YAMAHA EZ-300 Digital Keyboard Owner’s Manual

EZ-300 Digital Keyboard

DIGITALT KEYBOARD DIGITAL KEYBOARDBRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING

Før du tager instrumentet i brug, skal du læse “SIKKERHEDSFORSKRIFTER” på side 5-7.Läs “FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER” på sidorna 5­7 innan du börjar använda instrumentet.

DA Dansk SV Svenska

EZ-300 1

Oplysninger til brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr og brugte batterierDisse symboler på produkter, emballage og/eller medfølgende dokumenter angiver, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med det øvrige husholdningsaffald. Aflever gamle produkter og brugte batterier på egnede indsamlingssteder for at sikre korrekt behandling, genindvinding og genbrug i henhold til lokal lovgivning. Ved at bortskaffe disse produkter og batterier på korrekt vis er du med til at redde værdifulde ressourcer og forebygge eventuelle skadelige virkninger på menneskers helbred og miljøet, der ellers kunne opstå som følge af forkert affaldsbehandling. Du kan få flere oplysninger om indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier ved at kontakte dine lokale myndigheder, de kommunale renovationsmyndigheder eller den forhandler, hvor du købte produktet. For erhvervsbrugere i EU: Kontakt din forhandler eller leverandør for at få flere oplysninger, hvis du ønsker at bortskaffe elektrisk og/eller elektronisk udstyr. Oplysninger om bortskaffelse i lande uden for EU: Disse symboler har kun gyldighed i EU. Kontakt de lokale myndigheder eller din forhandler, og få oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode. Bemærkning vedrørende batterisymbolet (de to nederste symboleksempler): Dette symbol kan blive brugt i sammenhæng med et kemisk symbol. I dette tilfælde skal det overholde de krav, der er angivet i EU-batteridirektivet for det pågældende kemikalie.(weee_battery_eu_da_02)Användarinformation, beträffande insamling och dumpning av gammal utrustning och använda batterierDe symboler, som finns på produkterna, emballaget och/eller bifogade dokument talar om att de använda elektriska och elektroniska produkterna, samt batterierna, inte ska blandas med allmänt hushållsavfall. För rätt handhavande, återställande och återvinning av gamla produkter och gamla batterier, vänligen medtag dessa till lämpliga insamlingsplatser, i enlighet med din nationella lagstiftning. Genom att slänga dessa produkter och batterier på rätt sätt, kommer du att hjälpa till att rädda värdefulla resurser och förhindra möjliga negativa effekter på mänsklig hälsa och miljö, vilka i annat fall skulle kunna uppstå, p.g.a. felaktig sophantering. För mer information om insamling och återvinning av gamla produkter och batterier, vänligen kontakta din lokala kommun, ditt sophanteringsföretag eller inköpsstället för dina varor. För företagare inom EU: Om du vill göra dig av med elektrisk och elektronisk utrustning, vänligen kontakta din försäljare eller leverantör för mer information. Information om sophantering i andra länder utanför EU: Dessa symboler gäller endast inom EU. Om du vill slänga dessa föremål, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller försäljare och fråga efter det korrekta sättet att slänga dem. Kommentar ang. batterisymbolen (de två nedersta symbolexemplen): Denna symbol kan komma att användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall överensstämmer den med de krav, som har ställts genom direktiven för den aktuella kemikalien.(weee_battery_eu_sv_02)EZ-300 3

Modellnummer, serienummer, strömförsörjning osv. finns på eller i närheten av namnetiketten som sitter på enhetens undersida. Du bör anteckna serienumret i utrymmet nedan och förvara den här bruksanvisningen som ett bevis på ditt köp och för att underlätta identifiering i händelse av stöld.

Modellnummer Serienummer

(bottom_sv_01)

4 EZ-300 Bruksanvisning

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDERLÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE INNAN DU FORTSÄTTERFörvara den här bruksanvisningen på en säker och lättillgänglig plats för framtida referens.

För nätadaptern

VARNING

FÖRSIKTIGHET

· Den här nätadaptern är konstruerad enbart för användning med Yamahas elektroniska instrument. Använd den inte för något annat ändamål.· Endast för inomhusbruk. Får inte användas i våta miljöer.

· Se till att vägguttaget är lättåtkomligt när du ansluter och gör inställningar. Om det uppstår problem eller tekniska fel ska du omedelbart stänga av instrumentets strömbrytare och koppla bort nätadaptern från uttaget. Tänk på att ström fortfarande tillförs på miniminivå när nätadaptern är ansluten till vägguttaget, även om strömbrytaren är avslagen. Kom ihåg att dra ut nätkabeln ur vägguttaget när du inte använder instrumentet under en längre tid.

För instrumentet

VARNINGVidta alltid de grundläggande försiktighetsåtgärder som anges nedan, så undviker du risk för allvarliga skador eller t.o.m. dödsfall till följd av elektriska stötar, kortslutning, skador, eldsvåda eller andra faror. Försiktighetsåtgärderna omfattar, men är inte begränsade till, följande:

Strömförsörjning/nätadapter

Varning för fukt och väta

· Placera inte nätkabeln i närheten av en värmekälla, till exempel ett värmeelement. Böj inte kabeln och skada den inte på annat sätt. Ställ heller inte tunga föremål på den.· Använd endast den nätspänning som specificerats för instrumentet. Rekommenderad spänning finns angiven på instrumentets namnetikett.· Använd endast den rekommenderade adaptern (sidan 67). Felaktig adapter kan orsaka skador på instrumentet eller överhettning.· Kontrollera nätkontakten regelbundet och avlägsna smuts och damm som eventuellt har samlats på den.

· Utsätt inte instrumentet för regn och använd det inte i närheten av vatten eller i fuktig eller våt miljö. Ställ inte behållare med vätska (t.ex. vaser, flaskor eller glas) på det, eftersom vätska då kan spillas i eventuella öppningar. Om vatten eller andra vätskor skulle läcka in i instrumentet måste du omedelbart stänga av strömmen och dra ut nätadapterkabeln från vägguttaget. Lämna därefter in instrumentet till en kvalificerad Yamahaserviceverkstad.· Sätt aldrig in eller ta ut nätkontakten med våta händer.Varning för eld

Öppna inte

· Placera inte brinnande föremål, exempelvis stearinljus, på enheten. De kan falla omkull och orsaka eldsvåda.

· Detta instrument innehåller inga delar som kan repareras eller bytas ut av användaren. Du ska inte öppna instrument eller försöka ta isär eller modifiera de inre komponenterna på något sätt. Om enheten inte fungerar korrekt bör du omedelbart sluta använda den, och lämna in den för kontroll på en kvalificerad Yamaha-serviceverkstad.

Batteri· Följ noga försiktighetsåtgärderna nedan. I annat fall kan det leda till explosion, brand, överhettning eller läckage av batterivätska. – Försök inte mixtra med eller ta isär batterier.

– Kassera inte batterier i öppen eld.DMI-7 1/3EZ-300 Bruksanvisning 5

– Försök inte ladda batterier som inte är konstruerade för att laddas.– Håll batterierna borta från metallföremål som halsband, hårnålar, mynt och nycklar.– Använd endast den rekommenderade batteritypen (sidan 67).– Använd nya batterier, där alla är av samma typ, samma modell och från samma tillverkare.– Se alltid till att alla batterier sätts in så att de överensstämmer med polaritetsmärkningen +/-.– När batterierna har tagit slut eller om instrumentet inte ska användas under en längre tid ska du ta ut batterierna från instrumentet.– Om du använder Ni-MH-batterier ska du följa de anvisningar som medföljde batterierna. Använd endast den rekommenderade laddaren vid laddning.· Förvara batterierna utom räckhåll för små barn som kan svälja dem av misstag.

· Undvik kontakt med batterivätskan om batterierna läcker. Om batterivätska kommer i kontakt med ögon, mun eller hud bör du omedelbart skölja med vatten och kontakta läkare. Batterivätska är frätande och kan ge synskador och kemiska brännskador.Om du upptäcker något onormalt· Om något av följande problem uppstår bör du omedelbart stänga av strömbrytaren och dra ut nätkontakten ur uttaget. (Om du använder batterier tar du ut alla batterier ur instrumentet.) Låt därefter Yamahaservicepersonal kontrollera enheten. – Nätkabeln eller nätkontakten blir sliten eller skadad. – Ovanlig lukt eller rök avges. – Något föremål har tappats i instrumentet. – Ljudet från instrumentet försvinner plötsligt under användning. – Om det finns sprickor eller skador på instrumentet.

FÖRSIKTIGHET

Vidta alltid de grundläggande försiktighetsåtgärderna nedan så att du undviker att skada dig själv och andra och även undviker skada på instrumentet och andra föremål. Försiktighetsåtgärderna omfattar, men är inte begränsade till, följande:

Strömförsörjning/nätadapter· Anslut inte instrumentet till ett nätuttag med en grenkontakt. Det kan medföra försämrad ljudkvalitet och samt orsaka överhettning i uttaget.· Håll alltid i själva kontakten, inte i kabeln, när du drar ut nätkontakten från instrumentet eller uttaget. Kabeln kan skadas om du drar i den.· Dra ut nätkontakten ur uttaget när du inte tänker använda instrumentet under en längre tid, samt i samband med åskväder.Placering· Placera inte instrumentet på en ostadig plats där det riskerar att ramla ner.· Lossa alla anslutna kablar innan du flyttar instrumentet för att förhindra att kablarna förstörs eller att någon snubblar på dem och skadas.· Se till att vägguttaget är lättåtkomligt när du installerar produkten. Om det uppstår problem eller tekniska fel bör du omedelbart stänga av strömbrytaren och dra ut nätkontakten ur uttaget. Även när strömbrytaren är avstängd förbrukar produkten en mycket liten mängd energi. Kom ihåg att dra ut nätkabeln ur vägguttaget om du inte ska använda produkten under en längre tid.

· Använd endast det stativ som hör till instrumentet. Använd endast medföljande skruvar när du monterar det. Om du använder andra skruvar kan de inre komponenterna skadas, eller också kan instrumentet falla omkull.Anslutningar· Stäng av strömmen till alla komponenter innan du ansluter instrumentet till andra elektriska enheter. Ställ in alla volymkontroller på lägsta nivå på samtliga enheter innan du slår på eller av strömmen.· Ställ in volymkontrollen på lägsta nivå på alla komponenter och öka gradvis till önskad nivå medan du spelar på instrumentet.Hantering· Stick inte in fingrar eller händer i springorna på instrumentet. · Undvik att föra in papper, metall eller andra föremål i springornapå instrumentets panel. Detta kan orsaka personskador på dig eller andra, skada instrumentet eller annan egendom eller orsaka funktionsfel. · Undvik att tynga ned eller placera tunga föremål på instrumentet. Tryck inte onödigt hårt på knappar, strömbrytare eller kontakter. · Använd inte instrumentet/enheten eller hörlurarna med hög eller obehaglig volymnivå under en längre tid, eftersom detta kan medföra permanent hörselnedsättning. Kontakta läkare om du upplever hörselförsämring eller om det ringer i öronen.

6 EZ-300 Bruksanvisning

DMI-7 2/3

Yamaha ansvarar inte för skador som orsakas av felaktig användning eller modifiering av instrumentet, eller för data som försvinner eller blir förstörda.Stäng alltid av strömmen när du inte använder instrumentet. Instrumentet har strömtillförsel på miniminivå även när [ ]-knappen (vänteläge/på) är i vänteläge. Kom ihåg att dra ut nätkabeln ur uttaget när du inte använder instrumentet under en längre tid. Kassera begagnade batterier enligt lokala föreskrifter.

MEDDELANDEFölj instruktionerna nedan för att undvika fel/skador på produkten, skador på data ellerskador på andra föremål.Hantering · Använd inte instrumentet i närheten av tv-, radio- ellerstereoutrustning, mobiltelefoner eller annan elektrisk utrustning. Instrumentet, tv:n eller radion kan orsaka störande brus. När du använder instrumentet tillsammans med en app i din smarta enhet, till exempel en smartphone eller surfplatta, rekommenderar vi att du anger “Flygplansläge” till på för den enheten för att minimera brus från kommunikation. · Beroende på tillståndet hos omgivande radiovågor kan instrumentet eventuellt sluta fungera. · Utsätt inte instrumentet för damm, vibrationer eller extrem kyla eller hetta (t.ex. i direkt solljus, nära ett värmeelement eller i en bil under dagtid). Panelen kan deformeras, invändiga komponenter kan skadas och instrumentet kan sluta fungera. (Temperaturintervall för användning: 5°­40 °C) · Placera inte föremål av vinyl, plast eller gummi på instrumentet, eftersom panelen och klaviaturen kan missfärgas. · Tryck inte på LCD-displayen med fingret, för det är en känslig, precisionstillverkad del. Om du gör det kan utseendet förändras. Det kan till exempel synas en rand på LCD-displayen, även om den troligen försvinner efter en kort stund.Underhåll · Rengör instrumentet med en mjuk duk. Använd intethinner, lösningsmedel, sprit, rengöringsvätska eller rengöringsdukar som impregnerats med kemikalier.Spara data · Vissa av instrumentets data (sidan 59) sparas även närströmmen slås av. Sparade data kan dock förloras på grund av fel eller misstag i användningen osv. Spara dina viktiga data på en extern enhet, t.ex. en dator (sidan 57).

InformationOm upphovsrätt · Kopiering av kommersiella musikdata, inklusive men intebegränsat till MIDI-data eller ljudfiler, är förbjudet för annat än personligt bruk. · Denna produkt innehåller och omfattar innehåll som Yamaha äger rättigheterna till eller har licens att använda andras upphovsrätt för. På grund av upphovsrättslagar och andra tillämpliga lagar har du INTE rätt att distribuera medier som detta innehåll är sparat eller inspelat på och som är i stort sett samma eller mycket likt de i produkten. * Innehållet som beskrivs ovan omfattar datorprogram,kompstilsdata, MIDI-data, WAVE-data, ljudinspelningsdata, ett partitur, partiturdata etc. * Du får distribuera medium med inspelningar av ditt framförande eller musikproduktion med detta innehåll, och tillstånd från Yamaha Corporation krävs inte i dessa fall.Om funktioner/data som medföljer instrumentet· Vissa av de förprogrammerade Songerna har editerats i längd och arrangemang, och är kanske inte exakt likadana som originalet.· De bitmapp-teckensnitt som används i detta instrument tillhandahålls och ägs av Ricoh Co., Ltd.Om den här bruksanvisningen · De illustrationer och bilder av LCD-displayen som visasi den här bruksanvisningen är endast för instruktionsändamål och kan skilja sig något från de som visas på ditt instrument. · Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft® Corporation i USA och andra länder. · Företagsnamn och produktnamn i den här bruksanvisningen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

DMI-7 3/3

EZ-300 Bruksanvisning 7

Tack för att du valde en digital keyboard från Yamaha! Det här instrumentet har en praktisk klaviatur med belysning som gör det enkelt för nybörjare att spela på klaviaturen. Den har också ett brett utbud av inbyggda förprogrammerade Songer, inklusive pop och klassisk musik, som du kan spela. Vi rekommenderar att du läser denna bruksanvisning noggrant så att du kan utnyttja instrumentets avancerade och praktiska funktioner fullständigt. Vi rekommenderar också att du förvarar den här bruksanvisningen säkert och lättillgängligt för framtida bruk.Om bruksanvisningarnaFörutom denna bruksanvisning finns även följande material (PDF-filer) på Internet.Medföljande dokument Bruksanvisning · Ansluta och göra inställningar: I det här avsnittet beskrivs hur du installerar och börjar använda instrumentet. · Snabbguide: Det här avsnittet förklaras kort hur de grundläggande funktionerna används. · Referens: Det här avsnittet förklaras detaljerat hur de olika funktionerna används. · Bilaga: Det här avsnittet innehåller specifikationer, Voice-lista osv.Onlinematerial (PDF) Drum Kit List Innehåller detaljerad information om Drum Kit-ljuden (Voice nr 242­263: sidan 83). När du väljer dessa ljud kopplas olika trum-, slagverks- och SFX-ljud som visas här till respektive tangent. MIDI Reference Den här innehåller MIDI-relaterat material, till exempel MIDI-implementeringstabellen. Computer-related Operations Den här innehåller anvisningar om datorrelaterade funktioner. Smart Device Connection Manual Den här beskriver hur instrumentet ansluts till smarta enheter som smartphones, surfplattor, osv.Dessa bruksanvisningar kan hämtas på Yamaha Downloads, där du kan söka efter önskade filer genom att ange modellnamnet. Yamaha Downloads https://download.yamaha.com/OBS! · För en allmän översikt över MIDI och hur du effektivt kan använda det söker du efter “MIDI Basics”(endast påengelska, tyska, franska och spanska) på webbplatsen ovan.Song Book (endast på engelska, franska, tyska och spanska) Denna innehåller noter för instrumentets förprogrammerade Songer (förutom en demomelodi och vissa Songer på grund av upphovsrättsproblem).Denna Song Book skaffar du genom att gå till Yamahas webbplats och ladda ned det från produktens webbsida. Yamaha Global Site https://www.yamaha.com8 EZ-300 Bruksanvisning

Medföljande tillbehör· Bruksanvisning (den här boken) · Notställ · Online Member Product Registration

· Nätadapter** Medföljer inte instrumentet på alla marknader. Fråga din Yamaha-återförsäljare.

Format och funktionerGM System Level 1 “GM System Level 1” är ett tillägg till MIDIstandarden som ser till att alla GM-kompatibla musikdata kan spelas upp korrekt av en GM-kompatibel tongenerator, oavsett vem som tillverkat den. Alla program- och maskinvaruprodukter som stöder GM System Level är försedda med GM-märket.XGlite Precis som namnet antyder är “XGlite” en förenklad version av Yamahas avancerade tongenereringsformat XG. Du kan naturligtvis spela upp alla XG-melodidata med en XGlitetongenerator. Tänk dock på att vissa melodier kan spelas upp annorlunda jämfört med ursprungliga data, vilket beror på det begränsade antalet kontrollparametrar och effekter.

Style File Format (SFF) Style-filformatet kombinerar all Yamahas expertis om automatiskt ackompanjemang i ett enhetligt format.USB USB är en förkortning för Universal Serial Bus. Det är ett seriellt gränssnitt för anslutning av kringutrustning till datorer. Det hanterar “hot swapping” (anslutning av kringutrustning samtidigt som strömmen till datorn är påslagen).Touch Response (anslagskänslighet) Den exceptionellt naturliga Touch Responsfunktionen ger dig maximal kontroll över nivån på Voices.

EZ-300 Bruksanvisning 9

Innehåll

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ……………………… 5 MEDDELANDE …………………………………………… 7 Information …………………………………………………. 7 Om bruksanvisningarna ………………………………… 8 Medföljande tillbehör…………………………………….. 9 Format och funktioner …………………………………… 9

Ansluta och göra inställningar

Panelkontroller och anslutningar

12

Ansluta och göra inställningar

14

Strömförsörjning…………………………………………. 14 Slå på strömmen………………………………………… 15 Ställa in den automatiskaavstängningsfunktionen…………………………… 15 Justera huvudvolymen ………………………………… 16 Ansluta hörlurar eller extern högtalare…………… 16 Använda en pedal ………………………………………. 16 Använda notstället ……………………………………… 16

Alternativ på displayen

17

SnabbguideGrundläggande funktion ………………….18 Överför din favorit-MIDI-Song fråndatorn till instrumentet …………..19 Öva på att spela en Song med hjälp avlektionsfunktioner ………………..20 Spela med rytm och ackompanjemang(Styles) …………………………..21 Spela in ditt framförande …………………22 Använda metronomen …………………….23 Göra detaljerade inställningar(Funktionsinställningar) ………….23

Referens

Spela olika instrumentljud

24

Välja en Main Voice ……………………………………. 24 Spela “Grand Piano” …………………………………… 24 Använda metronomen…………………………………. 24 Lägga på ett Lager ­ Dual Voice…………………… 25 Spela olika ljud med vänster ochhöger hand (Split) …………………………………… 25 Ändra klaviaturens anslagskänslighet……………. 26 Använda effekter på ljudet …………………………… 26 Lägga till Harmony eller Arpeggio …………………. 28

Spela två personer på klaviaturen

(Duo-läge)

30

Spela Songer

31

Välja och spela upp en Song ……………………….. 32 Spela upp Songer repeterande(BGM-funktionen) …………………………………… 33 Snabbspolning framåt, bakåt och paus………….. 33 Ändra melodiljudet för en Song…………………….. 33 A-B-repetering……………………………………………. 34 Slå på och slå av stämma ……………………………. 34 Överföra Songer från en dator till instrumentet .. 34

Använda Song-lektionsfunktionen

35

Ljusklaviatur (Ljusindikeringsfunktionen) ……….. 36 Keys to Success…………………………………………. 36 Phrase Repeat …………………………………………… 38 Listening, Timing och Waiting ………………………. 39

Lär dig hur du använder “anslagskontroll”

(Touch Tutor)

41

Höra och uppleva ackordljudet

(Ackordstudie)

42

Höra och uppleva ljudet av ett ensamt ackord … 42Höra och uppleva grundläggande ackordföljder ………………………………………….. 42

Spela ackord med ackordföljder i en Song 43Spela ackorden i kombination med funktionen “Waiting” i lektionen ………………………………… 43

10 EZ-300 Bruksanvisning

Styles med rytm och ackompanjemang

(Styles)

44

Välja Fingering-typ ……………………………………… 44 Inställning av Smart Chord Key ……………………. 44 Spela Styles ………………………………………………. 45 Style-variationer …………………………………………. 46 Ackordtyper för Style-uppspelning ………………… 47 Ackord som hörs när Smart Chord är valt………. 48 Slå upp ackord med ackordlexikonet …………….. 49 Använda musikdatabasen……………………………. 50 Registrera en Style-fil………………………………….. 50

Spela in ditt framförande

51

Spårstruktur för en Song……………………………… 51 Snabbinspelning ………………………………………… 51 Spela in till ett visst spår ……………………………… 52 Radera en User Song …………………………………. 52

Spara dina favoritpanelinställningar

53

Återkalla panelinställningar från Registration memory ………………………………………………… 53Spara panelinställningar i Registration Memory …………………………….. 54Ta bort Registration Memory ……………………….. 54Inaktivera hämtning av vissa saker (Freeze) ….. 54

Välj en EQ-inställning för ditt favoritljud 55

BilagaFelsökning …………………………………………… 64 Specifikationer……………………………………… 66 Register ……………………………………………….. 68 Exempel från Song Book………………………. 70 Voice-lista ……………………………………………. 80 Standard Kit 1-lista……………………………….. 87 Song-lista …………………………………………….. 88 Style-lista …………………………………………….. 90 Musikdatabaslista ………………………………… 92 Lista över effekttyper ……………………………. 94

Ansluta till andra enheter

56

Spela från en extern ljudenhet genom de inbyggda högtalarna…………………………… 56Ansluta till en dator …………………………………….. 57Ansluta en smart enhet ……………………………….. 58Sänka volymen på en melodistämma (Melody Suppressor-funktionen) …………………………… 58

Säkerhetskopiering och återställning

59

Säkerhetskopieringsparametrar……………………. 59 Återställning ………………………………………………. 59

Funktioner

60

EZ-300 Bruksanvisning 11

Ansluta och göra inställningarPanelkontroller och anslutningarFramsidan

q

e

u

r

t

i

w

y

o

Musikdatabaslista(sidan 92)

!1 !2 !3 !4 !5 !0

Song-lista (sidan 88)

Display (sidan 17)

Voice-lista (sidan 80)

Style-lista (sidan 90)

@9

036

048

(C1)

(C2)

Som visas har varje ton på klaviaturen ett särskilt tonnummer och -namn (t.ex. 036/ C1) som används för att skapa olika inställningar, t.ex. splitpunkt (sidan 45).

060 (C3)!6 !7 !8

072 (C4)!9

084

096

(C5)

(C6)

@5 @6 @7 @8

12 EZ-300 Bruksanvisning

@0 @1 @2

@3

@4

Panelkontroller och anslutningar

q [ ]-knapp (vänteläge/på) ……………… sidan 15 w [MASTER VOLUME]-dataratt ………….. sidan 16 e [DEMO]-knapp ………………………………. sidan 33BGM……………………………………….. sidan 33 r [METRONOME]-knapp …………………… sidan 24TIME SIG. ……………………………….. sidan 24 t [TEMPO/TAP]-knapp ……………………… sidan 32I lektionsläget y PART[L]-knapp………………………………………. sidan 39 [R]-knapp ……………………………………… sidan 39I inspelningsläget y [REC TRACK 2]-knapp …………………… sidan 52[REC TRACK 1]-knapp …………………… sidan 52u [KEYS TO SUCCESS]-knapp ………….. sidan 36 i [PHRASE REPEAT]-knapp……………… sidan 38 o [1 LISTENING 2 TIMING 3 WAITING]-knapp…………………………………………………….. sidan 39 CHORD DICT. …………………………. sidan 49I Song-läget !0 [A-B REPEAT]-knapp …………………….. sidan 34 !1 [REW]-knapp ………………………………… sidan 33 !2 [FF]-knapp ……………………………………. sidan 33 !3 [PAUSE]-knapp ……………………………… sidan 33I Style-läget !0 [ACMP ON/OFF]-knapp………………….. sidan 45SPLIT POINT …………………………… sidan 60 !1 [INTRO/ENDING/rit.]-knapp ……………. sidan 46 !2 [MAIN/AUTO FILL]-knapp ………………. sidan 46 !3 [SYNC START]-knapp ……………………. sidan 45!4 [START/STOP]-knapp…………………….. sidan 32 !5 [REC]-knapp …………………………………. sidan 51CLEAR……………………………………. sidan 52 !6 [VOICE]-knapp………………………………. sidan 24SONG MELODY VOICE…………….. sidan 33 !7 [SONG]-knapp ………………………………. sidan 32 !8 [STYLE]-knapp ……………………………… sidan 45 !9 Sifferknappar [0]­[9], [+/YES], [-/NO] ……. sidan 18 @0 [PORTABLE GRAND]-knapp ………….. sidan 24 @1 [DSP]-knapp …………………………………. sidan 26TYPE ………………………………………. sidan 26 @2 [ARTICULATION]-knapp ………………… sidan 27 @3 [REGIST MEMORY]-knapp……………… sidan 53MEMORY ………………………………… sidan 53

@4 [FUNCTION]-knapp ……………………….. sidan 60 LIGHT GUIDE ………………………….. sidan 36@5 [MUSIC DATABASE]-knapp ……………. sidan 50 @6 [DUAL]-knapp ……………………………….. sidan 25DUAL VOICE……………………………. sidan 25 @7 [SPLIT]-knapp……………………………….. sidan 25SPLIT VOICE …………………………… sidan 25 @8 [HARMONY/ARPEGGIO]-knapp ……… sidan 28TYPE ………………………………………. sidan 28 @9 Trumillustrationer för trumsetet……… sidan 24Var och en av dessa visar vilken trumma eller slagverksinstrument som är kopplat till motsvarande tangent för “Standard Kit 1”.

Baksidan#0

#1

#2

#3

#4#0 [SUSTAIN]-uttag ……………………………. sidan 16 #1 [PHONES/OUTPUT]-uttag ………………. sidan 16 #2 [AUX IN]-uttag ……………………………….. sidan 56 #3 [USB TO HOST]-uttag …………………….. sidan 57 #4 DC IN-uttag …………………………………… sidan 14Ställa in panelen (panelinställningar) Med reglagen på panelen kan du göra olika inställningar som beskrivs här. Dessa instrumentinställningar kallas sammantaget “panelinställning” eller “panelinställningar” i den här bruksanvisningen.“Press and hold”-symbolen Knappar med den här symbolen kan användas för att ta fram en alternativ funktion när relevant knapp trycks ned och hålls nedtryckt. Håll knappen nedtryckt tills funktionen tas fram.EZ-300 Bruksanvisning 13

Ansluta och göra inställningar

StrömförsörjningInstrumentet kan drivas med en nätadapter eller batterier, men Yamaha rekommenderar att du använder en nätadapter om möjligt. En nätadapter är miljövänligare än batterier och förbrukar inte lika mycket resurser.Använda en nätadapterAnslut nätadaptern i den ordning som visas i illustrationen.1 DC IN-uttag(sidan 13)

Använda batterierDet här instrumentet kräver sex batterier i “AA”storlek, alkaliska (LR6)/mangan (R6) eller uppladdningsbara Ni-MH-batterier. Alkaliska batterier eller uppladdningsbara Ni-MH-batterier rekommenderas till det här instrumentet eftersom andra typer kan leda till sämre batteriprestanda.VARNING · När batterierna har tagit slut eller om instrumentet inte skaanvändas under en längre tid ska du ta ut batterierna från instrumentet.1 Se till att strömmen till instrumentet är av. 2 Öppna locket till batterifacket på instrumentetsundersida.

Nätadapter

2Vägguttag

VARNING · Använd endast den angivna nätadaptern (sidan 67).Användning av fel nätadapter kan leda till skador på instrumentet eller överhettning.VARNING · När nätadaptrarna används med borttagbar kontakt ska duse till att ha kontakten kopplad till nätadaptern. Om du använder kontakten enskilt kan det orsaka elstötar eller brand. · Om kontakten tas bort från nätadaptern av misstag ska den skjutas tillbaka på plats tills det hörs ett klick utan att de invändiga metalldelarna vidrörs. Undvik elektriska stötar, kortslutning eller skada genom att också se till att det inte finns något damm mellan nätadaptern och kontakten.Kontakt

3 Sätt i de sex nya batterierna och se noga till att polerna vänds åt rätt håll genom att följa polaritetsmärkningarna inuti facket.

Skjut kontakten enligt anvisningarna. Formen på kontakten varierar i olika områden.FÖRSIKTIGHET · Se till att vägguttaget är lättåtkomligt när du installerarprodukten. Om det uppstår problem eller tekniska fel bör du omedelbart slå av strömbrytaren och dra ut nätkontakten ur vägguttaget.OBS! · Följ ordningen ovan omvänt när nätadaptern kopplas från.14 EZ-300 Bruksanvisning

4 Sätt tillbaka locket och se till att det är ordentligt stängt.Se till att ställa in batteritypen korrekt (sidan 15).MEDDELANDE · Om du ansluter eller kopplar från nätadaptern med batterierna isatta kan det leda till att strömmen bryts och att data som spelas in eller överförs försvinner. · När batterierna är på väg att laddas ur kan du få problem med låg ljudvolym, förvrängda ljud eller andra symtom. Om detta händer bör du byta ut alla batterier mot nya eller uppladdade batterier.

Ansluta och göra inställningar

OBS! · Det här instrumentet kan inte ladda upp batterierna. Användendast den rekommenderade laddaren vid laddning. · Strömmen tas automatiskt från nätadaptern om en sådan äransluten även om det sitter batterier i instrumentet.Ange batteritypBeroende på vilken typ av batteri du använder behöver du ändra inställningen av batterityp för instrumentet. Alkaliska (och manganbatterier) är valda som standard. När du satt i de nya batterierna och slagit på strömmen ställer du in korrekt batterityp (uppladdningsbara eller inte) via funktionsnummer 064 (sidan 63).MEDDELANDE · Om du inte ställer in batteritypen kan batteriets livslängd förkortas. Se till att ställa in batteritypen korrekt.Slå på strömmen1 Vrid ned [MASTER VOLUME]-dataratten till “MIN.”2 Tryck på [ ]-brytaren (vänteläge/på) för att slå på strömmen. Voice-numret visas i displayen. Justera volymen till önskad nivå medan du spelar på klaviaturen.3 Tryck på och håll ned [ ]-brytaren (vänteläge/ på) i cirka en sekund för att försätta instrumentet i vänteläge.FÖRSIKTIGHET · Även när [ ]-brytaren (vänteläge/på) är i väntelägetillförs produkten en liten mängd ström. Dra ut nätkontakten ur uttaget när du inte tänker använda instrumentet under en längre tid, samt i samband med åskväder.MEDDELANDE · Tryck bara på [ ] (vänteläge/på)-strömbrytaren när du slår på strömmen. Andra åtgärder, som att trycka på pedalen, är inte tillåtna. Om du gör det kan instrumentet sluta att fungera korrekt.

Ställa in den automatiska avstängningsfunktionenDet här instrumentet har en automatisk avstängningsfunktion som automatiskt slår av strömmen om instrumentet inte används under en viss tidsperiod. Den tid som går innan strömmen automatiskt stängs av är som standard 30 minuter, men du kan ändra inställningen.Så här ställer du in tiden som ska gå innan den automatiska avstängningsfunktionen aktiveras:Tryck på [FUNCTION]-knappen flera gånger tills “AutoOff” (Funktion 063; sidan 63) visas, och välj sedan önskad tid med [+/YES]- eller [-/NO]-knappen.Inställningar: oFF, 5, 10, 15, 30, 60, 120 (minuter) Standardvärde: 30 (minuter)Inaktivera den automatiska avstängningsfunktionen:Slå på strömmen medan du håller ned den lägsta tangenten på klaviaturen. Meddelandet “oFF AutoOff” visas tillfälligt och instrumentet startar med den automatiska avstängningen avaktiverad. Den automatiska avstängningsfunktionen kan också inaktiveras genom att välja Off i funktionsnummer 063 (sidan 63).Den lägsta tangentenMEDDELANDE · Beroende på instrumentets status kanske inte strömmen slås av automatiskt efter att den angivna tidsperioden har förflutit. Slå alltid av strömmen manuellt när du inte använder instrumentet. · När instrumentet inte ska användas på ett tag och det är anslutet till en extern enhet som en förstärkare, högtalare eller dator ska du följa anvisningarna i bruksanvisningen när du stänger av instrumentet och de anslutna enheterna så att enheterna inte skadas. Om du inte vill att strömmen ska slås av automatiskt när en enhet är ansluten ska du inaktivera den automatiska avstängningen.OBS! · Data och inställningar sparas vanligtvis och finns kvar ävennär strömmen slagits av med den automatiska avstängningsfunktionen. För mer information, se sidan 59.

EZ-300 Bruksanvisning 15

Ansluta och göra inställningar

Justera huvudvolymenNär du vill justera volymen för hela klaviaturens ljud använder du [MASTER VOLUME]-ratten medan du spelar på klaviaturen.

Använda en pedal

FÖRSIKTIGHET · Använd inte instrumentet med hög eller obehagligvolymnivå under en längre tid, eftersom detta kan medföra permanent hörselförlust.Ansluta hörlurar eller extern högtalareVanlig telepluggAnslut ett par hörlurar till [PHONES/OUTPUT]uttaget. Det här uttaget fungerar även som en extern utgång. Genom att ansluta en dator, keyboardförstärkare, inspelare eller annan ljudenhet kan du skicka instrumentets ljudsignal till den externa enheten. Instrumentets högtalare stängs av automatiskt när du ansluter något till det här uttaget.FÖRSIKTIGHET · Använd inte instrumentet eller hörlurarna med hög ellerobehaglig volymnivå under en längre tid, eftersom detta kan medföra permanent hörselnedsättning. · Stäng av strömmen till samtliga komponenter innan du ansluter instrumentet till andra elektroniska komponenter. Innan någon komponent slås på eller av ska alla volymnivåer ställas på minimum. I annat fall kan skador på komponenterna eller elstötar uppstå.MEDDELANDE · För att undvika risken att skada externa enheter slår du först på strömmen till instrumentet och sedan den externa enheten. När du slår av strömmen ska du göra detta i omvänd ordning: slå först av strömmen till den externa enheten och sedan till instrumentet.OBS! · När du ansluter hörlurarna eller den externa högtalaren tillinstrumentet ställer du in Master EQ (sidan 55) på “2 Headphone”. Master EQ kan ställas in i funktionsinställningarna (sidan 61 ; Funktion 025).16 EZ-300 Bruksanvisning

Du kan styra tre funktioner: Sustain, artikulation (sidan 27) och Arpeggio (sidan 29) medan du spelar genom att trampa ned en pedal (FC5 eller FC4A, säljs separat) kopplad till [SUSTAIN]-uttaget. Sustain är som standard tilldelad så att ljudet kan höras under en längre tid även om du tar bort fingret från klaviaturen medan du trycker ned pedalen, som en dämparpedal på ett piano. Om du vill använda en annan funktion än Sustain använder du funktionsinställningarna (Funktion 029; sidan 61).OBS! · Koppla in och ur pedalen medan strömmen är avslagen.Trampa inte heller ned pedalen när du slår på strömmen. Om du gör det ändras pedalens polaritet, vilket innebär att funktionen blir den omvända. · Sustainfunktionen påverkar inte splitljuden (sidan 25) eller Styles (automatiskt ackompanjemang; sidan 44).Använda notställetSätt fast notstället i skårorna enligt bilden.

Alternativ på displayen

FunktionsstatusHarmony (sidan 28)Arpeggio (sidan 28) Dual (sidan 25) Split (sidan 25) DSP (sidan 26) Duo (sidan 30)Articulation (sidan 27)

Voice-valläge Song-läge Style-läge

Voice/Song/Style* Markeringen bredvid lägesnamnet anger vilket läge som är aktivt och vars innehåll kan väljas med nummerknapparna eller [+/YES]/[-/NO]-knapparna.

*

visas alltid, även i Song-eller Style-läge.

Registration Memory(sidan 53)

AnslagsindikatorTouch Response (sidan 26)Styrkemätareär en mätare som med ljus visar den styrka du spelar på klaviaturen med. (sidorna 26, 41)representerar målstyrkan när du övar med Songer i “Touch Tutor”-kategorin. (sidan 41)

001CncertGP003

LektionsindikatorDet här området anger att den lektionsrelaterade statusen är aktiverad.Keys to Success (sidan 36)Phrase Repeat (sidan 38) Ackordföljd (sidan 43)Visar status för godkännande (sidan 37) för Keys to Successlektionen.

AckordAnger vilket ackord som spelas inom omfånget för automatiskt ackompanjemang (sidan 45) på klaviaturen eller som specificerats via Song-uppspelning.

Takt eller funktionAnger vanligtvis det aktuella taktnumret för aktuell Style eller Song. När [FUNCTION]-knappen (sidan 60) används anger den funktionsnumret.TaktslagAnger aktuell taktart i uppspelningen.

003 027

KlaviaturdisplayAnger vilka toner som spelas (samma som ljusklaviaturen). Anger melodi- och ackordtonerna i en Song när du använder funktionen för songlektioner. Anger även tonerna i ett ackord när du spelar ett ackord eller när du använder Dictionary-funktionen.

C3

Status för Song-spårAnger på/av-läget för Song-uppspelning eller målspår för Song-inspelning (sidorna 34, 52).Lyser: Spåret innehåller data Lyser inte: Spåret har ljudet avstängt ellerinnehåller inga dataBlinkar: Spåret har valts som inspelningsspårA-B-repeteringVisas när funktionen A-B-repetering är aktiverad. (sidan 34)Automatiskt ackompanjemangVisas när den automatiska ackompanjemangsfunktionen är aktiverad. (sidan 45)

EZ-300 Bruksanvisning 17

Snabbguide

Snabbguide

Grundläggande funktionDet här instrumentet har tre grundläggande funktioner: Voice, Song och Style. I det här avsnittet beskrivs hur du använder dessa tre funktioner och hur du använder sifferknapparna och [+/YES]och [-/NO]-knapparna som är användbara för olika funktioner.1 Tryck på en av följande knappar för att välja en grundfunktion.………………… Klaviaturljud ………………… Song ………………… Style

Ovanstående åtgärder tar fram namn och nummer för aktuell Voice, Song eller Style och visar detta på displayen.

2 Välj en Voice, Song eller Style med hjälp av sifferknapparna [0]­[9], [+/YES], [-/NO].

Sifferknappar [0]­[9] Sifferknapparna kan användas för att direkt ange numret på eller parametervärdet för en Voice, Song eller Style.Exempel: Välja ljud 003, Bright Piano

[+/YES]- och [-/NO]-knapparnaTryck kort på [+/YES]-knappen för att öka värdet med 1 eller tryck kort på [-/NO]-knappen för att minska värdet med 1. Tryck ned någon av knapparna och håll den nedtryckt för att fortsätta öka eller minska värdet i motsvarande riktning. Om båda knapparna trycks ned samtidigt återställs en parameter till utgångsvärdet.

Tryck på sifferknapparna [0], [0], [3] eller tryckbara på [3].

Tryck kort för att minska.

Tryck kort för att öka.

3 Starta uppspelningen av den Voice, Song eller Style som du har valt.Voice………………… Spela på klaviaturen.Om du trycker på [PORTABLE GRAND]-knappen återställs Voice-inställningarna till Grand Piano Voice (Voice No.001 Live!ConcertGrandPiano).Song………………… Tryck på [START/STOP]-knappen för att starta Song-uppspelningen. Style ………………… Tryck på [START/STOP]-knappen för att enbart starta rytmstämman.Instruktioner för hur du spelar ackordackompanjemangsstämman osv finns på sidan 45.

18 EZ-300 Bruksanvisning

Snabbguide

Överför din favorit-MIDI-Song från datorn till instrumentet

Sidan 57

Windows10 används för exemplen i den här bruksanvisningen.1 Anslut [USB TO HOST]-uttaget (sidan 13) på instrumentets baksida till datorn med enUSB-kabel.

Dator

USB-uttag

[USB TO HOST]-uttag Instrument

USB-kabel

2 Tryck på [+/YES]-knappen i funktionsinställningarna (lagring; Funktion 059; sidan 63)för att aktivera “Storage Mode”.

on Storage 059

3 Kopiera filen med din favorit-Song från datorn till instrumentmappen på datorskärmen.Annan viktig information om kopiering av filer finns i “Computer-related Operations” på webbplatsen (sidan 8).

Instrumentenhet

Mapp som innehåller Song-filer

4 När kopieringen är slutförd tar du bort instrumentenheten från datorn.2 315 Koppla bort USB-kabeln som ansluter instrumentet till datorn. 6 Tryck på [-/NO]-knappen i samma funktionsinställningar som i steg 2 för att inaktivera“Storage Mode”.7 Starta uppspelningen av den överförda Songen (Song nr 208 ­).Instruktioner för hur du spelar upp en Song finns på sidan 32.EZ-300 Bruksanvisning 19

Snabbguide

Öva på att spela en Song med hjälp av lektionsfunktioner Sidan 35Det här instrumentet har följande lektionsfunktioner. Välj och öva på dina favoriter bland de förprogrammerade Songerna och förbättra dina spelfärdigheter med Song Book, som innehåller noter för de förprogrammerade Songerna, viktig information för “Keys to Success”, osv.

Keys to Success

Du kan välja ut de viktigaste fraserna i Songen (de du gillar mest eller behöver förbättra) och öva dem

en efter en. Känn tillfredsställelsen av att gå igenom och slutföra varje steg i den här lektionen.

Välj den Song du vill lära dig.

God-

God-

God-

känd

känd

känd

Öva på steg 1.

Öva på steg 2, 3, 4… och såvidare.

Öva på det sista steget.

Du är klar!

Välj den Song du vill lära dig och tryck sedan på [KEYS TO SUCCESS]- och [START/STOP]knapparna för att starta lektionen.

Phrase RepeatMed den här funktionen kan du öva svåra fraser upprepade gånger. Det här är perfekt som slutövning innan du går vidare till det sista steget i Keys to Success-läget för att försöka bli godkänd där eller när du bara vill öva på en svår fras upprepade gånger.Listening, Timing och WaitingDu kan öva förprogrammerade Songer i följande tre steg, oberoende för höger eller vänster hand eller båda händerna tillsammans. Dessa tre lektioner kan användas med Keys to Success eller Phrase Repeat. Om du tycker det är svårt att spela den specifika frasen i Keys to Success använder du Waiting-lektionen så att frasen pausar tills du spelar rätt ton (sidan 38).Lektion 1 (Listening) …… Lyssna noga på modellmelodin/ackorden för den stämma du valt och memorera det väl.Lektion 2 (Timing) ………. Spela tonerna med rätt timing. Lektion 3 (Waiting) ……… Spela rätt toner. Välj den Song du vill lära dig och tryck sedan på [1 LISTENING 2 TIMING 3 WAITING]knappen för att starta önskad lektion.20 EZ-300 Bruksanvisning

Snabbguide

Spela med rytm och ackompanjemang (Styles)

Sidan 44

Det här instrumentet har en funktion för automatiskt ackompanjemang som spelar lämpliga “Styles” (rytm+bas+ackordackompanjemang). Du styr detta genom att helt enkelt bara spela ackordets grundton. Med dessa Styles får du automatisk fingertoppskontroll över ett helt kompband.

1 Tryck på [STYLE]-knappen.

2 Använd sifferknapparna [0]­[9], [+/YES], [-/NO] för att välja önskad Style. 3 Tryck på [ACMP ON/OFF]-knappen för att aktivera Automatiskt ackompanjemang.

4 Tryck på [SYNC START]-knappen för att aktivera Synkrostart.Style-uppspelningen försätts i “vänteläge” och Style börjar spelas upp när du spelar på klaviaturen.

5 Tryck på [INTRO/ENDING/rit.]-knappen.En introdel läggs till innan Style-uppspelningen startar.

6 Spela grundtonen i ett ackord med vänster hand i omfånget för automatisktackompanjemang för att starta Style-uppspelningen.Splitpunkt

Omfång för Automatiskt ackompanjemang7 Spela grundtonen i ett ackord med vänster hand och melodistämman med höger hand.8 Tryck på [INTRO/ENDING/rit.]-knappen för att stoppa Style-uppspelningen.Ending-delen läggs till innan Style-uppspelningen stoppas.EZ-300 Bruksanvisning 21

Snabbguide

Spela in ditt framförande

Du kan även spela in ditt framförande.1 Gör nödvändiga inställningar, som val av Voice osv. 2 Tryck på [REC]-knappen för att gå till Record Ready-läget.

User Song-nummer

ECUser 1

001

Blinkar

Sidan 51

Tryck på [REC]-knappen för att avsluta Record Ready-läget.3 Börja spela på klaviaturen för att starta inspelningen. 4 Tryck på [START/STOP]-knappen för att stoppa inspelningen.

5 Tryck på [START/STOP]-knappen för att spela upp inspelad Song.

22 EZ-300 Bruksanvisning

Använda metronomen 1 Tryck på [METRONOME]-knappen för att starta metronomen.

Snabbguide Sidan 24

2 Tryck en gång till på [METRONOME]-knappen för att stoppa metronomen.Genom att trycka på [TEMPO/TAP]-knappen kan du justera metronomens tempo.Göra detaljerade inställningar (Funktionsinställningar) Sidan 60När du har lärt dig att använda instrumentet använder du [FUNCTION]-knappen för att ställa in olika parametrar. Det här instrumentet innehåller 64 inställningar. Varje gång du trycker på [FUNCTION]-knappen väljs nästa inställningspost i ordningen. Värdet för den valda posten kan ändras på displayen med sifferknapparna [0]­[9] samt [+/YES]- och [-/NO]-knapparna.

Du kan ställa in alternativen genom att hålla ned [FUNCTION]-knappen och samtidigt trycka på [+/YES]- eller [-/NO]-knappen. När displayen för funktionsinställningar inte visas trycker du på någon av [VOICE]-, [SONG]- eller [STYLE]-knapparna och sedan på [FUNCTION]-knappen igen. Du avslutar funktionsinställningarna genom att trycka på någon av [VOICE]-, [SONG]- eller [STYLE]knapparna.Ljusklaviatur (Ljusindikeringsfunktionen)Det här instrumentet har en ljusindikeringsfunktion som gör att de tangenter du trycker på eller de som anges av Song-data tänds. Även om den här funktionen är aktiverad som standard kan du stänga av funktionen genom att hålla ned [FUNCTION]-knappen i mer än en sekund.EZ-300 Bruksanvisning 23

Spela olika instrumentljud

ReferensFörutom piano, orgel och andra vanliga klaviaturinstrument har det här instrumentet en mängd andra ljud, till exempel gitarr, bas, stråkar, saxofon, trumpet, trummor och slaginstrument och till och med ljudeffekter som ger dig ett brett utbud av musikaliska ljud.

Välja en Main Voice

1 Tryck på [VOICE]-knappen.Voice-nummer och Voice-namn visas.Voice-nummer

001CncertGP

Voice-namn Ljudet som visas här blir instrumentets Main Voice.

visas när Voice-valläget är aktivt.

OBS!

·

visas alltid med

eller

sidan 17 för mer information.

. Se sidan

2 Använd sifferknapparna [0]­[9], [+/YES],[-/NO] för att välja önskat ljud.Se Voice-listan på sidan 80.

Spela “Grand Piano”Om du vill återställa olika inställningar till standard och helt enkelt spela ett pianoljud trycker du på [PORTABLE GRAND]-knappen.Voice “001 Live!ConcertGrandPiano” väljs automatiskt som Main Voice.Använda metronomenDet här instrumentet har en inbyggd metronom (en apparat som anger takten) som är användbart när man övar.1 Tryck på [METRONOME]-knappen för attstarta metronomen.

134FluteVälj det ljud du vill spela med3 Spela på klaviaturen.

2 Tryck en gång till på [METRONOME]-knappen för att stoppa metronomen.Ändra tempo: Tryck på [TEMPO/TAP]-knappen för att visa tempovärdet och använd sedan sifferknapparna [0]­[9], [+/YES], [-/NO].

Förprogrammerade Voice-typer

001­241

Instrument-Voices (bl.a. ljudeffekter).

242­263 (Drum Kit)

Olika trum- och slaginstrumentsljud tilldelas olika tangenter som de kan spelas med. Med information om instrumenten i och tangenttilldelningarna för de olika trumseten finns i Standard Kit 1-listan på sidan 87 och i “Drum Kit List” på webbplatsen (sidan 8).

264­283

Arpeggios återges automatiskt genom att bara spela på klaviaturen (sidan 28).

284­622

XGlite Voices (sidan 84)

One Touch Setting

Funktionen One Touch Setting väljer automatiskt

000

lämpligaste Voice när du väljer en Style eller Song (med undantag för Song som kommer in

från andra enheter). Aktivera funktionen genom

att välja Voice-nummer “000”.

090TempoAktuellt tempovärde.Tryck samtidigt på [+/YES]- och [-/NO]-knapparna för att omedelbart återställa värdet till standardtempo.Ställa in taktarten: Tryck på och håll ned [METRONOME]-knappen för att visa “TimeSigN” (Funktion 030; sidan 62), och använd sedan sifferknapparna, [+/YES]- och [-/NO]knapparna.Ställa in metronomens volym: Den kan ställas in via funktionsnummer 032 (sidan 62).

24 EZ-300 Bruksanvisning

Spela olika instrumentljud

Lägga på ett Lager ­ Dual VoiceFörutom Main Voice kan du lägga till ytterligare en Voice över hela klaviaturen som en “Dual Voice”.1 Tryck på [DUAL]-knappen för att aktiveralagret.001CncertGPVisas när lagret är aktiverat.OBS! · Om du trycker ned [DUAL]-knappen och håller dennedtryckt längre än en sekund visas “D. Voice”, så att du kan välja en annan Dual Voice.2 Spela på klaviaturen.Två Voices hörs samtidigt.3 Om du vill lämna lagret trycker du på[DUAL]-knappen igen.Gör så här för att välja en annan Dual Voice: Vid aktivering av dual väljs en Dual Voice som passar för aktuell Main Voice men du kan enkelt välja en annan Dual Voice genom att trycka på och hålla ned [DUAL]-knappen för att öppna “D.Voice” (Funktion 008; sidan 61) och sedan använda sifferknapparna [0]­[9], [+/YES], [-/NO].

Spela olika ljud med vänster och höger hand (Split)Genom att dela upp klaviaturen i två separata områden kan du spela ett ljud med vänsterhanden och ett annat med högerhanden. Du kan också spela både en Main Voice och Dual Voice i klaviaturens högerhandsomfång medan du spelar en annan Voice (som kallas “Split Voice”) i vänsterhandsomfånget.Splitpunkt … förinställning: 054 (F#2)

036

048

(C1)

(C2)

VänsterhandsomfångSplit Voice

060

072

084 096

(C3)

(C4)

(C5) (C6)

Högerhandsomfång Main Voice och Dual Voice

Den högsta tangenten för vänsterhandsomfånget kallas “Splitpunkt” (Funktion 003; sidan 60) och den kan ändras från standardtangenten F#2.

1 Tryck på [SPLIT]-knappen för att aktiverasplitfunktionen.Klaviaturen är uppdelad i vänster- och högerhandsomfång.

001CncertGPVisas när Split är aktiveratOBS! · Om du trycker ned [SPLIT]-knappen och håller dennedtryckt längre än en sekund visas “S.Voice”, så att du kan välja en annan Split Voice.2 Spela på klaviaturen.

3 Tryck på [SPLIT]-knappen igen för attlämna Split-funktionen.Gör så här för att välja en annan Split Voice: Tryck på och håll ned [SPLIT]-knappen för att visa “S.Voice” (Funktion 012; sidan 61) och använd sedan sifferknapparna [0]­[9], [+/YES], [-/NO].EZ-300 Bruksanvisning 25

Spela olika instrumentljud

Ändra Lektion klaviaturens anslagskänslighetKlaviaturen på det här instrumentet är utrustad med anslagskänslighet som ger dig en dynamisk och uttrycksfull kontroll över ljudnivån enligt ditt anslag.1 Tryck på [FUNCTION]-knappen flera gånger tills “TouchRes” (Funktion 004; sidan 60) visas. Efter ett par sekunder visas den aktuella anslagskänsligheten.TouchRes 004

2Medium 004

Visas när Touch Response inte är “Fixed”.

2 Använd sifferknapparna [1] ­ [4], [+/YES]och [-/NO]-knapparna för att välja en Touch Response-inställning mellan 1 och 4.

Touch Response

1 Soft

Relativt hög volym nås även med ett lätt anslag. Passar bäst för spelare som har ett lätt anslag och vill behålla en jämn, relativt hög volym.

2 Medium

Ger ett “standardljud” vid normalt klaviaturanslag.

3 Hard

Tangenterna måste spelas mycket hårt för att ge hög volym. Den här inställningen passar bäst för ett brett dynamiskt omfång och optimal ljudkontroll, från pianissimo till fortissimo.

4 Fixed

Alla toner får samma volym oavsett hur hårt klaviaturanslaget är.

3 Spela på klaviaturen. På styrkemätaren tänds lampor i enlighet med den styrka du använder när du spelar på klaviaturen.

När du spelar mjukt.När du spelar med medelhög styrka.När du spelar starkt.

OBS!· När Touch Response är “Fixed”visar styrkemätaren fast mediumstyrka.

Använda effekter på ljudetDet här instrumentet kan applicera olika effekter, enligt listan nedan, på instrumentets ljud.DSP DSP (digital signal processor) är en effekt där digital signalbehandling används på ljudet för att ändra det. Det finns olika typer av DSP. När DSP aktiveras väljs den typ som är lämpligast för aktuell Main Voice. Om du vill välja en specifik typ följer du stegen 2 och 3 nedan. Mer information om DSP-typer finns på sidan 96.1 Kontrollera om DSP är PÅ eller inte.Om ikonen “DSP” inte visas på displayen trycker du på [DSP]-knappen.

001CncertGPVisas när DSP är aktiverad.Beroende på vald Voice kan DSP aktiveras automatiskt.OBS! · DSP används bara på Main Voice. Den tillämpas inte påDual Voice (sidan 25) eller Split Voice (sidan 25). · DSP kan inte aktiveras under lektioner.2 Håll ned [DSP]-knappen i mer än en sekund föratt ta fram “DSPType” (Function 023; sidan 61). Efter ett par sekunder visas den aktuella DSPtypen.

Håll nedtryckt i minst en sekund.

DSPType 02332EnsDet 023 Aktuell DSP-typ

3 Använd sifferknapparna [0]­[9], [+/YES], [-/NO]för att välja önskad typ.4 Spela på klaviaturen.5 Stäng av DSP genom att trycka på [DSP]-knappen igen.

26 EZ-300 Bruksanvisning

Spela olika instrumentljud

Artikulation Artikulation är en effekt som återger spelmetoder som är unika för specifika instrument. Artikulationseffekten tillämpas på toner du spelar enbart när du håller ned [ARTICULATION]-knappen. Den Voice artikulationseffekten används på kallas “S. Art Lite Voice” (Super Articulation Lite Voice). S. Art Lite Voices har indikeringen “***” tillagd i Voicelistan (sidan 80).Exempel på artikulationseffekt Om du väljer en gitarr-Voice kan du återge följande gitarrspecifika speltekniker på ett realistiskt sätt. Exempel: Voice nummer 044 “S.Art Lite Nylon Guitar Harmonics” Om du spelar på klaviaturen samtidigt som du håller ned [ARTICULATION]-knappen skapas harmoniska ljud. Exempel: Voice nummer 048 “S.Art Lite Distortion Guitar” Om du trycker på [ARTICULATION]-knappen skapas ett skrapljud.Bara när en S. Art Lite Voice väljs används den lämpligaste artikulationseffekten automatiskt på ljudet. När andra ljud valts är det modulationseffekten som tillämpas på ljuden.1 Välj önskad S. Art Lite Voice.Visas när S.Art Lite Voice har valts044NylnGtrH2 Tryck på [ARTICULATION]-knappen medan duspelar på klaviaturen.

Lägga till artikulationseffekten med hjälp av pedalenOm du tilldelar pedalen (fotkontakten) artikulationsfunktionen med “PdlFunc” (Funktion 029; sidan 61) kan du använda effekten genom att trycka ned pedalen.OBS!· Artikulationseffekten används endast på ett huvudljud. · S. Art lite Voices låter olika beroende på anslagshastighet osv.Reverb Ger ljudet en klubb- eller konsertsalsatmosfär. Även om optimal reverbtyp tas fram genom val av Song eller Style kan du välja en annan via funktionsnummer 020 (sidan 61). När du väljer “oFF” stängs reverb-effekten av. Du kan även ange reverbnivå via funktionsnummer 021 (sidan 61).Chorus Gör en Voice fylligare, varmare och med mera rymd. Även om den optimala Chorustypen tas fram genom val av Song eller Style kan du välja en annan via funktionsnummer 022 (sidan 61). När du väljer “oFF” stängs Chorus-effekten av. Du kan också ställa in Chorus-djupet för Voices via funktionsnummer 007 (sidan 60), 011, 015 (sidan 61). Chorus-djupet kan inte användas på Styles eller Songer.Sustain Genom att aktivera Sustainparametern för funktionsnummer 024 (sidan 61) kan du lägga till en fast, automatisk Sustain till de Main/Dual Voices som spelas på klaviaturen. Du kan även producera en naturlig utklingning med pedalen (säljs separat; sidan 16).OBS!· Även om du slår på Sustain finns det vissa Voices som utklingning inte används på.

Släpp [ARTICULATION]-knappen för att stänga av artikulationen.

EZ-300 Bruksanvisning 27

Spela olika instrumentljud

Lägga till Harmony eller ArpeggioDu kan lägga till Harmony- eller Arpeggio-toner till den Voice som spelas på klaviaturen. Genom att specificera Harmony-typ kan du använda harmonistämmor, som duett eller trio, eller lägga till tremolo- eller ekoeffekter till det spelade ljudet från Main Voice. När Arpeggio-typen väljs spelas arpeggion (brutna ackord) automatiskt upp när du spelar tillämpliga toner på klaviaturen. Om du till exempel spelar tonerna i en treklang (grundton, ters och kvint) kommer Arpeggio-funktionen automatiskt att skapa olika intressanta fraser.1 Tryck på [HARMONY/ARPEGGIO]-knappen för att aktivera Harmony- eller Arpeggio-funktionen.001CncertGPVisas när Harmony är aktiverad.eller044NylnGtrHVisas när Arpeggio är aktiverad.När Harmony eller Arpeggio aktiveras väljs den som är lämpligast för aktuell Main Voice. Om du vill välja en specifik typ följer du stegen 2 och 3 till höger.OBS! · Harmony-effekten kan endast läggas till för Main Voice. · När du väljer ett Voice-nummer mellan 264 och 283kopplas Arpeggio-funktionen automatiskt på. · När du väljer en Harmony-typ mellan 001 och 005, läggsharmonieffekten bara till för ditt melodispel med höger hand om du aktiverar Style (sidan 45) och trycker på ackord i klaviaturens omfång för automatiskt ackompanjemang.

2 Håll ned [HARMONY/ARPEGGIO]-knappen mer än en sekund tills “Harm/Arp” (Funktion 026; sidan 61) visas i displayen.Efter att “Harm/Arp” visats under ett par sekunder visas den aktuella typen.

Harm/Arp 026

Håll nedtryckt i minst en sekund.

002Trio 026 Aktuell typ

3 Använd sifferknapparna [0]­[9], [+/YES],[-/NO] för att välja önskad typ. Om du vill specificera en Harmony-typ kan du titta i Harmony-typlistan på sidan 94; om du vill specificera en Arpeggio-typ tittar du i Arpeggiotyplistan på sidan 95.OBS!· När du spelar någon av Arpeggio-typerna 143 till 176 väljer du motsvarande Voice nedan som Main Voice.143­173: Drum Kit Voices (Voice nr 242­252) 174 (Kina): StdKit1 + Chinese Perc. (Voice nr 253) 175 (indisk): Indian Kit 1 (Voice nr 254) eller Indian Kit 2(Voice nr 255) 176 (arabisk): Arabic Kit (Voice nr 259)4 Tryck på en ton eller flera toner påklaviaturen för att aktivera Harmony eller Arpeggio. När en Harmony-typ väljs kan en harmonistämma (t.ex. duett eller trio) eller en effekt (t.ex. tremolo eller eko) läggas till det spelade ljudet från Main Voice. När en Arpeggio-typ väljs spelas arpeggion (brutna ackord) automatiskt upp när du spelar tillämpliga toner på klaviaturen. Den specifika arpeggiofrasen varierar beroende på det antal toner du spelar och i vilket omfång på klaviaturen du spelar.

28 EZ-300 Bruksanvisning

5 Stäng av Harmony eller Arpeggio genomatt trycka på [HARMONY/ARPEGGIO]-knappen igen.

Spela olika instrumentljud

Så här spelar du de olika typernaTillvägagångssättet för att få Harmony-effekten (01­26) att ljuda beror på den valda typen. För typerna 01­05 slår du på det automatiska ackompanjemanget och spelar upp det genom att trycka ned ett ackord i klaviaturens omfång för automatiskt ackompanjemang, och slår sedan an några tangenter i högerhandsomfånget för att skapa Harmony-effekten. För typerna 06­26 händer ingenting om du slår på eller av det automatiska ackompanjemanget. Du måste dock slå an två toner samtidigt för typerna 06­12.· Harmony-typ 001 till 005

Spela på högerhandstangenterna medan du spelar ackord i omfånget för automatiskt ackompanjemang på klaviaturen när det automatiska ackompanjemanget är påslaget (sidan 45).· Harmony-typ 006 till 012 (Trill)

Tryck ned två tangenter.· Harmony-typ 013­019 (Tremolo)

Fortsätt hålla tangenterna nedtryckta.· Harmony-typ 020­026 (Echo)

· Arpeggio-typ 027 till 176När Split är avstängd:

Spela på tangenterna.

Arpeggio-funktionen gäller för Main Voice och Dual Voice. När Split är aktiverad:

Arpeggio-funktionen gäller endast för split Voice.OBS! · Arpeggio kan inte användas för Split och Main/DualVoices samtidigt. · Om du väljer ett Voice-nummer mellan 274 och 283som Main Voice aktiveras Arpeggio och Split automatiskt.

Justera Harmony-volymen: Den kan justeras via funktionsnummer 027 (sidan 61). Justera Arpeggio Velocity: Den kan justeras via funktionsnummer 028 (sidan 61).Hålla kvar uppspelning av Arpeggio via pedalen (Fotkontakt) (Hold)Du kan ställa in instrumentet så att uppspelning av Arpeggio fortsätter efter att tonen har släppts upp genom att trampa ned pedalen som är ansluten till [SUSTAIN]-uttaget.1 Tryck på en [FUNCTION]-knapp någragånger tills “PdlFunc” (Funktion 029; sidan 61) visas i displayen. När “PdlFunc” visats under ett par sekunder, visas aktuell inställning.PdlFunc 0291Sustain 0292 Välj önskad funktion genom att användasifferknapparna [1]­[3] eller [+/YES]- och [-/NO]-knapparna. (I detta fall sifferknapp [2] för att välja “Arp Hold”.) Om du vill återställa pedalfunktionen till utklingning väljer du “Sustain”. Om du vill använda både hålla kvar- och utklingningsfunktionen väljer du “Hold+ArpH”.2Arp Hold 0293 Testa att spela på klaviaturen medArpeggio-uppspelning och använda pedalen. Uppspelning av Arpeggio fortsätter även efter att du har släppt upp tonerna. Du stoppar uppspelningen av Arpeggio genom att släppa upp pedalen.EZ-300 Bruksanvisning 29

Spela två personer på klaviaturen (Duo-läge)

När Duo-läget är aktiverat på instrumentet kan två personer spela på det samtidigt med samma ljud i samma oktavomfång ­ den ena personen till vänster och den andra till höger. Det är praktiskt för inlärningsprogram där den ena personen (t.ex. en lärare) spelar ett uppvisningsframförande och den andra sitter bredvid och ser på och övar.

1 Tryck på en [FUNCTION]-knapp fleragånger tills “DuoMode” (Funktion 051; sidan 63) visas i displayen.2 Använd [+/YES]-knappen för att välja “on”.F#3-tangenten blir Duo-splitpunkten och klaviaturen delas upp i två sektioner: en för vänster Voice och en för höger Voice.

on DuoModeVisas när Duo är aktiverat.

Motsvarande C3

Duo-splitpunkt förinställning: 066 (F#3)Motsvarande C3

Vänster Voice

Höger Voice

OBS!· Både höger och vänster Voice-sektion på klaviaturen är inställda på samma Voice (Main Voice).· Duo-splitpunkten kan ändras via funktionsnummer 053 (sidan 63) genom att du håller ned [ACMP ON/OFF]knappen längre än en sekund.

3 Den ena personen kan spelai klaviaturens vänstra Voice-sektion ochden andra i den högra.

4 För att lämna Duo-läget väljer du “oFF”via “DuoMode” (Funktion 051; sidan 63)genom att utföra steg 1.

Ändra vänster Voice Endast vänster Voice kan ändras via “DuoLVc” (Funktion 052; sidan 63).OBS!· När du spelar olika Voice på vänster och höger visas namnet på höger Voice i displayen.· Vissa funktioner som Lektion, Harmony/Arpeggio och Dual kan inte användas i Duo-läge.Ljudutgång i Duo-läge Framförandeljudet för vänster Voice kommer att höras i vänster högtalare och framförandeljudet för höger Voice kommer att höras i höger högtalare i den initiala Duo-inställningen (“Separate”). Den här utgångsinställningen kan ändras med “DuoType”-inställningen (Funktion 058; sidan 63).OBS!· I Duo-läge kan stereoljudets panorering, volym och tonernas karaktär låta annorlunda än i normalt läge på grund av inställningen DuoType = “Separate”(sidan 63). Särskilt med Drum Kits kan skillnaden vara mer tydlig eftersom Drum Kit-tangenterna har olika positioner för stereopanorering.Använda sustain i Duo-läge Sustain kan användas i vänster och höger Voicesektioner i Duo-läge som vanligt genom att välja ett av följande sätt i Duo-läge som standardläge.· Trampa på pedalen (sidan 16) som är ansluten till [SUSTAIN]-uttaget.· Sätt på “Sustain” (Funktion 024; sidan 61). Sustain tillämpas på alla toner.OBS!· Sustain kan inte användas enskilt i vänster och höger Voice-sektion.· När Sustain är aktiverat via funktion 024 bevaras holdinställningen även om strömmen stängs av.

30 EZ-300 Bruksanvisning

Spela Songer

Du kan lyssna på de interna Songerna, eller använda dem med i stort sett vilken som helst av alla de funktioner som finns, t.ex. lektioner.

Song-kategoriSongerna är organiserade i kategorier enligt nedan.

Song-nr

Song-kategori

001

DEMO

002­011 POP

012­042 FAVORITE

043­051 INSTRUMENT MASTER

052­074 PIANO REPERTOIRE 075­090 LEARN TO PLAY 091­110 FAVORITE WITH STYLE

111­116 JAPANESE SONG

117­129 DUET

130­140 PIANO SOLO

141­150 TOUCH TUTOR

151­162 CHORD STUDY

163­202 CHORD PROGRESSION 203­207 USER SONG

208­

FLASH MEMORY

Beskrivningar Den här demo-Songen innehåller instrumentets olika ljud. Denna kategori innehåller en samling hitlåtar. Du kan spela din favoritmelodi. Här har vi samlat olika folkvisor från hela världen samt en del kända klassiska stycken. Prova att spela melodierna för de här Songerna. De här Songerna innehåller andra soloinstrument än piano, vilket gör att du kan spela andra instrumentljud tillsammans med orkesterackompanjemang. Här ingår kända stycken från hela världen tillsammans med välkända pianostycken. Upplev vackert pianoljud med stor resonans när du spelar solo eller tillsammans med orkesterbakgrund. Var och en av de här Songerna finns i två versioner: en enkel som även nybörjare kan träna på och en som är mer avancerad. Framför ett stycke med Style-ackompanjemang (automatiskt ackompanjemang). (Keys to Success (sidan 36) är utformat så att du först lär dig att spela melodin med höger hand och sedan lär dig ackordens grundtoner med vänster hand.) Denna kategori innehåller ett antal Songer som är välkända i Japan och har avnjutits i generationer. Upplev dessa traditionella melodier själv. Träffa en vän eller familjemedlem och skapa bra musik tillsammans. (Songerna har arrangerats så att det även går att framföra dem på egen hand.) Denna kategori innehåller ett antal kända klassiska pianokompositioner. Njut av pianots vackra ljud. Lär dig hur du använder uttrycksfull “anslagskontroll” medan du spelar på klaviaturen enligt den styrkenivå som visas i LCD-displayen. Hör och upplev ljudet av ackord och enkla ackordföljder medan du spelar på ljusklaviaturen. Lär dig att spela ackord med Songer som har enkla, grundläggande ackordföljder. Songer (User Song) som du själv spelar in. Songer som överförts från en dator. Överföringsinstruktioner finns på sidan 19 och i “Computer-related Operations” på webbplatsen (sidan 8).

EZ-300 Bruksanvisning 31

Spela Songer

Välja och spela upp en Song

1 Tryck på [SONG]-knappen och användsedan sifferknapparna [0]­[9], [+/YES], [-/NO] för att välja önskad Song.Se Song-listan (sidan 88).

Song-nummer

075Fur Elis

Song-namn

Visas när Songläget är aktiverat.

2 Tryck på [START/STOP]-knappen för attstarta uppspelningen.Tryck på [START/STOP]-knappen igen för att stoppa uppspelningen.

Justera Song-volymenDu kan justera volymbalansen mellan Songuppspelningen och klaviaturen genom att justera Song-volymen. Den kan ställas in via funktionsnummer 019 (sidan 61).

Ändra tempoTryck på [TEMPO/TAP]-knappen för att visa tempovärdet och använd sedan sifferknapparna, [-/NO] och [+/YES]-knapparna för att justera tempot.090TempoAktuellt tempovärde.Tryck samtidigt på [+/YES]- och [-/NO]-knapparna för att återställa värdet till standardtempot för aktuell Song eller Style (sidan 44).Använda Tap-funktionen: När en Song eller Style spelas upp slår du an två gånger på [TEMPO/TAP]-knappen för att ändra tempot. När uppspelningen av en Song eller Style avbryts slår du an på [TEMPO/TAP]-knappen flera gånger för att påbörja uppspelningen i det angivna tempot ­ fyra gånger för en Song eller Style i fyrtakt och tre gånger för tretakt.

32 EZ-300 Bruksanvisning

Spela Songer

Spela upp Songer repeterande (BGM-funktionen)Med förinställningen spelas bara 11 av de interna Songerna (Song nr 001­011) upp repeterande när du trycker på [DEMO]-knappen. De här inställningarna kan till exempel ändras så att alla interna Songer spelas upp vilket gör att du kan använda instrumentet som bakgrundsmusik (BGM).1 Håll ned [DEMO]-knappen längre än ensekund. Texten “DemoGrp” (Funktion 061; sidan 63) visas på displayen under ett par sekunder, följt av aktuell uppspelningsgrupp.

Snabbspolning framåt, bakåt och pausPrecis som kontrollerna på en ljudspelare. Du kan snabbspola framåt (FF), snabbspola bakåt (REW) och pausa (PAUSE) uppspelningen av Songen.Snabbspolning framåtTryck på den här knappen under uppspelning så kommer du snabbt till en senare punkt i Songen.

Håll nedtryckt i minst en sekund.2 Använd [+/YES]- eller [-/NO]-knappen tillatt välja en uppspelningsgrupp.

1 Demo 2 Preset 3 User4 Download

Förprogrammerade Songer (001­011)Alla förprogrammerade Songer (001-140)Alla User Songer (203­207)Alla Songer som överförts från en dator (208­)

OBS!· När det inte finns User Song- eller Download Song-data spelas Demo Songer upp.

3 Starta uppspelningen genom att tryckapå [DEMO]-knappen.Tryck på [DEMO]-knappen igen, eller på [START/ STOP]-knappen för att stoppa uppspelningen.

Slumpmässig Song-uppspelningNär demogruppen (ovan) är inställd på någonting annat än “Demo” kan uppspelningsordningen via [DEMO]-knappen ändras mellan numerisk och slumpmässig. Detta gör du genom att trycka på [FUNCTION]-knappen upprepade gånger tills “PlayMode” (Funktion 062; sidan 63) visas. Välj sedan “Normal” eller “Random”.

Snabbspolning bakåtTryck på den här knappen under uppspelning så kommer du snabbt till en tidigare punkt i Songen.

PausTryck på den här knappen under uppspelning för att pausa uppspelningen och tryck igen för att fortsätta från samma punkt.

OBS!· När A-B-repetering (sidan 34) angetts fungerar snabbspolningen bara inom omfånget mellan A och B.· [REW]-, [FF]- och [PAUSE]-knappen kan inte användas vid Song-uppspelning med [DEMO]-knappen.

Ändra melodiljudet för en SongDu kan ändra melodiljudet för en Song till ett annat önskat ljud.1 Välj och spela upp en Song.2 Välj önskat ljud.3 Tryck ned [VOICE]-knappen och håll dennedtryckt längre än en sekund. “SONG MELODY VOICE” visas i displayen under ett par sekunder, vilket innebär att det valda ljudet ersätter Songens ursprungliga melodiljud.OBS! · Du kan ändra melodiljudet även när Song-uppspelningenär stoppad. · Om du väljer en annan Song inaktiveras det ändrademelodiljudet. · Du kan inte ändra melodiljudet för en User Song.

EZ-300 Bruksanvisning 33

Spela Songer

A-B-repetering

Du kan spela upp ett särskilt avsnitt av Songen flera gånger genom att ställa A-punkten (startpunkten) och B-punkten (slutpunkten) i steg om en takt.

A

B

Slå på och slå av stämmaSåsom anges ovanför panelknapparna (se nedan) består Songer, utom nummer 163 till 202, av två stämmor (L och R) som du kan slå på eller av var för sig genom att trycka på motsvarande knapp, L eller R.

Repeterad uppspelning av den här sektionen1 Starta Song-uppspelningen (sidan 32).2 När uppspelningen når den punkt duvill ange som startpunkt trycker du på [A-B REPEAT]-knappen för att ställa in A-punkten.Visas när [A-B REPEAT]-knappen trycks ned igen i steg 3.3 När uppspelningen når den punkt du villange som slutpunkt trycker du på [A-B REPEAT]-knappen igen för att ställa in B-punkten. Det angivna A-B-avsnittet i Songen spelas nu repeterande.OBS! · Du kan även ställa in A-B-repeteringsfunktionen näruppspelningen har stoppats. Du väljer helt enkelt önskade takter med [REW]- och [FF]-knapparna, trycker på [A-B REPEAT]-knappen för de båda punkterna och startar uppspelningen. · Om du vill ställa in startpunkten “A”alldeles i början av Songen trycker du på [A-B REPEAT]-knappen innan du startar uppspelningen.4 Du avbryter repeterad uppspelninggenom att trycka på [A-B REPEAT]knappen. Du stoppar uppspelningen genom att trycka på [START/STOP]-knappen.OBS! · Om du väljer en annan Song kopplas funktionen förrepetering av A-B från.

002Happy 010När en User Song (nummer 203-207; sidan 51) är valdL- och R-lamporna tänds när spåren innehåller data och är släckta när ett spår stängs av eller saknar data. När Songer som inte är en User Song väljs L- och R-indikatorerna lyser alltid, oavsett om ett spår innehåller data eller inte. Genom att aktivera eller inaktivera vänsterrespektive högerstämmorna vid uppspelning kan du lyssna på (den aktiverade) stämman eller öva på den andra stämman (som är inaktiverad) på klaviaturen.OBS! · Om du väljer en annan Song inaktiveras stämmornas på/av-status.Överföra Songer från en dator till instrumentetGenom att använda en USB-kabel för att ansluta [USB TO HOST]-uttaget på instrumentet till en dator kan du överföra Song-filer från datorn. Mer information finns i “Ansluta till en dator” på sidan 57.

34 EZ-300 Bruksanvisning

Använda Song-lektionsfunktionen

Använd dessa praktiska funktioner för att öva på förprogrammerade Songer och förbättra dina spelfärdigheter. Lektionerna är anpassade för optimal och rolig inlärning. Välj en som passar dig och förbättra dina klaviaturfärdigheter steg för steg.Se noterna i Song Book (kostnadsfria hämtningsbara noter). Denna Song Book skaffar du genom att gå till Yamahas webbplats och ladda ned den från produktens webbsida.https://www.yamaha.com

Keys to Success

(sidan 36)

Du kan välja ut de viktigaste fraserna i songen ­ de du gillar mest eller behöver förbättra ­ och öva dem en efter en. Den här lektionen är idealisk för nybörjare.

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Välj den Song du vill lära dig.

Öva på steg 1.

Öva på steg 2, 3, 4… och så vidare.

Öva på det sista steget.

Du är klar!

Varje Song består av flera steg. Varje gång du spelar hela vägen genom det aktuella steget kommer ditt framförande att utvärderas. Ett resultat på “60” eller mer innebär att du godkändes i det här steget och kan pröva nästa steg (börjar automatiskt).Godkännandestatus sparas, men du kan gå vidare till nästa steg även om du inte godkändes i steget eller såkan du prova steget igen senare.

Phrase RepeatDu kan öva två eller fler fraser samtidigt genom att ange dem som du vill. Det här är perfekt som slutövning innan du provar att bli godkänd i ett sista (avslutande) steg i Keys to Success-läge eller när du bara vill öva upprepade gånger på en svår fras.

Frasmarkering

(sidan 38)

Repeterad uppspelning av den här sektionen

Listening, Timing och Waiting

(sidan 39)

Du kan öva förprogrammerade Songer i tre steg, oberoende för höger eller vänster hand eller båda händerna tillsammans. Detta är perfekt när du vill öva hela vägen genom Songen med den valda stämman.Lektion 1 (Listening)……. Lyssna på uppspelningen av den stämma du vill spela. Kom ihåg den så gott du kan.Lektion 2 (Timing) ……….. Lär dig spela tonerna med rätt timing. Även om du slår an fel tangenter kommer de rätta tonerna att ljuda.Lektion 3 (Waiting) ………. Lär dig att spela rätt toner. Songen pausas tills du spelar rätt ton.

Välj den Song du vill lära dig.

Välj om du vill öva med höger hand, vänster hand eller båda händerna.

Välj lektion 1, 2 eller 3.

Börja lektionen!

Du kan kombinera Keys to Success-lektionen (sidan 36) och Phrase Repeat-lektionen (sidan 38) med Listening-, Timing- eller Waiting-lektionen (sidan 40). Om du tycker det är svårt att spela den specifika frasen i Keys to Success-lektionen kan du använda en Listening-, Timing- eller Waiting-lektion för att lyssna på frasen, öva enbart rätt timing eller låta frasen stanna tills du spelar rätt toner.

EZ-300 Bruksanvisning 35

Använda Song-lektionsfunktionen

Dessutom finns olika inlärningsfunktioner som ger dig en angenäm spelupplevelse på följande sätt:Touch Tutor (sidan 41) Ackordstudie (sidan 42) Ackordföljder (sidan 43)

Ljusklaviatur (Ljusindikeringsfunktionen)När du använder Song Lesson-funktionen kommer de tangenter du ska trycka på härnäst att tändas i följd. Med hjälp av ljusklaviaturen kan du enkelt spela på klaviaturen även om du har begränsade kunskaper i notläsning.Om du inte vill att klaviaturen ska tändas:Håll ned [FUNCTION]-knappen under mer än en sekund för att ta fram “Light” (Funktion 037; sidan 62) och tryck på [-/NO]-knappen för att stänga av Ljusindikeringsfunktionen. Förutom Song-lektionen tänds de tangenter du trycker på eller de som anges av Song-data. Kompatibla Song-data omfattar inte bara förprogrammerade Songer utan också Songer som överförts från datorn till instrumentet eller som spelas på datorn.OBS! · Tangenterna tänds bara när du spelar MIDI-Songerna. Detänds inte när ljudfilerna spelas upp. · När du spelar upp data för en MIDI-Song på en dator kan dubestämma vilken kanal som ska tända klaviaturen. Mer information finns i “Light Part 1 Setting”(Function 038) eller “Light Part 2 Setting”(Function 039) på sidan 62.Keys to SuccessI den här lektionen kan du öva enskilda avsnitt i Songen (med varje steg) så att du sedan lättare kan lära dig hela Songen.1 Förbered Song Book. Ladda ned Song Book från Yamahas webbplats (sidan 8) eller använd noterna för några Songer i slutet av den här bruksanvisningen. Antalet steg och lektionsdelar (som är förprogrammerade) är olika beroende på Songen. Mer information finns i Song Book. OBS! · Alla förprogrammerade Songer 002 till 202 förutom 001 kan användas i det här läget. Särskilt lämpliga är Songerna i kategorin “LEARN TO PLAY”(lär dig att spela).

2 Tryck på [SONG]-knappen och välj sedan en Song för lektionen. Här väljer vi Songen “Für Elise (Basic)” från kategorin “LEARN TO PLAY” och öppnar sedan motsvarande sida i Song Book.075Fur Elis3 Tryck på [KEYS TO SUCCESS]-knappen för att aktivera den här lektionen. Klaviaturikonen, “Step01” och lektionsdel (“R” eller “L” eller “LR”) visas i displayen och indikerar att du startar lektionen från början. Om du redan gått igenom flera steg visas nästa steg i displayen.Aktuellt stegnummerStep01Lektionsdel : Lektion för höger hand : Lektion för vänster hand : Lektion för båda händerna Visas när Keys to Success är aktiverat4 Tryck på [START/STOP]-knappen så startas lektionen. Uppspelningen av aktuellt steg startar efter inräkningen.Step01 001OBS! · Ett specialarrangemang är pålagt varje Song för att ökadin spelglädje när du övar. Av den anledningen kanske uppspelningstempot är långsammare än original.5 Öva på frasen i aktuellt steg. Titta på noterna i Song Book och spela på ljusklaviaturen.

36 EZ-300 Bruksanvisning

Använda Song-lektionsfunktionen

6 Bekräfta omdömet i aktuellt steg.När aktuellt steg kommer till slutet utvärderas ditt framförande och ditt resultat (från 0­100) visas i displayen.068ExcellenVisas när du har klarat av steget.Ett resultat mellan “0” och “59” innebär att du inte godkändes i det här steget och borde pröva samma steg igen (börjar automatiskt). Ett resultat mellan “60” och “100” innebär att du godkändes i det här steget och kan pröva nästa steg (börjar automatiskt).OBS! · Om den angivna stämman är för båda händerna kan duinte klara steget förrän du spelar med båda händerna även om du spelar bra med ena handen. Bara ett meddelande visas i displayen, t.ex. “Left Part is correct!” (Vänsterstämman är bra).7 Utför steg 02, 03, 04 och så vidare.I det sista steget för varje Song kommer du att öva igenom hela Songen. När du blivit godkänd på alla steg stängs automatiskt Keys to Successläget av och uppspelningen stoppas.OBS! · Du kan välja ett annat steg med hjälp av [+/YES]/[-/NO]-knapparna, även under lektionen.8 Tryck på [KEYS TO SUCCESS]-knappenför att stoppa den här lektionen.

Bekräfta status för godkännandeDu kan bekräfta status för godkännande för varje Song genom att helt enkelt välja en Song och varje steg.Om steg har valtsStep01 001: GodkändIngen indikering: Inte godkänd änOm Song har valts075Fur Elis 001: Det finns ett eller flera steg som inte hargodkänts än förutom det senaste steget: Endast det senaste steget har klarats : Alla steg har klarats förutom det senastesteget: Alla steg har klaratsRensa status för godkännandeDu kan ta bort statusposter för godkännande för en hel Song eller ett särskilt steg för Songen.Gör så här för att ta bort statusposter för godkännande för alla steg:Välj önskad Song och håll sedan ned [KEYS TO SUCCESS]-knappen i minst tre sekunder med Keys to Success-läget avaktiverat. Ett bekräftelsemeddelande, “Cleared”, visas i displayen.Gör så här för att ta bort posten med status för godkännande för ett visst steg:Välj önskad Song, aktivera Keys to Success-läget, välj önskat steg och håll sedan ned [KEYS TO SUCCESS]-knappen i minst tre sekunder. Ett bekräftelsemeddelande, “Cleared”, visas i displayen.OBS! · Den här operationen kan inte utföras under uppspelning.

EZ-300 Bruksanvisning 37

Använda Song-lektionsfunktionen

Phrase RepeatDu kan öva på en särskilt svår fras upprepade gånger genom att välja ett specifikt nummer bland de frasmarkeringar som finns förprogrammerade i de förprogrammerade Songerna (förutom Song-numren 001 och 141­202). Du bekräftar platsen för frasmarkeringen i Song Book (sidan 8).OBS! · Phrase Mark är en förprogrammerad markör i vissa Song-datasom visar en viss position i en Song. · Beroende på vald Song innehåller en del fraser bara en ton.Frasmarkering

Öva på två eller flera fraserGenom att ställa in Phrase A (som startpunkt) och Phrase B (som slutpunkt) kan du öva på två eller fler fraser upprepade gånger. Under Phrase Repeatuppspelning trycker du på [A-B REPEAT]-knappen för att tilldela aktuell fras till Phrase A. När uppspelningen kommer till önskad fras trycker du på [A-B REPEAT]-knappen igen för att tilldela Phrase B. “A-B Rep” visas i displayen och repeterad uppspelning mellan Phrase A och B startar. För att avbryta trycker du på [A-B REPEAT]-knappen igen.OBS!· Du kan även ange Phrase A och B när uppspelningen är stoppad genom att välja frasnummer via [+/YES]- eller [-/NO]knapparna.· Om du bara anger punkt A repeteras uppspelningen mellan punkt A och slutet av Songen.

Repeterad uppspelning av den här sektionenÖva bara på en enda frasUnder uppspelning av Songen trycker du på [PHRASE REPEAT]-knappen för den fras som du vill öva på. Motsvarande frasnummer visas i displayen och efter en inräkning börjar den repeterande uppspelningen. Stäng av L- eller R-stämman (sidan 34) och öva sedan på den avstängda frasen upprepade gånger tills du är nöjd.FrasnummerP03REPEATVisas när funktionen Phrase Repeat är aktiveradDu kan välja något annat frasnummer via [+/YES]eller [-/NO]-knappen, även under repeterad uppspelning, och återgå till normal uppspelningen genom att trycka på [PHRASE REPEAT]-knappen igen.

38 EZ-300 Bruksanvisning

Använda Song-lektionsfunktionen

Listening, Timing och WaitingLektion 1 ­ Listening I den här lektionen behöver du inte spela på klaviaturen. Melodin/ackorden för stämman du valt spelas upp. Lyssna noga och memorera. När ljusindikeringen (Funktion 037; sidan 62) är aktiverad tänds de tangenter som ljuder.Lektion 2 ­ Timing I den här lektionen koncentrerar du dig bara på att spela tonerna i rätt takt. Spela på klaviaturen samtidigt som tangenterna tänds. Även om du slår an fel tangenter kommer de rätta tonerna att ljuda.Lektion 3 ­ Waiting I den här lektionen provar du att spela de tända tonerna på ljusklaviaturen. Dessa korrekta toner visas också i displayen. Songen gör paus tills du spelar rätt ton och uppspelningstempot ändras för att matcha den hastighet du spelar i.OBS! · Om du vill hålla ett och samma uppspelningstempo underLektion 3: Waiting, ställ din tempoparameter till OFF via Funktionsnummer 035 (sidan 62). · Trumljud spelas inte upp i Waiting-lektionen.

1 Tryck på [SONG]-knappen och väljsedan en Song för lektionen.OBS! · Song-lektionen kan också användas för Songer somöverförts från en dator (sidan 57) men inte för User Songer.OBS! · Songerna 163 till 202 är inte kompatibla med Listening,Timing och Waiting-lektionerna.

2 Tryck på någon av [R]- eller [L]-knapparna, eller båda två, för att väljaden stämma du vill öva på.

VänsterhandslektionLeft

HögerhandslektionRight

OBS! · Om “No LPart”visas på displayen när du trycker på [L]-knappen innehåller aktuell Song ingen vänsterhandsstämma.3 Tryck på [1 LISTENING 2 TIMING3 WAITING]-knappen tills önskad lektion visas i displayen och starta den. När du trycker på den här knappen upprepade gånger ändras lektionsnumret från 1: LISTENING 2: TIMING 3: WAITING av 1…. .

OBS!· Du kan ändra lektionsläge genom att trycka ned den här knappen under uppspelning och du kan när som helst stoppa lektionen genom att trycka på [START/STOP]knappen.· När du spelar lektions-Songen ändras Main Voice automatiskt till “000”(One Touch Setting; sidan 24). Dual eller Split Voice kan inte användas under lektionen.· Om melodins ljud ändras kan tangentpositionen som visas i displayen förändras (i steg om oktaver) beroende på valt ljud.

4 När lektionsuppspelningen nått sitt slutvisas ditt betyg på displayen.“2 Timing” och “3 Waiting” betygsätter ditt framförande i fyra nivåer.

Excellent!~~~~~~~~

Very Good!~~~~~~

Good

~~~~

OK

~~

När utvärderingsdisplayen har visats börjar lektionen om från början igen.

5 Du avslutar lektionsläget genom atttrycka på [START/STOP]-knappen.

TvåhandslektionBothHand

EZ-300 Bruksanvisning 39

Använda Song-lektionsfunktionen

Slå av guidetonenNär “Guide”-funktionen är aktiverad kan du höra guidetonen medan du övar med Lektion 3 (Waiting) och detta är idealiskt om du inte är säker på vilka tangenter du ska spela härnäst. Guidetonen kommer att ljuda något bakom timingen för att indikera rätt ton, om du inte spelar rätt ton med rätt timing. När du spelar rätt ton med rätt timing kommer guidetonen inte att ljuda och uppspelningen fortsätter. Om du inte vill höra guidetonen stänger du av funktionen på följande sätt.1 Tryck på [FUNCTION]-knappen fleragånger tills “Guide” (Funktion 036; sidan 62) visas.Guide 0362 Använd [+/YES]- och [-/NO]-knapparnaför att välja värdet “oFF”. Standardvärdet för den här funktionen är “on” (guidetonen hörs.)OBS! · Guideinställningen kan inte ändras i lektionsläget.Guidefunktionen kan användas för alla förprogrammerade Songer utom Songer i kategorierna “FAVORITE WITH STYLE” (vänsterhandsstämma) och “CHORD PROGRESSION” och nr 51.

Keys to Success med Listening, Timing eller WaitingDu kan kombinera Keys to Success-lektionen (sidan 36) med Listening-, Timing- eller Waitinglektionen(sidan 39).1 Aktivera Keys to Success-lektionen.Se steg 1­3 på sidan 36.2 Välj önskat steg via [+/YES]/[-/NO]-knapparna och tryck sedan på [1 LISTENING 2 TIMING 3 WAITING]knappen upprepade gånger för att välja önskad lektion. Uppspelningen av vald lektion startar i Keys to Success-läget. Öva på frasen i aktuellt steg via vald lektion. Det är endast “Timing is correct!” eller “Your playing is correct!” som visas som utvärdering av varje steg och status för godkännande är inte tillgängligt.3 Om du vill återgå till Keys to Success-läget trycker du på [1 LISTENING 2 TIMING 3 WAITING]-knappen upprepade tills “StepXX” (XX: nummer) visas i displayen.4 Tryck på [KEYS TO SUCCESS]-knappenför att lämna lektionsläget.Phrase Repeat med Listening, Timing eller WaitingMed Phrase Repeat inställt på On trycker du på [1 LISTENING 2 TIMING 3 WAITING]-knappen en, två eller tre gånger för att starta och använda lektionsuppspelning med Phrase Repeat. Genom att trycka på samma knapp flera gånger för att lämna lektionsläget stoppas uppspelningen och du kan använda Phrase Repeat-läget.OBS! · Utvärderingsfunktionen är inte tillgänglig i det här läget.

40 EZ-300 Bruksanvisning

Lär dig hur du använder “anslagskontroll” (Touch Tutor)

Med den här Inlärningsfunktionen kan du öva hur hårt eller mjukt du spelar på tangenterna för musikaliska uttryck, som kallas “anslag” i det här kapitlet. Du spelar upp Song-nummer 141 till 150 (i “Touch Tutor”-kategorin). När du spelar upp Songer ur den här kategorin visas indikationer för rätt spelstyrka. Prova att spela enligt den nivå som visas i LCD-displayen när Songen fortskrider.

OBS! · Se till att ange Touch Response-parametern (sidan 26) till ettannat värde än “Fixed”. Värdet “Fixed”innebär att Touch Tutorfunktionen är inaktiverad.1 Välj en Song bland Song-numren 141 till 150 i “Touch Tutor”-kategorin genom att utföra steg 1 i “Välja och spela upp en Song” på sidan 32. Om du vill spela med samma Voice som används i framförandedata väljer du Voice-nummer “000” (OTS; sidan 24). När du har gjort det går du tillbaka Touch Tutor-displayen genom att trycka på [SONG]-knappen.141TTutor012 Tryck på [START/STOP]-knappen för att spela upp den valda Songen.3 När följande display visas spelar du på ljusklaviaturen med den styrka som visas på LCD-displayen. Spela medan styrkenivån visas.Styrkenivå (målvärde) : Soft : Medium : Hard141TTutor01 003Tonerna som ska spelas visas också på den grafiska klaviaturen i displayen.Styrkemålen indikeras med ” “. Ditt faktiska “anslag” indikeras med ” “. Försök spela så att följande indikationer visas (som målvärden) medan du spelar.

: Soft : Medium : Hard Markeringarna ” ” och ” ” visas med ett mellanrum när ditt anslag är mjukare eller hårdare än målvärdet. Ditt anslag är hårdare än målvärdet (Målvärde: medium, ditt anslag: hårt)Målvärde: mediumDitt anslag: hårtDitt anslag är samma som målvärdet (Målvärde: medium, ditt anslag: medium)Målvärde: mediumDitt anslag: mediumDitt anslag är mjukare än målvärdet (Målvärde: medium, ditt anslag: mjukt)Målvärde: mediumDitt anslag: mjuktNär ditt anslag är korrekt utvärderar instrumentet noggrannheten för anslaget (anslagshastigheten) och visar följande utvärderingsresultat i displayen. Om du fortsätter att spela på tangenterna med ditt “anslag” för att matcha målvärdet på displayen kommer ditt betyg att öka gradvis. Om du fortsätter att spela fel på tangenterna kommer ditt betyg att minska gradvis.Great! > VeryGood > Good > OK4 Tryck på [START/STOP]-knappen för att stoppa uppspelningen. Om du vill lämna Touch Tutor-läget väljer du en Song från någon annan kategori än “Touch Tutor”. OBS! · Den här funktionen kan inte användas med Keys to Success.EZ-300 Bruksanvisning 41

Höra och uppleva ackordljudet (Ackordstudie)

Du kan höra och uppleva ackordljudet i ett typiskt framförande genom att spela upp Song-numren 151 till 162 (i “CHORD STUDY”-kategorin). Song-numren 151 till 157 är mycket enkla Songer med ett ackord (C, Dm, Em, F, G, Am, Bm, respektive) som spelas i olika positioner så att du kan lyssna på och lära dig behärska ackorden ett i taget. Song-numren 158 till 162 består å andra sidan av flera ackord i följd i ett mönster så att du kan uppleva och förstå grundläggande ackordföljder. Lyssna på och upplev ljudet av enkla ackord och följder genom att spela upp dessa Songer och spela på ljusklaviaturen.

Höra och uppleva ljudet av ett ensamt ackord

Höra och uppleva grundläggande ackordföljder

1 Välj en Song bland Song-numren 151 till157 i “CHORD STUDY”-kategorin genom att utföra steg 1 i “Välja och spela upp en Song” på sidan 32.2 Tryck på [START/STOP]-knappen för attspela upp den valda Songen.3 Spela på ljusklaviaturen.151ChdStd01 001Om du tycker det är svårt att spela tonerna använder du Waiting-funktionen (sidan 39) så att Songen automatiskt pausar tills du spelar rätt toner. Tryck på [1 LISTENING 2 TIMING 3 WAITING]-knappen upprepade gånger tills “WAITING” visas i displayen. Tryck på samma knapp igen för att lämna Waiting-funktionen.4 Tryck på [START/STOP]-knappen för attstoppa uppspelningen.

1 Välj en Song bland Song-numren 158 till162 med hjälp av [+/YES]/[-/NO]knapparna.2 Tryck på [START/STOP]-knappen för attspela upp den valda Songen.3 Spela på ljusklaviaturen.Lyssna på den grundläggande ackordföljden och spela med i Songen upprepade gånger tills du kan framföra den flytande, och spela med i ackordsväxlingarna.Om du tycker det är svårt att spela tonerna använder du Waiting-funktionen (sidan 39) så att Songen automatiskt pausar tills du spelar rätt toner. Tryck på [1 LISTENING 2 TIMING 3 WAITING]-knappen upprepade gånger tills “WAITING” visas i displayen. Tryck på samma knapp igen för att lämna Waiting-funktionen.4 Tryck på [START/STOP]-knappen för attstoppa uppspelningen.

42 EZ-300 Bruksanvisning

Spela ackord med ackordföljder i en Song

Song-numren 163 till 202 i “CHORD PROGRESSION”-kategorin är uppbyggda av typiska ackordföljder. Du kan lyssna på och få in känslan för ackordföljderna genom att spela upp Songen och spela på ljusklaviaturen. Antalet tangenter som indikeras att du ska spela på ökar successivt ­från en ensam grundton, till två toner, sedan tre och fyra­ så att du gradvis och naturligt memorerar ackorden. Du kan också byta tonart för Songen, så att du får öva på följderna i alla tonarter och lära dig behärska ackorden.

1 Välj en Song bland Song-numren 163 till 202 i “CHORD PROGRESSION”kategorin genom att utföra steg 1 i “Välja och spela upp en Song” på sidan 32.2 Tryck på [PHRASE REPEAT]-knappen. När “CHORD PROGRESSION” har rullat förbi i displayen, visas tonhöjden för den valda Songen och antalet tangenter som ska tryckas ned. Tonhöjden för vald Song: CCP9C 1Note

Visas när Ackordföljd är aktiverad.

Antal tangenter som ska tryckas ned: 1

OBS! · Den inledande tangentinställningen är C-dur eller A-moll.3 Tryck på [+/YES]/[-/NO]-knapparna för att välja antalet tangenter som ska spelas. Varje gång du trycker på [+/YES]-knappen ökas antalet tangenter som ska tryckas ned från bara en grundton (1Note) till två toner (2Notes), tre toner (3Notes) och fyra toner (All).

CP9C 2Notes

OBS! · Antalet tangenter som ska tryckas ned kan också ställasin med sifferknapparna [1]­[4].4 Tryck på [START/STOP]-knappen för att spela upp den valda Songen.5 Spela på ljusklaviaturen.CP9C 1Note 001

OBS! · När du spelar på klaviaturen i området C5­B5 hörs intetonerna.6 Tryck på [PHRASE REPEAT]-knappen igen för att stänga av ackordföljdsfunktionen.

Byta tonart för en Song:

När ackordföljd är aktiverat trycker du på en tangent

i den högsta oktaven (C5­B5; anges till höger om

” på panelen, strax ovanför tangenterna)

om du vill ändra tonhöjden för Songen.

Grundtonsomfång

Db Eb F# Ab BbCDEFGABOm du t.ex. trycker ned D5-tangenten i en Song i C-dur, ändras tonarten till D-dur.OBS!· Songens tonart kan inte ändras under uppspelning.Antal tangenter som ska spelas Endast en grundton (1Note)Tryck bara ner ackordets grundton. Två toner (2Notes)Tryck på ackordets ters tillsammans med grundtonen och uppfatta skillnaden mellan durackord och mollackord. Tre toner (3Notes) Tryck på ackordets kvint tillsammans med grundtonen och tersen. Fyra toner (All) Tryck ned alla toner som ingår i ackordet. Ackord spelas väldigt ofta med bara tre toner, men ibland läggs t.ex. en septima till. Tänk på att beroende på ackordet kanske det inte finns någon fjärde ton.

Spela ackorden i kombination med funktionen “Waiting” i lektionenDu kan öva på att spela ackorden i kombination med “Waiting”-funktionen (sidan 39) i lektionen genom att trycka på [1 LISTENING 2 TIMING 3 WAITING]knappen en gång.OBS! · Även om du spelar toner i oktaver utanför ljusklaviaturens toner(förutom omfånget C5­B5, som ändrar tonart för en Song), eller olika omvändningar av ackorden, så fortsätter uppspelningen.

EZ-300 Bruksanvisning 43

Styles med rytm och ackompanjemang (Styles)

Det här instrumentet har en funktion för automatiskt ackompanjemang som spelar lämpliga “Styles” (rytm+bas+ackordackompanjemang). Du styr det genom att helt enkelt bara spela grundtonen eller alla toner i ett ackord med vänster hand. Du kan välja hur du vill spela ackord på två sätt: “Smart Chord”, som låter dig spela ackord genom att spela en tangent med bara ett finger, och”Multi Finger”, som låter dig spela dem normalt, med alla de ingående tonerna.

Välja Fingering-typHur du spelar ackorden när du spelar Styles kallas “Fingering-typ”, vilket kan specificeras via funktionsnummer 017 (sidan 61). Med det här instrumentet kan du välja mellan två Fingering-typer.Smart Chord (förinställning) Du kan spela Stylen genom att bara spela grundtonen i ett ackord.Multi Finger Det här är ett sätt att spela Stylen genom att spela alla tonerna i ett ackord. Dock kan även dur, moll, septima och mollseptima enkelt spelas genom att du trycker på en till tre tangenter.Mer information om ackord finns i “Ackordtyper för Style-uppspelning” (sidan 47) eller använd ackordlexikonfunktionen (sidan 49).1 Tryck på [FUNCTION]-knappen fleragånger tills “FingType” (Funktion 017; sidan 61) visas. “FingType” visas i displayen under några sekunder, följt av aktuell Fingering-typ.

Inställning av Smart Chord KeyOm Fingering-typen angetts till “SmartChd” måste du i förväg ställa in tangenterna för de Songer du vill spela. Den angivna tangenten kallas Smart Chordtangent.1 Tryck på [FUNCTION]-knappen fleragånger tills “S.ChdKey” (Funktion 018; sidan 61) visas. Den aktuella Smart Chord-tangenten visas.SP0S.ChdKey 0182 Tryck på [+/YES]- och [-/NO]-knapparnaför att välja den Smart Chord-tangent som matchar noterna. Om du till exempel vill spela noterna nedan måste du ställa in Smart Chord Key till “FL2” (2 sänkta) (sidan 48).

FingType 0171SmartChd 0172 Använd sifferknapparna [0]-[9] eller[+/YES]- och [-/NO]-knapparna för att välja “SmartChd” eller “Multi”.3 Tryck på [STYLE]-knappen för att lämnafingering Type-inställningarna.

3 Tryck på [STYLE]-knappen för att lämnaSmart Chord Key-inställningarna.

44 EZ-300 Bruksanvisning

Styles med rytm och ackompanjemang (Styles)

Spela Styles1 Tryck på [STYLE]-knappen, användsedan sifferknapparna [0]­[9], [+/YES], [-/NO] för att välja önskad Style. Listan med Styles finns på panelens framsida eller i Style-listan (sidan 90).

Style-nummer

001BritRock

Style-namn

Visas när Styleläget är aktiverat.

2 Tryck på [ACMP ON/OFF]-knappen för attaktivera Automatiskt ackompanjemang.

02216BeatBlinkar när synkroniserad start är aktiv.4 Spela en tangent i omfånget förautomatiskt ackompanjemang för att starta uppspelningen. Om Fingering-typen angetts till “SmartChd” spelar du bara grundtonen i ett ackord med vänster hand. Om Fingering-typen angetts till “Multi” spelar du alla tonerna i ett ackord enligt sidan 47. Spela en melodi med höger hand och ackorden med vänster hand.Splitpunkt

02216BeatDen här symbolen visas när det automatiska ackompanjemanget är aktivt.Med den här operationen blir klaviaturomfånget till vänster om splitpunkten (054: F#2) blir “Omfånget för Automatiskt ackompanjemang” och används enbart för att ange ackorden.Splitpunkt … förinställning: 054 (F#2)

036 (C1)

048 (C2)

060 (C3)

Omfång för Automatiskt ackompanjemang

072

084

096

(C4)

(C5) (C6)

Du kan ändra splitpunkten via funktionsnummer 003 (sidan 60) genom att du håller ned [ACMP ON/OFF]-knappen längre än en sekund.OBS! · Styrkemätaren (sidan 17) reagerar inte på spel iomfånget för automatiskt ackompanjemang.

3 Tryck på [SYNC START]-knappen för attaktivera Synkrostart.Style-uppspelningen försätts i “vänteläge” och Style börjar spelas upp när du spelar på klaviaturen.

5 Tryck på [START/STOP]-knappen för attstoppa uppspelningen.Du kan lägga till intro, avslut och rytmvariationer till Style-uppspelning genom att använda “sektioner”. Mer information finns på sidan 46.Endast spela upp rytmstämman Om du trycker på [START/STOP]-knappen (utan att trycka på [ACMP ON/OFF]-knappen i steg 2) spelas endast rytmstämman upp och du kan spela en melodi över hela klaviaturen.OBS! · Styles i kategorin Pianist (197­205) har ingarytmstämmor, vilket innebär att det inte kommer att produceras något ljud om du startar uppspelning av enbart rytm. När du spelar dessa Styles ska du utföra steg 2­4 på den här sidan.Ändra tempoSe “Ändra tempo” på sidan 32.Justera Style-volymenDu kan justera volymbalansen mellan Styleuppspelningen och klaviaturen genom att justera Style-volymen. Den kan ställas in via Funktionsnummer 016 (sidan 61).EZ-300 Bruksanvisning 45

Styles med rytm och ackompanjemang (Styles)

Style-variationerVarje Style består av “sektioner” som gör att du kan variera ackompanjemangets arrangemang och anpassa det till den musik du spelar.

6 Spela ett ackord med vänster hand föratt påbörja uppspelning av Introt. Du kan till exempel spela ett C-durackord. Information om hur du anger ackord finns på sidan 47.Splitpunkt … förinställning: 054 (F#2)

INTRO Används för melodins inledning. När introt är klart övergår uppspelningen av Stylen till Main-sektionen. Introts längd (i takter) varierar beroende på vald Style.MAIN Används för att spela melodins huvuddel. Uppspelningen av Main-sektionen repeteras tills du trycker på knappen för en annan sektion. Det finns två variationer (A och B) och ljudet för Styleuppspelningen förändras harmoniskt utifrån ackorden som du spelar med vänster hand.AUTO FILL Läggs till automatiskt före ett byte till sektion A eller B.ENDING Används för melodins avslutning. När Ending spelats klart stoppas Style-uppspelningen automatiskt. Längden på Ending (i takter) varierar beroende på vald Style.1­3Samma som steg 1­3 i sidan 45.4 Tryck på [MAIN/AUTO FILL]-knappen föratt välja Main A eller Main B.MAIN AAktuell sektion.5 Tryck på [INTRO/ENDING/rit.]-knappen.INTROANu kan du starta Style-uppspelningen från Introsektionen.

Omfång för Automatiskt ackompanje-mang7 När Intro spelat klart spelar du påklaviaturen enligt ackordsföljden för den Song du spelar. Spela ackord med vänster hand medan du spelar melodin med höger hand och tryck på [MAIN/ AUTO FILL]-knappen om så önskas. Sektion ändras till Auto Fill och sedan Main A eller B.FILL AB8 Tryck på [INTRO/ENDING/rit.]-knappen.ENDINGSektionen växlar till Ending. När Ending spelat klart stoppar Style-uppspelningen automatiskt. Du kan låta avslutningens tempo gradvis bli långsammare (ritardando) genom att trycka en gång till på [INTRO/ENDING/rit.]-knappen medan avslutningen spelas upp.

46 EZ-300 Bruksanvisning

Styles med rytm och ackompanjemang (Styles)

Ackordtyper för Style-uppspelning

Användare som inte har använt ackord tidigare kan använda den här praktiska tabellen för att lära sig spela vanliga ackord på klaviaturens omfång för automatiskt ackompanjemang. Du kan också använda ackordlexikonfunktionen (sidan 49) för att ta reda på hur du spelar ackorden. Det finns många användbara ackord och många olika sätt att använda dem musikaliskt. Du kan läsa mer om detta i de ackordböcker som finns tillgängliga i handeln.När Fingering-typen är “Multi” spelar du de toner som utgör ackordet i omfånget för automatiskt ackompanjemang. När Fingering-typen är “SmartChd” spelar du grundtonen “” i omfånget för automatiskt ackompanjemang.anger grundtonen.

Dur

Moll

Septima

Mollseptima

Stor septima

C

Cm

C7

Cm7

CM7

D

Dm

D7

Dm7

DM7

E

Em

E7

Em7

EM7

F

Fm

F7

Fm7

FM7

G

Gm

G7

Gm7

GM7

A

Am

A7

Am7

AM7

B

Bm

B7

Bm7

BM7

· Omvändningar kan också användas i “grundläge”, med följande undantag: m7, m7b5, m7(11), 6, m6, sus4, aug, dim7, 7b5, 6(9), sus2· Omvändningar av 7sus4-ackorden känns inte igen om tonerna utesluts.· När du spelar ett ackord som inte känns igen av instrumentet visas ingenting i displayen. I sådana fall kommer endast en specifik stämma, till exempel rytmen, att spelas upp.

När “Multi” är valt kan även dur, moll, septima och mollseptima enkelt spelas genom att du trycker på en till tre tangenter.

Enkla ackord för grundtonen “C”

C

Cm

C7

Cm7

Så här spelar du ett durackord Tryck ned grundtonen () för ackordet.

Så här spelar du ett mollackord Tryck samtidigt ned tangenten för ackordets grundton och den svarta tangenten närmast till vänster om den.

Så här spelar du ett septimackord Tryck samtidigt ned tangenten för ackordets grundton och den vita tangenten närmast till vänster om den.

Så här spelar du ett mollseptimackord Tryck samtidigt ner tangenten för ackordets grundton och den vita och den svarta tangenten närmast till vänster om den (det vill säga sammanlagt tre tangenter).EZ-300 Bruksanvisning 47

Styles med rytm och ackompanjemang (Styles)

Ackord som hörs när Smart Chord är valtNär Fingering-typen är “SmartChd” och du anger Smart Chord Key utifrån noternas sammansättning (sidan 44) spelar du grundtonen i omfånget för automatiskt ackompanjemang. På så sätt kan du höra respektive ackord nedan.

Förtecken i noterna

SmartChord Key (display)

Db

Eb

C

D

E

Grundton

F#

G#

Bb

F

G

A

B

FL7

C dim

Db m

D dim7

Eb 1+5

E F dim F#7

G

G# m

A

Bb m7 b5

B

FL6

C dim Db 7

D

Eb m

E

F m7 b5

F#

G dim

G# m

A dim7

Bb 1+5

B

FL5

C m7 b5

Db

D dim

Eb m

E dim7

F 1+5

F#

G dim G# 7

A

Bb m

B

FL4

C 1+5 Db D dim Eb 7 E

F m

F#

G m7 b5

G#

A dim Bb m

B dim7

FL3

C m

Db

D m7 b5

Eb

E dim F m

F# dim7

G 1+5

G#

A dim Bb 7

B

FL2

C m

Db dim7

D 1+5

Eb

E dim

F 7

F#

G m

G#

A m7 b5

Bb

B dim

FL1

C 7

Db

D m

Eb

E m7 b5

F

Ingen tonart

SP0

(Förinställ- C

ning)

Db dim

D m

Eb dim7

E 1+5

F

F# dim

G m

G# dim7

A 1+5

Bb

B dim

F# dim

G 7

G#

A m

Bb

B m7 b5

SP1

C

Db dim

D 7

Eb E m

F

F# m7 b5

G

G# dim

A m

Bb dim7

B 1+5

SP2

C

Db m7 b5

D

Eb dim

E m

F dim7

F# 1+5

G

G# dim

A 7

Bb B m

SP3

C Db dim7 1+5

D

Eb dim

E 7

F

F# m

G

G# m7 b5

A

Bb dim

B m

SP4

C

Db m

D

Eb m7 b5

E

F dim

F# m

G dim7

G# 1+5

A

Bb dim

B 7

SP5

C dim

Db m

D dim7

Eb 1+5

E F dim F#7

G

G# m

A

Bb m7 b5

B

SP6

C dim Db 7

D

Eb m

E

F m7 b5

F#

G dim

G# m

A dim7

Bb 1+5

B

SP7

C m7 b5

Db

D dim

Eb m

E dim7

F 1+5

F#

G dim G# 7

A

Bb m

B

OBS! · Ackordindikeringen “1+5″på instrumentets display är densamma som för ett durackord.

48 EZ-300 Bruksanvisning

Styles med rytm och ackompanjemang (Styles)

Slå upp ackord med ackordlexikonetLexikonfunktionen är praktisk om du kan namnet på ett visst ackord och snabbt vill lära dig att spela det.1 Tryck och håll ned [1 LISTENING2 TIMING 3 WAITING]-knappen under mer än en sekund för att ta fram “Dict.”. Texten “Dict.” (Dictionary) visas i displayen.

Dict. 001

2-2. Tryck ned tangenten märkt “M7″

i sektionen mellan ”

” och

“.

Tonerna du ska spela för det angivna

ackordet tänds. De visas också på

klaviaturdisplayen.

Håll nedtryckt i minst en sekund.

Dict.

Den här operationen delar upp hela klaviaturen

i tre omfång enligt bilden nedan.

· Omfånget till höger om ”

“:

Gör att du kan ange ackordsgrundton men ger

inget ljud.

· Omfånget mellan ”

” och ”

“:

Gör att du kan ange ackordtyp men ger

inget ljud.

· Omfånget till vänster om ”

“:

Gör att du kan spela och verifiera det ackord

som specificerades i ovanstående två

områden.

Klaviaturspelsomfång

Ackordtypsomfång

Grundtonsomfång

2 I det här exemplet får du lära dig attspela ett GM7 (G-dur ackord med storseptima).

2-1. Tryck ned “G”-tangenten i sektionen till

höger om ”

“. “G” visas då som

grundton.

Ackordnamn (grundton och typ).Dict. 001

Individuella toner i ackord (klaviatur).

Om du vill visa möjliga inverteringar av ackord trycker du på [+/YES]-/[-/NO]-knapparna.OBS!· Om durackord: Enkla durackord anges normalt endast med namnet på grundtonen.Till exempel står “C”för C-dur. När du anger durackord här måste du dock komma ihåg att välja “M”(major/dur) när du tryckt på grundtonen.· De här ackorden visas inte i ackordlexikonfunktionen: 6(9), M7(9), M7(# 11), b 5, M7b 5, M7aug, m7(11), mM7(9), mM7b 5, 7b 5, sus2

3 Följ notskriften och klaviaturdisplayen

i displayen och prova att spela ett ackord

i omfånget till vänster om ”

“.

När du spelar ackordet rätt hörs en klocka ringa

och ackordnamnet blinkar i displayen.

4 Du lämnar ackordlexikonläget genom atttrycka på någon av knapparna [VOICE],[SONG] eller [STYLE].

EZ-300 Bruksanvisning 49

Styles med rytm och ackompanjemang (Styles)

Använda musikdatabasenOm du problem med att hitta och välja den Style och det ljud du vill ha kan du använda den här funktionen. Från musikdatabasen väljer du helt enkelt favoritgenre och de inställningar som anpassats för den tas fram.1 Tryck på [MUSIC DATABASE]-knappen.Både det automatiska ackompanjemanget och synkrostart slås automatiskt på.001Jude Hey2 Använd sifferknapparna [0]­[9], [+/YES],[-/NO] för att välja önskad musikdatabas. Den här operationen tar fram panelinställningarna, t.ex. Voice och Style, som är registrerade till vald musikdatabas. Kategorinamnet för musikdatabaslistan finns på framsidan eller i musikdatabaslistan (sidan 92).3 Spela på klaviaturen enligt Steg 4­5 påsidan 45.Registrera en Style-filStyle-data som skapats på ett annat instrument eller en dator kan registreras (läsas in) till Style-nummer 206­215 och du spelar dem på precis samma sätt som interna förprogrammerade Styles.1 Överför Style-filen (***.STY) från en datortill det här instrumentet genom att ansluta instrumentet och datorn. Mer instruktioner finns i “Computer-related Operations” på webbplatsen (sidan 8).2 Tryck på [FUNCTION]-knappen fleragånger tills “StyleReg” (Funktion 060; sidan 63) visas.StyleReg 060Efter cirka två sekunder visas namnet på en Style-file som kan registreras.

3 Om en del Style-filer redan har överförtstill instrumentet väljer du önskad Style med hjälp av [+/YES]- eller [-/NO]knappen.4 Tryck på [0]-knappen.Inläsningsplats, “***Load To?” (***: 206­215) visas i displayen. Om du vill kan du välja ett annat nummer med [+/YES]- eller [-/NO]-knappen.5 Tryck på [0]-knappen.Ett bekräftelsemeddelande visas. Om du vill avbryta operationen trycker du på [-/NO]knappen.6 Tryck på [+/YES]-knappen för attverkställa inläsningen av filen. Efter en stund visas ett meddelande som anger att operation slutförts.MEDDELANDE · Inläsningen kan inte avbrytas när den verkställs. Stäng aldrig av strömmen under operationen. Det kan leda till förlust av data.7 Tryck på [STYLE]-knappen, använd[+/YES]- eller [-/NO]-knappen för att välja en Style från 206­215 och prova sedan att spela upp den. Mer information om hur du spelar Stylen finns på sidan 45.

50 EZ-300 Bruksanvisning

Spela in ditt framförande

Du kan spela in upp till fem egna framföranden som User Songs (User 1­5: Song-nummer 203­207). Du kan spela upp inspelade User Songer på instrumentet. En inspelad User Song kan spelas upp på samma sätt som de förprogrammerade Songerna.

Spårstruktur för en SongDu kan spela in ditt framförande till följande två spår av en User Song individuellt eller samtidigt. Spår 1: Ditt melodiframförande spelas in på det här spåret. Spår 2: Ditt melodiframförande eller din Style-uppspelning (ackords- eller sektionsändringar) spelas in på det här spåret.Kapacitet för inspelningsdata: Totalt cirka 10 000 toner kan spelas in till fem User Songer.SnabbinspelningDen här operationen är praktisk för att spela in en ny Song utan att behöva ange ett spår.1 Gör de önskade inställningarna, t.ex. Voice och Style. Om du endast vill spela in melodiframförandet slår du av ACMP (sidan 45). Om du vill spela in både Style- eller rytmuppspelning och melodiframförande slår du på ACMP (sidan 45).2 Tryck på [REC]-knappen för att gå till Record Ready-läget. Då väljs den lägst numrerade User Songen (“User 1″­”User 5”) som inspelningsmål om ingen User Song angetts i förväg eller om Record Ready-läget har angetts i Style-läget. Om du vill välja en annan Song använder du [+/YES]- och [-/NO]-knapparna.User Song-nummerECUser 1 001BlinkarDu lämnar Record Ready-läget genom att trycka på [REC]-knappen igen för att stoppa blinkandet i displayen. MEDDELANDE· Om alla User Songer innehåller inspelade data väljs “User 1 (Song-nummer 203)” automatiskt. Eftersom det innebär att du kommer att spela över alla tidigare data i “User 1,” rekommenderar vi att du sparar viktiga data på en dator (se sidan 59).

OBS!· Det går inte att slå på eller stänga av ACMP i det här läget men du kan välja en annan Style genom att använda [STYLE]-knappen och sifferknapparna.

3 Börja spela på klaviaturen för att starta inspelningen. Om ACMP är påslaget kan du enskilt spela in enbart rytmljudet för Style-uppspelningen genom att trycka på [START/STOP]-knappen och sedan ändra sektion (sidan 46).

Splitpunkt … förinställning: 054 (F#2)

36

48

60

72

Omfång för Automatiskt ackompanjemang4 Tryck på [START/STOP]-knappen för att stoppa inspelningen. När du använder en Style kan du också stoppa inspelningen genom att trycka på [INTRO/ ENDING/rit.]-knappen och vänta tills uppspelningen avslutas.MEDDELANDE · Meddelandet “Writing!” visas i displayen en stund efter att inspelningen stoppats. Försök aldrig stänga av strömmen medan detta visas i displayen. Det kan skada internminnet och medföra att data går förlorade.5 Tryck på [START/STOP]-knappen för att spela upp inspelad Song.Begränsningar vid inspelning · Du kan inte spela in metronomens klickljud ellerinställningarna för transponering och stämning. · Följande inställningar och knappar är inte tillgängliga.Om de ändå används kan de nya inställningar som anges under inspelningsprocessen inte spelas in:ACMP ON/OFF, splitpunkt, reverbtyp, chorustyp, harmony-/arpeggio-typ, [FUNCTION]-knapp, [PORTABLE GRAND]-knapp. · När du spelar på klaviaturen medan du aktiverar DSP och spelar in ditt framförande ska du se till att spela in det på spår 1.

EZ-300 Bruksanvisning 51

Spela in ditt framförande

Spela in till ett visst spår1 Gör de önskade inställningarna,t.ex. Voice eller Style. Om du vill spela in melodiframförandet slår du av ACMP (sidan 45). Om du vill spela in Styleuppspelning slår du på ACMP (sidan 45).2 Tryck på spårknapp 1 eller 2 medan duhåller ned [REC]-knappen för att aktivera inspelningsläget. Om du vill spela in Style-uppspelning väljer du spår 2. Om du vill spela in framförande väljer du antingen spår 1 eller spår 2. Bilden nedan visar exemplet när du väljer spår 2.User Songen visas i displayen.User SongECUser 1 001Blinkar: Spåret har valts som ett inspelningsmål. Lyser: Spåret innehåller data. Lyser inte: Spåret innehåller inga data.Du kan spela in ditt framförande medan du spelar upp eller tystar det inspelade spåret. Om du vill spela upp eller tysta spåret trycker du på [REC TRACK 1]- eller [REC TRACK 2]-knappen. Varje gång du trycker på motsvarande knapp växlar du spela upp/tysta.3 Tryck på [+/YES]- och [-/NO]-knapparnaför att välja den User Song du vill spela in.4 Samma som i stegen 3 till 5 (sidan 51)i “Snabbinspelning”.När du spelar upp den inspelade Songen trycker du på [REC TRACK 1]- eller [REC TRACK 2]-knappen för att tysta spår 1 eller spår 2. Varje gång du trycker på knappen växlar du spela upp/tysta.52 EZ-300 Bruksanvisning

Radera en User Song1 Tryck på [SONG]-knappen och väljsedan önskad User Song genom att använda sifferknapparna.2 Tryck ned [REC]-knappen och håll dennedtryckt längre än en sekund. Ett bekräftelsemeddelande visas.YESClrUser1Håll nedtryckt i minst en sekund.Om du vill avbryta operationen trycker du på [-/NO]-knappen.3 Tryck på [+/YES]-knappen.Ett bekräftelsemeddelande visas igen.YESSure?Om du vill avbryta operationen trycker du på [-/NO]-knappen.4 Tryck på [+/YES]-knappen för att raderaSongen. Meddelandet “Writing!” visas medan Songen raderas.

Spara dina favoritpanelinställningar

Det här instrumentet har en Registration Memory-funktion med vilken du kan memorera dina inställningar och lätt ta fram dem när du behöver dem. Upp till nio fullständiga uppsättningar kan sparas och tilldelas var och en av sifferknapparna 1­9. (Fabriksinställningarna spelas in på 1-9.)

Återkalla panelinställningar från Registration memory1 Tryck [REGIST MEMORY]-knappen.“LoadNo.?” visas i displayen.LoadNo.?Visas efter att du tryckt på [REGIST MEMORY]-knappen.2 Tryck på någon av [1]­[9]-knapparna föratt ta fram de panelinställningar som du memorerade. Återkallat Registration memory-nummer och Voice-namnet i minnet visas i displayen.

01NylnGtrH

Registration memorynummer

Voice-namn i minnet

Fabriksinställningar

Registration memorynummer

Voice-namn i minnet

R01

S.Art Lite Nylon Guitar Harmonics

R02

S.Art Lite Steel Guitar Harmonics

R03

S.Art Lite Distortion Guitar

R04

S.Art Lite Slap Bass

R05

S.Art Lite Strings

R06

S.Art Lite Gospel Choir

R07

S.Art Lite Tenor Sax

R08

S.Art Lite Brass Section

R09

S.Art Lite Flute

Parametrar som sparas i Registration memory Style-inställningar*Style-nummer, ACMP på/av, Style-volym, Tempo, Main A/B, Fingering-typ, Smart Chord-tangent Voice-inställningar Main Voice-inställningar: Voice-nummer och alla inställningar för relaterade funktioner Dual Voice-inställningar: Dual på/av och alla inställningar för relaterade funktioner Split Voice-inställningar: Split på/av och alla inställningar för relaterade funktioner Effektinställningar: Reverb-typ, Reverb-nivå, Chorustyp, DSP på/av, DSP-typ, Sustain på/av Harmony/Arpeggio-inställningar: Harmony/ Arpeggio på/av och alla inställningar för relaterade funktioner Övriga inställningar: Transponering, Splitpunkt, alla inställningar för “DUO”-funktionen, Pedal-funktionen* Style-inställningar kan inte spelas in eller tas fram när en Song har valts.

Registration memory-numren kan ändras genom att du trycker på någon av de andra [1]­[9]knapparna. Tryck på [REGIST MEMORY]knappen för att lämna Registration memory.

EZ-300 Bruksanvisning 53

Spara dina favoritpanelinställningar

Spara panelinställningar i Registration Memory1 Gör de önskade inställningarna, t.ex. förVoice och Style.2 Tryck ned [REGIST MEMORY]-knappenoch håll den nedtryckt under mer än en sekund. “MemNo.?” visas i displayen.

MemNo.?

Håll nedtryckt i minst en sekund.

Blinkar när [REGIST MEMORY]knappen tryckts ned och hålls nedtryckt under mer än en sekund.

3 Tryck på någon av [1]­[9]-knapparna föratt spara de aktuellapanelinställningarna.Om du väljer ett Registration memory-nummer som redan innehåller data visas meddelandet “Overwr?” i displayen. Du skriver över genom att trycka på [+/YES]-knappen och avbryter genom att trycka på [-/NO]-knappen.

När allt sparats visas “Mem OK”.MEDDELANDE · Om du väljer ett registreringsminnesnummer som redan innehåller data raderas befintliga data och skrivs över med nya data. · Om du vill återställa alla Registration memories till fabriksinställningarna kör du Backup Clear (sidan 59). · Slå inte av strömmen medan du sparar inställningarna i Registration memory eftersom data då kan skadas eller gå förlorade.

Ta bort Registration Memory1 Håll ned [REGIST MEMORY]-knappenunder mer än en sekund. “MemNo.?” visas i displayen.

MemNo.?

Håll nedtryckt i minst en sekund.

Blinkar när [REGIST MEMORY]knappen tryckts ned och hålls nedtryckt under mer än en sekund.

2 Håll ned de [1]­[9]-knappar sommotsvarar det Registration memory-nummer du vill ta bort i mer än ensekund.

Håll nedtryckt i minst en sekund.“ClrRegX?” (“X” motsvarar Registration memorynumret) visas i displayen.3 Tryck på [+/YES]-knappen för att ta bortdetta Registration memory. Tryck på [-/NO]-knappen för att ångra borttagning av detta Registration memory. Efter borttagningen försvinner Registration memory-numret från displayen.Inaktivera hämtning av vissa saker (Freeze)Med Registration memory kan du med en enda knapptryckning återkalla alla panelinställningar du gjort. Beroende på situationen kan det dock finnas vissa inställningar som du inte vill hämta. Om du till exempel vill ändra Voice-inställningarna men ändå behålla Style-inställningarna kan du “frysa” enbart Style-inställningarna och ha dessa Styleinställningar kvar även om du väljer ett annat Registration Memory-nummer. Välj de alternativ du vill frysa via funktionsnumren 048, 049 och 050 (sidan 63).

54 EZ-300 Bruksanvisning

Välj en EQ-inställning för ditt favoritljud

Huvudequalizern (EQ) har sex olika inställningsmöjligheter som låter dig skapa det optimala ljudet när du lyssnar via olika återgivningssystem ­ instrumentets inbyggda högtalare, hörlurar eller externa högtalare.1 Tryck på [FUNCTION]-knappen fleragånger tills “MasterEQ” (Funktion 025; sidan 61) visas i displayen. “MasterEQ” visas i displayen under några sekunder och sedan visas aktuell Master EQ type.MasterEQ 025

1Speaker 025 Aktuell Master EQ-typ.

2 Använd [+/YES] eller [-/NO]-knappen föratt välja önskad Master EQ-typ.

Master EQ-typer

1 Speaker

Optimalt för lyssning via instrumentets inbyggda högtalare.

2

Headphone

Optimalt för hörlurar eller lyssning via externa högtalare.

3 Boost

Ger ett kraftfullare ljud.

4 Piano 5 Bright

Optimalt för pianosolon. Sänker mellanregistret och ger ett ljusare ljud.

6 Mild

Sänker det höga omfånget vilket ger ett mjukare ljud.

EZ-300 Bruksanvisning 55

Ansluta till andra enheter

FÖRSIKTIGHET· Innan du ansluter stänger du av strömmen till både det här instrumentet och den externa ljudenheten. Innan strömmen slås på eller av ska alla volymnivåer ställas på minimum (0). I annat fall kan skador på enheter, elstötar eller till och med permanent hörselnedsättning uppstå.

Spela från en extern ljudenhet genom de inbyggda högtalarnaDu kan ansluta ljudet från en ljudenhet, t.ex. en smartphone, med instrumentets inbyggda högtalare genom att ansluta den vi en kabel. Genom detta kan du spela på klaviaturen tillsammans med uppspelning från musikspelaren.MEDDELANDE · För att undvika risken att skada den externa ljudenheten och det här instrumentet slår du först på strömmen till den externa enheten och sedan till instrumentet. Vid avstängning slår du först av strömmen till instrumentet och sedan till den externa enheten.OBS! · Om du använder en dator eller en smart enhet, t.ex. ensmartphone eller surfplatta, kan du även ansluta den till [USB TO HOST]-uttaget (se “Ansluta till en dator”på sidan 57).1 Stäng av strömmen till både den externaljudenheten och det här instrumentet.2 Anslut ljudenheten till instrumentets[AUX IN]-uttag. Använd kabeln (ingen resistans) som har en ministereokontakt i ena änden för att ansluta till det här instrumentet och kontakten som passar utgången på den externa ljudenheten på andra sidan.

4 Spela upp från den anslutna externaljudenheten. Ljudet från ljudenheten går ut via det här instrumentets högtalare.5 Justera volymbalansen mellan den externaljudenheten och instrumentet. Justera volymen för ljuduppspelningen på ljudenheten och sedan den övergripande volymen genom att vrida på [MASTER VOLUME]-kontrollen på instrumentet.OBS! · Du kan justera nivån på ingången från den externaljudenheten genom att ta fram “AuxInVol”via funktionsnummer 043 (sidan 62) och använda [0]­[9], [+/YES], [-/NO]-knapparna. Om du ökar volymen till över 50 kan ljudet från ljudenheten komma att förvrängas.6 Spela på klaviaturen tillsammans medljudet från ljudenheten. Du kan avbryta eller sänka volymen för melodistämmans ljuduppspelning. Se sidan sidan 58 för mer information.7 När framförandet är klart stoppar duljudenhetens uppspelning.

Ljudenhet (smartphone, osv.)

Ministereokontakt

3 Slå på strömmen till den externaljudenheten och sedan till det härinstrumentet.

56 EZ-300 Bruksanvisning

Ansluta till andra enheter

Ansluta till en dator

Genom att sammankoppla [USB TO HOST]-uttaget på instrumentet och en dator via en USB-kabel kan du använda följande smidiga funktioner.

USButtag

[USB TO HOST]uttag

dator

USB-kabel

instrument

OBS! · Använd en USB-kabel av AB-typ på högst tre meter. · USB 3.0-kablar kan inte användas.Överföra MIDI-filer, till exempel Songeller Style-filerDu kan spela upp Song-filer som överförts från en dator till instrumentet (sidan 19) eller ta User Songer (sidan 51) som spelats in på instrumentet och överföra dem till datorn för vidare redigering och/eller spara dem.Du måste aktivera funktionsinställningarna “Storage Mode” (Funktion 059; sidan 63) innan du gör filöverföringen. Mer information finns i “Computerrelated Operations” på webbplatsen (sidan 8).Filer som kan överföras · Song-filer (filtillägg: .MID)Song-filer som skapats på andra instrument eller datorer kan överföras till det här instrumentet. Observera att User Songer som skapats med det här instrumentet inte kan överföras till en dator som en enstaka fil. · Style-filer (filtillägg: .STY) Det här instrumentet har ingen funktion för att skapa Style-filer, men du kan importera en Style-fil som skapats på en annan enhet. Maximal kapacitet per fil är 50 kB. Filer som överskrider gränsen känns inte igen på det här instrumentet. · Säkerhetskopieringsfiler (filtillägg: .BUP) * Du kan överföra data för “Parametrar somsäkerhetskopieras efter behov” och “Parametrar som säkerhetskopieras när strömmen slås av” (utom “Godkännandestatus för Keys to Success”) på sidan 59 till datorn och spara data som en enda säkerhetskopieringsfil.OBS! · Filer upp till totalt cirka 1,4 MB kan överföras till det härinstrumentet. · Om du överför en Style-fil till instrumentet måste duregistrera den innan du använder den på instrumentet. Mer information finns i “Registrera en Style-fil”(sidan 50). · Filer som överförts till instrumentet listas i instrumentet i ordningen symbol, nummer och alfabet.

OBS! · När Storage Mode aktiverats kan du inte spela påinstrumentet eller skicka/ta emot MIDI- eller ljuddata. Storage Mode ska bara aktiveras när filer överförs.Överföra/ta emot MIDI-dataMed en USB-kabelanslutning till en dator kan du lyssna på MIDI-Songer som spelas upp på datorn eller spela in ditt framförande på instrumentet som MIDI-data till datorn.Överföra/ta emot ljuddata (USB Audio Interface)Med en USB-kabelanslutning till en dator kan du också spela upp ljuddata på datorn med hög ljudkvalitet på instrumentet eller spela in ditt framförande på instrumentet som ljuddata till datorn. En särskild drivrutin måste installeras för överföring/ mottagning av ljuddata. Mer information finns i “Computer-related Operations” på webbplatsen (sidan 8).OBS! · Volymen kan justeras både på datorn och med instrumentets[MASTER VOLUME]-dataratt. Du kan också justera nivån på ljudingången via [USB TO HOST]-uttaget genom att ta fram “USBINVol”via Funktion nummer 044 (sidan 62) och använda [0]­[9]-, [+/YES]- och [-/NO]-knapparna. · När du sänder ljuduppspelningen från instrumentet till datorn, till exempel när du spelar in ljud från [USB TO HOST]-uttaget med det framförande som spelas på instrumentet, kan du inte justera ljuddatanivån med [MASTER VOLUME]-dataratten. · Om du använder instrumentet med något program för musikproduktion, såsom DAW (Digital Audio Workstation), ställer du in “Loopback”(Funktion 045; sidan 62) på off. Om detta istället är inställt på on skickas en blandning av ljuddata och instrumentljud till DAW, vilket kan orsaka tjut och oväntade kraftiga ljud.EZ-300 Bruksanvisning 57

Ansluta till andra enheter

Ansluta en smart enhetGenom att ansluta en smart enhet, såsom en smartphone eller surfplatta, till instrumentet kan du använda olika funktioner. Mer information om anslutningar finns i “Smart Device Connection Manual” på webbplatsen (sidan 8). Mer information om kompatibla smarta enheter och appar finns på följande sida: https://www.yamaha.com/kbdapps/OBS! · Om du använder instrumentet med något program förmusikproduktion, såsom DAW (Digital Audio Workstation), ställer du in “Loopback”(funktion 045; sidan 62) på off. Om detta är inställt på on skickas en blandning av ljuddata och instrumentljud till DAW, vilket kan orsaka tjut och oväntade kraftiga ljud. · Använd en USB-kabel av AB-typ på högst tre meter. · USB 3.0-kablar kan inte användas. · Du kan justera nivån på ingångsljudet via [USB TO HOST]uttaget med funktionsinställningen “USBINVol”(Funktion 044; sidan 62).Sänka volymen på en melodistämma (Melody Suppressor-funktionen)När ljudet från en extern ljudenhet eller en dator ansluten till [AUX IN]- eller [USB TO HOST]-uttaget går ut via det här instrumentet kan du koppla bort eller sänka volymen för uppspelningens melodistämma. Du kan använda funktionen för att öva på melodistämman tillsammans med ljuduppspelningen.1 Spela upp ljud på den anslutna externa ljudenheten.2 Tryck på [FUNCTION]-knappen flera gånger för att ta fram “MelodySP” (Funktion 046; sidan 62).

4 Om du vill avbryta Melody Suppressor-funktionen trycker du på [-/NO]-knappen för att välja “oFF”.Melodi- eller röstljudet tystas (eller sänks) eventuellt inte som förväntat1 Tryck på [FUNCTION]-knappen flera gånger för att ta fram “SupprPan” (funktion 047; sidan 62) medan Melody Suppressor-funktionen är påslagen. L63 ­ C ­ R63 (Vänster ­ Mitten ­ Höger)C SupprPan 0472 Justera sedan panoreringspositionen förljudet som ska tystas (sänkas) med [+/YES]- och [-/NO]-knapparna.OBS! · Melodi- eller sångljudet kanske inte tystas som förväntatberoende på musikinnehållet, trots att Melody Suppressor är påslaget.

on MelodySP

Håll nedtryckt i minst en sekund.

046

Visas när Melody Suppressor är aktiverad

3 Tryck på [+/YES]-knappen för att välja “on”.OBS! · När instrumentet är anslutet till [USB TO HOST]-uttagetoch ljuduppspelningen (Funktion 045; sidan 62) angetts till OFF går det inte att använda Melody Suppressorfunktionen.58 EZ-300 Bruksanvisning

Säkerhetskopiering och återställning

SäkerhetskopieringsparametrarFöljande säkerhetskopierade parametrar sparas även om strömmen stängs av.Parametrar som säkerhetskopieras efter behov · User Songer (sidan 51) · Style-nummer 206­215 (sidan 50)Parametrar som säkerhetskopieras när strömmen slås av · Registration Memory (sidan 53) · Godkännandestatus för Keys to Success (sidan 37) · Funktionsinställningar: (sidan 60)Stämning, Splitpunkt, Touch Response, Stylevolym, Song-volym, Metronomvolym, Tempo, Demogrupp, Demospelningsläge, Master EQ-typ, Sustain, Automatisk avstängning, Batterityp, Guide, Audio Loop Back, Fingering-typ, [AUX IN]ljudvolym, [USB TO HOST]-ljudvolym, Style Freeze, Transpose Freeze, Voice FreezeFörutom parametrarna för säkerhetskopieringen ovan sparas alla data (inklusive Style-data som inte har lästs in) som överförts från ansluten dator även om du slår av strömmen. Andra säkerhetskopieringsparametrar än “Godkännandestatus för Keys to Success” kan överföras till och sparas på en dator som en enda säkerhetskopieringsfil (med tillägget: .BUP). Den här säkerhetskopieringsfilen kan läsas in på instrumentet i framtiden. Mer information om användning av en dator med instrumentet finns i “Computer-related Operations” på webbplat

References

[xyz-ips snippet=”download-snippet”]


Posted

in

by