupi a projevenou dvru nasim zaízením znacky VIKING. Víme, ze Vám budou vzdy dobe a spolehliv slouzit. Ped prvním pouzim si pozorn pectte vsechny pokyny a upozornní, uvedená v tomto návodu.

*VIKING W24: 24000mAh, IP67,PD3.0, QC3.0, wireless

Obsah baleníPowerbanka VIKING W24 Návod na obsluhu v CJ

Micro USB nabíjecí kabel Karabina

SpecifikaceKapacita

24000mAh

Solární panel

5V-300mA

Micro USB vstup USB-C vstup QC3.0

5V/2A; 9V/2A; 12V/1.5A 5V/2A; 9V/2A; 12V/1.5A

USB-C výstup PD3.0 5V/2.4A; 9V/2A; 12V/1.5A 2xUSB-A QC 3.0 výstup 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A

Wireless výstup

max. 10W

Rozmry Váha

180*89*30mm 553(g)

Baterie Pracovní teplota

Li-polymer 0-45 °C

LED svílna

1W*1

Doba nabíjení (3A/5V) 7-8h

Popis produktu1. Monokrystalický solární panel 2. 2x QC3.0 výstup 3. Wireless výstup 4. Micro USB vstup 5. Type-C port s podporou PD3.0 6. Modré LED diody stavu nabi 7. Tlacítko ON/OFF 8. Úchyt na karabinu 9. LED svílna 10. Zelená dioda solárního nabíjení

Upozornní ped pouzim1. Ped kazdým pouzim powerbanky si prosím zkontrolujte, zda je zaízení pln nabito. Stav kapacity a nabíjení indikují modré diody u tlacítka ON/OFF. · Stav nabi baterie je indikován pomocí 4 LED svtelných indikátor následujícím zpsobem:

0%bliká první dioda zdola.

0-25%

26-50%

51-75%

76-100%

2. Uvedená doba nabíjení je pouze informavní a mze se lisit. 3. Specifikace, vzhled a popis se mohou mnit v dsledku vylepsení produktu a aktualizacím. 4. Pouzívejte vzdy vhodný nabíjecí kabel. 5. Pi dlouhodobém pouzívání je normální mírné zahívání produktu. 6. Uchovávejte mimo horko a v suchu. 7. Nepouzívejte solární nabíjení na palubové desce auta. Palubová deska je od slunce horká a mohla by poskodit produkt.

Nabíjení powerbankyNabíjení solární powerbanky slunecní energií: · Ujistte se, ze vlozený solární panel je umístn pímo ke slunci. · Výkon solárního panelu je cca 300mA, spickový výstup az 400mA · Výkon solárního panelu je závislý na intenzit slunecního osvtlení. · Svící zelená barva LED kontrolky v solárním panelu indikuje, ze powerbanka je nabíjena slunecním svtlem. · Powerbanka neustále dobíjí svoji kapacitu i na umlém svtle, ale se snízeným výkonem nabíjení.Poznámka: Upozorujeme, ze solární panel je urcen pro nouzové situace nabíjení. Neml by být primárním zdrojem nabíjení. Dlouhodobé vystavení pod silným slunecním záení zpsobí poskození solárního panelu.

Nabíjení solární powerbanky z externího zdroje energie: · Zapojte pilozený USB kabel ke zdroji energie, jako je napíklad napájecí adaptér vaseho telefonu, minimální nabíjecí nap 5V/2.0A. Poznámka: Nabíjet powerbanku z externího zdroje lze bu pes USB-C, nebo pes micro USB. Nelze nabíjet pes oba porty zárove.Pouzi solární powerbanky:· Pipojte vase zaízení pomocí USB-A, nebo USB-C portu do výstupního portu v powerbance (2xUSB-A, USB-C port). Lze nabíjet i více zaízení s vyuzím dvou nebo vsech port zárove, ale v takovém pípad není u zádného z výstup podporováno rychlonabíjení. · Nabíjení se spus automacky. · Ssknum tlacítka ON/OFF mzete powerbanku manuáln vypnout, nebo zapnout. · S pouzim vhodného kabelu s koncovkou Apple Lightning, mzete nabíjet i výrobky znacky Apple. · Powerbanka má funkci automackého startu pi zapojení. · Powerbanka podporuje funkci rychlonabíjení technologií QC3.0 a PD3.0 s výstupem az 12V. Poznámka: Pokud je solární nabíjecka v provozu a kapacita je mensí nez 2%, solární nabíjecka se automacky vypne, aby se zabránilo nadmrnému vybi akumulátoru. Nabíjení solární powerbanky bezdrátov pes wireless: · Zapnte powerbanku pomocí tlacítka ON/OFF a pilozte zaízení, které chcete nabíjet k wireless výstupu. Poznámka: Zaízení, které chcete nabíjet, musí podporovat bezdrátové nabíjení. LED svílna Dlouhým sskem (3s) tlacítka ON/OFF zapnete/vypnete LED svílnu. Následnými krátkými ssky mnít rezimy svícení: 1. Stálé svtlo 2. Výstrazné svtlo (LED svílna pravideln bliká) 3. SOS svtlo (LED svílna bliká nouzový kód SOS podle Morseovy abecedy)

esení mozných problémPokud ani po kontrole zaízení nefunguje správn, obrate se na výrobce ci profesionálního technika. Nepokousejte se zaízení opravit sami, aby nedoslo k úrazu elektrickým proudem, pozáru, vtsímu poskození zaízení nebo jiné nehod. PROBLÉM: Modré LED diody pro indikaci nabíjení nesví. DVOD: 1. Pouzíváte nevhodný adaptér ci nabíjecí kabel. 2. Kabel není ádn zapojen do powerbanky nebo do jiného zaízení ci zdroje energie. ESENÍ: 1. Pouzijte vhodný adaptér ci nabíjecí kabel. 2. Zkontrolujte ádné zapojení kabelu. PROBLÉM: Modré LED diody pro indikaci nabíjení sví i po odpojení adaptéru nebo vybi powerbanky. DVOD: LED diody potebují chvilku casu, nez se vypnou. ESENÍ: Vyckejte 15 sekund, poté se LED diody automacky vypnou. PROBLÉM: Powerbanka má krátkou funkcní dobu. DVOD: Zivotnost baterie je u konce. ESENÍ: Pokuste se powerbanku optovn nabít na 100%. Pokud powerbanka stále nemá dostatek energie, skoncila zivotnost baterie, a je poteba ji vymnit (s esením tohoto problému Vám pomze prodejce ci autorizovaný servis).Varování1. Je bzné, ze se tlo zálozního zdroje v prbhu nabíjení zahívá a postupn se jeho teplota snízí na pokojovou teplotu po dokoncení nabíjení. 2. Nepouzíváte-li zaízení více jak 90 dn, skladujte je nabité na 75% kapacity. Zabráníte tak poskození baterie. Pi dlouhodobém nepouzívání powerbanky doporucujeme nabíjet alespo jednou za pl roku.

3. Nerozebírejte ji a její doplky. 4. Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropichujte ani jinak nezasahujte do akumulátoru umístného vevnit. 5. Chrate ped ohnm a dlouhodobým pímým slunecním záením, aby nedoslo k pehá a poskození powerbanky. Powerbanka má maximální teplotu 45 ° C 6. Chrate ped zaízeními vysokého nap. 7. Neházejte a neteste se zálozním zdrojem energie. 8. Tento pístroj není urcen pro pouzívání osobami (vcetn d), jimz fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost ci nedostatek zkusenos a znalos zabrauje v bezpecném pouzívání pístroje. 9. Nepouzívejte chemické ciscí prostedky atd. Okamzit pestate pouzívat toto zaízení, pokud je powerbanka jakkoli poskozená. Udrzujte mimo dosah d! Ignorováním výse uvedených bezpecnostních pokyn, mze dojít k pozáru, úrazu elektrickým proudem nebo poskození digitálních zaízení. Zaízení vyhovuje smrnici FCC cást 15. Provoz zaízení podléhá 2 podmínkám: (1) zaízení nezpsobuje skodlivou interferenci a (2) zaízení musí akceptovat pijímané interference vcetn interference, která mze zpsobit nezádoucí cinnost zaízení.Nevyhazujte výrobek ani baterie po skoncení zivotnos jako netídný komunální odpad, pouzijte sbrná místa tídného odpadu. Správnou likvidací produktu zabráníte negavním vlivm na lidské zdraví a zivotní prostedí. Recyklace materiál pispívá k ochran pírodních zdroj. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.QR W24 informace o produktunávod na obsluhu user manualCZ/EN/DE/HUMADE IN CHINADistribuci znacky VIKING zajisuje spolecnost: BONA SPES s.r.o., epcín 250, Olomouc 77900, ICO: 3476774, DIC: CZ3476774, tel: 777 109 009, www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

VIKING W24Návod na obsluhu: akujeme, ze ste si vybrali solárnu powerbanku VIKING W24. Pred prvým pouzim si pozorne precítajte vsetky pokyny a upozornenia, uvedené v tomto návode.

*VIKING W24: 24000mAh, IP67,PD3.0, QC3.0, wireless

Obsah baleniaPowerBank VIKING W24 Návod na obsluhu v CJ

Micro USB nabíjací kábel Karabína

SpecifikaceKapacita

24000mAh

Solárny panel Micro USB vstup USB-C vstup QC3.0

5V-300mA 5V/2A; 9V/2A; 12V/1.5A 5V/2A; 9V/2A; 12V/1.5A

USB-C výstup PD3.0 5V/2.4A; 9V/2A; 12V/1.5A 2xUSB-A QC 3.0 výstup 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A

Wireless výstup

max. 10W

Rozmery Váha

180*89*30mm 553(g)

Batérie Pracovná teplota

Li-polymer 0-45 °C

LED sviedlo

1W*1

Doba nabíjania (3A/5V) 7-8h

Popis produktu1. Monokrystalický solárny panel 2. 2x QC3.0 výstup 3. Wireless výstup 4. Micro USB vstup 5. Type-C port s podporou PD3.0 6. Modré LED diódy stavu nabia 7. Tlacidlo ON / OFF 8. Úchyt na karabínu 9. LED sviedlo 10. Zelená dióda solárneho nabíjania

Upozornenie pred pouzim1. Pred kazdým pouzim powerbanky si prosím skontrolujte, ci je zariadenie plne nabité. Stav kapacity a nabíjanie indikujú modré diódy pri tlacidle ON/OFF. · Stav nabia batérie je indikovaný pomocou 4 LED svetelných indikátorov, nasledujúcim spôsobom:

0%bliká první dioda zdola.

0-25%

26-50%

51-75%

76-100%

2. Uvedená doba nabíjania je len informavny a môze sa lísi. 3. Specifikácie, vzhad a popis sa môzu meni v dôsledku vylepsenia produktu a aktualizáciám. 4. Pouzívajte vzdy vhodný nabíjací kábel. 5. Pri dlhodobom pouzívaní je normálne mierne zahrievanie produktu. 6. Uchovávajte mimo horúco a v suchu. 7. Nepouzívajte solárne nabíjanie na palubovej doske auta. Palubová doska je od slnka horúca a mohla by poskodi produkt.Toto zariadenie má stupe krya IP67 (Ingress Protecon 67) Chránené pro prachu a ostatným necistotám a ponoreniu do vody. Ponorenie max. na 30 minút do hbky 1 meter.Nabíjanie powerbankyNabíjanie solárnej powerbanky slnecnou energiou: · Umiestnite solárnu nabíjacku na priame slnko. · Uiste sa, ze vlozený solárny panel smeruje priamo k slnku. · Výkon solárneho panelu je 300mA, spickový výstup az 400mA · Výkon solárneho panelu je závislý na intenzite solárneho osvetlenia. · Svieaca zelená farba LED kontrolky v solárnom panely indikuje, ze powerbanka je nabíjaná slnecným svetlom. · Powerbanka neustále dobíja svoju kapacitu aj pri umelom svetle, ale so znízeným výkonomPoznámka: Upozorujeme, ze solárny panel je urcený pre núdzové situácie nabíjanie. Nemal by by primárnym zdrojom nabíjania. Dlhodobé vystavenie pod silným slnecným ziarením spôsobí poskodenie solárneho panelu.

Nabíjanie solárnej powerbanky z externého zdroje energie: · Zapojte prilozený USB kábel k zdroju energie, ako je napríklad napájací sieový adaptér vásho telefónu, minimálne nabíjacie napäe 5V/2.0A.Poznámka: Nabíja PowerBank z externého zdroja mozno bu cez USB-C, alebo cez micro USB. Nemozno nabíja cez oba porty zárove.Pouzie solárnej powerbanky:· Pripojte vase zariadenie pomocou USB-A alebo USB-C portu do výstupného portu v powerbanke (USB-A, USB-C port) · Nabíjanie sa spus automacky. · Stlacením tlacidla ON/OFF môzete powerbanku manuálne vypnú alebo zapnú. · S pouzim vhodného kábla s koncovkou Apple Lightning, môzete nabíja aj výrobky znacky Apple. Powerbanka má funkciu automackého startu pri zapojení · Powerbanka podporuje funkciu rýchlonabíjania technológií Qualcomm® QC 3.0 Technology s výstupom az 12V Poznámka: Pokia je solárna nabíjacka zapnutá a kapacita je mensí nez 2%, solárna nabíjacka sa automacky vypne aby sa zabránilo nadmernému vybiu akumulátoru. Nabíjení solární powerbanky bezdrátov pes wireless: · Zapnte powerbanku pomocí tlacítka ON/OFF a pilozte zaízení, které chcete nabíjet k wireless výstupu. Poznámka: Zaízení, které chcete nabíjet, musí podporovat bezdrátové nabíjení. Ovládanie LED sveel: · Ak chcete zapnú LED svietenie, podrzte min 3s. tlacidlo napájania ON/OFF. alsím stlacením tlacidla ON/OFF prepínate jednotlivé módy svietenia az do vypnua LED sveel.

Riesenie mozných problémovPokia ani po kontrole zariadenie nepracuje správne, obráte sa na výrobca ci profesionálneho technika. Nepokúsajte sa zariadenie opravi sami, aby nedoslo k úrazu elektrickým prúdom, poziaru, väcsiemu poskodeniu zariadenia alebo iné nehode.PROBLÉM: Modré LED diódy pre indikáciu nabíjanie nesvie. DÔVOD: 1. Pouzívate nevhodný adaptér alebo nabíjací kábel. 2. Kábel nie je riadne zapojený do powerbanky alebo do iného zariadenia ci zdroja energie. RIESENIE: 1. Pouzite vhodný adaptér alebo nabíjací kábel. 2. Skontrolujte riadne zapojenie kábla. PROBLÉM: Modré LED diódy pre indikáciu nabíjania svie aj po odpojení adaptéra alebo vybie powerbanky. DÔVOD: LED diódy potrebujú chvíku casu, nez sa vypnú. RIESENIE: Pockajte 15 sekúnd, potom sa LED diódy automacky vypnú. PROBLÉM: PowerBank má krátku funkcnú dobu. DÔVOD: Zivotnos batérie je u konca. RIESENIE: Pokúste sa POWERBANK opätovne nabi na 100%. Ak PowerBank stále nemá dostatok energie, skoncila zivotnos batérie, a je potrebné ju vymeni (s riesením tohto problému Vám pomôze predajcu ci autorizovaný servis).Varovanie1. Je bezné, ze sa telo zálozného zdroja v priebehu nabíjania zahrieva a postupne sa jeho teplota znízi na izbovú teplotu po dokoncení nabíjania. 2. Ak nepouzívate zariadenie viac ako 90 dní, skladujte ho nabité na 75% kapacity. Zabránite tak poskodeniu batérie.

3. Nerozoberajte produkt a jeho doplnky. 4. Neupravujte, nerozoberajte, neotvárajte, neprepichujte ani inak nezasahujte do akumulátoru umiestneného vo vnútri. 5. Chráte pred ohom a dlhodobým priamym slnecným ziarením, aby nedoslo k prehriau a poskodeniu powerbanky. 6. Chráte pred zariadeniami vysokého napäa. 7. Nehádzte a netraste so zálozným zdrojom energie. 8. Tento prístroj nie je urcený pre pouzívanie osobami (vrátane de), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnos ci nedostatok skúsenos a znalos zabrauje v bezpecnom pouzívaní prístroja. 9. Nepouzívajte chemické cisace prostriedky at. Okamzite prestate pouzíva toto zariadenie, pokia je powerbanka akokovek poskodená. Udrzujte mimo dosah de! Ignorovaním vyssie uvedených bezpecnostných pokynov, môze dôjs k poziaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poskodeniu digitálnych zariadení.Zariadenie vyhovuje smernici FCC cas 15. Cinnos zariadenia podlieha 2 podmienkam: (1) zariadenie nespôsobuje skodlivú interferenciu a (2) zariadenie musí akceptova prijímané interferencie vrátane interferencie, ktorá môze spôsobi neziadúcu cinnos zariadenia. Nevyhadzujte výrobok ani batérie po skoncení zivotnos ako netriedený komunálny odpad, pouzite zberné miesta triedeného odpadu. Správnou likvidáciou produktu zabránite negavnym vplyvom na udské zdravie a zivotné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu Vám poskytne obecný úrad, organizácie pre spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt zakúpili.QR W24 informace o produktunávod na obsluhu user manualCZ/EN/DE/HUMADE IN CHINADistribuci znacky VIKING zajisuje spolecnost: BONA SPES s.r.o., epcín 250, Olomouc 77900, ICO: 3476774, DIC: CZ3476774, tel: 777 109 009, www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

VIKING W24Benutzerhandbuch: Vielen Dank für Ihren Kauf und Vertrauen für unser Start-up Marke VIKING. Wir glauben, dass es Ihnen immer gut gehen wird und zuverlässig zu dienen. Lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch sorgfälg durch, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.

SpezifikaonenKapazität Sonnenkollektor Micro-USB-Eingang USB-C-Eingang QC3.0

24000mAh 5V-300mA 5V/2A; 9V/2A; 12V/1.5A 5V/2A; 9V/2A; 12V/1.5A

USB-C-Ausgang PD3.0 5V/2.4A; 9V/2A; 12V/1.5A 2xUSB-A QC 3.0 Ausgang 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A

Drahtloser Ausgang

max. 10W

Maße Gewicht Baerie Betriebstemperatur LED-Taschenlampe

180*89*30mm 553(g) Li-polymer 1W*1 0-45° C.

Ladezeit (3A/5V)

7-8h

Produktbeschreibung1. Monokristallines Solarpanel 2. 2x QC3.0 Leistung 3. Drahtloser Ausgang 4. Micro-USB-Eingang S. Typ-C-Port mit PD3.0-Unterstützung 6. Blaue LEDs Ladestatus 7. An / aus Schalter 8. Karabinerhalter 9. LED-Taschenlampe 10. Grüne Solarladediode

*VIKING W24: 24000mAh, IP67,PD3.0, QC3.0, drahtlosInhaltVIKING Power Bank W24 Micro USB Kabel Bedienungsanleitung Karabiner

Vorwarnungmit

1. Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch der Power Bank, dass der Start vollständig aufgeladen ist. Die Kapazität und der Ladestatus werden durch die blauen LEDs an der EIN / AUS-Taste angezeigt. · Der Ladezustand des Akkus wird durch 4 LED-Anzeigen wie folgt angezeigt:

0%blinkt zuerst Diode vonunten.

0-25%

26-50%

51-75%

76-100%

2. Die angegebene Ladezeit dient nur zur Informaon und kann variieren. 3. Technische Daten, Erscheinungsbild und Beschreibung können sich aufgrund von Produktverbesserungen und -aktualisierungen ändern. 4. Verwenden Sie immer ein geeignetes Ladekabel. 5. Bei längerem Gebrauch ist eine leichte Erwärmung des Produkts normal. 6. Von Hitze und Trockenheit fernhalten. 7. Verwenden Sie keine Solarladung am Armaturenbre. Das Armaturenbre ist heiß von der Sonne und kann das Produkt beschädigen.Laden der Power BankAufladen der Solarenergiebank mit Solarenergie: Stellen Sie sicher, dass das eingesetzte Solarpanel direkt der Sonne zugewandt ist. Die Leistung des Solarmoduls beträgt ca. 300 mA, die Spitzenleistung bis zu 400 mA · Die Leistung des Solarmoduls hängt von der Intensität des Sonnenlichts ab. · Die grün leuchtende Farbe der LED im Solarpanel zeigt an, dass die Power Bank durch Sonnenlicht aufgeladen wird. · Die Power Bank lädt ihre Kapazität auch bei künstlichem Licht ständig auf, jedoch mit reduzierter Ladeleistung.Hinweis: Bie beachten Sie dasDas Solarpanel ist für Notladesituaonen ausgelegt. Es sollte nicht die primäre Ladungsquelle sein. LangfrisgWenn Sie starkem Sonnenlicht ausgesetzt werden, wird das Solarpanel beschädigt.

Laden der Solarenergiebank von einer externen Energiequelle: · Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an eine Stromquelle wie das Netzteil Ihres Telefons mit einer minimalen Ladespannung von 5 V / 2 O an.Hinweis: Laden Sie die Power Bank von einer externen Quelle Ize entweder über USB-C oder über Micro-USB auf. Kann nicht für beide Parteien gleichzeig aufgeladen werden.Verwenden der SolarPowerbank:· Verbinden Sie Ihren Computer über einen USB-A- oder USB-C-Anschluss mit dem Ausgangsanschluss in der Power Bank (2xUSB-A, USB-C-Anschluss). Es ist möglich, mehr Starts über zwei oder alle Ports gleichzeig aufzuladen, aber in diesem Fall gibt es keine Das schnelle Laden wird vom Ausgang unterstützt. · Der Ladevorgang beginnt automasch. · Durch Drücken der EIN / AUS-Taste können Sie die Power Bank manuell aus- oder einschalten. · Sie können Apple-Produkte auch mit einem geeigneten Kabel mit einem Apple Lightning-Anschluss aufladen. · Die Power Bank verfügt bei Anschluss über eine automasche Starunkon. · Powerbank unterstützt die Funkon des Schnellladens mit QC3.0- und PD3.0-Technologien mit einer Ausgangsleistung von bis zu 12 V. Hinweis: Wenn das Solarladegerät in Betrieb ist und die Kapazität weniger als 2% beträgt, schaltet sich das Solarladegerät automasch aus, um zu verhindern, dass der Akku überladen wird.SolarladungPowerbanks drahtlos über drahtlos: · Schalten Sie die Power Bank mit der EIN / AUS-Taste ein und fügen Sie das Gerät, das Sie aufladen möchten, dem Funkausgang hinzu. Hinweis: Das Gerät, das Sie aufladen möchten, muss unterstützt werden Kabelloses Laden.LED-Taschenlampe Halten Sie die EIN / AUS-Taste gedrückt (3 Sekunden), um die LED-Taschenlampe ein- und auszuschalten. Die folgenden kurzen Druckvorgänge ändern die Beleuchtungsmodi: 1. Dauerlicht 2. Warnleuchte (LED blinkt regelmäßig) 3. SOS-Licht (LED blinkt SOS-Noallcode gemäß Morsecode)

Mögliche Probleme lösenWenn es auch nach Überprüfung des Startvorgangs nicht richg funkoniert, wenden Sie sich an den Hersteller oder einen professionellen Techniker. Versuche es nicht Reparieren Sie das Gerät selbst, um Stromschläge, Feuer, größere Schäden am Gerät oder andere Unfälle zu vermeiden. PROBLEM: Die blauen LEDs zur Ladeanzeige leuchten nicht. GRUND: 1. Sie verwenden einen ungeeigneten Adapter oder ein Ladekabel. 2. Das Kabel ist nicht richg an die Power Bank oder eine andere angeschlossen RE ENf oder Energiequellen. 1. Verwenden Sie einen geeigneten Adapter oder ein Ladekabel. 2. Überprüfen Sie, ob das Kabel richg angeschlossen ist. PROBLEM: Die blauen LEDs zum Laden zeigen Licht an, auch wenn der Adapter abgezogen oder die Power Bank entladen ist. GRUND: Das Ausschalten der LEDs dauert eine Weile. ESENf: Warten Sie 15 Sekunden, dann erlöschen die LEDs automasch. PROBLEM: Powerbank hat eine kurze Arbeitszeit. GRUND: Die Akkulaufzeit ist abgelaufen.LÖSUNG: Laden Sie die Powerbank zu 100% auf. Wenn die Power Bank immer noch nicht über genügend Strom verfügt, hat die Baerie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden (ein Händler oder ein autorisiertes Servicecenter hil Ihnen bei der Lösung dieses Problems).Warnung1. Es ist üblich, dass sich der Körper der Notstromversorgung während des Ladevorgangs erwärmt und seine Temperatur nach Abschluss des Ladevorgangs allmählich auf Raumtemperatur senkt. 2. Wenn Sie den Start länger als 90 Tage nicht verwenden, speichern Sie ihn mit einer Kapazität von 75%. Dies verhindert eine Beschädigung der Baerie. Wir empfehlen, mindestens alle sechs Monate aufzuladen, wenn die Power Bank längere Zeit nicht benutzt wird.

3. Zerlegen Sie es und sein Zubehör nicht. 4. Das Innere der Baerie nicht modifizieren, zerlegen, öffnen, durchstoßen oder auf andere Weise stören. 5. Vor Feuer und längerer direkter Sonneneinstrahlung schützen, um Verschmutzungen und Schäden an der Energiebank zu vermeiden. Die Power Bank hat eine maximale Temperatur von 45 ° C. 6. Vor hohen Spannungen schützen. 7. Werfen oder schüeln Sie die Notstromquelle nicht. 8. Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) besmmt, deren körperliche, sensorische oder geisge Behinderung oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse sie daran hindern, das Gerät sicher zu verwenden. 9. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmiel usw. Stellen Sie diesen Start sofort ein, wenn die Power Bank in irgendeiner Weise beschädigt ist. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! DFfüeahusreeIrgn,nS.otrroiemresnchdleargoobdiegrenBeSsicchheärdhigeuitnsghidniwgietaisleerkGanenräztueDas Gerät entspricht FCC Teil 15. Der Betrieb des Geräts unterliegt der Konformität2 Bedingungen: (1) Die Störung verursacht keine schädlichen Störungen und (2) die Störung mussempfangene Störungen akzeperen, einschließlich Interferenzen, die unerwünschte Inialisierungsakvitäten verursachen können.Entsorgen Sie das Produkt oder die Baerien am Ende ihrer Lebensdauer nicht als unsorerten Siedlungsabfall. Verwenden Sie die Sammelstellen für sorerte Abfälle. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negave Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unangemessenen Umgang mit diesem Produkt verursacht werden könnten. Materialrecycling trägt dazu bei natürliche Ressourcen zu schützen. Weitere Informaonen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem örtlichen Stadtbüro, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschä, in dem Sie das Produkt gekau haben.

MADE IN CHINA

QR W24 Benutzerhandbuchuser manual CZ/EN/DE/HU

Die Marke VIKING wird vom Unternehmen vertrieben: BONA SPES s.r.o., epcín 250, Olomouc 77900, ICO: 3476774, DIC: CZ3476774, tel: 777 109 009 www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

VIKING W24Használa útmutató: Köszönjük a vásárlást és a VIKING berendezésbe vete bizalmát. Bízunk benne, hogy mindig jól és megbízhatóan szolgálnak majd. Az els használat el gondosan olvassa el a kézikönyvben található összes utasítást és figyelmeztetést.

Mszaki adatok

Kapacitás

24000mAh

Napelem

5V-300mA

Micro USB bemenet 5V/2A; 9V/2A; 12V/1.5A USB-C bemenet QC3.0 5V/2A; 9V/2A; 12V/1.5A

USB-C kimenet PD3.0 5V/2.4A; 9V/2A; 12V/1.5A

2xUSB-A QC 3.0 kimenet 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A

Wireless kimenet

max. l0W

Méretek

180*89*30mm

Súly

553(g)

Akkumulátor

Li-polymer

Üzemi hmérséklet 0-45 ° C

LED ég

lW*l

Töltési id (3A/5V)

7-8h

*VIKING W24: 24000mAh, IP67, PD3.0, QC3.0, wireless

Termék leírása1. Monokristályos napelem 2. 2x QC3.0 kimenet 3. Wireless kimenet 4. Micro USB bemenet 5. Type-C port PD3.0 támogatással 6. Töltöséget mutató kék LED diódák 7. ON/OFF gomb 8. Fogantyú a karabínerre 9. LED ég 10. Zöld dióda a napelemestöltéshez

Csomag tartalmaVIKING W24 powerbank Használa útmutató HU

Micro USB tölt kábel Karabíner

Figyelmeztetés a használat el

1. Az akkumulátor minden egyes használata el ellenrizze, hogy az eszköz teljesen fel van-e töltve. A kapacitást és a töltési állapotot az ON / OFF gomb melle kék LED-ek jelzik. · Az akkumulátor töltöségi állapotát 4 LED jelzi az alábbiakszerint:

alulról az els dióda villog

0% 0-25%

26-50%

51-75%

76-100%

2. A feltüntete töltési id csak tájékoztató jelleg és eltérhet. 3. A specifikációk, a megjelenés és a leírás a termék fejlesztése és frissítése mia változhatnak. 4. Mindig használjon megfelel töltkábelt. 5. Hosszú távú használat esetén a termék enyhe melegedése normális. 6. Htl elzárva szárazon tárolja. 7. Ne használjon napelemes töltést az autó mszerfalán. A mszerfal forró a naptól, és károsíthatja a terméket.

A powerbank töltéseNapelemes powerbank t öltése napenergiával: · Ügyeljen arra, hogy a beépíte napelem közvetlenül a nap felé nézzen. · A napelem teljesítménye kb. 300mA, a kilép csúcsteljesítmény egész 400mA. · A napelem teljesítménye a napfény intenzitásától függ. · A napelemen világító zöld LED jelzi, hogy az akkumulátort napfény töl. · A powerbank még mesterséges fényben is folyamatosan töl magát, de csökkente tölt teljesítmény melle.Megjegyzés: Felhívjuk figyelmét, hogy a napelemet vészhelyze töltésre tervezték. Nem kéne az els dleges töltési forrásnak lennie. Hosszan tartó er s napsugárzásnak való kiteség károsítja a napelemet.

Napelemes powerbank töltése küls energiaforrásról: · Csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt az energiaforráshoz, mint például a telefonja töltje, minimális töltési feszültség 5V/2.0A.Megjegyzés: A powerbankot küls energiaforrásról tölthe USB-C-n vagy micro USB-n keresztül. Mind két portról nem lehet egyszerre tölteni.Napelemes powerbank használata:· Csatlakoztassa a saját eszközét USB-A vagy USB-C port segítségével a powerbank kimene portjára (2xUSB-A, USB-C port). Két vagy akár több berendezést is tölthet egyszerre, de ebben az esetben a gyorstöltés egyik porton sem lesz támogatva . · A töltés automakusan indul. · ON/OFF gomb megnyomásával a powerbankot manuális kapcsolhatja be vagy ki. · Megfelel kábelt használva Apple Lightning csatlakozóval Apple termékeket is tölthet. · A powerbanknak automakus start funkciója van bekapcsoláskor. · A powerbank támogatja a gyors-töltés funkciót QC3.0 és PD3.0 technológiával egész 12V-os kimeneel. Megjegyzés: Ha a powerbank be van kapcsolva és a kapacitás kevesebb, mint 2%, a powerbank automakusan kikapcsol, hogy megakadályozza az akkumulátor túlzo lemerülését. A napelemes powerbank vezeték nélküli wireless töltése: · Kapcsolja be a powerbankot az ON/OFF gombbal és helyezze az eszközt, amit tölteni szeretne a wireless kimenethez. Megjegyzés: Az eszköz, amit tölteni szeretne támogatnia kell a vezeték nélküli töltés. LED ég Az ON/OFF gomb hosszú (3s) megnyomásával bekapcsolja/ kikapcsolja a LED égt. Ezt követ rövid gombnyomásokkal a világítási módon változtat: 1. Állandó fény 2. Riasztó fény (LED ég szabályosan villog) 3. SOS fény (LED ég a Morse abc SOS vészkódját villogja)

Lehetséges hibaelhárításHa az eszköz ellenrzése után továbbra sem mködik megfelelen, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy egy szakemberrel. Ne próbálja saját maga megjavítani a berendezést az áramütés, a tz, a berendezés súlyos károsodásának vagy más baleset elkerülése érdekében.PROBLÉMA: A töltést jelz kék LED diódák nem világítanak OK: 1. Nem megfelel töltt vagy kábelt használ. 2. A kábel nincs megfelelen csatlakoztatva a powerbankba vagy az energiaforrásba. MEGOLDÁS: 1. Használjon megfelel töltt vagy kábelt. 2. Ellenrizze a kábel rendes bekötését. PROBLÉMA: A töltést jelz kék LED diódák a tölt kihúzása vagy a powerbank lemerülése után is világít. OK: A LED diódáknak kell egy kis id amíg kikapcsolnak. MEGOLDÁS: Várjon 15 másodpercet, azután a LED diódák automakusan lekapcsolnak.PROBLÉMA: A powerbanknak rövid a mködési ideje. OK: Az akkumulátor éleartama a végéhez közeledik. MEGOLDÁS: Próbálja meg a powerbankot 100%-ra tölteni. Ha a powerbank továbbra sem rendelkezik elegend energiával, az akkumulátor éleartama lejárt és ki kell cserélni (az eladó vagy egy hivatalos szervizközpont segít Önnek megoldani ezt a problémát).FIGYELMEZTETÉS1. Szokványos, hogy a powerbank háza a töltés közben felmelegszik és a töltés befejezése után fokozatosan szobahmérsékletre csökken. 2. Ha 90 napnál hosszabb ideig nem használja a készüléket, 75% kapacitásig töltse fel. Ez megakadályozza az akkumulátor károsodását. Ha hosszú ideig nem használja a powerbankot, javasoljuk, hogy legalább fél évente töltse fel. 3. Ne szerelje szét és a tartozékokat sem.

4. Ne módosítsa, ne szerelje szét, ne nyissa ki, ne szúrja ki vagy más módon ne avatkozzon be a belül található akkumulátorba. 6. Óvja a tztl és a hosszan tartó közvetlen napfénytl a készülék túlmelegedésének és károsodásának elkerülése érdekében és védje meg a vízzel való bármilyen érintkezéstl. 7. Óvja a nagyfeszültség berendezésektl. 8. Ne dobja és ne rázza meg a powerbankot. 9. Ezt a készüléket ne használják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi cselekvképtelenség vagy tapasztalat hiánya mia nem képesek a készülék biztonságos használatára 10. Ne használjon vegyi sztó szereket stb.Azonnal hagyja abba a powerbank használatát, ha az eszköz bármilyen módon sérült. Gyerekektl tartsa távol!A fentebb feltüntete utasítások figyelmen kívül hagyása tüzet, áramütést vagy a digitális készülékek sérülését okozhatja.Az eszköz megfelel az FCC szabályozás 15. részében foglalt követelményeknek. A használathoz az alábbi két feltételnek kell teljesülnie: (1) A berendezés nem okoz káros interferenciát (2) a készüléknek fogadnia kell minden beérkez interferenciát, ideértve azokat az interferenciákat is, amelyek mködési rendellenességeket okozhatnak Az éleartamuk lejárta után ne dobja a terméket vagy az akkumulátort válogatás nélküli kommunális hulladékba, használjon szelekv hulladékgyjt pontokat. A termék helyes likvidálásával megakadályozza a negav hatásokat az emberi egészségre és a környezetre. Az anyagok újrahasznosítása elsegí a természe erforrások megrzését. A termék újrahasznosításáról több információval szolgál az önkormányzat, a háztartási hulladékkezel szervezet vagy az értékesítési hely, ahol a terméket vásárolta.

MADE IN CHINA

QR W24használa útmutató user manualCZ/EN/DE/HU

report this ad

A VIKING márka forgalmazását biztosító vállalat: BONA SPES s.r.o., epcín 250, Olomouc 77900, ICO: 3476774, DIC: CZ3476774,tel: 777 109 009, www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

[xyz-ips snippet=”download-snippet”]


Posted

in

by